PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE IL·LUSTRACIÓ (LOE)

MÒDUL   MEI03-TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRÀFICA

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

Primer

Anual

5

11

Departament:    Dibuix i representació gràfica

Professorat responsable:

Mercedes Prieto Melero

Correu electrònic: mprieto@escoladisseny.com

Horari de tutories: ------------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

 Horari d’atenció: ------------------------

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

Aquest mòdul està dedicat a l'estudi dels materials i les tècniques gràfiques utilitzats amb més freqüència en l'elaboració d'il·lustracions.

El mòdul combina la pràctica d'aquestes tècniques amb el coneixement de la seva aplicació històrica, d’aquesta manera s'obté un coneixement global de les diferents opcions a l'hora de realitzar il·lustracions en diferents estils, gèneres i necessitats comunicatives. Les preferències personals determinaran el grau d'aprofundiment en algunes d'aquestes tècniques, prenent com a referència aquesta visió general

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

Sense requisits previs

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

1.    Diferenciar els procediments i saber utilitzar les principals tècniques d’expressió gràfica així com els seus estris, eines i materials.

2.    Seleccionar i saber aplicar les tècniques gràfiques més adequades a les particularitats temàtiques, estilístiques i comunicatives de l’encàrrec.

3.    Experimentar les possibilitats expressives de les diferents tècniques en funció de les seves preferències estilístiques i artístiques i incorporar l’estil personal.

4.    Analitzar i reconèixer les tècniques i estils d’il·lustradors significatius de diferents èpoques i valorar les seves possibilitats d’aplicació creativa a l'estil propi.

5.    Desenvolupar la capacitat de comunicació gràfica, la creativitat i expressivitat personals.

6.    Valorar la rellevància de l’actualització i formació permanent de l’il·lustrador en la competitivitat professional, i la importància que té en l’exercici professional la qualitat dels estris i materials, la seva conservació i manteniment, i l’organització del lloc de treball.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

Descriptors BOE: Las técnicas y procedimientos de expresión gráfica. Utensilios, herramientas, materiales. Técnicas gráficas secas, húmedas, mixtas. Técnicas grasas. Técnicas de impresión manuales. Texturas. Técnicas aditivas. Técnicas digitales. Las técnicas gráficas en la ilustración de diferentes épocas. Aplicaciones prácticas y creativas en la actualidad. El estudio del ilustrador. Equipo, organización. Técnicas y métodos de archivo de la documentación.

 

Bloc 0: Les tècniques i procediments d’expressió gràfica. Estris, eines, materials.

Les tècniques gràfiques en la il·lustració de diferents èpoques. Aplicacions pràctiques i creatives en l'actualitat.

L’estudi de l’il·lustrador. Equip, organització. Tècniques i mètodes d’arxiu de la documentació.

El bloc 0 es considera transversal

Bloc 1: Tècniques gràfiques seques

Bloc 2: Tècniques gràfiques humides

Bloc 3: Tècniques greixes.

Bloc 4: Tècniques gràfiques mixtes

Bloc 5: Tècniques d’impressió manuals. Textures. Tècniques additives

Bloc 6: Tècniques digitals i mixtes.

4.2. Distribució temporal

2 sessions de 2 i 3 hores a la setmana

Mes

Dies

Unitat didàctica / continguts

Activitats d’aprenentatge

Procediments i tècniques d’avaluació

Setembre

25-29

Presentació -materials.  Guia de l’assignatura

Presentació del mòdul.

Presentació de la Unitat Didàctica.

Classe expositiva.

 

Octubre

2-9

Bloc 1: Tècniques gràfiques seques

Exercicis amb Grafit

 

 

11-18

 

Exercicis amb llapis de color

Lliurament d’exercicis amb grafit. Anàlisi col·lectiu.

 

23-30

 

Exercicis amb pastel

Lliurament d’exercicis amb llapis de color. Anàlisi col·lectiu.

Novembre

6-8

 

Exercici lliure amb tècnica seca

Lliurament d’exercicis amb pastel. Anàlisi col·lectiu.

 

13

 

Lliurament exercici lliure

Examen tècniques seques

 

15-22

 Bloc 2: Tècniques gràfiques humides/ tintes

Exercici lliure amb bolígraf

 Lliurament d’exercicis amb bolígraf. Anàlisi col·lectiu

 

27-4

 

Exercicis aiguada de tinta

 

 Desembre

11-18

Exercici Tinta: imatge  procedent de L’assignatura Representació espacial aplicada

20

 

Explicació  aquarel·la. Demostració tensat paper. Exercici Aquarel·la  imatge obligatòria

 Lliurament d’exercici de tinta

Gener

8-10

 

Continuació aquarel·la

 

 

15

 

Explicació acrílic. Escales -canvi matis.

Lliurament d’exercicis d’aquarel·la

 

17-24

 

Exercici amb acrílic “imatge músic” procedent de l’assignatura de Projectes I

 

 

28-1

Exàmens

 

Lliurament d’exercicis d’acrílic Examen tècniques humides Lliurament d’exercicis  pendents de recuperació.

 Febrer

5-12

INICI 2n SEMESTRE

Bloc 4: Tècniques gràfiques mixtes (Primera part)

Inici. Tècniques mixtes. (seca-seca)

Exercici pastel i  llapis de color

 

 

14-26

 

Aquarel·la Ll. color. (seca-humida) Exercici Científic-textures.

 Lliurament il·lustració T.mixta seca-seca

 Març

28-14

 

Exercici  “Ma”  procedent de l’assignatura de Projectes I

  Lliurament il·lustració T.mixta seca- humida

19-28

Exercici tinta-aquarel·la (humida-humida): “jardí japonès”  procedent de l’assignatura Representació espacial aplicada

Lliurament il·lustració “mano”

 Abril

2

 

 

Lliurament il·lustració “jardí japonès”

Examen Tècniques mixtes

 

2-16

Bloc 3: Tècniques greixos.

Exercicis amb ceres. Encàustica i esgrafiat

 

 

30-2

 Bloc 4: Tècniques gràfiques mixtes (Segona part)

Exercici  Cera- tinta

Lliurament d’exercicis amb ceres

Maig

7

 

 

Lliurament il·lustració T.mixta cera-tinta

Examen Tècniques greixes.

14

Lliurament d’exercicis  pendents de recuperació blocs 1, 2, 3 i 4

 

9-30

 Bloc 5: Tècniques d’impressió manuals. Textures. Tècniques additives

Exercicis Tècniques d’impressió manual.

Tècniques  additives. Collage

Lliurament d’exercicis. Anàlisi col·lectiu

 Juny

4-6

Bloc 6: Tècniques digitals i mixtes.

Exercici Fotomuntatge. Técnica digital- mixta collage- aquarel·la- tinta. Combinacions lliures

Lliurament Collage

 

 

 

Lliurament de l'exercici 6

Exàmens

   10-14

Exàmens ordinaris

 

Exàmens de recuperació de tots els blocs

Lliurament d’exercicis  pendents de recuperació blocs 5 i 6

    24-28

Exàmens extraordinaris

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

DOERNER, M. (1991) Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona. Ed Reverté

HAYES  C. (1980) Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Madrid. Ed. Blume

MAYER  R. (1993) Materiales y técnicas del arte. Madrid. Ed  Blume

SLADE C. (1997) Enciclopedia de técnicas de ilustración. Barcelona. Ed. Acanto

5.2. Bibliografia complementària

ZEEGEN L. / CRUSH (2006) Principios de Ilustración. Barcelona. Ed. G.G

ZEEGEN L. (2007) Ilustración digital. Barcelona. Promopress

5.3. Altres recursos

Google Drive: Carpeta personal i de grup

Recursos online: Webs d’il·lustradors/es

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

Mètode expositiu: Es presentaran els temes abans de proposar exercicis. Es pretén donar una visió general de cada tècnica des de diferents enfocaments: composició, eines associades, context històric, possibilitats d'utilització, etc.

Resolució d’exercicis pràctics: L’assignatura és fonamentalment pràctica i participativa. Es plantejaran per escrit els exercicis, on quedaran reflectits continguts i criteris d'avaluació específics de cadascun; així com la data de lliurament i el tipus de presentació/ suport.

Treball no presencial: Hi ha d’haver una constància i organització del treball durant l’aprenentatge no presencial, per part de l’alumnat, per a plantejar dubtes durant les sessions supervisades pel professorat. Es considera part del treball de l’alumne l'organització del seu treball autònom.

Comentaris i avaluació col·lectiva: Al lliurament dels exercicis

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Cada bloc es treballarà mitjançant exercicis pràctics individuals. Es realitzaran exposicions col·lectives dels processos seguits.

Generalment s'aprofitaran les sessions presencials per a exposar continguts, demostracions pràctiques, resoldre dubtes i assessorar sobre la marxa dels exercicis pràctics.

Les hores no presencials es dedicaran a la realització dels exercicis pràctics

6.3. Instal·lacions del centre i material

Aula amb taules de dibuix

Projector amb pantalla

Mesa de llum per a calcs

Taller d’impressió

Aigua i pica per rentar les eines.

6.4. Activitats interdisciplinàries

Col·laboració en dos exercicis amb l'assignatura de Projectes I.

Col·laboració en dos exercicis amb l'assignatura de Representació espacial aplicada.

(Vegeu  taula de distribució temporal)

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

Assistència a activitats, conferències i exposicions relacionades amb la matèria, en funció de la disponibilitat a la ciutat

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

L'assistència mínima al 80% de les activitats presencials és imprescindible per a l'avaluació continua. Acordat en reunió de Departament de Dibuix i representació gràfica 07/09/2018

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

CA01        Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades
CA02        Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades
CA03        Demostra interès per la matèria
        

RD 1433/2012 Es valorarà la capacitat de l’alumnat per:

CA04        Empra les diferents tècniques gràfiques, amb qualitat artística i tècnica, en la realització d’exercicis de l’especialitat.
CA05        Selecciona, i aplica amb destresa i pulcritud, la tècnica més adequada a les particularitats de l’encàrrec.
CA06        Experimenta amb les diferents tècniques buscant aplicacions més personals i creatives.
CA07       Utilitza correctament les eines i materials propis de les tècniques gràfiques i també manté l’equipament i el lloc de treball en condicions idònies.
CA08       Arxiva adequadament la documentació tècnica i visual.
CA09       Identifica i diferencia les tècniques i estils d’il·lustradors significatius de diferents èpoques.
CA10            Presenta correctament els treballs adequant-los a les especificacions formals, conceptuals i temporals establertes.

Qualificacions:

S’avaluarà amb nota numèrica de 0 a 10, sense decimals, segons la legislació vigent.

Depenent del tipus, objectius  i duració, hi podrà haver exercicis parcials sense nota numèrica.

Cada bloc inclourà diverses tècniques, amb exercicis per a cadascuna.

En tots els casos, és necessari el lliurament del 100% dels exercicis i/o treballs i obtenir una nota mínima de 4 en cadascun d'ells. La nota mitjana del conjunt ha de ser igual o major que 5.
En els exàmens o proves s’ha d’obtenir una nota mínima de 5.

El professorat podrà determinar que solament es realitzi la recuperació dels blocs no superats en l’avaluació complementària i/o extraordinària.

Les imatges que s'utilitzin en els treballs han de ser d'autoria pròpia, excepte en aquells casos que es proporcioni una imatge de referència. En cas de necessitar usar imatges d'altres autors, sempre s'ha de citar l'autoria i procedència de les mateixes

En cas de treballs plagiats es posarà un 0.

En cas de suplantar l'autoria d'un exercici s'avaluarà amb 0 i la recuperació del bloc passarà automàticament a la convocatòria extraordinària (setembre).

Lliuraments:

No es recollirà cap treball fora de termini. És necessari lliurar en termini el 80% dels exercicis, en altre cas, es passarà directament a avaluació extraordinària.

Els treballs no lliurats i/o no superats es lliuraran en els nous terminis que s'estableixin (vegeu taula de distribució temporal)

No es considera lliurat un treball si no està al/s suport/s i formats demanat/s i a la carpeta  digital (Google DRIVE) assignada per a l’entrega. Si el suport és electrònic, s'ha de poder obrir amb les versions de programari dels ordinadors de l'Escola.

L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat en format digital de tots els treballs que entregui durant el curs.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació

NR

CA01, CA02, CA03

5%

Proves parcials

NR

CA04, CA05, CA07, CA09

20%

Treballs i projectes

R

CA04, CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10

75%

50%

Prova objectiva final

R

CA04, CA05, CA07, CA09

----

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

NR

CA04, CA05, CA06, CA07, CA08, CA09

50%

Prova objectiva final

NR

CA04, CA05, CA07, CA09

50%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions