Criteris  d’avaluació curs 2018 -19

Criteris  d’avaluació

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL – 1º d’ESO

PROCEDIMENTS  D’AVALUACIÓ  DE LA 1ra., 2 na. I 3 ra.  AVALUACIÓ  :

 

Sempre es realitzarà a través d’una valoració continuada dels treballs realitzats tant a classe (la majoria) com a casa (en cas excepcional), on la culminació serà el lliurament de la pràctica corresponent de cada tema de la que s’obtindrà una nota.

Per obtenir la nota es tindran en compte els següents factors amb els seus corresponents pesos específics:

- Un referent al assoliment del concepte teòric de cada pràctica, procediments i l’enteniment del sentit de la mateixa (40% de la nota).

- Un altre respecte a la presentació, qualitat, creativitat, originalitat i estètica de la làmina presentada (altre 40% de la nota). (En el cas dels exàmens de Dibuix Tècnic en aquest apartat es valorarà majoritàriament la precisió, la netedat i el ús correcte dels estris de dibuix).

- El restant 20% va en funció del material, comportament, l’actitud, interès i esforç, de l’alumne respecte l’assignatura tant a nivell individual com en la interacció amb els companys.

Pel lliurament de cada pràctica s’establirà una data fixada pel professor que  serà improrrogable. El no lliurar acabat el treball dins els límits establerts, equival a un zero fins al moment en què l'alumne lliure el treball, al llarg de l'avaluació, que se li corregirà. En tot cas, suposa una baixada de nota major com més tard es lliuri.

Només hi haurà exàmens en el segon trimestre on tractarem els temes de Dibuix Tècnic. Es faran diversos exàmens, amb no massa continguts, per facilitar l'assimilació de les operacions geomètriques. Cada examen contarà com dues treballs.

Al final de l'avaluació és requisit per aprovar que s'han lliurat tots els treballs independentment que la mitjana doni aprovat sense haver lliurat tots els exercicis.

 

PROCEDIMENTS   DE   RECUPERACIÓ                                                        :                                                                

 

        Si un alumne ha suspès l’avaluació, la recuperació consistirà en lliurar les làmines que hagin faltat i la repetició d’aquelles pràctiques no aprovades que el professor determini, les quals tornaran a ser avaluades i si són aprovades serviran per fer mitjana amb la resta de notes de l’avaluació per obtenir la nota corresponent del trimestre.

El lliurament d’aquests treballs es podrà realitzar fins la data d'examen de la següent avaluació. Si a pesar de tot, aquesta repetició tampoc fos aprovada, conseqüentment no quedarà recuperada i es donarà una segona oportunitat l’última setmana del curs per lliurar novament la/les pràctiques corresponents. Al final de curs s'han d'haver lliurat tots

els treballs per aprovar.

Tal com està concebut el curs, el seminari no ha considerat convenient la realització d’una prova global al juny, perquè la mateixa naturalesa de l’assignatura no permet la realització d’un examen final de continguts mínims.

A l’alumne que després de tot un curs la seva mitjana de notes no és mereixedora d’un aprovat i ha estat incapaç de recuperar, ha de presentar-se a la convocatòria de setembre; la mateixa situació s’ha de dir d’aquell alumne que a pesar de tenir aprovada qualque avaluació, li manqués per lliurar pràctiques.

 

 

EXAMEN  FINAL  DE   SETEMBRE                                                                                :                                                                               

Si un alumne no hagués aprovat  l’assignatura de plàstica al juny, s’haurà de presentar a la convocatòria de setembre amb la realització d’un conjunt de pràctiques determinades pel Seminari en el mes de juny i serà condició indispensable el lliurament de les mateixes abans de realitzar l’examen de setembre en el que les preguntes seran tretes dels treballs de l’estiu i d’una llista de temes que el Departament realitzarà de conceptes mínims. Si són aprovades les pràctiques junt amb l’examen, es donarà per superada l’assignatura. En cas contrari quedarà pendent pel curs vinent.

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL - 3º d’ESO i PMAR

 

PROCEDIMENTS  D’AVALUACIÓ  DE LA 1ra., 2 na. I 3 ra.  AVALUACIÓ                   :

                                                                               

Sempre es realitzarà a través d’una valoració continuada dels treballs realitzats tant a classe (la majoria) com a casa (en cas excepcional), on la culminació serà el lliurament de la pràctica corresponent de cada tema de la que s’obtindrà una nota. Per obtenir la nota es tindran en compte els següents factors amb els seus corresponents pesos específics:

- Un referent al assoliment del concepte teòric de cada pràctica,

 procediments i l’enteniment del sentit de la mateixa (40% de la nota).

- Un altre respecte a la presentació, qualitat, creativitat, originalitat i

estètica de la làmina presentada (altre 40% de la nota).

(En el cas dels exàmens de Dibuix Tècnic en aquest apartat es valorarà

majoritàriament la precisió, la netedat i el ús correcte dels estris de dibuix).

- El restant 20% va en funció del material, comportament, l’actitud, interès i esforç, de l’alumne respecte l’assignatura tant a nivell individual com en la interacció amb els companys.

Pel lliurament de cada pràctica s’establirà una data fixada pel professor que serà improrrogable. El no lliurar acabat el treball dins els límits establerts, equival a un zero fins al moment en què l'alumne lliure el treball, al llarg de l'avaluació, que se li corregirà. En tot cas suposa una baixada de nota, major com més tard es lliuri.

Només hi haurà exàmens en el segon trimestre on tractarem els temes de Dibuix Tècnic. Es faran diversos exàmens, amb no massa continguts, per facilitar l'assimilació de les operacions geomètriques. Cada examen contarà com dues treballs.

Al final de l'avaluació és requisit per aprovar que s'hagin lliurat tots els treballs independentment que la mitjana doni aprovat sense haver lliurat tots els exercicis.

 

PROCEDIMENTS   DE   RECUPERACIÓ                                                          :                                                                 

 

        Si un alumne ha suspès l’avaluació, la recuperació consistirà en lliurar les

làmines que hagin faltat i la repetició d’aquelles pràctiques no aprovades que el

professor determini, les quals tornaran a ser avaluades i si són aprovades serviran per fer mitjana amb la resta de notes de l’avaluació per obtenir la nota corresponent del trimestre.

El lliurament d’aquests treballs es podrà realitzar fins la data de la següent avaluació. Si a pesar de tot, aquesta repetició tampoc fos aprovada, conseqüentment no quedarà recuperada i es donarà una segona oportunitat l’última setmana del curs per lliurar novament la/les pràctiques corresponents.

Al final de curs s'han d'haver lliurat tots els treballs per aprovar. Tal com està concebut el curs, el seminari no ha considerat convenient la realització

d’una prova global al juny, perquè la mateixa naturalesa de l’assignatura no permet la realització d’un examen final de continguts mínims.

A l’alumne que després de tot un curs la seva mitjana de notes no és mereixedora d’un aprovat i ha estat incapaç de recuperar, ha de presentar-se a la convocatòria de setembre; la mateixa situació s’ha de dir d’aquell alumne que a pesar de tenir aprovada qualque avaluació, li manqués per lliurar pràctiques.

 

EXAMEN  FINAL  DE   SETEMBRE                                                                              :                                       

Si un alumne no hagués aprovat  l’assignatura de plàstica al juny, s’haurà de presentar a la convocatòria de setembre amb la realització d’un conjunt de pràctiques determinades pel Seminari en el mes de juny i serà condició indispensable el lliurament de les mateixes abans de realitzar l’examen de setembre en el que les preguntes seran tretes dels treballs de l’estiu i d’una llista de temes que el Departament realitzarà de conceptes mínims. Si són aprovades les pràctiques junt amb l’examen, es donarà per superada l’assignatura. En cas contrari quedarà pendent pel curs vinent.

 

 

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL - 4º d’ESO

 

PROCEDIMENTS  D’AVALUACIÓ  DE LA 1ra. i 2 na.  AVALUACIÓ                             :                                                                                       

 

Sempre es realitzarà a través d’una valoració continuada dels treballs realitzats tan a classe com a casa, on la culminació serà el lliurament de la pràctica corresponent de cada tema de la que s’obtindrà dues notes:

 

 

 

Pel lliurament de cada pràctica s’establirà una data fixada pel professor que serà improrrogable. La no presentació d’un treball dins el temps establert serà causa de suspens de l’avaluació corresponent. Si per raons de manca d’assistència, salut o qualsevol altre causa no es lliura un treball el dia corresponent, per poder ser acceptada la pràctica s’haurà d’aportar un justificant de part de l’alumne i a més aquest haurà de ser admès pel professor per poder recollir-la.  

 

Al final de l’avaluació es podrà realitzarà una prova teòrica que valdrà el doble de la valoració de qualque pràctica i que farà mitjana proporcional amb la resta dels treballs, d’on sortirà la nota de l’avaluació (Serà potestat del professor substituir aquesta prova).

 

PROCEDIMENTS   DE   RECUPERACIÓ                                                          :                                                                      

                Si un alumne ha suspès, la recuperació consistirà en la repetició d’aquelles pràctiques no aprovades que el professor determini, (o en el lliurament de les pràctiques que no es va fer entrega el dia fixat),  les quals tornaran a ser avaluades i si són aprovades serviran per fer mitjana amb la resta de notes de l’avaluació per obtenir la nota corresponent del trimestre.

 

El lliurament d’aquests treballs es podrà realitzar fins la data marcada pel professor després de les vacances de Setmana Santa.

 

                Si no fos aprovada, no quedarà recuperada i es donarà una segona oportunitat l’última setmana del curs per lliurar novament la/les pràctiques corresponents.

 

PROCEDIMENTS  D’AVALUACIÓ  DE LA 3ra. AVALUACIÓ                                           :

 

Sempre es realitzarà a través d’una valoració continuada dels treballs realitzats tan a classe com a casa, on la culminació serà el lliurament de la pràctica corresponent de cada tema de la que s’obtindrà dues notes:

 

 

 

Pel lliurament de cada pràctica s’establirà una data fixada pel professor que serà improrrogable. La no presentació d’un treball dins el temps establert serà causa de suspens de l’avaluació corresponent. Si per raons de manca d’assistència, salut o qualsevol altre causa no es lliura un treball el dia corresponent, per poder ser acceptada la pràctica s’haurà d’aportar un justificant de part de l’alumne i a més aquest haurà de ser admès pel professor per poder recollir-la.  

 

En aquesta Avaluació no hi haurà examen pel seu caràcter eminentment pràctic i ser la majoria de les pràctiques realitzades en equip.

 

PROCEDIMENTS  DE  RECUPERACIÓ                                                             :

 

                Per aquells alumnes que hagin suspès l’última avaluació (o en el lliurament de les pràctiques que no es va fer entrega el dia fixat), el professor decidirà quines pràctiques s’hauran de repetir per aconseguir la qualificació almenys d’aprovat. Dites pràctiques seran realitzades a casa i es donarà un temps límit de lliurament per la seva recuperació que coincidirà amb el dia previst per les pràctiques pendents suspeses de qualque altre avaluació.

                            

                Tal com està concebut el curs, el seminari no ha considerat convenient la realització d’una prova global al juny.

 

A l’alumne que després de tot un curs la seva mitjana de notes no és mereixedora d’un aprovat i ha estat incapaç de recuperar, ha de presentar-se a la convocatòria de setembre; El mateix s’ha de dir d’aquell alumne que a pesar de tenir aprovada qualque avaluació li manqués per lliurar alguna pràctica.

 

EXAMEN  FINAL  DE   SETEMBRE                                                                    :                                                     

Si un alumne no hagués aprovat al juny l’assignatura de plàstica, s’haurà de presentar a la convocatòria de setembre amb la realització del conjunt de pràctiques que determini el professor en el mes de juny i si són aprovades es donarà per aprovada l’assignatura. En cas contrari quedarà pendent pel curs vinent.

 

             A la convocatòria de setembre no està contemplat la realització d’un examen, pel caràcter eminentment pràctic de l’assignatura.

 

 

 

DIBUIX  TÈCNIC I - 1º Batxillerat

 

 

PROCEDIMENTS  D’AVALUACIÓ DE LA 1ra. i 2 na. AVALUACIÓ  I RECUPERACIÓ                                                             

 

                La qualificació de l’avaluació s’obtindrà bàsicament de la mitjana de les notes obtingudes en els exàmens previstos en el programa i amb les notes tretes en els exercicis de cap de setmana (quan siguin programats). La nota dels exàmens tindrà un valor del 90 % respecte de la nota de l’avaluació, mentre que la nota dels exercicis de cap de setmana serà la resta del 10 %. També és possible la realització d’algú examen de més respecte als programats, per tota la classe, si el professor el considera oportú.

 

                Els alumnes que hagin suspès l’avaluació perquè la mitjana de notes no li arriba per l’aprovat, estan obligats a fer un examen de recuperació per aprovar-la, que serà convenientment avisat i es realitzarà quan es determini. La nota d’aquest examen valdrà doble i farà mitjana amb la resta de notes dels exàmens del trimestre. Si l’examen està aprovat i la mitjana no es superior o igual a cinc, la nota de l’avaluació serà cinc.

 

                L’alumne que no es presenta a un examen, no tindrà dret a la repetició del mateix i estarà obligat a presentar-se a l’examen de recuperació del trimestre (El professor serà lliure de donar-li una altra oportunitat si ho considera convenient). Aquest seminari obliga als alumnes l’assistència a classe. El professor i no exclusivament els pares, serà qui justificarà les faltes d’assistència.

 

                Si un alumne no es presenta a un examen per causa no justificada, la nota d’aquest examen serà zero. Si pel contrari, la causa està justificada, la nota que sortirà al butlletí d’avaluació serà la de suspens, que no vol dir que serà la nota del trimestre, ja que estarà obligat a presentar-se a l’examen de recuperació de la primera avaluació que tindrà un valor de nota doble, i vindrà a substituir la nota de l’examen que li manca, amb la què es tornarà a fer mitjana.

 

                    Tota la resta d’alumnes que estan aprovats, també tenen l’opció de presentar-se voluntàriament a l’examen de recuperació per pujar la nota; el valor d’aquest examen serà doble i farà mitjana amb les notes dels exàmens de l’avaluació per treure la nova nota final del trimestre. Ara bé, com no estan obligats a presentar-se, voluntàriament poden desistir de fer-ho a mig examen, si consideren que poden davallar la seva mitjana; però si lliuren l’examen, la nota formarà part del seu expedient.

 

 

INFORME ORIENTATIU DE RENDIMENT ACADÈMIC-AVALUACIÓ INICIAL  :                                         

 

                En el mes d’Octubre s’elaborarà un informe individual de cada alumne, que s’anomena Avaluació Inicial, a modo de preavaluació, per saber els coneixements de la matèria adquirits en cursos anteriors i tenir una informació més adient del nivell de l’alumnat a classe.

                            

 

AVALUACIÓ DE LA 3ra. AVALUACIÓ  I RECUPERACIÓ :

                                                                           

                Els alumnes que no hagin aprovat la tercera avaluació aniran a l’Examen Final de juny que es composarà de tres parts: una per cada trimestre i estaran obligats a presentar-se de l’última part per aprovar-la si solament els ha quedat aquesta avaluació.

                Si un alumne no ha pogut aprovar durant l’any escolar una avaluació concreta, ni la seva recuperació, tindrà una última oportunitat a l’Examen Final i estarà obligat a presentar-se de la part que calgui. La valoració de cada part de l’examen serà doble i farà mitjana amb les notes dels exàmens del trimestre corresponent.

                Tota la resta d’alumnes que estan aprovats, també tenen l’opció de presentar-se voluntàriament a l’Examen Final de la part que vulguin per pujar la nota de l’avaluació corresponent; el valor d’aquest examen serà doble i farà mitjana amb les notes dels exàmens de l’avaluació corresponent per treure la nova nota final del trimestre. Ara bé, com no estan obligats a presentar-se, voluntàriament poden desistir de fer-ho a mig examen, si consideren que poden davallar la seva mitjana; però si lliuren l’examen, la nota formarà part del seu expedient.

 

             La nota final del curs és la mitjana resultant de les notes obtingudes a cada avaluació, després dels exàmens de recuperació i l’examen final de juny. Un alumne està aprovat al juny, si la mitjana de les tres avaluacions li surt igual o superior a cinc.

 

 

EXAMEN  DE SETEMBRE                                                                                                 :             

 

                Aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura en el mes de juny perquè la mitjana de les tres avaluacions no li surt aprovada, després dels exàmens de recuperació i l’examen final de juny, es tindran que presentar a la convocatòria de setembre amb un únic examen de tota la programació del curs, malgrat tingués aprovada qualque avaluació.

 

                El valor de la nota d’aquest examen és doble i la nota resultant de la convocatòria de Setembre serà el resultat del sumatori de les notes finals de cada trimestre al mes Juny i la nota doble de l’examen de Setembre, dividit per cinc. Si l’examen de Setembre està aprovat i la mitjana no es superior o igual a cinc, la nota d’aquesta convocatòria serà: cinc.

 

 

 

DIBUIX TÈCNIC II - 2º Batxillerat

 

 

PROCEDIMENTS  D’AVALUACIÓ  1a.  AVALUACIÓ                                                      :                                                                                                    

 

                La qualificació de l’avaluació s’obtindrà bàsicament de la mitjana de les notes obtingudes en els exàmens previstos en el programa. La qual cosa no vol dir que no es facin exercicis de cap de setmana (quan siguin programats), però aquests treballs no es puntuaran per la nota de l’avaluació. També és possible la realització d’algú examen de més respecte als programats, per tota la classe, si el professor el considera oportú.

 

                Els alumnes que hagin suspès l’avaluació perquè la mitjana de notes no li arriba per l’aprovat, estan obligats a fer un examen de recuperació per aprovar-la, que serà convenientment avisat i es realitzarà quan es determini. La nota d’aquest examen valdrà doble i farà mitjana amb la resta de notes dels exàmens del trimestre. Si l’examen de recuperació està aprovat i la mitjana no es superior o igual a cinc, la nota de l’avaluació serà cinc.

 

                L’alumne que no es presenta a un examen, no tindrà dret a la repetició del mateix i estarà obligat a presentar-se a l’examen de recuperació del primer trimestre (El professor serà lliure de donar-li una altra oportunitat si ho considera convenient). Aquest Seminari obliga als alumnes l’assistència a classe. El professor i no exclusivament els pares, serà qui justificarà les faltes d’assistència.

 

                Si un alumne no es presenta a un examen per causa no justificada, la nota d’aquest examen serà zero. Si pel contrari, la causa està justificada, la nota que sortirà al butlletí d’avaluació serà la de suspès, que no vol dir que serà la seva nota del trimestre, ja que estarà obligat a presentar-se a l’examen de recuperació de la primera avaluació que tindrà un valor de nota doble i vindrà a substituir la nota de l’examen que li manca, amb la qué es tornarà a fer mitjana.

 

                Tota la resta d’alumnes que estan aprovats, també tenen l’opció de presentar-se voluntàriament a l’examen de recuperació per pujar la nota; el valor d’aquest examen serà doble i farà mitjana amb les notes dels exàmens de l’avaluació per treure la nova nota final del trimestre. Ara bé, com no estan obligats a presentar-se, voluntàriament poden desistir de fer-ho a mig examen, si consideren que poden davallar la seva mitjana; però si lliuren l’examen, la nota formarà part del seu expedient.

 

 

PROCEDIMENTS  DE LA 2na. AVALUACIÓ                                                                    :                                                                    

 

                Idèntics criteris que a la primera avaluació, però amb la variació de que:

                

                Els alumnes que hagin aprovat la segona avaluació, quedaran automàticament aprovats de la primera, si hagués quedat suspesa, per ser una continuació del mateix bloc temàtic. La nota definitiva d’aquest bloc serà la mitjana dels dos trimestres. Si la segona avaluació està aprovada i la mitjana dels dos trimestres no es superior o igual a cinc, la nota del bloc temàtic de Sistema Dièdric serà cinc.

PROCEDIMENTS  DE LA 3ra. AVALUACIÓ                                                                     :                                                                     

 

                La qualificació de l’avaluació s’obtindrà bàsicament de la mitjana de les notes obtingudes en els exàmens previstos en el programa. La qual cosa no vol dir que no es facin exercicis de cap de setmana (quan siguin programats), però aquests treballs no es puntuaran per la nota de l’avaluació. També és possible la realització d’algú examen de més respecte als programats, per tota la classe, si el professor el considera oportú.

                

                Els alumnes que hagin suspès la tercera avaluació perquè la mitjana de notes no li arriba per l’aprovat, estan obligats a fer un examen de recuperació per aprovar-la que serà una part de l’Examen Final. La nota d’aquest examen valdrà doble i farà mitjana amb la resta de notes dels exàmens del trimestre. Si l’examen de recuperació està aprovat i la mitjana no es superior o igual a cinc, la nota de l’avaluació serà cinc.

 

                L’alumne que no es presenta a un examen, no tindrà dret a la repetició del mateix i estarà obligat a presentar-se a l’examen de recuperació del trimestre (El professor serà lliure de donar-li una altra oportunitat si ho considera convenient). Aquest seminari obliga als alumnes l’assistència a classe. El professor i no exclusivament els pares, serà qui justificarà les faltes d’assistència.

 

                Si un alumne no es presenta a un examen, per causa no justificada, la nota d’aquest examen serà zero. Si pel contrari, la causa està justificada, no tindrà dret a la repetició del mateix i estarà obligat a presentar-se a l’examen de recuperació del tercer trimestre, com ja s’ha dit, que serà una part de l’Examen Final (El professor serà lliure de donar-li una altra oportunitat si ho considera convenient).  

                            

 

RECUPERACIÓ   I   PROVA  FINAL                                                                   :

 

                La qualificació del curs, s’obtindrà de la mitjana de les dues notes obtingudes dels dos blocs temàtics en què es subdivideix aquest curs: Dièdric (en dos trimestres) i Axonomètric-Cònic (l’últim trimestre).

 

                Els alumnes que hagin suspès la segona i/o la tercera avaluació estaran obligats a presentar-se a la convocatòria de l’Examen Final de Maig de la part corresponent. L’examen es composarà de dos parts:

                

1.        Sistema Dièdric.

2.        Sistema Axonomètric i Sistema Cònic.

 

                La valoració de cada examen serà doble i farà mitjana de la següent manera:

 

(A) La de Sistema Dièdric: amb les últimes notes resultants de la primera i segona avaluació (si s’han presentat als corresponents exàmens de recuperació).

 

(B) La de Sistema Axonomètric i Sistema Cònic:  amb les notes dels exàmens de la tercera avaluació.

 

                Tota la resta d’alumnes que estan aprovats també tenen l’opció de presentar-se voluntàriament a l’examen final de recuperació per pujar la seva nota; el criteri és el mateix, és a dir, el valor de la nota de cada part de l’examen serà doble i farà mitjana segons els apartats (A) i (B). Ara bé, com no estan obligats a presentar-se, voluntàriament poden desistir de fer-ho a mig examen, si consideren que poden davallar la seva mitjana; però si lliuren l’examen, la puntuació formarà part del seu expedient.

 

                La nota final del curs es la mitja resultant de les notes obtingudes dels dos blocs temàtics, després dels exàmens de recuperació i l’examen final de maig. Un alumne està aprovat al maig, si la mitjana li surt igual o superior a cinc.

 

 

EXAMEN  DE  JUNY                                                                                        :

 

                Aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura en el mes de maig perquè la seva mitjana dels dos blocs temàtics no li surt aprovada, es tindran que presentar a la convocatòria de juny amb un únic examen de tota la programació del curs, malgrat tingués aprovada qualque avaluació.

 

                El valor de la nota d’aquest examen és doble i la nota resultant de la convocatòria de juny serà el resultat del sumatori de les notes finals de cada bloc temàtic al mes maig i la nota doble de l’examen de juny, dividit per quatre. Si l’examen de juny està aprovat i la mitjana no es superior o igual a cinc, la nota d’aquesta convocatòria serà: cinc.