Published using Google Docs
Ochrana osobních údajů
Updated automatically every 5 minutes

Ochrana osobních údajů

Správce, poskytovatel a zpracovatel osobních údajů, zadaných a odeslaných jako formulář na našem webu.

Firma

Sobotík David,

se sídlem na ul.Kranichova 933/20, Slezská Ostrava, 71000.

IČ: 73962830

ŽL vydán MM Ostrava S-SMO/257160/12/ŽÚ

Webové stránky, kterých se shromažďování týká:

        

        

        

        

        

        

        

        

Jedná se i o stejnojmené stránky s předložkou www.

Informace o nás , jak a jakým způsobem shromažďujeme informace o Vás. Pokud potřebujete bližší informace, můžete nás kontaktovat na emailové adrese: info@partner-ecentre.cz

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Vše zpracováváme pouze za účelem poskytování maximálního servisu a služeb.

Vyplněním příslušných údajů ve formuláři na našich stránkách udělujete nám souhlas k tomu, abychom využili uvedený telefonický, případně emailový, kontakt za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách a informacích, týkajících se služeb poskytovaných námi a společností eCENTRE, a.s.

Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme o vás informace, pokud se u nás zaregistrujete, máte dotaz a máte zájem o naše služby či produkty. Dále evidujeme, jakým způsobem užíváte naše webové stránky, a jakým způsobem jste se na ně dostali.

To může zahrnovat údaj, na jaké webové stránce jste byli před tím, než jste se dostali k nám, případně jestli jste přišli s námi sponzorovaných odkazů, nebo sociálních síťí. Můžeme také získat informace, které stránky na našich webových stránkách byly zobrazeny a jak dlouho. Tyto informace a údaje získáváme v obecné podobě, bez znalosti o tom, o jakého konkrétního uživatele se jedná.

V případě, že se přihlásíte na naše stránky pod svým uživatelským jménem a heslem, archivujeme informace, jaké konkrétní články jste si v rámci našich webových stránek stahoval a kdy a z jaké IP adresy jste se přihlásil. Osobní údaje shromažďujeme i v souvislosti s měřením úspěšnosti našich informačních a marketingových kampaní. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel  bude osobní údaje využívat po dobu 5 let s automatickou prologancí při vzájemné komunikaci telefonicky, nebo emailem. Případně při využití našich služeb, služeb eCENTRE, nebo nákupu produktů budeme osobní údaje využívat po dobu 5 let od nákupu, nebo ukončení spolupráce s námi, nebo společností eCENTRE.

Ke sběru informací o našich klientech dochází dále v souvislosti se zpracováním placených i bezplatných objednávek produktů a služeb. Tyto informace využíváme dále pro to, abychom vás informovali o našich produktech, službách či novinkách, informacích v kategorii aukcí a energií. Pokud vyjádříte nesouhlas se zasíláním takových informací, nebudeme vám je nadále posílat. Uživatel má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého v obchodním sdělení.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Využíváme k vyššímu zabezpečení informací při práci s osobními údaji i aplikace třetích stran. Pro vyšší bezpečnost a jednoduchosti práce s databází používáme aplikaci smartemailling, která je na zabezpečených serverech a při vyplnění formuláře na našich stránkách, jsou údaje ihned uloženy v databázi.

Námi nábízené produkty a služby, jsou produkty a služby realizováné společností eCENTRE, a.s. Která je také garantem služby LICIT, veřejných nákupů a elektronických aukcí. S toho důvodu při propočtení úspory a připravení nabídky. Využíváme aplikace společnosti eCENTRE,a.s., která nadále zpracovává uvedené osobní informace a údaje.

Naše služba je rovnocená, jako když jsi ji objednáte u společnosti eCENTRE,a.s., jen umožnuje svým obchodním partnerům možnost výdělku při získávání nových klientů a jejich následné péči.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI eCENTRE, a.s.:

        

        

        

Nepředáváme vaše osobní údaje jakékoliv jiné třetí straně pro marketingové účely.

Cookie politika

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webu, který navštívíte. Jsou uloženy na vašem pevném disku. Cookies nám pomáhají rozpoznat ty návštěvníky a jejich PC, kteří již navštívili naše stránky. Mají pro nás význam a pomáhají nám zlepšit obsah a vzhled našich webových stránek. Cookies můžete kdykoliv smazat ve svém internetovém prohlížeči.

Smazat soubory cookies

https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Právní rámec

Firma Sobotík David postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem zprostředkování požadovaných služeb a je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na naší adrese můžete samozřejmě uplatnit svá zákonná práva na opravu, blokaci nebo likvidaci osobních údajů.

Právní ochrana

V LICITU na to nejste sami. Sdružení spotřebitelů Licit zřídilo institut veřejného ochránce práv tzv. LICIT Ombudsmana, který zastupuje všechny členy při řešení právních problémů, upomínek, žalob a nekorektního jednání ze strany dodavatelů energií.

LICIT Ombudsmanem je od roku 2017 JUDr. Tomáš Panáček, který vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2008 vykonává advokacii. V roce 2007 zahájil spolupráci se společností eCENTRE, a.s., která patří mezi největší a nejstarší specialisty na hromadné elektronické aukce.

Nutná informace pro spotřebitele

V případě, že dojde mezi eCENTRE, a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz).

Zdroj: LICIT.cz

Další informace

Zpracovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Služby, užívané Uživatelem, způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které zpracovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran (např. nedostupnost serveru využívaného zpracovatelem pro chod služby).

Zpracovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním služby a v případě porušení povinností ze strany Uživatele, zejména pokud se jedná o poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o uživateli při objednávce.

U webu partner-ecentre.cz a aukcentre.cz, jsou kontaktní formuláře i na další partnery mé síťě a při vyplnění formuláře a odeslání danému partnerovi. Mu budou odeslány Vaše jméno, email, případně telefonní číslo. Tím udělujete danému partnerovi souhlas k tomu, aby Vás kontaktoval. Případně bude uvedený telefonický, případně emailový, kontakt sloužit k účelu k zasílání obchodních sdělení.

Znění Podmínek může zpracovatel měnit či doplňovat. Změny Podmínek je zpracovatel povinen Uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu nejméně 30 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu smlouvu, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena zpracovatel. Pokud Uživatel smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Podmínek souhlasí. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 20.5.2018 a nahrazuje v plném

rozsahu dřívější znění obchodních podmínek.