Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 5. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Općine Primošten na  24. sjednici održanoj  dana 16.srpnja 2018. donijelo je  

 

O D L U K U

o

raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice

na  određeno  puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću

 

I. Raspisuje se  natječaj za izbor odgojitelja/ice  u Dječjem vrtiću Općine Primošten

- 1 izvršitelj/ica  na određeno puno radno  vrijeme   do 31.08.2019.god.

- 3 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme zamjena za bolovanje

-1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka  s porodiljnog dopusta

 

UVJETI:  - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja,                odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s  ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički  studij predškolskog odgoja  

- položen stručni ispit  

- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova

 - da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o    predškolskom odgoju i obrazovanju

 

II. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis,

 domovnicu,

dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu), dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju), vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" 10/97, 107/07 i 94/13), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i sanitarnu iskaznicu.                                                                          

 III. Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  ("Narodne novine", broj 82/08).

IV. Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića  na adresu: Dječji vrtić Općine Primošten, Svetog Josipa 7, 22202 Primošten ,  s naznakom: "Natječaj za odgojitelja „

Prijave se dostavljaju poštom .

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.  

         

                                             

 

 

 

KLASA:112-01/18-01/02

URBROJ:2182/1-12/5-1-02-18-1

Primošten, 16.srpnja 2018.                                                                PREDSJEDNICA  UPRAVNOG VIJEĆA                                                                                                                                  

                                                                                                                 _________________________

                                                                                                                             Davorka Skorin