PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE FOTOGRAFIA (LOE)

MÒDUL   MEF04-TÈCNICA FOTOGRÀFICA I

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

Primer

Anual

4

8

Departament:    Mitjans audiovisuals i fotografia

Professorat responsable:

Josep Bernat Capó

Correu electrònic: jbernat@escoladisseny.com

Horari de tutories: ------------------------

Cap de departament

José Luis Martín García

Correu electrònic: jmartin@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ------------------------

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

Proporcionar coneixements teòrics i pràctics sobre els materials, la tecnologia dels procesos, màquines, eines i tècniques pròpies de l´especialitat.

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

No n’hi ha.

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

1.     Dominar la terminologia específica del medi.

2.     Estudiar el fet fotogràfic des d’aspectes científics i mecànics.

3.     Analitzar la base científica i tecnològica de la fotografia.

4.     Conèixer les especificacions i característiques tècniques dels materials i equips fotogràfics.

5.     Desenvolupar procediments operatius de control tècnic.

6.     Conèixer les tecnologies aplicades a la reproducció i impressió de la imatge fotogràfica.

7.     Aplicar els continguts propis de l’especialitat en una gran diversitat d’exercicis específics.

8.     Manejar i utilitzar equips fotogràfics des de la realització de la presa fins a l’edició de la imatge.

9.     Processar imatges mitjançant diferents tècniques

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts

1.- Principis físics. La llum i l’òptica.

La llum. Longitud d’ona i color. Ombres. Intensitat de llum i distància.

2.- Lleis que intervenen directament en el fet fotogràfic.

Reflexió: especular i difusa. Refracció. Absorció. Transmissió. Quan la llum arriba a una superfície: materials opacs, transparents i translúcids. Formació de la imatge: la imatge a través d’una lent, distància focal i tamany d’imatge.

3.- Les càmeres i equips fotogràfics. Tipus i aplicacions. Especificacions tècniques, utilització i manteniment.

Objectius. Càmeres de pel·lícula, càmeres digitals. Pel·lícules i filtres.

4.- Fotometria.

Factors que determinen l’exposició. Mesurament de la llum reflexada. Mesurament de la llum incident. Qualitat, direcció, contrast, color, desigualtat i intensitat.

5.- Sistemes, equips i tècniques d’il·luminació.

Llum ambient o natural. Llum controlada: làmpades, flash, altres fonts d’il·luminació i accessoris.

6.- El control tècnic en la presa.

Direcció i angle de la llum. Distribució de la llum. Contrast i exposició. Color i temperatura de color. Control pràctic del color. Principis d’il·luminació en la pràctica. Medició precisa de la exposició. El sistema de zones.

4.2.Distribució temporal

2 sessions de 2 hores a la setmana.

Mes

Dies

Unitat didàctica / continguts

Activitats d’aprenentatge

Procediments i tècniques d’avaluació

Setembre

24-28

Introducció.

Principis físics.

La Llum i l’òptica.

Presentació del mòdul. Classe expositiva i resolució d’exercicis: la llum. Longitud d’ona i color

Observació directa i registre (ODR)

Octubre

1-5

Classe expositiva i resolució d’exercicis: ombres. Intensitat de llum i distància.

ODR

8-12

Inici del disseny i fabricació de càmera estenopeica.

ODR

15-19

Lleis que intervenen directament en el fet fotogràfic.

Pràctiques a laboratori i a sala d’ordinadors: reflexió especular i difusa, refracció, absorció i transmissió.

ODR

22-26

Classe expositiva i pràctiques a laboratori: quan la llum arriba a una superfície: materials opacs, transparents i translúcids.

ODR

Oc-Nov

29-2

Classe expositiva: formació de la imatge, la imatge a través d’una lent, distància focal i mida d’imatge.

ODR

Novembre

5-9

Disseny i fabricació de càmera estenopeica.

ODR

12-16

Disseny i fabricació de càmera estenopeica.

ODR

19-23

Les càmeres i equips fotogràfics.

Tipus i aplicacions.

Especificacions tècniques, utilització i manteniment.

Classe expositiva i pràctiques a laboratori: objectius.

 ODR

26-30

 ODR

Desembre

3-7

Classe expositiva i pràctiques a laboratori: càmeres de pel·lícula. Utilització de la càmera estenopeica.

 ODR

10-14

17-21

Classe expositiva i pràctiques: càmeres digitals.

 ODR

Gener

7-11

14-18

Repàs aclaridor de prova objectiva

Es durà a terme un repàs d’allò que s’ha fet durant el quadrimestre i s’aclariran possibles dubtes.

 ODR

21-25

AVALUACIÓ CONTINUADA

Prova objectiva

Gen-Feb

28-1

Les càmeres i equips fotogràfics.

Tipus i aplicacions.

Especificacions tècniques, utilització i manteniment.

Classe expositiva i pràctiques: pel·lícules i filtres.

 ODR

Febrer

4-8

11-15

Fotometria.

Classe expositiva: factors que determinen l’exposició, mesurament de la llum reflectida, mesurament de la llum incident.

ODR

18-22

Classe expositiva i pràctiques: qualitat, direcció, contrast, color, desigualtat i intensitat.

ODR

25-27

Sistemes, equips i tècniques d’il·luminació.

Classe expositiva i pràctiques: llum ambient o natural, llum controlada: làmpades, flash, altres fonts d’il·luminació i accessoris.

ODR

Març

4-8

11-15

18-22

25-29

Abril

1-5

 El control tècnic en la presa.

Classe expositiva i pràctiques: direcció i angle de la llum, distribució de la llum.

ODR

8-12

Classe expositiva i pràctiques: contrast i exposició. Color i temperatura de color.

ODR

15-17

Classe expositiva i pràctiques: control pràctic del color.

Abril-Maig

29-3

Classe expositiva i pràctiques: principis d’il·luminació en la pràctica.

ODR

Maig

6-10

Classe expositiva i pràctiques: teoria del control de la tonalitat

ODR

13-17

Classe expositiva i pràctiques: mesurament precisa de la exposició.

ODR

20-24

Classe expositiva i pràctiques: el sistema de zones.

ODR

27-30

Repàs aclaridor de prova objectiva

Juny

3-7

AVALUACIÓ CONTINUADA

 

Prova objectiva

10-14

AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA

 

Prova objectiva

17-21

 

24-28

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Prova objectiva

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

LANGFORD, Michael. Fotografía Básica. Guía para fotogràfos. Ediciones Omega, Barcelona, 2008.

LANGFORD, Michael. Tratado de Fotografia. Guía para fotogràfos. Ediciones Omega, Barcelona, 2008.

5.2. Bibliografia complementària

ADAMS, Ansel, La Copia, Omnicón, Madrid, 1996

ANG, Tom, Fundamentos de la fotografía, Blume, Madrid, 2017

FUENMAYOR, Elena, Ratón ratón, Gustavo Gili, Barcelona, 2000

LANGFORD, Michael. La fotografia paso a paso. Un curso completo. Ediciones Omega, Barcelona, 1990 (1978)

RUDMAN, Tim, Técnicas de positivado en blanco y negro, Editorial Ceac, Barcelona, 1997

5.3. Altres recursos

Material subministrat pel professor

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament, tot fomentant l’autonomia de l’estudiant i promovent el treball de col·laboració i l’aprenentatge cooperatiu a les activitats acadèmiques programades.

Es plantejaran:

Mètodes expositius

Conferència

Exposició

Preguntes i respostes, etc.

El professor gestiona el discurs

Mètodes interactius

Estudi de casos

Treball per projectes

Resolució de problemes

Simulacions

Investigacions, etc.

Es propicia la interacció i la cooperació entre iguals.

Es promou l’equip com a unitat de treball

Mètodes Individuals

Activitats d’autoaprenentatge

Altres

L’alumne aprèn de forma autònoma interactuant amb els materials de suport

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

• Activitats presencials.

 • Ensenyament teòric
 • Classe presencial.
 •  Contribucions orals i/o escrites de l’alumnat reunit en petit grup o individual.
 • Exposicions i debat.
 • Presentació de treballs en grup.
 • Ensenyament pràctic.
 • Sessions supervisades de treball individual i en grup amb assistència i guiatge del professorat.
 •  Resolució de problemes.
 • Classes pràctiques a l’aula grup: debat i col·loqui, estudi de casos, resolució de problemes, etc.
 • Activitats acadèmiques dirigides.
 • Tutories especialitzades.
 • Suport a alumnes amb necessitats especials.
 • Entrega de treballs: debat, comentari, correcció, avaluació.
 • Activitats complementàries.
 • Visites a exposicions, empreses, fires, tallers, etc.
 • Assistències a congressos, jornades, conferències, etc.

• Activitats d’avaluació.

• Entrega de treballs: debat, comentari, correcció, avaluació.

• Proves objectives d’avaluació i consolidació.

• Activitats no presencials.

Estudi i treball teòric:

· Temps de dedicació a l’assignatura per part de l’alumnat per a adquirir els coneixements de la matèria adients a la pràctica professional: lectures, recerca de documentació, anàlisi de texts, resolució de problemes, preparació de proves objectives, etc.

· Recerca i selecció de material, comentaris, judicis crítics, redacció, etc.

Estudi i treball pràctic:

· Hores de dedicació a l’assignatura per part de l’alumnat per adquirir els coneixements de la matèria adients a la pràctica professional: resolució dels treballs pràctics, recerca de materials, investigació de solucions, preparació de proves objectives, etc.

· Treballs pràctics: Resolució de problemes, taller, etc.

• Activitats complementàries:

• Visites a exposicions, empreses, fires, tallers, etc.

• Assistència a congressos, jornades, conferències, etc.

En el desenvolupament de la unitat didàctica, i segons l'índole i funció de les diverses activitats i el lloc que ocupen en la seqüència establerta, els alumnes es poden agrupar de diverses formes: individual; petit grup (entre 3 i 6 alumnes); grup mitjà (entre 7 i 10 alumnes) i gran grup o grup classe (amb una relació 1/20 per classes teòriques i 1/10 per teòrica-pràctiques i tallers. Reial decret 303/2010, de 15 de març).

Dins les modalitats de grup petit i mitjà, és podrà adoptar la flexibilitat d’agrupament com a una de les estratègies per atendre la diversitat, però també per potenciar l’adaptabilitat dels alumnes a distints entorns socials de treball, l’adopció de diferents rols professionals, etc.

El treball en grup, en una assignatura com Tècnica fotogràfica I, és particularment rellevant, per raons com ara la consideració dels contextos reals de treball a empreses, l’equip com a dinamitzador de la creativitat, la complementarietat dels sabers teòrics i pràctics dels membres del grup, etc. Per això resulta adient disposar de diverses estratègies per organitzar i dinamitzar el treball en grup, que es pot triar en funció de les diverses activitats, moments i possibilitats.

6.3. Instal·lacions del centre i material

· Aules amb cadires, taules adequades per dibuix, il·luminació adequada i endolls suficients pels ordinadors de cada alumne.

· Aula d’informàtica.

· Taller de fotografia.

· Tallers (maquetes i altres) amb les respectives eines, equipaments i maquinàries.

· Sala d’estudi i biblioteca.

· Sala d’exposicions.

6.4. Activitats interdisciplinàries

A concretar.

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

A concretar.

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

 • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
 • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
 • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

L’avaluació, com a element fonamental del procés d'ensenyament-aprenentatge, ha de ser coherent amb les competències del títol, amb els objectius del mòdul plantejats i amb la metodologia utilitzada. A més, ha de ser formativa i servir d’orientació, considerant així la idoneïtat de la pràctica docent i els processos d’ensenyament, per això, l’avaluació ha de ser contínua, permetent així observar el procés d’aprenentatge, integral, permetent considerar no sols l’adquisició dels conceptes teòrics, sinó actituds i capacitats en el desenvolupament de cada alumne, i individualitzada, ajustant-se al procés d’aprenentatge de cada alumne.

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

Per tenir dret a avaluació contínua és imprescindible haver presentat el 100% dels treballs plantejats durant el curs en els terminis indicats pel professor. La qualificació final de cadascuna de les Unitats Didàctiques s’obté de qualificar globalment tant els continguts de la unitat, com els procediments i les actituds, normes i valors referenciats a cadascuna d’elles. Al final de cada quadrimestre es realitzarà una prova objectiva. Per als alumnes que no assoleixin els objectius d’alguna unitat didàctica es prepararan una sèrie d’activitats complementàries (realització de treballs, resolució d’exercicis) a realitzar fora de l’horari lectiu que seran d’obligada realització, que l’ajudin a assolir els objectius per a poder superar el mòdul en l’avaluació contínua. L’alumne que hagi perdut el dret d’avaluació contínua podrà ser avaluat segons els criteris d’avaluació final i sempre que faci entrega de totes les tasques plantejades durant el curs, i no podrà obtenir una nota final superior a 8.

1.         Comprendre i utilitzar adequadament la terminologia i els conceptes tècnics de la fotografia.

2.         Comprendre el maneig de les càmeres i els equips fotogràfics.

3.         Dominar les tècniques de processament de la imatge fotogràfica i les seves fases.

4.         Dur a terme adequadament el control de qualitat de la reproducció de la imatge i del color.

5.         Resoldre exercicis pràctics de fotografia fotoquímica i digital realitzant correctament tot el procés fins a la materialització d’imatges de la qualitat tècnica exigible a nivell professional.

6.         Manejar amb destresa càmeres i equips fotogràfics

7.         Donat un exercici específic de fotografia, identificar les peculiaritats tècniques i artístiques del gènere al qual pertany, seleccionar l’equip i processament més adequat i fer-ho correctament en totes les seves fases.

8.         Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

9.         Participar regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

10.   Presentar correctament els treballs adequant-los a les especificacions formals, conceptuals i temporals establertes.

 · Per a l’avaluació contínua es requereix un mínim d’assistència d’almenys el 80 % de les activitats lectives.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació (**)

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA8, CA9, CA10, CA11

15%

---

Treballs i projectes

R

CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA8, CA9, CA10, CA11

40%

40%

Prova objectiva final

R

CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA8, CA9, CA10, CA11

45%

60%

Total

100 %

100 %

(*) NR (no recuperable) o R (recuperable).

(**) Es puntuarà en una escala d’1 a 10. S’aprova amb un 5. Per fer mitjana en el cas de l’avaluació contínua s’ha de tenir com a mínim un 4 de cada procediment d’avaluació.

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

R

CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA8, CA9, CA10, CA11

40%

Prova objectiva final

R

CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA8, CA9, CA10, CA11

60%

(*) Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

(**) Es puntuarà en una escala d’1 a 10. S’aprova amb un 5.

8. Altres observacions

Per superar aquesta assignatura es recomana l’assistència regular a les activitats lectives i un estudi programat dels continguts amb periodicitat setmanal. Així mateix és important la consulta de la bibliografia recomanada.