GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP09-PROJECTES II

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Segon

Segon

Específica

8

Departament:     Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/castellà

Horari: dimecres de 12:10 a 14:55

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/u/1/c/MTc3OTU1OTY5MjVa

Professorat responsable:

Marta Gonzàlez Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Cap de departament

Marta Gonzàlez Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció:

2. Contextualització

Aquesta assignatura té un caràcter instrumental, i es una primera iniciació als projectes de disseny de producte, s´enfocarà donant molta importància a la metodologia projectual i a la fase d´ideació.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Projectes de productes i de sistemes

2.2. Perfil professional

El dissenyador de productes genera idees de disseny, les comunica, explora i valora, realitza tests i prototips, produeix dibuixos detallats i coneix els processos productius.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Haver superat l’assignatura de formació bàsica Fonaments del disseny.

3.2. Requisits recomanables 

Haver superat l’assignatura de Projectes I.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de l'informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodología d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Determinar les característiques finals de productes, serveis i sistemes, coherents amb les relacions i els requisits estructurals,
organitzatius, funcionals, expressius i econòmics definits en el projecte.
- Resoldre problemes projectuals mitjançant la metodologia, les destreses i els procediments adequats.
- Proposar, avaluar i determinar solucions alternatives a problemes complexos de disseny de productes i sistemes.
- Valorar la dimensió estètica en relació amb l’ús i la funcionalitat del producte i integrar-la-hi.
- Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.
- Conèixer els processos per a la producció i el desenvolupament de productes, serveis i sistemes.
- Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.
- Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient
i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

A.- CAPACITAT DESCRIPTIVA:
A.1 Expressar en llenguatge gràfic, oral i escrit.

A.2 Dominar els elements que són fonamentals en la comunicació gràfica : Punt , línia, pla, color, textura, contrast, to, perspectiva , composició i retolació , analitzant les propietats semàntiques , i el seu valor sintàctic amb relació a la percepció humana , amb caràcter objectiu quan ens referim a l'objecte i les seves propietats físiques o tecnològiques i subjectiu , com ens referim al subjecte , al seu comportament individual i social , amb relació a la percepció i comunicació cultural

A.3 Utilitzar els coneixements dels sistemes de representació, amb sentit tècnic i artístic.

A.4 Expressar tècnicament i artísticament, en llenguatge volumètric, considerant les possibilitats expressives dels diferents materials i tècniques: Paper, fusta, metall, modelat, ceràmica, maqueta, etc

A.5 Dominar les eines, tècniques gràfiques, fotografia i programes informàtics d’ús comú en disseny.

B.- CAPACITAT CRÍTICO-INTERPRETATIVA:
B.1 Analitzar i valorar críticament el Disseny com a resultat de la integració d’un sistema complex de relacions formals, funcionals, ergonòmiques, fisiològiques, històriques, sociològiques, psicològiques, econòmiques, tecnològiques, administratives, etc

B.2 Interpretar amb sentit crític de la significació cultural i social del Disseny, amb suport en les ciències i en la tecnologia.

B.3 Interpretar críticament els objectes elementals del disseny: l’espai, els objectes, les imatges, les instal·lacions.

B.4 Interpretar críticament el disseny com a fet social, detectant mancances i satisfent necessitats físiques i psíquiques.

B.5 Interpretar críticament les obres mestres del disseny, fins els nostres dies.


C.- CAPACITAT CREATIVA:
C.1 Dominar el procés metodològic, capacitat d’anàlisi.

C.2 Sintetitzar i desenvolupar dissenys.

C.3 Idear i formalitzar propostes pròpies.

C.4 Utilitzar creativament normes i requisits formals, funcionals, tecnològics i normatius.

D.- CAPACITAT D’EXECUCIÓ:

Capacitat de realització, considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen. Capacitat d’execució material de maquetes i models.
D.1 Capacitat per dissenyar a nivell executiu considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen.

D.2 Capacitat de realització de models i prototips.

6. Continguts

BLOC 0: TEMES D’APORTACIÓ

Aquest tema és d’aplicació permanent i simultània al desenvolupament de cada una de les unitats didàctiques següents.

El continguts a treballar seran:

- Mètodes de recerca en disseny.

- Gestió de projectes de disseny de productes i de sistemes.

UD1-METODOLOGIA I REFERENTS

Es treballarà amb petits exercicis de classe, lectures....

BLOC 1: PROJECTES

Es realitzaran 2/3 projectes de disseny en el camp de l´especialitat.

S´enfatitzarà en:

-L´aplicació de les tècniques de representació i presentació per a la completa definició i comunicació del producte o sistema.

-Tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte.

L’esquema de cada projecte serà similar (plantejament del problema, investigació i informació, definició del problema de disseny, ideació, desenvolupament i comunicació)

UD2-PROJECTE 1

-Presentació de l’exercici i temes d’aportació, i es treballaran el següents continguts:

-Definició, realització i comunicació de projectes de productes i de sistemes, d’acord amb els factors d’ús, expressius, ergonòmics, estètics, tècnics, tecnològics, productius, socials, econòmics, culturals, ambientals i de mercat que configuren l’entorn del producte.

-Aplicació d’estratègies i criteris de decisió, innovació i qualitat.

-Pressupostos i anàlisi de viabilitat.

-Tecnologia digital pel desenvolupament del producte.

UD3-PROJECTE 2

-Presentació de l’exercici i temes d’aportació, i es treballaran el següents continguts:

-Definició, realització i comunicació de projectes de productes i de sistemes, d’acord amb els factors d’ús, expressius, ergonòmics, estètics, tècnics, tecnològics, productius, socials, econòmics, culturals, ambientals i de mercat que configuren l’entorn del producte.

-Aplicació d’estratègies i criteris de decisió, innovació i qualitat.

-Pressupostos i anàlisi de viabilitat.

-Tecnologia digital pel desenvolupament del producte.

UD4-PROJECTE 3

-Presentació de l’exercici i temes d’aportació, i es treballaran el següents continguts:

-Definició, realització i comunicació de projectes de productes i de sistemes, d’acord amb els factors d’ús, expressius, ergonòmics, estètics, tècnics, tecnològics, productius, socials, econòmics, culturals, ambientals i de mercat que configuren l’entorn del producte.

-Aplicació d’estratègies i criteris de decisió, innovació i qualitat.

-Pressupostos i anàlisi de viabilitat.

-Tecnologia digital pel desenvolupament del producte.

*Es podrà modificar aquesta organització per qüestions de temporització.

7. Metodologia docent

La metodologia docent emprada serà la de l'aprenentatge basat en problemes, mètode d’aprenentatge que té com a punt de partida un problema dissenyat pel professorat i que l’estudiantat ha de resoldre. La solució no ha de ser única.

El tipus d'organització en el que es treballarà de forma presencial  serà de grup gran, ja que tenim pocs alumnes, i ens permet tutoritzar els treballs de  forma personalitzada, posant en  comú la feina de tot l’alumnat i generant espais de crítica i debat.

Es farà algun seminaris amb participació compartida entre professor i alumnes, generalment es treballarà de forma pràctica.

El treball no presencial serà de forma autònoma, ja sigui preparant seminaris, amb lectures i/o amb la resolució d'exercicis pràctics.

7.1. Estratègies generals metodològiques

El disseny constitueix l’activitat central de l’alumne, tots els objectius i continguts del Pla d’estudis són compartits i s’impliquen en el procés creatiu. L’ensenyament del disseny com activitat creativa, exigeix un enfocament holístic, això implica la globalització del procés i la integració de totes les disciplines en la realització d’una activitat única i comú que és el disseny. S’entén com seqüència pedagògica, l’ordre de complexitat creixent que fa possible que l’alumne progressi adequadament i que els coneixements que vagin adquirint es relacionin entre si de manera progressiva.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

51 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

7 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

30 hores

Sortides

Grup gran

Sortides segons les necessitats del projecte

2 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva i/o desenvolupament d´unitat didàctica

2 hores

Avaluació

Individual

Entrega i presentació oral

10 hores

Activitats de treball no presencial

149 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures de llibres, revistes especialitzades...

29 hores

Treball autònom del projecte

Individual

Desenvolupament dels projectes de disseny

120 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Espai Producte. Aula compartida amb tot el departament de producte, amb projectors, televisors, ordinadors, pissarra, taules de dibuix, taquilles per a cada alumne, i aula annexa de maquetes...

7.4 Activitats interdisciplinàries

Col·laboracions amb altres assignatures de Producte.

7.5 Activitats complementàries

Realització d’exposicions per a presentar els treballs acabats.

Visites guiades a empreses.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

No s’han precisat.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris, tant a l´avaluació ordinària com a la extraordinària.
Per tal de poder aprovar l'assignatura, tant a l’itinerari A com B, la qualificació mínima a qualsevol dels apartat avaluats haurà de ser de
5, i la mitja ponderada haurà de ser de 5.

-Itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant aquest itinerari és del 70% de les activitats lectives.
Per a ser avaluat segons aquest itinerari, els treballs s’han d’entregar complerts a la
data d’entrega, i en cap cas se corregirán treballs fora de termini.

-Itinerari B s’aplicarà als estudiants que:

- no assisteixen amb regularitat, es a dir, tenen una assistencia menor al 70%.

- no compleixen les dates d'entrega o entreguin treballs incomplerts.

- alumnes que així ho desitgin.

L’alumnat d’ itinerari B haurà de presentar tots els exercicis realitzats durant el curs a la data de l'examen ordinari i/o extraordinari, segons el cas.

Els procediments i les tècniques establerts per avaluar el nivell d’adquisició i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants són els següents:

-Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.).

-Proves objectives i/o de desenvolupament.

-Treballs i projectes.

-Sketchbook (quadern A5 individual de ideació)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06, CA07, CA09,

10%

---

Proves objectives i/o de desenvolupament

R

CA05, CA06, CA07, CA09, CA11, CA12, CA15, CA16, CA17

15%

25%

Quadern individual-sketchbook

R

CA08, CA11, CA14, CA16, CA17

10%

10%

Treballs i projectes

R

CA08, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

65%

65%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos?. Ed. Gustavo Gili. 1983 ISBN: 84-252-1154-9 RODGERS

Paul y Milton, Alex. Diseño de Producto. Ed. Promopress. 2011. ISBN-13: 978-84-92810-22-2

Bonsiepe, Gui. Teoría y práctica del diseño industrial. Ed Gustavo Gili. 1978 ISBN: 84-252-0697-9

Löbach, Bernd. Diseño industrial. Ed. Gustavo Gili. 1981. ISBN 84-252-1032-1 SANZ

Félix y Lafarge José. Diseño Industrial. Ed. Thomson Editores. 2002 ISBN: 84-9732-076-X

Navarro, J.L. “Taller de expresión tridimensional”. Universitat Jaume I

Galán, Julia. “Guía de dibujo y presentación de diseños de productos”. Universitat Jaume I

9.2. Bibliografia complementària: 

Lidwell, William y Manacsa Gerry, Deconstructing Product Design. Ed. RockPort. 2009 ISBN-13: 9781592533459

THOMPSON Henrietta. Remake it. Home. Ed. Thamos and Hudson. 2010. ISBN: 978-0-500-514484-9

RAMAKERS Renny. Droog Design in context. Less+More. ISBN-13: 978-9064504570

MALDONADO Tomás. El diseño industrial reconsiderado. Ed. Gustavo Gili. 1993. ISBN: 968-887-217-2

PANERO Julius, ZELNIK, Martín. Las dimensiones en los espacios interiores. Ed. Gustavo Gili 1979 ISBN:968608597

9.3. Altres recursos: 

A la pàgina web de l ́assignatura es penjaran webs i autors de referència

10. Altres observacions