PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE IL·LUSTRACIÓ (LOE)

MÒDUL   MFC01- FONAMENTS DE LA REPRESENTACIÓ I L’EXPRESSIÓ VISUAL

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

Primer

Anual

4

8

Departament:    Dibuix i representació gràfica

Professorat responsable:

Joan Lluís Miró Gayà

Correu electrònic: jmiro@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció:

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

L'assignatura Fonaments de la representació i l’expressió visuals, persegueix exercitar a l'alumne en l'exploració i aplicació de les possibilitats expressives i d’aplicació del color i els altres elements de la sintaxi visual en la composició i anàlisi d’imatges.

Els coneixements i habilitats adquirits permetran a l'alumne desenvolupar la creativitat i la capacitat per a transmetre idees i comunicar-les mitjançant l’expressió gràfica dintre de l'activitat professional

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

No hi ha requisits previs

2. Normativa de referència

Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (BOE 25/05/2007).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

 

Analitzar els elements que configuren la representació de l’espai en un suport bidimensional i les interrelacions que s’estableixen entre ells.

Utilitzar adequadament els elements i les tècniques pròpies del llenguatge plàstic i visual en la representació gràfica d’imatges.

Adequar la representació gràfica als objectius comunicacionals del missatge.

Comprendre els fonaments i la teoria del color, la seva importància en els processos de creació artística i plàstica i utilitzar-los de manera creativa en la representació gràfica de missatges.

Analitzar el color i els altres elements del llenguatge plàstic i visual presents en diferents imatges bi i tridimensionals.

Exercitar la capacitat d’invenció i ideació i desenvolupar la sensibilitat estètica i creativa.

Augmentar la sensibilitat de l’alumne respecte a qüestions bàsiques de color, línia, forma i composició.

Catalogar i manejar amb fluïdesa els aspectes que determinen la coherència formal entre diferents imatges o conjunts comunicatius més complexos.

Manejar amb fluïdesa les diferents tècniques d’aplicació del color, amb especial èmfasi en els sistemes de color digitals.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

1. Configuració del espai bidimensional. Elements formals, expressius i simbòlics del llenguatge plàstic i visual.

2. Forma i estructura. Elements proporcionals.

3. Forma i composició en l’expressió bidimensional.

4. Fonaments i teoría de la llum i el color.

5. Valors expressius i simbòlics del color.

6. Sistemes digitals de dibuix i aplicació del color.

7. Interacció del color en la representació creativa.

8. Instruments, tècniques i materials.

9. Característiques formals i funcionals del dibuix per a la planificació del producte fotogràfic i audiovisual. Esbossos, story-boards.

Bloc 0: Instruments, tècniques i materials. Sistemes digitals de dibuix i aplicació del color

Bloc 1: El llenguatge visual. Realitat i representació. La iconicitat

Bloc 2: Configuració de l'espai bidimensional. Elements proporcionals. Grandària, forma, format

Bloc 3: Color. Fonaments i teoria de la llum i el color.

Bloc 4: Valors expressius i simbòlics del color. Interacció del color en la representació creativa

Bloc 5: Valors expressius de la llum. Il·luminació

Bloc 6: Textura

Bloc 7: Composició en l'expressió bidimensional. Tipus.

Bloc 8: Elements expressius i simbòlics del llenguatge plàstic i visual. Jerarquització.

Bloc 9: Moviment. Retòrica visual

4.2.Distribució temporal

2 sessions de 2 hores a la setmana.

Opció A:

Unitats didàctiques/Bloc

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Maig

Jun.

0

x

1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

6

x

7

x

8

x

9

x

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

ACASO, M. (2014). El lenguaje visual. Barcelona. Ed. Paidós

DONDIS DA.( 1972). La sintaxis de la imagen. Barcelona Ed. G.G.

HELLER E. (2004) Psicología del Color. Barcelona. Ed G.G

TORNQUIST, J. (2008) Color y luz. Teoría y práctica. Barcelona Ed. G.G. 

5.2. Bibliografia complementària

ALBERS J. (1980) La interacción del color. Madrid. Alianza Forma.

AMBROSE G./ HARRIS P. (2006) Color. Barcelona. Parramón.

DABNER, D. (2005) Diseño, maquetación y composición. Ed. Blume

FRASER / BANKS (2005) Color. La guía más completa.Ed. Taschen

FREEMAN, M. (2008) El ojo del fotógrafo. Ed. Blume

KÜPPERS, H. (1982) Fundamentos de la teoria de los colores. Barcelona Ed. GG.

VARICHON, A. (2009) Colores, Historia de su significado y fabricación. Barcelona Ed. GG.

VILLAFAÑÉ, J. (1985). Introducción a la teoría de la imagen. Madrid. Ed. Pirámide

VV.AA. GONZALEZ, J.M; CUEVAS, MM; FERNANDEZ, B. (2005) Introducción al color. Madrid. Ed. Akal

WONG W./ WONG B. (2004) Diseño gráfico digital. Barcelona. Ed. G.G

5.3. Altres recursos

Altres llibres interessants.

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

L’assignatura és fonamentalment pràctica i participativa, hi ha d’haver una constància i organització del treball durant

l’aprenentatge no presencial, per part de l’alumnat, per a plantejar  dubtes durant les sessions supervisades pel

professorat. Es considera part del treball de l’alumne l'organització del seu treball autònom.

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Generalment s'aprofitaran les sessions presencials per a exposar continguts, resoldre dubtes i comentaris col·lectius.

Cada bloc es treballarà mitjançant exercicis pràctics individuals i en grup. Es realitzaran exposicions col·lectives dels

processos seguits. També es proposaran dos exercicis (un per semestre) de llarga durada.

6.3. Instal·lacions del centre i material

Ordinador i programari

Projector amb pantalla

Taula de llum per a calcs

6.4. Activitats interdisciplinàries

A determinar.

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

Assistència a activitats, conferències i exposicions relacionades amb la matèria.

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

  • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
  • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

Períodes d’avaluació:

Avaluació contínua.

Per superar l'assignatura durant l’avaluació contínua es requereix:

  L’assistència mínima al 80% de les activitats presencials i/o les activitats programades

  El lliurament del 100% dels exercicis/ proves i/o treballs proposats i obtenir una nota mínima de 4 a cada

  bloc de continguts.

  Obtenir una nota mitjana de 5

Avaluació complementària  (setmana d’exàmens juny/febrer):

Aquells alumnes que no superin l’avaluació contínua i/o no han assistit al 80% de les activitats presencials,

hauran de:

   Lliurar tots els treballs no entregats i/o no superats i obtenir una nota mínima de 4 en la mitjana del bloc

   corresponent.

   Fer un examen final amb una nota mínima de 5

Avaluació extraordinària (Juny)

Aquells alumnes que després de l'avaluació complementària no superin l'assignatura hauran de:

   Lliurar el 100% dels treballs no entregats i/o no superats i obtenir una nota mínima de 4 a cada un dels blocs

   corresponents.

   Fer un examen final amb una nota mínima de 5

Exercicis/activitats:

Durant el curs, el professorat plantejarà per escrit els exercicis, on quedaran reflectits: les competències a

assolir, continguts i criteris d'avaluació específics de cadascun; així com definir la data de lliurament i el tipus

de presentació/ suport.

Treballs en grup o tallers: Els alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per

ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Qualificacions:

S’avaluarà amb nota numèrica de 0/1 a 10, segons la legislació vigent.

Cada bloc temàtic  tindrà nota.

Depenent del tipus, objectius i duració, hi podrà haver exercicis parcials sense nota numèrica .

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només

realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació complementària i/o extraordinària.

No es recollirà cap treball fora de termini. Els exercicis lliurats en avaluació complementària es qualificaran

amb un punt menys.

En cas de treballs plagiats es posarà un 0. Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran de

ser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible,

s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material.

Formats d’entrega:

No es considera lliurat un treball si no està al/s suport/s demanat/s i a la carpeta o lloc assignat per a l’entrega.

Si el suport és electrònic, s'ha de poder obrir amb les versions de programari dels ordinadors de l'Escola.

L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat en format digital de tots els treballs que entregui durant el curs. 

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

Es valorarà la capacitat de l’alumnat per: 

1. Identificar els elements morfològics i sintàctics d’imatges donades.

2. Analitzar imatges d’acord als continguts expressius del llenguatge visual utilitzat i el seu significat.

3. Elaborar propostes de representació gràfica per als conceptes i principis fonamentals de la percepció visual.

4. Proposar solucions gràfiques adequades a problemes de comunicació i valorar-les de manera argumentada.

5. Elaborar estratègies de comunicació visual per transmetre idees i missatges propis o assignats i explicar-les argumentadament.

6. Utilitzar amb propietat el vocabulari bàsic de l’assignatura.

7. Diferenciar els autors, els models d’anàlisi i els conceptes utilitzats per les diferents escoles.

8. Analitzar imatges pròpies i alienes i avaluar-les, prenent com a referència els conceptes estudiats.

9. Argumentar les seves anàlisis amb ordre, correcció ortogràfica, claredat en l’exposició i coherència interna.

10- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

11- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

12- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

13- Demostra interès per la matèria.

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA10,CA11,CA12,CA13

5%

---

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA02,CA03,CA04,CA06,

CA07,CA08, CA09

5%

---

Carpeta d’aprenentatge

R

CA01-CA09

40%

---

Treballs i projectes

R

CA01-CA09

50%

50%

Prova objectiva final

R

CA01-CA09

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

NR

CA01-CA09

50%

Prova objectiva final

NR

CA01-CA09

50%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions

Treball final: Al final del curs es presentaran tots els treballs en format físic i impres dins un dossier enquadernat amb espiral o canutillo tamany DIN A3 i en format PDF (max 20 mb) en la pàgina web o Sites del professor.