Stanovy občianskeho združenia

Sieť Dobra

PREAMBULA

Zem, Človek, Kultúra

 1. Zem je prirodzeným domovom všetkých svojich navzájom závislých živých bytostí. Nemôže patriť žiadnemu biologickému druhu, teda ani človeku ako druhu. Človek, tvorca kultúry, nesmie Zem pustošiť ani sebe samému, ani ostatným živým bytostiam.
 2. Zem je pre náš druh a ľudskú kultúru najvyššou hodnotou. Je najstaršou, najširšou a najsilnejšou tvorivou aktivitou – jedinečnou planetárnou subjektivitou. Musíme hájiť jej právo na evolúciu, na udržiavanie planetárnej rovnováhy medzi živými a neživými systémami.
 3. Kultúra sa nesmie ďalej rozširovať ani na úkor prirodzenej rozmanitosti planéty, ani na úkor ľudského zdravia.
 4. Človek nie je bezprostrednou príčinou súčasnej ekologickej krízy. Príčinou krízy je systémový konflikt umelej usporiadanosti kultúry s prirodzenou usporiadanosťou Zeme.
 5. Vyhlasujeme, že človek ako druh môže byť biologicky súdržný iba s prirodzeným bytím a nie s umelým bytím kultúry. Uznávame, že to, čo prospieva Zemi, prospieva aj človeku.
 6. Kultúra je umelý systém s vlastnou vnútornou informáciou, a tou je duchovná kultúra. Predpokladom biofilnej transformácie systému kultúry je zmena orientácie a obsahu duchovnej kultúry – hodnôt, poznatkov a regulatívov.
 7. Systém kultúry svojim rastom zatláča a ničí živé systémy, rozbíja prirodzené štruktúry Zeme. Ak má evolúcia systému kultúry pokračovať, musí opustiť dráhu kvantitatívneho rastu a podľa vzoru biosféry zvoliť spôsob kvalitatívneho „rastu bez rastu“.

zdroj: ustavazeme.sk

Článok I.

Názov a sídlo združenia

 1. Názov občianskeho združenia: Sieť Dobra
 2. Anglický názov občianskeho združenia: Network of Goodness
 3. Sídlo: Bazovského 4735/22, 921 01  Banka, Slovenská republika
 4. Pôsobnosť: Globálna

 

Článok II.

Poslanie a ciele združenia

 1. Poslanie: Nachádzať a spájať nositeľov prirodzených ľudských hodnôt, vytvárať podmienky pre ich šírenie, aktívne podporovať vytváranie udržateľných spoločenstiev.
 2. Hlavný cieľ združenia: Vytvoriť paralelný systém podpory života.

Podporné ciele:

 1. Poukazovať na problémy súčasnej spoločnosti, predkladať zmysluplné a praktické riešenia smerujúce k pozitívnej zmene a podporiť ich realizáciu.
 2. Podporovať sebestačnosť a znižovanie závislosti na súčasnom sociálno-ekonomickom prostredí.

 1. Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:
 1. ochrana a obnova prírodných hodnôt, zdrojov a biodiverzity;
 2. podpora a rozvoj udržateľných ľudských a kultúrnych hodnôt;
 3. podpora zvyšovania kvality života starostlivosťou o duševné, emočné, mentálne a fyzické zdravie;
 4. príprava, organizovanie, materiálno-technické zabezpečenie, realizácia a propagácia spoločenských, kultúrnych, odborných, športových, umeleckých a iných podujatí;
 5. vydávanie periodických a neperiodických publikácií;
 6. vytváranie a podpora prostredia na rozvoj komunitného života;
 7. podpora celoživotného vzdelávania a progresívnych vzdelávacích metód;
 8. vytváranie podmienok pre činnosť amatérskych i profesionálnych umelcov, hudobných producentov, interpretov, výtvarníkov;
 9. poskytovanie, príprava, organizovanie, materiálne a technické zabezpečenie, realizácia a propagácia seminárov pre umelcov, kreatívcov, nadšencov, vedcov, členov združenia a širokú verejnosť;
 10. sprostredkovanie stretnutí s odborníkmi v rôznych oblastiach súčasného života s cieľom zlepšiť vzájomnú informovanosť a spoluprácu;
 11. organizovanie seminárov, tréningov, vzdelávacích podujatí, výmenných pobytov, konferencií, školení;
 12. podpora, príprava a implementácia spoločensky prospešných podnikateľských a občianskych aktivít jednotlivcov alebo organizácií;
 13. prekonávanie sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí;
 14. aktivizácia obyvateľstva v environmentálnej, ekologickej, ekonomickej, kultúrnej a sociálnej oblasti;
 15. podpora, združovanie a vytváranie chránených pracovísk a dielní na území SR;
 16. podpora a rozvoj projektov i aktivít zameraných na informatizáciu spoločnosti;
 17. podpora zdieľaného bývania, cohousingu a alternatívnych foriem bývania;
 18. podpora zodpovedného rodičovstva a prirodzenej výchovy detí;
 19. podpora otvorených informačných technológií;
 20. proaktívny prístup k napĺňaniu potrieb svojich členov, dobrovoľníkov, zamestnancov a podporovateľov;
 21. implementácia nových prístupov a postupov k zlepšovaniu ľudského života

Článok III.

Členstvo v združení

Členstvo v združení má tieto formy:

        1. Podporujúci člen - Podporovateľ

        2. Riadny člen - Dobrák

        3. Kmeňový člen - Starší

 Podporujúci člen - Podporovateľ

 1. Podporujúcim členom alebo Podporovateľom sa môžu stať fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 15 rokov, súhlasia so stanovami združenia a splnia podmienky na prijatie.
 2. Podporujúci člen je fyzická osoba, ktorá prejaví záujem o členstvo a dodrží podmienky členstva na aktuálny rok:
 1. členstvo v združení je dobrovoľné;
 2. podporovateľ sa aktívne nezapája do fungovania združenia, ale súhlasí s jeho stanovami a podporuje aktivity a ciele združenia;
 3. členstvo vzniká vyplnením prihlášky a zaplatením členského príspevku;
 4. podporujúci člen nemá právo voliť a byť volený do orgánov združenia a rozhodovať o činnosti združenia;
 5. má právo zúčastniť sa na Členskej schôdzi a byť informovaný o aktivitách združenia;
 6. ma právo sa dobrovoľnícky podieľať na aktivitách združenia;
 7. má právo po troch rokoch podporujúceho členstva požiadať o riadne členstvo v združení;
 8. členstvo zaniká: smrťou, vystúpením zo združenia, rozhodnutím Správnej rady o vylúčení a zánikom združenia;

Riadny člen - Dobrák

 1. Riadnym členom združenia sa môžu stať fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a súhlasia so stanovami združenia.
 2. Žiadateľ o riadne členstvo musí vyplniť a podpísať prihlášku, preukázať výnimočnú podporu združeniu alebo sa expertne podieľať na aktivitách združenia.
 3. O definitívnom prijatí za člena združenia rozhoduje Správna rada.
 4. Riadne členstvo v združení vzniká dňom rozhodnutia Správnej rady o prijatí za člena združenia.
 5. Riadne členstvo v združení zaniká:
 1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia;
 2. vylúčením – ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, koná v rozpore so stanovami alebo záujmami združenia alebo z iných dôležitých dôvodov. Členstvo zaniká dňom rozhodnutia Správnej rady o vylúčení;
 3. úmrtím fyzickej osoby
 4. zánikom združenia.

 

Práva a povinnosti riadnych členov

 1. Základné práva riadnych členov:
 1. zúčastňovať sa zasadnutí Členskej schôdze a hlasovať na nej;
 2. aktívne sa zúčastňovať činnosti združenia;
 3. voliť a byť volený do orgánov združenia;
 4. podieľať sa svojimi návrhmi, podnetmi a pripomienkami na obsahu činnosti združenia;
 5. byť informovaný o činnosti, zámeroch a rozhodnutiach orgánov združenia;
 6. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko;
 7. má právo požiadať o členstvo v Kruhu po 7 rokoch aktívneho pôsobenia ako riadny člen,

 1. Základné povinnosti  členov:
 1. dbať o dobré meno združenia;
 2. dodržiavať stanovy združenia;
 3. aktívne sa podieľať na činnosti združenia;
 4. plniť uznesenia orgánov združenia;
 5. zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo alebo sťažovalo napĺňanie cieľov združenia;
 6. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Kmeňový člen - Starší

 1. Kmeňovým členom združenia sa môže stať Riadny člen, ktorý preukázal výnimočnú podporu cieľov a napĺňania poslania združenia.
 2. Kmeňový člen
 1. sa zúčastňuje zasadnutí Kruhu
 2. je prijímaný konsenzuálnym rozhodnutím zasadnutia Kruhu.
 3. je zároveň štatutárnym orgánom a má tie isté právomoci ako Správca
 1. Kmeňové členstvo v združení vzniká dňom rozhodnutia Kruhu o prijatí za kmeňového člena združenia.
 2. Kmeňové členstvo v združení zaniká:
 1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia kmeňového člena o vystúpení zo združenia;
 2. výnimočným vylúčením – ak kmeňový člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, koná v rozpore so stanovami alebo záujmami združenia alebo z iných závažných dôvodov. Hlasovanie o vylúčení Kmeňového člena je jediným možným demokratickým rozhodnutím Kruhu
 3. úmrtím fyzickej osoby
 4. zánikom združenia.
 1. Kmeňové členstvo nie je dedičné. 

Článok IV.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. Kruh,
 2. Správna rada,
 3. Správca,
 4. Členská schôdza,
 5. Kontrolór.

Kruh

 1. Kruh (Rada starších) je poradným a odvolacím orgánom združenia, zároveň je najvyšším orgánom združenia.
 2. Členovia Kruhu sú všetci Kmeňoví členovia v združení.
 3. Kruh má právo veta ohľadne rozhodnutí ostatných orgánov združenia.
 4. Kruh rozhoduje konsenzuálne.
 5. Ustanovuje likvidátora v prípade zániku združenia.

Správna rada

 1. Správna rada sa skladá z troch členov - správcu a členov. Členovia Správnej rady sú volení nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Členskej schôdze oprávnených hlasovať.
 2. Správna rada je kolektívnym výkonným orgánom združenia. Za svoju činnosť je zodpovedná Kruhu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze.
 3. Funkčné obdobie Správnej rady je 5 rokov. Schádza sa podľa potreby a prejednáva všetky záležitosti združenia, ktoré nie sú vyhradené zasadnutiu Členskej schôdze a rozhoduje o nich. Správna rada je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Správcu.
 4. Zasadnutie Správnej rady:
 1. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto rokovania;
 2. vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia;
 3. stanovuje výšku členských príspevkov;
 4. rozhoduje o prijatí a vylučovaní podporujúcich a riadnych členov združenia;
 5. vypracováva vnútorné pravidlá a predpisy, ktoré riešia ostatné otázky fungovania združenia.
 1. Tá istá osoba môže byť zvolená do Správnej rady aj opakovane.
 2. Správna rada zodpovedá sa svoju činnosť Kruhu, s ktorým konzultuje zásadné rozhodnutia a pravidelne informuje o svojej činnosti.
 3. Členstvo v Správnej rade zaniká
 1. ukončením funkčného obdobia
 2. písomným vzdaním sa funkcie
 3. úmrtím člena Správnej rady
 4. zánikom združenia
 5. vylúčením, o ktorom rozhoduje Kruh

Členská schôdza

 1. Členská schôdza je výkonným orgánom združenia, tvoria ho riadni členovia združenia.
 2. Zasadnutie Členskej schôdze:
 1. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;
 2. rozhoduje o počte členov výkonného orgánu;
 3. volí a odvoláva Správcu, členov Správnej rady a Kontrolóra;
 4. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia;
 5. schvaľuje zmeny a doplnky stanov;
 6. rozhoduje o zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení združenia.

 1. Zasadnutie Členskej schôdze zvoláva Správna rada podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Správna rada zvolá Členskú schôdzu vždy, ak o to požiada najmenej tretina riadnych členov združenia. V tomto prípade je Správna rada povinná zvolať zasadnutie Členskej schôdze do 15 dní od doručenia takejto žiadosti. Je uznášania schopná, ak sa na jej rokovaní zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov združenia. Rozhodnutia zo zasadnutia Členskej schôdze sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Správca

 1. Správca je štatutárnym orgánom združenia, ktorý je zároveň aj predsedom Správnej rady a riadi jeho činnosť. Správca je volený zasadnutím Členskej schôdze a jeho funkčné obdobie je 5 rokov.
 2. Správca zastupuje združenie navonok a je oprávnený rokovať menom združenia vo všetkých veciach. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje iný člen Správnej rady na základe písomného splnomocnenia alebo niektorý z Kmeňových členov.
 3. Tá istá osoba môže byť zvolená za Správcu aj opakovane.

 

Kontrolór

 1. Kontrolór je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Správnej rade. Funkčné obdobie Kontrolóra je 5 rokov.
 2. Funkcia Kontrolóra je nezlučiteľná s členstvom v Správnej rade.
 3. Tá istá osoba môže byť zvolená za Kontrolóra aj opakovane.
 4. Do pôsobnosti Kontrolóra patrí:
 1. dozerať nad dodržiavaním stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov;
 2. posudzovať výročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia vypracovanú Správnou radou pred tým, ako ju prijme Členská schôdza, upozorňovať orgány na nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie.
 3. kontrolovať dodržiavanie stanov a vnútorných pravidiel združenia

 

Článok V.

Hospodárenie združenia

 1. Sieť Dobra je právnická osoba hospodáriaca so svojím hnuteľným i nehnuteľným majetkom. Majetok používa na dosiahnutie cieľov svojej činnosti. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a podlieha kontrole Kontrolóra.
 2. Zdrojmi príjmov združenia sú:
 1. členské príspevky;
 2. príspevky, dary od fyzických osôb;
 3. dotácie a granty od právnických osôb;
 4. dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií;
 5. granty, finančná podpora a prostriedky získané z fondov Európskej únie;
 6. prostriedky získané z aktivít a projektov v rámci uskutočňovania cieľov združenia;
 7. príjmy z umeleckej činnosti, ktorá nie je vykonávaná za účelom dosahovania zisku a je v súlade s cieľmi združenia;
 8. podiely zaplatenej dane podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
 9. výnosy z majetku na podporu cieľov združenia;
 10. v záujme vytvárania vlastných zdrojov, môže Sieť Dobra vykonávať vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov, poslania združenia, svojich potrieb a potrieb svojich členov a v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a stanovami;
 11. iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Správna rada.
 2. S finančnými prostriedkami združenia disponuje Správca alebo ním poverený člen Správnej rady, na základe písomného splnomocnenia.
 3. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.
 4. Na základe zmluvných vzťahov môže Sieť Dobra využívať majetok iných organizácií, fyzických osôb alebo štátu.
 5. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

 

Článok VI.

Zánik združenia

 1. Sieť Dobra zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
 2. O dobrovoľnom rozpustení rozhoduje zasadnutie Členskej schôdze dvojtretinovou väčšinou hlasov, pričom súčasne rozhoduje aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.
 3. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Kruh likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Členskej schôdze. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
 4. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa Obchodného zákonníka.

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Združenie môže v prípade potreby podrobnejšieho výkladu stanov vytvoriť vnútorné pravidlá fungovania združenia, ktoré schvaľuje Správna rada na základe návrhov riadnych členov združenia
 2. Stanovy boli prerokované a schválené všetkými členmi Porady
 3. Stanovy nadobúdajú účinnosť vzatím na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
 4. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia Zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútornými pravidlami fungovania združenia.

Adresa: Bazovského 4735/22, 921 01  Banka                        Telefón: +421 905 823 784

IČO: 42289700 DIČ: 2023533347 IČ DPH: SK2023533347                Web: https://www.sietdobra.sk

IBAN: SK10 1100 0000 0029 2487 7020 BIC: TATRSKBX                E-mail: sietdobra@sietdobra.sk