SPRAWOZDANIE ROCZNIE
z działalności Fundacji Animatornia za
2016 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

 


PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI

Nazwa organizacji: FUNDACJA ANIMATORNIA

Siedziba: ul. Słowackiego 23/11 kod 61-822, poczta: Poznań

Kraj: Polska, województwo: wielkopolskie, powiat: poznański, miejscowość: Poznań

Adres: ul. Słowackiego 23/11 kod 61-822, poczta: Poznań

Adres poczty elektronicznej: fundacja@animatornia.org

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 17.09.2013 r.

 

Numer KRS: 0000475563

NIP: 7811888000

REGON: 302535470

 

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI:

 

Imię i Nazwisko

Funkcja

Paweł Janowski

Prezes Zarządu

Agata Pakieła

Wiceprezes Zarządu

Zofia Machowiak

Sekretarz Zarządu

Żaneta Przepiera

Członek Zarządu

 

Cele statutowe Fundacji (§ 3 Statutu Fundacji):

 

 1. Wspieranie i tworzenie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Poznania.
 2. Działalność edukacyjna w zakresie kultury i sztuki.
 3. Wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów.
 4. Tworzenie programów społeczno – edukacyjnych, służących reintegracji społecznej, wyrównywaniu szans, promocji kultury, współpracy międzynarodowej i ekologii.
 5. Animacja kultury w społecznościach lokalnych.
 6. Wszechstronny rozwój osób zaangażowanych w proces animowania lokalnych społeczności i grup zmarginalizowanych.
 7. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej.
 8. Przeciwdziałania patologiom społecznym.
 9. Wspieranie społecznej aktywność obywateli, w szczególności: dzieci, młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych, bezrobotnych, migrantów, mniejszości etnicznych.
 10. Zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej.
 11. Propagowanie środowiskowych form pracy z dziećmi i rodzinami zagrożonymi marginalizacją.
 12. Promowanie idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów.

 

Działalność statutowa Fundacji w roku 2016


Zakład Makerspace

Fundacja Animatornia w dniu 10.05.2014 roku powołała do życia Zakład Makerspace, autorski projekt, który aktualnie stanowi trzon wszelkich działań podejmowanych przez Fundację.

Zakład Makerspace to przestrzeń umożliwiająca działalność twórczo - kulturalno - warsztatową. Fundacja dysponuje zapleczem technicznym, zorganizowanym w formie otwartego warsztatu, które umożliwia działalność stolarską, ślusarską, krawiecką, poligraficzną i elektroniczną. Mieszkańcy Poznania, ale również ludzie z całej Polski korzystają z udostępnianych maszyn i narzędzi, jak również uczestniczą w całej gamie warsztatów, podczas których zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne m.in. w zakresie szycia, spawania, stolarki, druku 3d, programowania czy elektroniki. Poza tym w ramach Zakładu Makerspace. Fundacja organizuje imprezy otwarte promujące idee samowystarczalności, samodzielności i ekologii, oraz służy również przestrzenią dla teatrów, muzyków, filmowców i fotografów oraz dla ich inicjatyw skierowanych do mieszkańców Poznania.

AKCJE OTWARTE

W 2016 roku Fundacja organizowała cyklicznie otwarte akcje mające na celu zachęcanie do korzystania z przestrzeni warsztatowej.

Otwarta sobota w Zakładzie (16.01, 13.02, 12.03)

Zorganizowane zostały 3 edycje “Otwartej soboty w Zakładzie”. Głównym celem wydarzenia było umożliwienie poznania przestrzeni Zakładu i osób z nim związanych. Każdy uczestnik otrzymał możliwość skorzystania ze stanowisk warsztatowych, pod okiem specjalistów działających na co dzień w Zakładzie Makerspace, zdobycia wiedzy i umiejętności, ale także wspólnego spotkania w majsterkowej atmosferze. Liczba uczestników: ok. 50 osób.

Poznań Szyje (05.03)

Otwarte spotkania krawieckie organizowane oddolnie przez niezależną grupę Poznanianek zainteresowanych szyciem przy współpracy z Zakładem Makerspace i w jego przestrzeniach. Każde spotkanie odbywało się wokół określonego tematu. Spotkania stanowiły platformę wymiany wiedzy i umiejętności z zakresu krawiectwa, umożliwiały też integrację grupy. W spotkaniu wzięło udział ok. 10 osób.

PRZESZKOLENIA I WARSZTATY

Otwarta przestrzeń warsztatowa, to tylko jedna z funkcji Zakładu Makerspace. Poza standardowymi godzinami otwarcia i stałymi użytkownikami korzystającymi z wyposażenia warsztatu, organizowane są również warsztaty i kursy. W stałej ofercie, Fundacja oferuje m.in. comiesięczne przeszkolenia stanowiskowe oraz warsztaty krawieckie, elektroniczne, stolarskie, renowacji mebli, tapicerowania. Przeszkolenia mają na celu przekazanie podstawowych zasad obsługi narzędzi i maszyn w ramach określonych stanowisk warsztatowych. Z kolei warsztaty mają na celu propagowanie rzemiosła i samodzielności u osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności manualne. W 2016 roku zorganizowanych zostało:

12 przeszkoleń z następujących stanowisk warsztatowych:


19 cykli warsztatowych, w następujących obszarach tematycznych:

Łącznie w przeszkoleniach stanowiskowych i cyklach warsztatowych w 2016 roku wzięło udział 179 osób.


W maju 2016 roku wynajmowana przez Fundację przestrzeń należąca do Skarbu Państwa, sprzedana została inwestorowi. Z uwagi na inne plany nowego właściciela nieruchomości, wszyscy najemcy otrzymali wypowiedzenia umów najmu. Zarząd Fundacji podjął decyzję o podjęciu próby znalezienia nowej lokalizacji oraz pozyskaniu środków w ramach społecznego finansowania.

Zorganizowana została akcja crowdfundingowa w ramach portalu PolakPotrafi.pl ( https://polakpotrafi.pl/projekt/zaklad ), w ramach której 1580 osób udzieliło wsparcia na rzecz stworzenia Nowego Zakładu. Podjęta została decyzja o przeprowadzce do lokalu należącego do Urzędu Miasta Poznania. Do końca roku 2016 prowadzone były prace adaptacyjne mające na celu uruchomienie inicjatywy w nowej lokalizacji. Zorganizowanych zostało ponad 20 akcji remontowych, w ramach których zaangażowanych było łącznie ponad 40 wolontariuszy. Powstały zespoły zajmujące się organizacją określonych działań (m.in. prace architektoniczne, hydrauliczne, elektryczne, wyburzenia, rozliczenie nagród z Polak Potrafi).

Z końcem 2016 roku prace budowlane były nadal kontynuowane, a zakończone zostały następujące działania remontowe:

1. Skucie zagrzybionych tynków na II piętrze.

2. Wyszlifowanie z resztek tynku cegieł na II piętrze

3. Zeskrobanie grzybów i pleśni z sufitu na II piętrze

4. Demontaż resztek instalacji elektrycznej i grzewczej na II piętrze

5. Usunięcie farby na dużej klatce schodowej

6. Zeskrobanie grzyba na małej klatce schodowej

7. Usunięcie farby na małej klatce schodowej

8. Wyczyszczenie z farby części okien na II piętrze

9. Wykonanie tymczasowych napraw niektórych dziur na dachu

10. Wykonanie nowego przyłącza wody, wykonanie pionu i zasilenie w wodę toalety

11. Naprawa instalacji oświetlenia na zewnątrz budynku oraz montaż dzwonka.

12. Przegląd i zabezpieczenie instalacji elektrycznej w całym budynku

13. Ekspertyza instalacji kanalizacyjnej, demontaż starych sanitariatów i kabin.

14. Wyczyszczenie ścian z farby w toaletach

15. Montaż tymczasowej instalacji oświetleniowej na I piętrze.

16. Montaż tymczasowej instalacji elektrycznej na I piętrze

17. Zamurowanie ściany w "przejeździe" i uruchomienie go jako głównego wejścia do budynku. 18. Naprawa zepsutych drzwi i montaż zamków.

19. Montaż instalacji monitoringu i alarmowej.

20. Wyczyszczenie belki stalowej oraz słupów na II piętrze.

21. Skucie odpadających tynków na parterze.

22. Wyczyszczenie z farby ścian na parterze.

23. Demontaż starej podłogi na parterze.

24. Usunięcie ogromnej ilości śmieci, gruzu.

25. Uprzątnięcie połowy piwnicy.

Projekty współfinansowane ze środków publicznych, zrealizowane w 2016 roku.

TECHkultura. KULTURA TECHNICZNA W POZNANIU

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania, Wydział Kultury.

Celem głównym projektu była edukacja Poznaniaków w zakresie kultury technicznej oraz popularyzacja wiedzy i umiejętności z obszaru wymierających zawodów rzemieślniczych w oparciu o zróżnicowane cykle warsztatowe i otwarte spotkania.

Łącznie w otwartych spotkaniach i warsztatach wzięło udział 86 osób.

INTERAKTYWNY POZNAŃ

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania, Wydział Kultury.

Głównym założeniem projektu było umożliwienie poznańskim twórcom stworzenia interaktywnych instalacji miejskich przy wsparciu lokalnej społeczności.

Zrealizowane zostały 2 instalacje umieszczone w przestrzeni miejskiej.


Działalność gospodarcza Fundacji w roku 2016

W 2016 roku Fundacja Animatornia prowadziła działalność gospodarczą. Fundacja świadczyła usługi projektowe oraz wykonawcze w zakresie mebli oraz konstrukcji stalowej. Wytwarzane były elementy wystroju do lokali gastronomicznych oraz zabudowy barów. Środki ze sprzedaży usług zostały przeznaczone na działalność statutową.

Uchwały Zarządu Fundacji

Numer uchwały: 1/2016
Opis: zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2015 rok.

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów

z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.

PRZYCHODY

Darowizna 61521,75 zł

Źródła publiczne:

Budżet państwa 0,00 zł

Działalność statutowa 98874,48 zł zł

Działalność gospodarcza 5126,90 zł

Dotacje: 44500,00 zł

Pozostałe przychody 239,89 zł

Razem przychody: 210263,02 zł

Przychód z działalności gospodarczej stanowi: 2,43 %

PONIESIONE KOSZTY

Realizacja celów statutowych: 140614,68 zł

Administracja: 0,00 zł

Działalność gospodarcza: 3260,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 0,10 zł

Koszty finansowe: 2,29 zł

INFORMACJE o:

a. Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Pracownicy administracyjni – 0

Pracownicy zatrudnieni w ramach ……… - 0

Pracownicy związani z działalnością gospodarczą

Ogółem liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2016 – 0

b. Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Koszty personelu ogółem wraz z narzutami: 0,00 zł

Koszty wynagrodzeń z tytułu działalności gospodarczej: 0,00 zł

Łączna kwota wynagrodzeń wraz z narzutami wyniosła: 0,00 zł

c. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: NIE WYPŁACANO

d. Wydatkach na wynagrodzenie z umów zlecenie:

Brutto: 62433,76 zł

e. Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: NIE DOTYCZY.

f. Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

RAZEM        

44 316,66 zł                

mbank                

682,25 zł                

idea bank 0002        

3094,86 zł

idea bank 0003        

39669,39 zł                

idea bank 0004

870,16 zł                

g. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: NIE DOTYCZY

h. Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: NIE DOTYCZY

i. Nabytych pozostałych środkach trwałych: NIE DOTYCZY

j. Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

Aktywa: 0,00 zł

Pasywa: 0,00 zł

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: NIE DOTYCZY

Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:

deklaracja cit-8 – 0,00 zł

deklaracja pit-4R – 0,00 zł

Czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona kontrola w Fundacji, a jeśli była – to jej wyniki: NIE DOTYCZY

Agata Pakieła, Paweł Janowski