Punkt

Beskrivelse

Tid

Mål

Referat

1

Nyt fra

- elevrådet

- medarbejderrepræsentanter

- forældre (bl.a. forældremøder)

- formand/næstformand

- ledelsen

20

At give et overblik over større og mindre sager - evt. bringe ønsker om punkter til en kommende dagsorden på bordet.

Elevråd: Der har ikke været afholdt møde siden sidst

Medarbejderrep. Intet til referat

Forældrerep: Intet til referat

Formand/næstformand: Intet til referat

Ledelsen:

Mette Olesen deltager som medarbejderrep. i skolebestyrelsen- i stedet for Ida, som har orlov

Elever: Der er startet ny elev i 4.kl.

Der kommer besøg af mulig ny elev også til 4.kl.

Mandag 20.jan. starter ny elev i 3.kl.

To elever fra 5.kl. er før jul flyttet til anden skole.

Personale: Janie Madsen er stoppet før jul som lærer, flyttet til anden skole. Lea er ansat frem til sommerferien. Lea er nyuddannet.

Christina er ansat som barselvikar i skolesekretærstillingen. Starter op mandag den 13.januar.

Økonomi: ME og Louise (sekretær) ligger budget i denne uge for perioden frem til sommerferien.

Samlæsning: Samlæsning i hhv. 1.-2.kl. og 4.-5.kl. er startet op. Morten (forældre til elev i 2.kl.) fortæller, at hans barn fortæller meget positivt om det hjemme.

2

/ME

Arbejdet med promovering af Gudumholm Skole

30

Hvor er vi, hvad vil vi have fokus på?

De 4 videoer skal færdigredigeres og video nr. 1 skal sendes ud nu, så den bliver set af forældre ved den igangværende skoleindskrivning på øvrige skoler i Aalborg kommune.ME kontakter ZEN-foto.

Forslag til linier: E-sport, Robotteknologi/programmering

Ideen med linie: At tiltrække elever uden for skoledistriktet til Gudumholm skole.

Arbejdsgruppe: Morten, Iben Thomas, Lisbeth, Britta, Martin

3

/ME

Korrigering af princip vedr. lejrskoler/ekskursioner.. En forælder har gjort os opmærksom på at vores praksis ikke stemmer overens med reglerne på området.

  • kan findes i mappen “Principper og forretningsorden”

5

Ændring af princip - fra 100 kr. pr. døgn til 75 kr. pr. døgn pga. forvaltningens praksis.

ME har haft kontakt til Forvaltningens jurist

Princippet ændres til, at der opkræves 75 kr. i kostpenge pr. døgn.

4

/ME

Princip for skole/hjem-samarbejde

  • kan findes i mappen “Principper og forretningsorden”

30

Udarbejdelse af nyt princip

Udsættes til næste møde

5

/BJ

Princip for elevfravær

15

Endelig godkendelse

Godkendt og sendes ud til forældrene i denne uge.

6

/ME

Høringssvar til ny ressourcetildelingsmodel

20

Drøftelse af vigtige punkter - skolen har udkast med fra MED-udvalg. Vi behøves ikke at afgive samme høringssvar.

Høringssvar afgives. ME renskriver svar og ligger det på drev torsdag til gennemlæsning. Svar sendes til Forvaltningen tirsdag den 14. januar.

7

Eventuelt

5

Der kan ikke bringes beslutningspunkter eller andre debattunge punkter op her – i så fald skal de på dagsordenen til næste møde