https://lh5.googleusercontent.com/uD_BIx0QMvd7AN5WYmJrLYUwFS0mNSs1tW8bve6gXhoL9XCR6ipX04tyVRZaziBWeIKMv12ZPxxrTqORhz0rxKfyIAWiqTM-xUoQXSFjFwkArHgaPsEu0SBMUIPHfHBm7z5v4z36 

Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli kodukord

Muudetud 18.06.2018

§ 1. Üldsätted

(1) Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli (edaspidi kool) kodukorra kehtestab direktor põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 68 lg 1 alusel.

(2) Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õpilasesindusele (PGS § 68 lg 2,  § 73 lg 1 p 7).

(3) Kooli  kodukord on  õpilastele  ja  koolitöötajatele   täitmiseks  kohustuslik  (PGS § 68 lg 1).

(4) Kooli kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on ära kirjeldatud muudes õigus- ja haldusaktides.

(5) Kodukorra täitmine ja üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis on õpilase käitumise hindamise aluseks.

(6) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes  rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid (PGS § 58 lg 1).

(7) Kodukorraga   saab   tutvuda   kooli   kodulehel.   Kodukord  on  väljas  kooli   infostendil (PGS § 69 lg 2).


(8) Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli   kodukorras järgmised korrad:

 1. hindamise korraldus ning õpilaste ja õpilase vanema või eestkostja (edaspidi vanem)  hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord (PGS §29 lg 4, põhikooli riiklik õppekava §19 lg 4);
 2. nõuded õpilase käitumisele (põhikooli riiklik õppekava §19 lg 5);
 3. õppest puudumisest teavitamise kord (PGS §35 lg 3);
 4. õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamise kord õpilasele (PGS §40 lg 2);
 5. õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise  rakendamise kord (PGS § 44 lg 2);
 6. jälgimisseadmestiku kasutamise kord (PGS § 44 lg 6);
 7. õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ning piiratud teovõimega õpilaste üle järelevalve tagamiseks kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimine ning statsionaarses õppes põhiharidust omandava piiratud teovõimega õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramine (PGS § 44 lg 7);
 8. õpilase ja statsionaarses õppes õppiva õpilase vanema teavitamine õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas (PGS § 55 lg 4);
 9. kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul (PGS § 57);
 10.  esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt (PGS § 58 lg 3 p 6);
 11.  kooli hoiule antud esemete hoiustamise ja tagastamise kord (PGS § 58 lg 5);
 12.  tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord (PGS § 58 lg 9);
 13.  õpilaspileti kasutamise kord koolis (määrus: õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm § 2 lg 4 ).

§ 2. Õppetöö korraldus

(1) Ahja Koolis on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm õppetund. Õppetunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile kooli ruumides, kooli territooriumil või väljaspool kooli vastavalt kooli õppekavas sätestatud korrale.

(2) Muudatusi tunniplaanis ja päevakavas on õigus teha direktoril ja õppealajuhatajal. Muudatustest teatatakse infostendil ja õpilasi teavitab sellest klassijuhataja või aineõpetaja suuliselt ja/või elektrooniliselt.

(3) Õppetunnid algavad koolis kell 8.20.

(4) Korrapidajaõpetaja alustab tööpäeva kell 8.00. Õpilased tulevad kooli enne tundide algust, aga mitte varem kui 8.00, jätavad üleriided garderoobi ja panevad jalga sisejalanõud.

(5) Õppetund kestab 45 minutit, mis vaheldub 10 minutilise vahetunniga. Söögivahetund kestab 20 minutit.

(6) Õpilane peab viibima õppetunni ajal õppetunnis. Kui õpilasele on antud korraldus viibida mujal, siis teavitatakse sellest tunni alguseks aineõpetajat.

(7) Tunni algusest annab märku koolikell. Tunni lõpetab õpetaja.

(8) 1.- 4. klassi õpilastele on õpilaspäeviku olemasolu ja täitmine kohustuslik.

(9) Igal õpilasel on klassis kindel istumiskoht. Õpetajal on õigus vajadusel õpilase kohta muuta. Õpilased võivad oma kohta vahetada klassiõpetaja või aineõpetaja loal.

(10) Kui klassi- või aineõpetaja pole 10 minuti jooksul pärast kella tundi tulnud, teavitavad õpilased sellest õppealajuhatajat või direktorit.

(11) Õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 21.30.

(12) Õpilane lahkub pärast viimast tundi koolimajast, va juhul, kui tal on päevakava järgseid kohustusi (logopeed, õpiabirühm, pikapäevarühm, huviringid jne) või talle on antud mingeid teisi korraldusi (üritused, konsultatsioonid jne).

(13) Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele on reguleeritud sotsiaalministri määrusega (https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv).

(14) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule  koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult  toimivat välisõhu temperatuuri (https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/kaart/ ).

Aluseks võib võtta ka Eesti Rahvusringhäälingu uudistes kell 7.00 teatatud ilmaandmed. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud üksikutele õpilastele korraldatakse lõunasöögini erinevaid tegevusi.

§ 3. Nõuded õpilase käitumisele

(1) Õpilaste õigused ja kohustused on välja toodud Ahja Kooli põhimääruses § 15.

(2) Ahja Kooli õpilane:

 1. järgib kooli kodukorras kehtestatud reegleid;
 2. valmistub võimetekohaselt igaks õppetunniks;
 3. võtab kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed ja hoiab need puhtad ning korras;
 4. ei võta kaasa õppetööks mittevajalikke asju;
 5. ei hiline tundi põhjuseta;
 6. ei puudu põhjuseta õppetegevusest;
 7. ei kasuta vägivalda;
 8. käitub viisakalt, väärikalt ning vaoshoitult igal pool ja igas olukorras;
 9. on teotahteline ja abivalmis;
 10.  hoiab kooli ja kaasõpilaste vara;
 11.  on korrektselt ja puhtalt riietatud ning täidab hügieeninõudeid (sh taskuräti omamine ja kasutamine);
 12.  ei kanna kooli ruumides üleriideid (sh mütsi, kindaid, kapuutsi jne);
 13.  kasutab säästlikult vett, elektrit ja paberit;
 14.  hoiab ja väärtustab oma tervist;
 15.  hoiab isiklikku ja ühiskondlikku vara; kooliruumide, õppevahendite, raamatute jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab kahju;
 16.  vajadusel osaleb kooli ja selle ümbruse korrastamisel;
 17.  kogunemistel ja aktustel riietub pidulikult (õppeaasta alustamine ning lõpetamine, Tuglase sünniaastapäeva aktus, vabariigi aastapäeva aktus jne). Riietus tüdrukutel: tume seelik/püksid ja pidulik pluus või kleit; noormeestel tumedad püksid ja triiksärk või ülikond;
 18.  esinemise korral riietub vastavalt kokkuleppele juhendajaga;
 19.  täidab kooli territooriumil kõigi koolitöötajate korraldusi;
 20.  ei oma ega tarbi alkoholi, tubakat või muid keelatud aineid (sh energiajooke);
 21.  täidab spordihoones seal kehtestatud reegleid;
 22.  kannab kooli siseruumides mittemääriva tallaga vahetusjalatseid.

(3) Kord õppetunnis

 1. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja.
 2. Tunni alguseks võtab õpilane tunniks vajalikud õppevahendid lauale.
 3. Tunnis täidab õpilane kõiki õpetaja poolt antud korraldusi.
 4. Õpilane ei häiri klassikaaslaste ning õpetaja tööd.
 5. Tunni ajal ei liigu õpilane oma kohalt ilma õpetaja loata.
 6.  Põhjendatud vajadusel tunnist väljumiseks palub õpilane õpetajalt luba.
 7. Tunnis ei tegele õpilane kõrvaliste asjadega.
 8. Nutiseadmeid võib kasutada vaid õpetaja loal, muidu on seade hääletuna koolikotis.
 9. Tunnis õppetöö eesmärkidel arvutite ja nutiseadmete kasutamise korral ei või õpilane kasutada seadet tunnivälisteks tegevusteks.
 10.  Aineõpetaja kutsub teiste õpilaste tööd häiriva õpilase korrale, vajadusel kasutab kooli juhtkonna või tugispetsialistide abi.
 11.  Kehalise kasvatuse tunnis kannab õpilane vahetusriideid ja -jalatseid, täidab hügieeninõudeid.
 12.  Õpilane esitab kehalise kasvatuse õpetajale arsti või vanema poolt kirjutatud vabastuse  paberkandjal enne tundi. Vabastusena arvestatakse ka vanema poolt enne õppepäeva algust eKooli sisestatud tõendit.
 13.  Vabastatud õpilane viibib kehalise kasvatuse tunnis ja täidab õpetaja poolt antavaid võimetekohaseid ülesandeid.

(4) Vahetunnis

 1. Õpilane käitub nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi. Ei ole lubatud:
 1. Õpilane ei kasuta nutiseadmeid (telefonile ei vasta, sellega ei helista, mängi, kuula muusikat ega saada sõnumeid jms), va erijuhtudel õpetaja loal.
 2. Kuiva ilmaga on lubatud viibida õues sisejalanõudega asfaltkattega alal. Muudel juhtudel tuleb õues viibimiseks kasutada välisjalatseid.

(5)  Sööklas

 1. Õpilane peseb ja kuivatab enne söömist käed.
 2. Õpilane käitub viisakusnorme järgides (sööb oma kohal, toidu tõstmisel arvestab kaasõpilastega, sööb noa ja kahvliga, ei jutusta kõvahäälselt, koristab laua).
 3. Õpilane sööb söögisaalis, toidu väljaviimine on keelatud.

(6) Üritustel

 1. Õpilane tuleb kogunemisele koos oma klassi ja klassijuhataja või aineõpetajaga (vastavalt olukorrale).
 2. Õpilane käitub viisakalt ja on tähelepanelik kuulaja.

(7) Riidehoius

 1. Riidehoidu  või riidekappi jäetakse üleriided ja välisjalatsid, vajadusel ka kott spordirõivastega.
 2. Riidehoidu või riidekappi ei jäeta raha, dokumente ega muid väärtuslikke asju.
 3. Kool ei vastuta kaotsiläinud esemete eest.
 4. Vanema nõusolekul antakse 5.-9. klassi õpilasele kasutada lukustatav riidekapp. Kapi kasutamise kord on sätestatud õpilase ja lapsevanema poolt allkirjastatud lepingus.

§ 4. Hindamise korraldus ning õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord

(1) Ahja Koolis õppekavaga sätestatud hindamisjuhend on avalikustatud kooli veebilehel ning seda tutvustatakse kooli lastevanemate koosolekul. Täiendavalt on klassijuhatajatel kohustus tutvustada kehtivat hindamise korraldust õpilastele õppeaasta algul esimeses klassijuhatajatunnis.

(2) Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele aineõpetaja oma õppeaines õppeaasta, trimestri või õppeperioodi algul lähtuvalt aine spetsiifikast. Õpilane saab aineõpetajalt trimestri või õppeperioodi alguses teada, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. Ainenõuded avalikustatakse eKoolis.

(3) Õpilast ja tema vanemat teavitab kool trimestri jooksul saadud hinnetest eKooli kaudu.

(4) Klassijuhataja saadab vanema soovil paberkandjal hinnetelehe koju.

(5) Kool teavitab õpilast ning tema vanemat kokkuvõtvatest trimestri- ja aastahinnetest ning käitumise- ja hoolsushindest eKooli kaudu ja paberkandjal klassitunnistuse kaudu.

(6) Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada oma hinnete kohta teavet aineõpetajatelt ja klassijuhatajalt. Hindamise korralduse kohta leiab teavet Ahja Kooli hindamisjuhendist.

§ 5. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise kord

(1) Ahja Kool avalikustab koolikorraldusliku teabe kodulehel, aineõpetaja ja klassijuhataja edastab vajaliku info eKooli, õpilaspäeviku või kirjaliku teate kaudu.

§ 6. Õppest puudumisest teavitamise kord

(1) Kontrolli koolikohustuse täitmise üle teostab järjepidevalt klassijuhataja.

(2) Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest  kas eKooli, e-kirja, SMS-i kaudu või helistamise teel.

(3) Vanem teavitab klassijuhatajat, kui laps peab lahkuma koolist enne õppepäeva lõppu.

(4) Põhjendatud vajadusel (haigestumine jms) õppepäeva keskel koolist lahkumiseks küsib õpilane luba kas klassijuhatajalt või aineõpetajalt.

(5) Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi.

(6) Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.

(7) Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.

(8) Kui õpilane (-sed) viibib (-vad) õppepäeval koolist eemal (kooli esindamine, õppekäik vms), esitab ürituse korraldaja vähemalt 3 päeva enne üritust õpilaste nimekirja (vastaval blanketil) sekretärile ja informeerib sellest kooli sööklat. Direktoril ja klassijuhatajal on õigus teha nimekirjas muudatusi, võttes arvesse õpilase käitumist ja õppeedukust.


§ 7. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord

(1) Õpilase suhtes võib rakendada seaduses (PGS § 58 lg 1) sätestatud tingimustel ja korras kohaldatavaid tugimeetmeid (sh arenguvestluse läbiviimine, logopeediline abi, õppimine õpiabirühmas, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma või kooli juures tegutsevasse huviringi, tugispetsialisti teenuse osutamine, käitumise tugikava koostamine jms) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

 1. õpilase käitumise arutamine vanemaga;
 2. õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
 3. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;
 4. õpilasele tugiisiku määramine;
 5. kirjalik noomitus;
 6. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;
 7. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
 8. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 9. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega (sh alla 18-aastase) õpilase puhul vanema nõusolekul;
 10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
 11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest koos kohustusega täita õpilasele antud tegevused ja õpiülesanded;
 12. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

(2) Käesolevas paragrahvis  sätestatud mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, välja arvatud punktis 12 sätestatud mõjutusmeetme rakendamise, mida otsustab õppenõukogu.

(3) Kooli hoiule antud esemed hoiustatakse ja need tagastatakse kooli kodukorras sätestatud korras.

(4) Kui õpilase koolist koju jõudmiseks on vajalik transpordi kasutamine, arvestatakse punktis 10 sätestatud mõjutusmeetme rakendamisel transpordi korraldusega.

(5) Käesoleva paragrahvi punktides 7 ja 10 sätestatud mõjutusmeetmete rakendamise ajal tagab kool järelevalve õpilase üle ja vajaduse korral õpilase pedagoogilise juhendamise.

(6) Ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul. Otsus ajutises õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega (sh alla 18-aastase) õpilase puhul vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse koostöös õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine. Piiratud teovõimega õpilase vanem tagab nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.

(7) Piiratud teovõimega õpilase suhtes sätestatud mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse vanemat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sh eKooli kaudu).

(8)  Õpilase puudumiste kohta peetakse arvestust:

 1.  6 üksikut põhjuseta puudutud tundi või 2 põhjuseta puudutud päeva trimestris – kirjalik noomitus;
 2. kui õpilane on õppest puudunud ühe kuu jooksul põhjuseta 20 protsenti õppetundidest, siis teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust;
 3. andmed õpilaste kohta, kes on ühe trimestri jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

§ 8. Kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul

(1) Õpilast tunnustatakse õpingute jooksul:

 1. suulise kiitusega;
 2. õpetaja kiitusega eKooli või õpilaspäevikusse;
 3. kiituse avaldamisega kooli digiekraanil;
 4. kiitusega kogunemisel;
 5. direktori käskkirjaga;
 6. õpilase kandmisega kooli autahvlile;
 7. kiituskirjaga klassi ja põhikooli lõpetamisel;
 8. direktori vastuvõtuga hea ja väga hea õppimise ja käitumise, silmapaistvate tulemuste eest kooli esindamisel või  koolielus kaasalöömise eest.

§ 9. Õpikute, tööraamatute ja töövihikute kasutamise ning koolile tagastamise kord

 1. Õpilasel on Ahja Koolis õppekava läbimiseks võimalik kasutada tasuta õpikuid.
 2. Õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed saab õpilane kooli raamatukogust või aineõpetajalt.
 3. Kooli raamatukogust laenutatud õpikutel peab olema kaitsev ümbris. Selle puudumisel on õpetajal õigus õpik õpilaselt ära võtta.
 4. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama kooli raamatukoguhoidjale tema kasutusse antud õpikud.
 5. Õpiku rikkumise või kaotamise korral tuleb koolile tuua uus õpik või tasuda õpiku väärtus rahas.

§ 10. Õpilaspileti kasutamise kord koolis

 1. Õpilaspilet on õpilase koolis õppimist tõendav dokument, mis antakse õpilasele välja õpilase arvamisel kooli õpilaste nimekirja.
 2. Õpilasel või tema vanemal on õigus esitada koolile kirjalik taotlus õpilaspileti duplikaadi saamiseks, kui õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud, varastatud või kui õpilase nimi või isikukood on muutunud.
 3. Õpilane on kohustatud õpilaspileti koolile tagastama, kui tema väljaarvamine kooli õpilaste nimekirjast toimub õppeaasta sees.

§ 11. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt

(1) Koolitöötajal on õigus võtta ese hoiule, kui:

 1. eseme kasutamine koolis on keelatud;
 2. eset kasutatakse viisil, mis ohustab isikut ennast või ümbritsevaid;
 3. eset kasutatakse tunni ajal, eirates keeldu.

(2) Kui õpilast kahtlustatakse alkoholi, tubaka või muu keelatud aine omamises, siis toimitakse vastavalt kooli hädaolukorra lahendamise plaanis sätestatule.

§ 12. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord

 1.  Hinnalise eseme (nutiseadme jms) hoiule võtmine ja tagastamine protokollitakse.
 2.  Hoiule võetud esemeid hoiustatakse sekretäri, õppealajuhataja, direktori, aineõpetaja või klassijuhataja juures.
 3.  Hoiule võetud ese tagastatakse õpilasele, tema vanemale või õigele omanikule pärast õppepäeva lõppu, üritust või kooliaasta lõppu.

§ 13. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilasele õppekavavälises tegevuses

 1.  Õpilasel on õigus kasutada enda arendamiseks ja huvitegevuses osalemiseks tasuta oma kooli spordiväljakut, arvutiklassi, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.
 2.  Spordihoones, kabinettides, kooli sööklas ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid, mis kinnitatakse direktori käskkirjaga.
 3.  Vahendite kasutamine toimub koolitöötaja järelvalvel.

§ 14. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord

 1.  Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks Ahja Koolis toimub järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel.
 2.  Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peavad kõik kooli territooriumil viibivad isikud teavitama koheselt kooli personali.
 3.  Õpilane teavitab hädaolukorrast korrapidaja õpetajat või esimesena vastu tulevat koolitöötajat.
 4.  Koolitöötajate käitumisjuhised on sätestatud Ahja Kooli hädaolukorra lahendamise plaanis.

§ 15. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord

 1.  Kooli hoonest või territooriumilt õpilaste ja koolitöötajate sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.
 2.  Võõrastel isikutel on koolimajas viibimine ilma kutse või loata keelatud.
 3.  Õpilastel on keelatud õppepäeva jooksul lahkuda kooli territooriumilt, välja arvatud kehalise kasvatuse tundi liikumise korral või kui õpilane on kooli territooriumilt lahkumiseks saanud loa (näiteks vajadus liikuda kultuurimajja, raamatukokku, arsti juurde jms).

§ 16. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

(1) Ahja Kooli koolihoone ei ole varustatud jälgimisseadmestikuga.