Informace o zpracování osobních údajů pro novinářské účely

Společnost,

MediaRey, SE

IČ: 29145872

se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 950

(dále jen „společnost“)

tímto v souladu s

a dalšími souvisejícími právními předpisy, informuje a poučuje subjekty údajů o tom, jakým způsobem zpracovává a chrání osobní údaje subjektů údajů zpracovávané v souvislosti s vytvářením a zveřejňováním článků, reportáží, sdělení, příspěvků nebo jiných obdobných útvarů, či při výkonu dalších činností v rámci realizace svobody projevu a práva na informace (dále také jako „příspěvky“).

Právní titul a účel zpracovávání osobních údajů

Společnost je vydavatelem tištěných periodických titulů, elektronické verze periodických titulů, provozuje internetové stránky a aplikace pro mobilní telefony, tablety a podobná koncová zařízení. Příspěvky jsou společností zveřejňovány v souvislosti s výkonem novinářské činnosti společnosti a dalších činností souvisejících s realizací svobody projevu a práva na informace.

V rámci vytváření a zveřejňování příspěvků společnost zpracovává, mimo jiné, rovněž osobní údaje, které jsou společností zpracovávány v souvislosti s popsanou novinářskou činností. Zpracování osobních údajů pro novinářské účely není dle příslušných právních předpisů podmíněno souhlasem subjektu údajů, povolením nebo schválením Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to i v případě zpracování osobních údajů způsobem umožňujícím dálkový přístup. Právním titulem zpracování osobních údajů společností jsou rovněž oprávněné zájmy společnosti, a to mimo jiné zájem na obraně proti nárokům uplatněným proti společnosti třetí osobou.

Zpracovávané údaje

Osobní údaje jsou společností zpracovávány zpravidla:

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném a přiměřeném pro naplnění účelu sledovaného jejich zpracováním. Před zveřejním příspěvku společnost hodnotí přiměřenost zásahu do osobnostních práv subjektů údajů, jakož i do jiných práv a svobod subjektů údajů v porovnání s oprávněným zájmem společnosti a veřejnosti, a to zejména s přihlédnutím ke svobodě projevu a právu na informace. Společnost v této souvislosti bere zvláštní ohled na posuzování rozsahu a typu zveřejňovaných osobních údajů.

Společnost zpravidla nezpracovává osobní údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu subjektů údajů, politických názorech subjektů údajů, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení subjektů údajů nebo jejich členství v odborech, jakož ani genetické či biometrické údaje za účelem identifikace fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby, ledaže by v konkrétním případě byla společnost ke zpracování takových údajů na základě příslušných právních předpisů oprávněna. Posledně uvedené platí rovněž pro osobní údaje týkající se trestních věcí a trestných činů.

Společnost získává osobní údaje od subjektů údajů, z veřejných zdrojů, včetně jiných médií, tiskových agentur či jiných (třetích) osob. Zpracování osobních údajů pro novinářské účely požívá dle zákona o zpracování osobních údajů ochrany zdroje a obsahu informací a společnost tak není povinna subjektu údajů poskytovat informaci o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí.

Společnost výslovně upozorňuje na to, že část osobních údajů, které zpracovává, nejsou zveřejněny v příspěvcích vydávaných společností. Část osobních údajů zpracovávaných společností může být, bez jejich zveřejnění, ponechána v archivech a jiných interních systémech společnosti pro budoucí použití pro účely novinářské činnosti společnosti či pro účely obrany v soudních sporech proti nárokům uplatněným proti společnosti třetí osobou.

Příjemci osobních údajů

Společnost v souvislosti se zveřejňováním příspěvků zpřístupňuje osobní údaje veřejnosti, a to v rámci periodických titulů, elektronických verzí periodických titulů, internetových stránek či aplikací pro koncová zařízení vydávaných či provozovaných společností.

K osobním údajům mají přístup zaměstnanci společnosti, jakož i externí dodavatelé společnosti, a to zejména poskytovatelé administrativních služeb, technické podpory v oblasti IT bezpečnosti atp. Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy nebo orgánům činným v trestním řízení, a to na základě příslušného právního předpisu nebo pro účely uplatnění práv společnosti či k ochraně oprávněných zájmů společnosti.

Místo zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou společností uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské unie. Písemné dokumenty jsou uchovávány v listinné podobě v sídle společnosti, v redakci časopisu Forbes nebo ve skladovacím zařízení určeném společností na území České republiky. Osobní údaje zveřejněné v elektronické podobě na internetových či obdobných platformách mohou být přístupné i ve státech, které nejsou členy Evropské unie.

Doba zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování osobních údajů a po dobu trvání oprávněného zájmu společnosti na jejich zpracování.

Osobní údaje uveřejněné v příspěvku, včetně jeho obrazového doprovodu, jsou zpracovávány v elektronické formě uložením v datovém úložišti pro účely zajištění provozu elektronického média v rámci kterého je příspěvek publikován nebo pro archivaci tištěného média v elektronické podobě, a to bez časového omezení.

Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s přípravou příspěvků, které nebudou společností v žádném příspěvku zveřejněny, bude ukončeno, pokud společnost dospěje k závěru, že zpracovávané osobní údaje nebudou v budoucnu použity v jiném připravovaném příspěvku či jinak v souvislosti s novinářskou činností společnosti, ledaže zpracovávání osobních údajů bude nadále nezbytné k ochraně oprávněných zájmů společnosti (např. doložení pravdivosti obsahu publikovaných příspěvků, doložení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů, obrana proti nárokům uplatněním proti společnosti atp.).

Údaje zpracovávané pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti (např. doložení pravdivosti obsahu publikovaných příspěvků, doložení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů, obrana proti nárokům uplatněním proti společnosti atp.) budou zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu společnosti a trvání potřeby či potencionální potřeby jeho ochrany, vždy dle povahy oprávněného zájmu společnosti, případně i bez časového omezení. Zpracování osobních údajů společnost v takovém případě ukončí, pokud odpadne oprávněný zájem společnosti nebo potřeba jeho ochrany.

V případě zpracovávání osobních údajů uložením ve fotobance budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávnění k publikaci příslušného snímku.

Zpracovávání osobních údajů bude ukončeno v případě důvodné námitky subjektu údajů směřující proti zpracování osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má zejména právo na přístup k údajům, právo vznést námitku proti zpracování, na opravu, výmaz, na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Zákon o zpracování osobních údajů omezuje pro účely novinářské činnosti některá práva subjektů údajů vyplývající z GDPR.

Právo na přístup k osobním údajům (tj. právo subjektu údajů získat od společnosti potvrzení zda a jaké osobní údaje jsou o subjektu zpracovávány a další související informace) se v případě zpracovávání osobních údajů pro novinářské účely nepoužije, pokud se jedná o osobní údaje, které nebyly společností uveřejněny a jsou zpracovávány pouze za účelem výkonu novinářské činnosti. V ostatních případech může společnost přístup k osobním údajům vyloučit v odůvodněných případech, zejména pokud by jinak došlo k ohrožení nebo zmaření oprávněného účelu zpracování osobních údajů nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Zpracování osobních údajů pro novinářské účely požívá dle zákona o zpracování osobních údajů ochrany zdroje a obsahu informací a společnost tak není povinna subjektu údajů poskytovat informaci o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí.

Při uplatnění práva na výmaz nebo na opravu osobních údajů zpracovávaných pro účely novinářské činnosti bude důvodnost uplatněného práva posuzována podle ustanovení občanského zákoníku týkajících se osobnostních práv a ochrany osobnosti člověka.

Právo na omezení zpracování osobních údajů zpracovávaných pro účely novinářské činnosti má subjekt údajů pouze v případě, pokud společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů tyto údaje požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. To neplatí, pokud by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Subjekt údajů má právo vznést námitku jen proti konkrétnímu zpřístupnění nebo uveřejnění osobních údajů. Subjekt údajů je v takovém případě povinen odůvodnit a uvést konkrétní důvody nasvědčující tomu, že v daném případě převažuje oprávněný zájem na ochraně práv a svobod subjektu údajů nad zájmem na zpřístupnění nebo uveřejnění údajů, a to zejména s přihlédnutím ke svobodě projevu a právu na informace. Společnost takovou námitku bez zbytečného odkladu posoudí a informuje subjekt údajů o tom, zda námitce vyhověla. Společnost námitce vyhoví, pokud subjekt údajů osvědčí, že v daném případě převažuje oprávněný zájem na ochraně práv a svobod subjektu údajů nad zájmem na zpřístupnění nebo uveřejnění údajů, a to zejména s přihlédnutím ke svobodě projevu a právu na informace. Vyhoví-li společnost námitce, ukončí uveřejnění nebo zpřístupnění údajů, nicméně je i nadále oprávněna zpracovávat osobní údaje, pokud je to potřebné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti (např. doložení pravdivosti obsahu publikovaných příspěvků, doložení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů, obrana proti nárokům uplatněním proti společnosti atp.).

Společnost je dále oprávněna v případě, kdy je takový postup potřebný ke splnění účelu zpracování osobních údajů, tj. pro novinářskou činnost, a nepovede-li takový postup pravděpodobně k vysokému riziku pro oprávněné zájmy subjektu údajů, uplatnění některých práv subjektu údajů vyplývajících z GDPR odložit nebo jejich uplatnění neumožnit.

Subjekt údajů uplatňuje svá práva u správce údajů, jímž je společnost, a to písemnou formou či telefonicky na kontaktních údajích uvedených níže.

Ostatní

Kontaktní údaje na správce (společnost)

adresa pro doručování: Revoluční 1082/8

email: publisher@forbes.cz

telefon: +420 228 225 093

Domnívá-li se subjekt údajů, že společnost při zpracování osobních údajů porušila některou ze svých povinností, je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

Výše poskytované informace se týkají výhradně zpracování osobních údajů společností v souvislosti s výkonem novinářské činnosti společnosti.

Společnost je oprávněna výše poskytované informace aktualizovat. V takovém případě bude společnost subjekty údajů o aktualizaci údajů či jakýchkoli změnách tohoto dokumentu informovat tak, že zveřejní nové znění informací na webové stránce https://www.forbes.cz/obchodni-podminky-a-informace-ke-zpracovani-osobnich-udaju/