Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õppenõukogu

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                        06. september 2018. a nr 3-7/1

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra.

1.     Uute töötajate tutvustamine. Õppenõukogu sekretäri valimine 2018.-2019. õppeaastaks.

2.     Lasnamäe Vene Gümnaasiumi eesmärgid 2018.-2019. õppeaastaks.

2018.-2019. õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

3.     E-õpilaspilet. Arutlus „Isikuandmete kaitse Lasnamäe Vene Gümnaasiumis“.

4.     Õppenõukogu esindajate nimetamine LVG-i hoolekogu koosseisu.

Otsustati:

1. Valida õppenõukogu sekretäriks 2018.- 2019. õppeaastaks Tiina Müürsepp.

Alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 § 5 lõige 1

2. Kinnitada kooli üldtööplaan 2018.-2019. õppeaastaks ja viia hiljemalt 28. septembriks sisse vajalikud täiendused ja muudatused. Vastutajad: aineühenduste juhid, klassijuhatajad, õppealajuhatajad, majandusjuhataja, klassivälise töö organisaatorid, tugispetsialistid, IT spetsialistid, raamatukoguhoidja, tervisenõukogu juhataja.

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 70 lk 1 p1; Haridus- ja teadusministri 25.08.2010. a määrus nr 52 § 4, § 5; Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 § 1 lõige 2; § 2 lõige 2

Otsustati:

3. Kiita heaks:

·       „E-õpilaspileti kasutamise kord Lasnamäe Vene Gümnaasiumis“

·       „Isikuandmete kasutamise kord Lasnamäe Vene Gümnaasiumis“.

4. Avaliku hääletamise alusel nimetada 2018.-2019. õa õppenõukogu esindajateks LVG hoolekogu koosseisu järgmised õppenõukogu liikmed:

·           Jelena Rogovitskaja;

·           Maria Petnjunas;

·           Maria Rogonova.

Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 73 lõige 4, haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 §2 punkt 9; Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõige1; haridus- ja teadusministri 22. juuni 2000 määrus nr19 „Hoolekogu tegutsemise kord”. Tallinna Linnavalitsus 16. veebruari 2011 määrus nr 8 „Munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord”.