REGULAMIN WARSZTATÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL IMPROWIZACJI SCENICZNEJ IMPROFEST 2019

1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA oraz Szkoła Improwizacji AD HOC.

2. Warsztaty są skierowane do improwizatorów i aktorów o co najmniej średniozaawansowanym poziomie znajomości technik impro i kilkuletnim doświadczeniu w realizowaniu pokazów scenicznych.

3. Warsztaty odbywają się w dniach 6-11.11.2019 r. w Krakowie.

4. Prawo uczestniczenia w warsztatach mają jedynie te osoby, które dostarczą prawidłowo przygotowane zgłoszenie oraz wpłacą należność za warsztaty w wyznaczonym terminie.

5.  Prawidłowa forma zgłoszenia, to poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej, która zostanie opublikowana w dniu zapisów;
Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia, w tym: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Numer telefonu, Doświadczenie w improwizacji.

b) Dane do faktury i rozliczeniowe: Nazwa nabywcy (firma, instytucja lub imię i nazwisko), Adres siedziby / zamieszkania, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Waluta rozliczeniowa, NIP (jeśli dotyczy).
c) Tytuły i daty warsztatów, wybrane w dalszej części formularza.
6. Organizator może odrzucić zgłoszenie jeżeli nie posiada ono prawidłowej formy zgłoszenia.
7. Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w warsztatach.

8. ABY DOKOŃCZYĆ REZERWACJĘ, NALEŻY WPŁACIĆ WSKAZANĄ PRZEZ ORGANIZATORA KWOTĘ NA WSKAZANE KONTO.

9.  Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Wybór uczestników warsztatów odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń. W przypadku sytuacji spornych, o ostatecznym składzie grupy warsztatowej decyduje organizator.

10. W warsztatach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

11. Warsztaty prowadzone są w języku angielskim.

12. Grupy zaproszone na festiwal przez organizatora posiadają pierwszeństwo zapisu na warsztaty.

13. Zamiana lub odstąpienie innemu uczestnikowi miejsca w warsztatach musi być skonsultowana z organizatorem.

14. Uczestnik zgłaszający się do udziału w warsztatach potwierdza tym samym swoją obecność w Krakowie oraz dyspozycyjność w czasie trwania warsztatów.

15. Uczestnik warsztatów we własnym zakresie ponosi dodatkowe koszty, takie jak wyżywienie, koszty podróży, ubezpieczenia itp.

16. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania obuwia zamiennego podczas trwania warsztatów.
17. Uczestnik zyskuje możliwość zakupu karnetu festiwalowego w promocyjnej cenie 49,00 zł w przypadku udziału w warsztatach o łącznym wymiarze wynoszącym 8 lub więcej godzin.
18. Karnet w promocyjnej cenie może zostać zakupiony online wraz z warsztatami i opłacony wspólnym przelewem lub w późniejszym terminie w kasach, w trakcie trwania festiwalu (również w cenie 49,00 zł).
19. Karnety promocyjne należą do ogólnej puli biletów. W przypadku zwlekania z zakupem, uczestnik powinien liczyć się z możliwością braku wolnych miejsc.
20. Uczestnik niezależnie od sposobu płatności, karnet (w formie imiennego identyfikatora) powinien odebrać w kasie podczas festiwalu.

21. W przypadku zakupienia karnetu promocyjnego przy udziale wyłącznie w jednych warsztatach (4h), konieczna będzie dopłata do pełnej ceny karnetu tj. 119,00 zł.

22. Organizator ma prawo zakończyć zapisy na warsztaty, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczalną liczbę.

23. W ramach zapisów na warsztaty nie będzie prowadzona lista rezerwowa. W przypadku zwolnienia się miejsca w grupie warsztatowej, trafi ono ponownie do sprzedaży w systemie rezerwacyjnym.

24. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na warsztaty otrzymają zwrot wpłaconych na konto Organizatora na ten cel pieniędzy.
25. Zwroty środków możliwe są w przypadku zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny warsztatów lub ich odwołania.
26. W przypadkach innych niż opisane w ust. 25 zwroty środków nie są możliwe – uczestnik nie ma prawa odstąpienia od umowy.
27. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 26 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.
28. W przypadkach, o których mowa w ust. 25 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki uczestnik opłacił rezerwację.
29. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów.

30. Uczestnik wykonuje ćwiczenia dobrowolnie i w miarę swoich możliwości - Organizator nie odpowiada za kontuzje i/lub nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów.

31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.

32. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

33. Organizator ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób, które zakłócają ich przebieg, zachowują się niestosownie lub są pod wpływem alkoholu. W wymienionym przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

34. Uczestnik wyraża zgodę na to, że zajęcia są otwarte dla innych osób, a także na dokumentowanie przebiegu zajęć.

35. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

36. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.