GUIA DOCENT

2020-2021

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:   EDG24-PRÀCTIQUES EXTERNES DISSENY GRÀFIC

   EDI24-PRÀCTIQUES EXTERNES DISSENY D'INTERIORS

   EDM25-PRÀCTIQUES EXTERNES DISSENY DE MODA

   EDP25-PRÀCTIQUES EXTERNES DISSENY DE PRODUCTE

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Tercer/quart

Segon

Especialitat

12

Departament:  Ciències Socials i Jurídiques.

Idioma: català, castellà, anglès (segons entitat col·laboradora)

Horari: individualitzat (segons programa formatiu)

Web de l’assignatura: placements@escoladisseny,com

Totes les comunicacions es faran única i exclusivament a través de l’adreça de correu electrònic placements@escoladisseny.com ; no es respondrà cap missatge enviat a una altra adreça de correu electrònic diferent de l’abans indicada.

Professorat responsable:

Nadal MARCH MASCARÓ (tutor gràfic/moda/producte) (coordinador)

Correu electrònic: placements@escoladisseny.com

Horari de tutories: .....

 

Miquel OLIVER MONSERRAT (tutor interiors)

Correu electrònic: placements@escoladisseny.com

Horari de tutories: .....

Antoni SUREDA MUT (tutor gràfic)

Correu electrònic: placements@escoladisseny.com

Horari de tutories: .....

 

Maria del Pilar ROVIRA SERRANO (tutora Erasmus+)

Correu electrònic: erasmus@escoladisseny.com

Horari de tutories: .....

Coordinador de les pràctiques externes

Nadal MARCH MASCARÓ (tutor gràfic/moda/producte) (coordinador)

Correu electrònic: placements@escoladisseny.com

Horari de tutories: .....

Cap de departament

Jaume Enric RADO ROCA

Correu electrònic: jrado@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Pràctiques acadèmiques externes.

2.2. Perfil professional

El Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 125, 10-09-2013) institueix les pràctiques acadèmiques externes als estudis superiors de disseny, i l’Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de l'11 novembre de 2019 per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors (BOIB núm. 156, 16-11-2019) regulen l’assignatura “Pràctiques externes” (12 ECTS, 300 hores) a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

“Pràctiques externes” és una assignatura de quart curs i els estudiants ha de formalitzar la matrícula en el termini establert, d’acord amb les instruccions de matrícula que publica cada any acadèmic el Centre.

 

El Centre podrà acceptar una sol·licitud de matrícula fora dels terminis pertinents, sempre que l’estudiant compleixi amb tots els requisit descrits als següents articles del Decret 43/2013:

  • “Haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents al pla d’estudis de la titulació” (article 9.2 de Decret 43/2013).
  • El total de crèdits matriculats, incloent els 12 ECTS de l’assignatura “Pràctiques externes” no pot superar “una càrrega lectiva total no superior a 36 crèdits ECTS per semestre” (article 14.2 del Decret 43/2013).

S’ha de presentar una instància general. El tràmit s’ha de fer davant la Secretaria del Centre, presencialment o telemàticament ( administracio@escoladisseny.com ).

El principal criteri establert per acceptar o denegar la sol·licitud per una matrícula fora dels terminis pertinents és la disponibilitat del professorat de l’assignatura, d’acord amb la relació numèrica docent/estudiant 1/10 (matèries pràctiques) de l’article 30 del Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació (BOE núm. 86, 08-04-2010).

3.2. Requisits recomanables

No està previst cap altre requisit per cursar l’assignatura.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

• Conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de les diferents especialitats de disseny.

5. Resultats d’aprenentatge

• Orientar l’estudiant vers el seu futur professional.

• Aplicar en el món real els coneixements teoricopràctics adquirits en el centre educatiu.

• Practicar les habilitats comunicatives i socials.

• Participar del propi procés de formació i crear una cultura d’autoaprenentatge permanent.

• Contrastar els coneixements adquirits en el centre educatiu amb la realitat empresarial, professional i laboral.

• Integrar l’estudiant en el mercat de treball.

• Integrar l’estudiant en un equip de treball.

• Desenvolupar hàbits de convivència i participació democràtica.

• Actuar de manera autònoma, responsable i respectuosa.

• Aprendre a prendre decisions.

• Respectar les normes de seguretat col·lectiva i individual establertes per l’entitat col·laboradora.

• Respectar la pròpia feina i la feina dels altres.

6. Continguts

Participació en les activitats pròpies de l’entitat col·laboradora. Suport a les tasques de manteniment, neteja i reciclatge. Adquisició de comportaments preventius i d’emergència.

 

L’estudiant participarà en les activitats pròpies de l’entitat col·laboradora, que es concretaran en el Projecte Formatiu, per exemple:

- Adquisició de comportaments preventius i d’emergència.

- Ubicació física d’útils, eines, aparells, maquinària i matèries primeres.

- Suport a la realització de projectes de disseny.

- Suport a l’atenció general de clients i/o proveïdors.

- Suport a les tasques de manteniment, neteja i reciclatge.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Les pràctiques acadèmiques externes tenen per objectiu permetre que l'estudiant apliqui i complementi la formació acadèmica i adquireixi les competències transversals, generals i específiques dels diferents títols dels ensenyaments artístics superiors en un àmbit productiu i laboral real, en el qual exercirà la seva activitat una vegada hagi completat els estudis (article 4.1 de l’Ordre de l'11 novembre de 2019).

Prèvia matrícula en els terminis pertinents, les pràctiques acadèmiques externes tutoritzades es realitzaran, entre l’1 de setembre i el 31 d’agost del any acadèmic en curs, en entitats col·laboradores amb les quals el Centre subscriurà un conveni de cooperació educativa.

En el supòsit que un alumne dugui a terme les pràctiques acadèmiques externes a més d’una empresa o entitat, s’ha de signar un conveni de cooperació educativa amb cada una d’aquestes. Aquesta modalitat de pràctiques s’ha de fer el mateix any acadèmic.

Les pràctiques acadèmiques externes es desenvoluparan d’acord amb el programa formatiu pactat entre el tutor acadèmic, el tutor de l’entitat col·laboradora i l’estudiant, en les condicions que determina l’Ordre de l'11 novembre de 2019 (especialment pel que respecta a la durada i l’horari de pràctiques acadèmiques externes).

S’estableix el següent règim d’incompatibilitats:

a) L’horari de classes de l’estudiant i el de les pràctiques no podran coincidir.

b) No es podrà tenir cap relació laboral amb l’empresa o institució on es facin les pràctiques

c) No podran coincidir en el temps dos projectes formatius en dues entitats col·laboradores diferents.

d) L’expedició del títol acadèmic de l’estudiant durant el període de pràctiques suposarà la rescissió del projecte formatiu.

 

L’avaluació de les pràctiques acadèmiques externes s’ha de desenvolupar en les condicions que determina l’Ordre de l'11 novembre de 2019, per la qual cosa s’han de tenir en compte:

• L’informe final del tutor de l’entitat col·laboradora.

• La memòria final de les pràctiques acadèmiques externes de l’estudiant (també de l’informe intermedi, si n’hi ha).

• Una prova objectiva final.

• L’informe de valoració final del tutor acadèmic.

 

En superar les pràctiques acadèmiques externes, el Centre expedirà a l’estudiant un document acreditatiu d’acompliment del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes.

Finalment, es recorda els estudiants que poden presentar el projecte final d’estudis i defensar-lo abans de fer les pràctiques acadèmiques externes (Annex III del Decret 43/2013, modificat per la disposició final quarta del Decret 4/2017).

 

a) Per fer les pràctiques acadèmiques externes al territori espanyol (article 13)

 

L’article 13 de l’Ordre de l'11 novembre de 2019, s'estableixen dos procediments per a la gestió administrativa de les pràctiques acadèmiques externes.

a.1) Procediment per gestionar l'oferta de pràctiques acadèmiques externes (article 13.2)

Ser alumne de quart curs i estar matriculat de l’assignatura “Pràctiques externes”.

Emplenar un formulari en línia per a la inscripció a les pràctiques acadèmiques externes als Estudis Superiors de Disseny.

Aquesta passa és imprescindible per poder rebre les ofertes que arriben al Centre.

a.2) Procediment per adjudicar les pràctiques acadèmiques externes (articles 13.2 i 15)

Per garantir els principis de transparència, publicitat, accessibilitat universal i igualtat d’oportunitats, l’estudiant ha de presentar una instància general, dirigida a la direcció del centre.

• A l’apartat “Exposa” ha d'incloure la següent informació:

• Els crèdits aprovats de la carrera i la càrrega lectiva del curs (demanar-ho a la Secretaria del Centre).

• Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic de l’alumne (demanar-ho a la Secretaria del Centre).

• Nom de l’entitat col·laboradora, pàgina web, nom de la persona de contacte, telèfon i correu electrònic.

• Si escau, indicar grau de discapacitat.

• A l’apartat “Sol·licita” ha de manifestar el seu interès en cursar l’assignatura “Pràctiques externes”.

Juntament amb la instància general, cal adjuntar la següent documentació:

• Còpia del DNI en vigor.

• Carta de motivació, en la qual l’estudiant ha de explicar:

• Tipus d’entitat col·laboradora i sector de l’activitat econòmica.

• Ubicació física de l’entitat col·laboradora i interès en el lloc de destinació.

• L’interès en l’entitat col·laboradora.

• Període de pràctiques (primer semestre, segon semestre, estiu).

• Data aproximada d’inici i acabament de l’estada de pràctiques acadèmiques externes, pactades amb l’empresa.

• Tasques a desenvolupar i horari, pactat amb l’empresa.

• Mitjà de transport (si l’entitat col·laboradora està ubicada fora del municipi on resideix l’estudiant i/o del Centre d’estudis).

• Si escau, incloure el certificat de discapacitat entre la documentació.

Si l’entitat col·laboradora on es faran les pràctiques acadèmiques externes està ubicada en territori espanyol (però fora de Mallorca), l’estudiant ha d’incloure a la carta de motivació:

• El lloc on viurà.

• Els diners amb el quals es mantindrà.

• Pressupost detallat, que necessàriament ha d’incloure: viatge d’anada i tornada, allotjament, transport in situ, manutenció, assegurança de viatges (assistència sanitària, repatriació), etc.

La instància general s’ha de presentar amb un mes d’antelació, com a mínim, a la data prevista per a l’inici de l’estada de les pràctiques acadèmiques externes. El tràmit s’ha de fer davant la Secretaria del Centre, presencialment o telemàticament ( administracio@escoladisseny.com ).

Recordem els estudiants que ni el Centre ni l'Administració es fan càrrec de de les despeses de transport ni a Mallorca ni fora de la illa; tampoc es fan càrrec de cap altra despesa suplementària.

Amb posterioritat a la sol·licitud de l’alumne, l’entitat col·labora ha de confirmar per correu electrònic la seva voluntat d’acollir l’estudiant en pràctiques acadèmiques externes ( placements@escoladisseny.com ).

Una vegada rebuda la confirmació de l’entitat col·laboradora, des de la Coordinació del servei de pràctiques acadèmiques externes es procedirà a la formalització de la documentació, la signatura dels documents, i la notificació a la Conselleria d’Educació i Universitat, que subscriurà una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil (article 19.1 de l’Ordre de l'11 novembre de 2019).

Per tal de garantir un període de 300 hores i no perdre la convocatòria, les pràctiques acadèmiques externes s’han d’iniciar abans l’1 de juliol (data límit) i s’han d’haver finalitzar el 31 d’agots de 2020 (data límit), a no ser que l’administració educativa autonòmica autoritzi una altra data.

a.3) Criteris d’adjudicació de les pràctiques acadèmiques externes (article 15)

És responsabilitat de l’estudiant cercar una entitat col·laboradora, la qual cosa permetrà l’alumnat actuar de manera autònoma, responsable i respectuosa a l’hora de prendre decisions (objectiu d’aprenentatge) i ajudarà a valorar la importància de la iniciativa (CT15) i permetrà l'alumnat conèixer el marc econòmic i organitzatiu en què es desenvolupa l'activitat empresarial de les diferents especialitats de disseny (CE).

Per tot això, en principi, no fa necessari establir uns criteris d'adjudicació de les pràctiques acadèmiques externes, amb les particularitats que assenyala l’article 15.3 de l’Ordre de l'11 novembre de 2019 sobre la prioritat d’estudiants amb discapacitat a l’hora de triar entitats col·laboradores que assegurin que es compleixen totes les mesures d’accessibilitat universal, incloses les referides al transport.

En tot cas, el Centre compta amb una base de dades d’entitats col·laboradores, per ajudar-los a prendre una decisió. Només es pot accedir a l'enllaç a través del compte institucional de l’escola.

• Per Disseny Gràfic: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N2HVyH_o8gPk94ktLxOa_dgVKzfUy8THnnk4MVZB2HY/edit?usp=sharing

• Per Disseny d’Interiors: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S6hjq479JevWrsFeQfK6Huj_fjkMmY4d1q-gxt_Hh2c/edit?usp=sharing

• Per Disseny de Moda: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X7yeD1UufMzQWkZfTqBsKfLaGRdkUXku-HL-_-ZsV5Q/edit?usp=sharing

• Per Disseny de Producte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13ST8kx6SHpASGbZfoNJ77DUs1YQKtLyMrUDhYkGvzm0/edit?usp=sharing

b) Per fer les pràctiques acadèmiques externes a l’estranger, en el marc del programa Erasmus+

 

b.1) Estudiants Erasmus+ en mobilitat sortint

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears gestiona el programa Erasmus+ mobilitat per a pràctiques. Consulteu les convocatòries, requisits, documentació i terminis a la web del Centre ( http://www.escoladisseny.com/internacional/participa.php ).

Per optar a les ajudes econòmiques del programa Erasmus+ la petició s’ha de fer amb una antelació mínima d’un any escolar. Tota la informació està disponible en la web del Centre ( http://www.escoladisseny.com ).

Cal tenir en compte que ni el Centre ni l'Administració es fan càrrec de cap despesa (viatge d’anada i tornada, allotjament, transport in situ, manutenció, assegurança de viatges, etc.), derivada del fet de fer les pràctiques fora de Mallorca, ni de cap altra despesa suplementària.

El procediment per adjudicar les pràctiques acadèmiques externes descrit a l’apartat 7.1.a.2) d’aquesta guia docent no és d’aplicació als estudiants (mobilitat Erasmus+ sortint), si no que s’ha de seguir el que s’estableix a la web del Centre en l’apartat “internacional” > “participa” per a pràctiques acadèmiques externes a l’estranger en el marc del programa Erasmus+ ( http://www.escoladisseny.com/internacional/participa.php ).

b.2) Estudiants Erasmus+ en mobilitat entrant

Els estudiants en mobilitat Erasmus+ entrant, un cop s’han incorporat al Centre, han de presentar una instància, dirigida a la direcció del Centre, en la qual ha de manifestar el seu interès en cursar l’assignatura “Pràctiques Externes”, però no cal aportar cap documentació.

c) Per fer les pràctiques acadèmiques externes a l’estranger, fora del marc del programa Erasmus+.

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears treballa per facilitar la mobilitat de l’alumnat en programes europeus i internacionals, però en aquest moments encara no disposem d’una cobertura legal. Sense aquest marc jurídic NO és possible la mobilitat.

d) Per reconèixer l’assignatura “Pràctiques externes”

 

L'estudiant amb experiència laboral, professional i/o empresarial en activitats productives i/o de serveis podrà sol·licitar el reconeixement de crèdit europeus.

Per obtenir aquest reconeixement, l’estudiant ha d'acreditar un mínim de dos anys de feina a jornada completa en una activitat productiva i/o de serveis relacionada directament amb el títol superior de Disseny de l'especialitat que cursa.

En el cas de contractes a temps parcial, els dies de cotització han de ser equivalents a dos anys de feina a temps complet.

Per aquesta experiència, els alumnes poden obtenir el reconeixement de fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de l'assignatura “Pràctiques externes”.

Els articles 8 a 12 de l’Ordre de l'11 novembre de 2019 expliquen el procediment a seguir per als estudiants que han demanat el reconeixement de crèdits ECTS.

Per a més informació, consulteu el document https://docs.google.com/document/d/10wEk8Jf5ArSSLx9C1Tvzc8bJge4UeTHvFaIUz92bid0/edit#heading=h.iej91n1aaio.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

299 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classe teòrica

Gran grup (totes les especialitats)

Reunió a l'escola

2 hores

Tutoria

Individual

Orientació, formalització i signatura de la documentació de pràctiques externes

1 hora

Pràctiques externes

Individual

Pràctiques externes a l’entitat col·laboradora

295 hores

(es recomana un mínim de 20 hores a la setmana)

Tutoria

Individual

Seguiment i avaluació de les pràctiques externes

1 hora

Activitats de treball no presencial

1 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Avaluació

Individual

Memòria i prova objectiva final d’avaluació en línia

https://goo.gl/forms/D1fS0Og7qTqOCUQw1

Informe final del tutor de l’entitat col·laboradora

Informe de valoració final del tutor acadèmic

1 hores

*Resulta molt difícil quantificar l’organització del temps d’estudiant i docents, per la qual cosa el quadre (orientatiu) només contempla les hores de dedicació de l'estudiant a l’assignatura.

**El quadre no contempla totes les hores de dedicació addicional de coordinador i professorat (tutors acadèmics) que, a més, s’encarrega de respondre, establir contacte i informar les entitats col·laboradores de les condicions de les pràctiques acadèmiques externes, documentar les ofertes de pràctiques acadèmiques externes, informar l’alumnat de les ofertes en curs, etc., tal com assenyala la Disposició addicional primera de l’Ordre de l'11 novembre de 2019).

***En situacions extraordinàries (p.e. COVID-19), les hores de pràctiques acadèmiques externes a l’entitat col·laboradora es poden reduir i les hores de tutoria individual es poden augmentar.

7.3 Instal·lacions del centre i material

Les pràctiques acadèmiques externes es desenvolupen a l’espai de l’entitat col·laboradora.

 

No obstant això, es necessita al Centre una sala de reunions, ordinador amb connexió a Internet i telèfon.

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi, no es preveu desenvolupar cap activitat interdisciplinària..

7.5 Activitats complementàries

En principi, no es preveu desenvolupar cap activitat complementària.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament no ha convingut cap criteri d’avaluació general.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació (*)

Tècniques d’observació (assistència, retard, participació, interès).

*80% d’assistència, acordat en reunió de Departament de Ciències Socials i Jurídiques de 16 de setembre de 2016.

NR

CA1, CA2, CA4

10%

Treballs escrits individuals i/o en grup: assajos, memòries, informes...

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

80%

Prova objectiva final escrita individual

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA15

10%

Total

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable; activitat que s’ha de superar en el període lectiu de l’assignatura; és a dir, no hi ha l’opció de superar-la en el període de recuperació del calendari acadèmic) o R (recuperable; activitat que es pot superar en el període de recuperació).

*L’itinerari s’aplicarà en avaluació ordinària i extraordinària.

 

Si arribat el període d’avaluació ordinària, l’estudiant no ha contactat amb el tutor per organitzar l’estada de pràctiques acadèmiques externes a una entitat col·laboradora, constarà un “No Presentat (NP)” a l’expedient acadèmic de l’alumne.

 

Si arribat el període d’avaluació extraordinària ordinària, l’estudiant no ha contactat amb el tutor per organitzar l’estada de pràctiques acadèmiques externes a una entitat col·laboradora, constarà un “No Presentat (NP)” a l’expedient acadèmic de l’alumne.

 

Atès que es tracta de pràctiques acadèmiques externes, l’única manera de recuperar l’assignatura és repetint-les en la mateixa entitat col·laboradora o en una altra diferent, amb el mateix sistema d’avaluació i qualificació descrit en aquesta guia docent.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Cap.

9.2. Bibliografia complementària: 

Cap.

9.3. Altres recursos: 

Inscripció per a les pràctiques acadèmiques externes als Estudis Superiors de Disseny, https://goo.gl/forms/k3k3Eou2wNnVxI7u2.

 

Memòria i prova objectiva final d’avaluació de les pràctiques acadèmiques externes als Estudis Superiors de Disseny, https://goo.gl/forms/D1fS0Og7qTqOCUQw1.

 

Participa en el programa Erasmus+ amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, http://www.escoladisseny.com/internacional/participa.php

 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, http://www.sepie.es/.

 

EUROPASS, http://europass.cedefop.europa.eu.

 

EURES, https://ec.europa.eu/eures/.