Všeobecné podmienky ubytovania v „Penzióne RIDEPUB“ 

I. ÚVOD 

Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzájomné zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom ubytovacieho zariadenia a zákazníkmi. Tieto podmienky sa vzťahujú iba na služby poskytované v „Penzióne RIDEPUB“. Podmienky sú pre všetky strany záväzné a uhradením zálohy zákazníkom nadobúdajú štatút zmluvy v súlade s platnými ustanoveniami záväzných predpisov Slovenskej republiky.

II. ZÁKAZNÍK

Zákazníkom ubytovaným v „Penzióne RIDEPUB““ je plnoletá osoba, ktorá záväzne zašle objednávku na ubytovacie zariadenie a uhradí dohodnutú zálohu . Hosťom je osoba a ostatné osoby ubytované v „Penzióne RIDEPUB“ zákazníkom (ďalej len zákazník/zákazníci) v súlade s písomne vopred dohodnutým zoznamom hostí zákazníka.

Zákazník zodpovedá za ostatné osoby ubytované v „Penzióne RIDEPUB“v súlade s písomne vopred dohodnutým zoznamom hostí zákazníka a ich konanie sa považuje ako za konanie jeho vlastné. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu užívať služby a byť len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

III. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Vznik zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a „Penziónom RIDEPUB“ vznikne na základe rezervácie (internetovej, telefonickej alebo e-mailovej). Na základe rezervácie a zaplatenej zálohy zašle poskytovateľ ubytovacieho zariadenia zákazníkovi v prípade voľnej kapacity ubytovacieho zariadenia „Penzión RIDEPUB“ potvrdenie rezervácie (elektronicky) s uvedením rezervačného čísla a zároveň rezervuje požadovaný voľný termín zákazníkovi.

Úhradu za pobyt rezervovaný zákazníkom pri online rezervácií je zákazník povinný úhradiť v plnej výške pri online rezervácií prostredníctvom služby platby kreditnou kartou (GoPay). Z uvedeného dôvodu je pri online rezervácií pri platbe kartou GoPay od klienta požadované číslo kreditnej/debetnej karty.

Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady zálohy za rezervovaný pobyt v plnej výške v prospech prevádzkovateľa hotela (stiahnutím zálohy) a oprávňuje Penzión RIDEPUB na realizáciu tejto úhrady.

Postup a činnosť Penzión RIDEPUB hotela vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii úhrady klientom.

Uhradením zálohy zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom dohodnutých služieb, cenou, platobnými podmienkami a storno podmienkami a týmito všeobecnými podmienkami ubytovania v „Penzióne RIDEPUB“, berie ich na vedomie ako záväzné a súhlasí s nimi.

Za zmluvný záväzok ďalších osôb uvedených na rezervácií zodpovedá zákazník, ktorý objednávku podal, ako za svoj. Bez uhradenia zálohy nie je možné objednávku akceptovať a po 7 dňoch bude rezervácia zrušená.

IV. CENY

Ubytovanie je poskytované odplatne, kde cena za ubytovanie je stanovená na základe cenníku alebo dohodou zmluvných strán.

Cena za ubytovanie je splatná najneskôr pri ukončení pobytu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Platba sa vykonáva v hotovosti alebo bankovým prevodom. Platba vykonaná bankovým prevodom sa považuje za uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa ubytovacieho zariadenia

V prípade vzniku škody spôsobenej zavinením zákazníka je „Penzión RIDEPUB“ oprávnený domáhať sa od neho náhrady za škodu. Zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu vzniknutú v priestoroch objektu alebo na predmetoch v areáli objektu, a to v plnej výške, vrátane náhrady ušlého zisku vzniknutého z dôvodu znemožnenia poskytnutia ubytovania ďalším zákazníkom z dôvodu tejto škody, a to vo výške platnej ceny za ubytovanie po celú dobu, počas ktorej bude izba, prípadne iné zariadenie vyradené z prevádzky. Túto povinnosť má zákazník aj v prípade, že škodu spôsobia deti alebo iné osoby ubytované zákazníkom.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo byť informovaný o všetkých podmienkach týkajúcich sa jeho pobytu, využívať všetky dojednané a zaplatené služby, odstúpiť od zmluvy pokiaľ kvalita a rozsah služieb nezodpovedá písomnej dohode na potvrdenej objednávke stornovať pobyt kedykoľvek pred jeho začatím (v tomto prípade sa vzájomný vzťah riadi ďalej uvedenými storno podmienkami).

Zákazník je povinný:

- uchovať potvrdenie rezervácie a predložiť ho pri nástupe na ubytovanie

- uhradiť cenu za ubytovanie podľa platného cenníka, pokiaľ nebolo dohodnuté inak

- riadne užívať priestory určené k ubytovaniu, dodržiavať poriadok a čistotu

- zoznámiť sa so Všeobecnými podmienkami ubytovania a dodržiavať ich

- bez prieťahov oznámiť potrebu vykonania opráv v priestoroch vyhradených k  

  ubytovaniu

- bezodkladne oznámiť poškodenie alebo škodu, ktorú v priestoroch spôsobil, resp.

  ktorá v ubytovacom zariadení vznikla

- pri príchode vo vlastnom záujme prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a  

  prípadné závady okamžite nahlásiť poskytovateľovi ubytovacieho zariadenia.

  V prípade, že tieto bezodkladne nenahlási, bude za tieto zodpovedať ako keby ich  

  spôsobil sám.

- pri odchode alebo opustení objektu vypnúť elektrické zariadenia (TV, chladničku,  

   rádio, a pod.), prekontrolovať uzatvorenie vodovodných batérií.

- dodržiavať požiarno-poplachové smernice a riadiť sa nimi

Zákazník nesmie bez súhlasu poskytovateľa: 

- premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do

  rozhlasových a televíznych prijímačov, do elektrických spotrebičov, do elektrickej

  siete alebo inej inštalácie, inak bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá týmto

  vznikne.

- používať v priestoroch vlastné spotrebiče

- prenechať priestory vyhradené k ubytovaniu inej osobe, ako je uvedená v zozname

  hostí, odsúhlasenom poskytovateľom ubytovacieho zariadenia

- uvádzať adresu penziónu ako miesto podnikania, trvalého a prechodného bydliska

Zákazník ďalej v priestoroch objektu nesmie: 

- nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcom ich

  okamžité použitie

- držať, vyrábať alebo prechovávať omamné alebo psychotropné látky alebo jedy,

  pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo zákazníkovi predpísané lekárom

- fajčiť v objekte (len na to vyhradenom priestore)

- z bezpečnostných dôvodov ponechávať deti vo veku do 10 rokov bez dozoru

  dospelých v izbe a ani v iných priestoroch objektu a areálu

Najskoršou možnou hodinou nástupu na pobyt je 15:00h prvého dňa pobytu a ukončenie pobytu je do 10:00h posledného dňa pobytu, ak sa poskytovateľ so zákazníkom nedohodne ináč.

Parkovanie vozidiel zákazníkov je možné na parkovisku v areáli ubytovacieho zariadenia . Poskytovateľ ubytovacieho zariadenia neručí za prípadné odcudzenie vozidla alebo vecí vo vozidle. Počas parkovania vozidiel je zákazník povinný dodržiavať zákon o ochrane pôdy pred ropnými produktmi. Za spôsobené ropné havárie nesie zákazník plnú zodpovednosť.

Doporučujeme zákazníkom, aby šperky, peniaze a iné cennosti nenechávali na izbách. „Penzión RIDEPUB“ v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka nezodpovedá za stratu, či škody na uvedených veciach.

Návšteva penziónu s domácimi zvieratami je možná len s predchádzajúcim súhlasom poskytovateľa ubytovacieho zariadenia. Zákazník je povinný nahradiť všetku škodu na majetku, ktorú jeho domáce zviera spôsobí a taktiež odstrániť exkrementy. Domáce zviera musí mať absolvované klinické vyšetrenie u veterinára s potvrdením ošetrenia proti vnútorným parazitom nie staršie ako 48 hodín. Rovnako musia mať absolvované aktuálne očkovania. Pred nástupom pobytu si poskytovateľ vyhradzuje právo vyžiadať tieto potvrdenia.

V prípade požiaru je zákazník povinný okamžite informovať prevádzkovateľa a hasičov.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA

Poskytovateľ ubytovacieho zariadenia si ukladá za povinnosť zaistiť všetky práva zákazníka uvedené v bode V.

Právom poskytovateľa ubytovacieho zariadenia je v prípadoch, ktoré nemôže ovplyvniť:

a) zmeniť termín pobytu

b) zmeniť ceny

c) zmeniť rozsah služieb

d) zrušiť zmluvu

Pokiaľ zákazník so zmenami a) až d) nesúhlasí, má právo do 48 hodín od vyrozumenia o zmenách písomne od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade vráti poskytovateľ ubytovacieho zariadenia 100% zaplatenej zálohy za ubytovanie zákazníkovi. Rozhodujúci je čas doručenia odstúpenia od zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že sa so zmenou súhlasí.

V prípade, že dôjde k situácií, kedy poskytovateľ ubytovacieho zariadenia bude vracať zákazníkovi finančnú čiastku, je povinný tak urobiť v možnom najkratšom termíne, najneskôr však do 15 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vrátenie.

VII. STORNO PODMIENKY

Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím pobytu, bez oznámenia dôvodov, odstúpiť od zmluvy. Právo na úhradu storno poplatkov poskytovateľovi ubytovacieho zariadenia, týmto nie je dotknuté. Odstúpenie je možné výhradne písomnou formou. Toto odstúpenie musí byť doručené poskytovateľovi ubytovacieho zariadenia a zákazník je povinný zaplatiť nasledujúce poplatky:

Storno pred nástupom pobytu

Poplatok

viac ako 15 dní

50% zálohy

menej ako 15 dní

100% zálohy

VII. ĎALŠIE DOJEDNANIA

Je nevyhnutné dohodnúť si čas príjazdu alebo stretnutia s poskytovateľom ubytovacieho zariadenia minimálne 24 hodín vopred!!!

Sťažnosti hostí, reklamácie a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky prijíma poskytovateľ ubytovacieho zariadenia.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazník na základe online rezervácie dáva súhlas na spracovanie osobných údajov svojich a hostí uvedených v zozname pre potreby ubytovacieho zariadenia, t.j. ukladanie na nosiče dát, upravovanie, vyhľadávanie v nich, poskytovanie tretím osobám, triedením, kombinovaním a likvidáciou v súlade zo Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to až do odvolania.

Ubytovacie zariadenie považuje všetky údaje odoslané formou elektronického formulára za dôverné a preto prehlasuje, že tieto informácie neposkytne tretím stranám. Rešpektujeme súkromie návštevníkov webovej stránky v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Zz.

Penzión RIDEPUB

Drienica 553

Mobil:+421 918 477 768  Email: info@ridepub.sk

Viktória Oboňová

IČO: 47027100

Šarišská , 082 21 Veľký Šariš, Slovensko

Prijímané platobné metódy