GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDG24-PRÀCTIQUES EXTERNES DISSENY GRÀFIC

EDI24-PRÀCTIQUES EXTERNES DISSENY D'INTERIORS

EDM25-PRÀCTIQUES EXTERNES DISSENY DE MODA

EDP25-PRÀCTIQUES EXTERNES DISSENY DE PRODUCTE

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Tercer/quart

Segon

Especialitat

12

Departament:  Ciències Socials i Jurídiques / Relacions Internacionals, Cooperació i Mobilitat (*)

Idioma: català, castellà, anglès (segons entitat col·laboradora)

Horari: individualitzat (segons programa formatiu)

Web de l’assignatura: placements@escoladisseny,com

Professorat responsable:

Jaume Enric RADO ROCA

Correu electrònic: placements@escoladisseny.com

Horari de tutories: Dimarts de 12’10 a 14’30 hores i dijous de 9’30 a 11’00 hores

Maria del Pilar ROVIRA SERRANO

Correu electrònic: erasmus@escoladisseny.com

Horari de tutories: Dimarts de 12’10 a 14’30 hores

Cap de departament Ciències Socials i Jurídiques:

Jaume Enric RADO ROCA

Correu electrònic: jrado@escoladisseny.com

Horari de tutories: Dimarts de 12’10 a 14’30 hores i dijous de 9’30 a 11’00 hores

Cap de departament Relacions Internacionals, Cooperació i Mobilitat:

Maria del Pilar Rovira Serrano

Correu electrònic: erasmus@escoladisseny.com

Horari de tutories: Dimarts de 12’10 a 14’30 hores

*Els criteris docents d’aquesta guia han estat aprovats pel Departament de Ciències Socials i Jurídiques en reunió celebrada el 5 de setembre de 2018, però l’organització,  l’administració, documentació i tràmits correspon al Departament de Relacions Internacionals, Cooperació i Mobilitat.

L’aplicació dels criteris docents i la relació amb els estudiants i les entitats col·laboradores es duen a terme des de la coordinació i tutories de pràctiques externes, d’acord amb les funcions que se lis assignen a la Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de dia 11 de març de 2014 per la qual s’aproven les instruccions per regular a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors.

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Pràctiques acadèmiques externes.

2.2. Perfil professional

El Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 125, 10-09-2013) institueix les pràctiques externes als estudis superiors de disseny, i la Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de dia 11 de març de 2014 per la qual s’aproven les instruccions per regular a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors (BOIB núm. 37, 18-03-2014) regulen l’assignatura de “Pràctiques externes” (12 ECTS, 300 hores) a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.

 

D’acord amb l’article 9.6 del Decret 43/2013, les pràctiques acadèmiques externes, 12 ECTS (300 hores), són activitats de naturalesa formativa, realitzades pels estudiants en entitats col·laboradores nacionals o internacionals, fora de les dependències educatives, supervisades per l’Escola d’Art i Superior de Disseny, que tenen com a objectiu aplicar i complementar la formació acadèmica de l'estudiant, afavorir l’adquisició de competències transversals, generals i específiques del títol de grau de disseny en un àmbit productiu real, i apropar l’estudiant a la realitat del mercat de treball on exercirà la seva activitat una vegada s'hagi graduat. En el mateix sentit es pronuncia la Resolució d’11 de març de 2014.

 

Per altra banda, l’article 9.6 del Decret 43/2013, juntament amb l’article 4 de la Resolució d’11 de març de 2014 explica que les pràctiques acadèmiques externes poden ser de dos tipus: curriculars i extracurriculars, i es desenvoluparan en les condiciones que determina l’esmentada Resolució d’11 de març de 2014.

 

En tot cas, la normativa en vigor promulgada pel Govern d’Espanya i la Comunitat Autònoma sobre la matèria, s’aplicarà amb caràcter supletori a les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.

 

Per altra banda, l’estudiant pot sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per experiència laboral, professional i/o empresarial en activitats productives i/o de serveis, per la qual cosa haurà d’acreditar experiència laboral, professional i/o empresarial equivalent, com a mínim, a dos anys a jornada completa, en una activitat productiva i/o de serveis relacionada directament amb el títol de grau de disseny en l’especialitat que cursen, podran obtenir reconeixement fins un màxim de 12 crèdits ECTS de l’assignatura “Pràctiques acadèmiques externes” per l’esmentada experiència. Els articles 8 a 12 de la Resolució d’11 de març de 2014 expliquen el procediment.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

Artícle 9.2.d) del Decret 165/2013 autonòmic:

“Per optar a realitzar pràctiques acadèmiques externes l’alumnat ha d’haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents al pla d’estudis de la titulació.”

Artícle 14.2 del Decret 165/2013 autonòmic:

“Els estudiants que vulguin cursar estudis a temps complet es poden matricular, com a màxim, d’una càrrega lectiva total no superior a 36

crèdits ECTS per semestre.

En casos excepcionals, degudament justificats i amb l’informe favorable de la direcció de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes

Balears,i si escau, d’acord amb els criteris que s’hagin establert, es podrà acceptar totalment o parcialment la sol·licitud d’un estudiant per

poder-se matricular d’una càrrega lectiva superior als crèdits establerts en l’apartat anterior.”

3.2. Requisits recomanables

No està previst cap altre requisit per cursar l’assignatura.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

• Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de les diferents especialitats de disseny.

5. Resultats d’aprenentatge

• Orientar l’estudiant vers el seu futur professional.

• Aplicar en el món real els coneixements teoricopràctics adquirits en el centre educatiu.

• Practicar les habilitats comunicatives i socials.

• Participar del propi procés de formació i crear una cultura d’autoaprenentatge permanent.

• Contrastar els coneixements adquirits en el centre educatiu amb la realitat empresarial, professional i laboral.

• Integrar l’estudiant en el mercat de treball.

• Integrar l’estudiant en un equip de treball.

• Desenvolupar hàbits de convivència i participació democràtica.

• Actuar de manera autònoma, responsable i respectuosa.

• Aprendre a prendre decisions.

• Respectar les normes de seguretat col·lectiva i individual establertes per l’entitat col·laboradora.

• Respectar la pròpia feina i la feina dels altres.

6. Continguts

Participació en les activitats pròpies de l’entitat col·laboradora. Suport a les tasques de manteniment, neteja i reciclatge. Adquisició de comportaments preventius i d’emergència.

 

L’estudiant participarà en les activitats pròpies de l’entitat col·laboradora, que es concretaran en el Projecte Formatiu, per exemple:

- Adquisició de comportaments preventius i d’emergència.

- Ubicació física d’útils, eines, aparells, maquinària i matèries primeres.

- Suport a la realització de projectes de disseny.

- Suport a l’atenció general de clients i/o proveïdors.

- Suport a les tasques de manteniment, neteja i reciclatge.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Les pràctiques acadèmiques externes, en qualsevol d’ambdues modalitats, es realitzaran, entre l’1 de setembre i el 31 d’agost del curs acadèmic en curs, en entitats col·laboradores nacionals i internacionals, sense limitacions, tindran un projecte formatiu i estaran tutoritzades.

 

És responsabilitat de l’estudiant cercar una entitat col·laboradora pel seu compte, la qual cosa permetrà  l’alumnat actuar de manera autònoma, responsable i respectuosa a l’hora de prendre decisions (objectiu d’aprenentatge) i ajudarà a valorar la importància de la iniciativa (CT15) i permetrà l'alumnat conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de les diferents especialitats de disseny (CE). Tot això d’acord amb el que s’estableix en l’article 3 de l’annex I de la Resolució del director general d’Universitat, Recerca i Transferència del Coneixement d’11 de març de 2014, que diu que les pràctiques acadèmiques externes tenen per objectiu permetre que l’estudiant s’acosti a la realitat del mercat de treball en el qual exercirà la seva activitat una vegada hagi completat els estudis.

 

El centre subscriurà un conveni de cooperació educativa amb l’entitat col·laboradora. En el supòsit que un alumne dugui a terme les pràctiques externes a més d’una empresa o entitat, s’ha de signar un conveni de cooperació educativa amb cada una d’aquestes. En tot cas, aquesta modalitat de pràctiques s’ha de fer el mateix any acadèmic.

 

Les pràctiques es desenvoluparan d’acord amb el programa formatiu pactat entre el tutor acadèmic, el tutor de l’entitat col·laboradora i l’estudiant, en les condicions que determina la Resolució d’11 de març de 2014 (especialment pel que respecta a la durada i l’horari de pràctiques externes).

 

S’estableix el següent règim d’incompatibilitats:

a) L’horari de classes de l’estudiant i el de les pràctiques no podran coincidir.

b) No es podrà tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució on es facin les pràctiques

c) No podran coincidir en el temps dos projectes formatius.

d) L’expedició del títol acadèmic de l’estudiant durant el període de pràctiques suposarà la rescissió del projecte formatiu.

 

L’avaluació de les pràctiques externes s’ha de desenvolupar en les condicions que determina la Resolució d’11 de març de 2014, per la qual cosa s’han de tenir en compte:

• L’informe final del tutor de l’entitat col·laboradora.

• La memòria final de les pràctiques externes de l’estudiant (també de l’informe intermedi, si n’hi ha).

• Una prova objectiva final.

• L’informe de valoració final del tutor acadèmic.

 

En superar les pràctiques acadèmiques externes, el centre expedirà a l’estudiant un document acreditatiu d’acompliment del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes.

 

Atès que es tracta de pràctiques acadèmiques externes, l’única manera de recuperar l’assignatura és repetint-les en la mateixa entitat col·laboradora o en una altra diferent, amb el mateix sistema d’avaluació i qualificació descrit en aquesta guia docent. Per tal de no perdre la segona convocatòria, les pràctiques externes s’han d’iniciar com a termini màxim l’1 de juliol, o en data anterior.

 

Finalment, es recorda els estudiants que poden presentar el projecte final d’estudis i defensar-lo abans de fer les pràctiques externes (Annex III del Decret 43/2013, modificat per la disposició final quarta del Decret 4/2017; article 7.2 de la Resolució d’11 de març de 2014).

 

a) Per fer les pràctiques externes al territori espanyol.

 

D’acord amb l’article 13 de la Resolució d’11 de març de 2014, s'estableixen dos procediments per a la gestió administrativa de les pràctiques externes.

a.1) Procediment per gestionar l'oferta de pràctiques externes (article 13.2).

Emplenar un formulari  en línea per a la inscripció per a les pràctiques acadèmiques externes als Estudis Superiors de Disseny, https://goo.gl/forms/k3k3Eou2wNnVxI7u2. Aquesta passa és imprescindible per poder rebre les ofertes que arriben al centre.

a.2) Procediment per adjudicar les pràctiques externes (articles 13.2 i 15).

Per garantir els principis de transparència, publicitat, accessibilitat universal i igualtat d’oportunitats, l’estudiant ha de presentar una instància general, dirigida a la direcció del centre, en la qual ha de manifestar el seu interés en cursar l’assignatura de “Pràctiques Externes”; també ha d'incloure la següent informació:

Els crèdits aprovats de la carrera i la càrrega lectiva del curs (demanar-ho a la secretaria del centre).

Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic de l’alumne (demanar-ho a la secretaria del centre).

• Nom de l’entitat col·laboradora, pàgina web, nom de la persona de contacte, telèfon i correu electrònic.

• Si escau, indicar grau de discapacitat.

A la instància general cal adjuntar la següent documentació:

• Còpia del DNI en vigor.

• Carta de motivació, en la qual l’estudiant ha de explicar:

• L’interès en el lloc de destinació.

• L’interès en l’entitat col·laboradora.

• Data aproximada d’inici i acabament de l’estada de pràctiques externes.

Tasques a desenvolupar i horari.

• Mitjà  de transport (si l’entitat col·laboradora està ubicada fora del municipi on resideix l’estudiant i/o del centre d’estudis).

• Si escau, incloure certificat de discapacitat entre la documentació.

Si l’entitat col·laboradora on es faran les pràctiques externes està ubicada en territori espanyol (però fora de Mallorca), l’estudiant ha de presentar:

• Carta de motivació, en la qual l’estudiant ha de explicar:

• L’interès en el lloc de destinació.

• L’interès en l’entitat col·laboradora.

• El lloc on viurà.

• Els diners amb el quals es mantindrà.

• Pressupost detallat, que necessàriament ha d’incloure: viatge d’anada i tornada, allotjament, transport in situ, manutenció, assegurança de viatges (assistència sanitària, repatriació), etc.

La instància general s’ha de presentar amb un mes d’antelació, com a mínim, a la data prevista per a l’inici de l’estada de les pràctiques externes. Recordem als estudiants que ni el centre ni l'Administració es fan càrrec de de les despeses de transport ni a Mallorca ni fora de la illa; tampoc es fan càrrec de cap altra despesa suplementària.

El centre garantirà la prioritat dels alumnes amb discapacitat a l’hora de triar centres que assegurin que es compleixen totes les mesures d’accessibilitat universal, incloses les referides al transport (article 15.3 de la Resolució d’11 de març de 2014).

Amb posterioritat a la sol·licitud de l’alumne, l’entitat col·labora ha de confirmar per email la seva voluntat d’acollir l’estudiant en pràctiques externes. Aquesta confirmació s’ha de fer mitjançant un correu electrònic dirigit a l’adreça específica per a la gestió de les pràctiques externes, que tenim habilitada a l’escola. (placements@escoladisseny.com)

Una vegada rebuda la confirmació de l’entitat col·laboradora, des de la Coordinació del servei de pràctiques externes es procedirà a  la formalització de la documentació, la signatura dels documents, la notificació a la Conselleria d’Educació i Universitat, que subscriurà una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil (article 19.1 de la Resolució d’11 de març de 2014), i, si escau, l’autorització de les pràctique externes.

Una vegada autoritzades les pràctiques, i signats els documents, l’alumne s’ha de matricular de l’assignatura de “Pràctiques Externes”, ha d’abonar les taxes de matrícula, i ha d’entregar una còpia del justificant de pagament (o còpia de la beca) a la Secretaria del centre; en cas contrari no podrà començar les pràctiques en la data prevista.

a.3) Criteris d’adjudicació de les pràctiques externes (article 15).

L’escola recomana els estudiants cercar una entitat col·laboradora pel seu compte, per la qual cosa, en principi, no fa necessari establir uns criteris d'adjudicació de les pràctiques externes.

No obstant això, s’atendran les peticions per rigorós ordre d’entrada, amb les particularitats que assenyala l’article 15.3 de la Resolució d’11 de març de 2014.

 b) Per fer les pràctiques externes a l’estranger, en el marc del programa Erasmus+.

 

b.1) Estudiants Erasmus+ en mobilitat sortint.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears gestiona el programa Erasmus+ mobilitat per a pràctiques. Consulteu les convocatòries, requisits, documentació i terminis a la web del centre ( http://www.escoladisseny.com/internacional/participa.php ).

Si l’estudiant vol optar a les ajudes econòmiques del programa Erasmus+ ha de tenir en compte que la petició s’ha de fer amb una antelació mínima d’un any escolar; en tot cas, el termini per sol·licitar les ajudes finalitza el 15 de gener de cada any natural, per a gaudir de l’ajuda el curs següent. Tota la informació està disponible en la web del centre (http://www.escoladisseny.com).

Cal tenir en compte que ni el centre ni l'Administració es fan càrrec de cap despesa (viatge d’anada i tornada, allotjament, transport in situ, manutenció, assegurança de viatges, etc.), derivada del fet de fer les pràctiques fora de Mallorca, ni de cap altra despesa suplementària.

El procediment per adjudicar les pràctiques externes descrit a l’apartat 7.1.a.2) d’aquesta guia docent no és d’aplicació als estudiants (mobilitat Erasmus+ sortint), si no que s’ha de seguir el que s’estableix a la web del centre en l’apartat d’internacional-erasmus+mobilitat per a pràctiques (http://www.escoladisseny.com/internacional/participa.php).

b.2) Estudiants Erasmus+ en mobilitat entrant.

Els estudiants en mobilitat Erasmus+ entrant, un cop s’han incorporat al centre, han de presentar una instància, dirigida a la direcció del centre, en la qual ha de manifestar el seu interès en cursar l’assignatura de “Pràctiques Externes”, però no cal aportar cap documentació.

 

c) Per fer les pràctiques externes a l’estranger, fora del marc del programa Erasmus+.

 

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears treballa per facilitar la mobilitat de l’alumnat en programes europeus i internacionals, però en aquest moments encara no disposam d’una cobertura legal que ens permeti oferir aquesta posibilitat. Sense aquest marc jurídic NO és possible la mobilitat.

  

d) Per reconèixer les pràctiques externes.

 

Els articles 8 a 12 de la Resolució d’11 de març de 2014 expliquen el procediment a seguir per als estudiants que han demanat el reconeixement de crèdits ECTS. La instància per sol·licitar el reconeixement de crèdits està disponible a la web del centre (http://www.escoladisseny.com), en els terminis establerts a les Instruccions de funcionament del centre.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

299 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classe teòrica

Gran grup (totes les especialitats)

Reunió a l'escola

2 hores

Tutoria

Individual

Orientació, formalització i signatura de la documentació de pràctiques externes

1 hora

Pràctiques externes

Individual

Pràctiques externes a l’entitat col·laboradora

295 hores

(es recomana un mínim de 20 hores a la setmana)

Tutoria

Individual

Seguiment i avaluació de les pràctiques externes

1 hora

Activitats de treball no presencial

1 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Avaluació

Individual

Prova objectiva final d’avaluació en línea.

1 hores

*Resulta molt difícil quantificar l’organització del temps d’estudiant i docents, per la qual cosa el quadre (orientatiu) només contempla les hores de dedicació de l'estudiant a l’assignatura. És important destacar que el coordinador només disposa de 3 hores a la setmana per atendre les peticions de totes les especialitats; el professorat (tutors acadèmics) només disposen d'1 hora a la semana per especialitat.

*El quadre no contempla totes les hores de dedicació addicional de coordinador i professorat (tutors acadèmics) que, a més, s’encarrega de respondre, establir contacte i informar les entitats col·laboradores de les condicions de les pràctiques externes, documentar les ofertes de pràctiques externes, informar l’alumnat de les ofertes en curs, etc., tal com s’assenyala l’article 5.8 de la Resolució de 11 de març de 2014).

7.3 Instal·lacions del centre i material

Les pràctiques externes es desenvolupen a l’espai de l’entitat col·laboradora.

No obstant això, es necessita sala de reunions, ordinador amb connexió a Internet i telèfon.

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi, no es preveu desenvolupar cap activitat interdisciplinària..

7.5 Activitats complementàries

En principi, no es preveu desenvolupar cap activitat complementària..

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament no ha convingut cap criteri d’avaluació general.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació (*)

Tècniques d’observació (assistència, retard, participació, interès).

*80% d’assistència, acordat en reunió de Departament de Ciències Socials i Jurídiques de 16 de setembre de 2016.

NR

CA1, CA2, CA4

10%

Treballs escrits individuals i/o en grup: assajos, memòries, informes...

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

80%

Prova objectiva final escrita individual

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA15

10%

Total

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable; activitat que s’ha de superar en el període lectiu de l’assignatura; és a dir, no hi ha l’opció de superar-la en el període de recuperació del calendari acadèmic) o R (recuperable; activitat que es pot superar en el període de recuperació).

*L’itinerari s’aplicarà en avaluació ordinària i extraordinària.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Cap.

9.2. Bibliografia complementària: 

Cap.

9.3. Altres recursos: 

Inscripció per a les pràctiques acadèmiques externes als Estudis Superiors de Disseny, https://goo.gl/forms/k3k3Eou2wNnVxI7u2.

Prova objectiva final de les pràctiques acadèmiques externes als Estudis Superiors de Disseny, https://goo.gl/forms/D1fS0Og7qTqOCUQw1.

Participa en el programa Eramus+ amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, http://www.escoladisseny.com/internacional/participa.php

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, http://www.sepie.es/.

EUROPASS, http://europass.cedefop.europa.eu.

EURES, https://ec.europa.eu/eures/.