รหัสวิชา ง21106 รายวิชา  เทคโนโลยี1
รายวิชาพื้นฐาน                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2        จำนวน 40 ชั่วโมง           จำนวน 1 หน่วยกิต

         

        ศึกษาและอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  ซึ่งประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก วิเคราะห์บทบาทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  ทั้งด้านที่มีประโยชน์  และผลกระทบด้านลบ  โดยคอมพิวเตอร์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น แก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบันเทิง ค้นหาข้อมูล  

        ศึกษาและอธิบายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ  ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ และช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เห็นประโยชน์และโทษของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพชีวิต สังคม การเรียนการสอน

        ศึกษาและอธิบายข้อมูลและสารสนเทศ ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศและการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  ประเภทข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูล  การจัดการสารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้  การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล  ได้แก่  การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การเรียงข้อมูล การคำนวณ และการทำรายงาน การดูแลรักษาข้อมูล  ได้แก่  การจัดเก็บ  การทำสำเนา  การแจกจ่ายและการสื่อสารข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูล  และระดับของสารสนเทศ

        โดยผู้เรียน ใฝ่เรียนรู้  ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  แสวงหาความรู้รู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าทั้งต่อตนเอง  ชุมชน และสังคม  มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

มาตรฐานตัวชี้วัด

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

                        ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมี

                        ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

                ม 1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

                       ม 1/2 อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

                       ม 1/3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

  รวม 3  ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รหัสวิชา ง21106 รายวิชา  เทคโนโลยี1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

( ชั่วโมง)

คะแนน

(100)

1

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ง 3.1 ม.1/1

ศึกษาและอธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ข้อ ได้แก่   1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

2) ซอฟต์แวร์ (Software) 3) บุคลากร (People ware) 4) ข้อมูล / สารสนเทศ (Data/Information)             5) กระบวนการทำงาน (Procedure)
โดยนักเรียนต้องสามารถอธิบายและสร้างชิ้นงานจากความรู้ทีได้ศึกษามาอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์และสังเคราะห์ประยุกต์ใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการทำงานเพื่อพัฒนาบูรณาการต่อยอดในการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกในการนักเรียนได้อย่างมีความสุข  และมี
จิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล  มีจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตทั้งต่อตนเอง  ชุมชน และสังคม

10

20

2

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  

ง 3.1 ม.1/1,  

ศึกษาและอธิบายขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์จะเริ่มจากหน่วยรับข้อมูล  นำข้อมูลเข้าผ่านอุปกรณ์นำเข้าไปยังหน่วยประมวลผลกลาง  ซึ่งทำงานร่วมกับหน่วยความจำและจะแสดงผลออกทางหน่วยแสดงผล  วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับระบบการทำงานอื่นๆ ในชีวิตประจำวันได้  และสังเคราะห์ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมที่เหมาะสมกับการนำเสนอผลงาน  และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม  อธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ในการอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในชีวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อม  นักเรียนมีจิตสำนึกและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าทั้งต่อตนเอง  ชุมชน และสังคม     

10

20

3

 ข้อมูลและสารสนเทศ

ง 3.1 ม.1/3

   ศึกษาข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร  ตัวเลข  รูปภาพ  สัญลักษณ์  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  และสารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จากข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป    

อธิบายประเภทข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูลและสามารถประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ตามขั้นตอนดังนี้  การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล  ได้แก่  การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การเรียงข้อมูล การคำนวณและการทำรายงาน

วิเคราะห์และออกแบบการจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศและสร้างแผนภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลสารสนเทศนั้น สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างเหมาะสม  นักเรียนมีจิตสำนึกและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าทั้งต่อตนเอง  ชุมชน และสังคม

10

20

4

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ง 3.1 ม.1/2

     ศึกษาและอธิบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาทำให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์และลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ และช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบใน         ด้านต่างๆ เช่น คุณภาพชีวิต สังคม            การเรียนการสอน ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมที่เหมาะสมกับการนำเสนอผลงาน  และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนรู้

ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม  อธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการอำนวย

ความสะดวกให้กับมนุษย์ในชีวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อม  นักเรียนมีจิตสำนึกและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าทั้งต่อตนเอง  ชุมชน และสังคม

10

20

รวม

40

80

สอบกลางภาค

-

10

สอบปลายภาค

-

10

รวมตลอดภาค

40

100

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้สู่การออกแบบการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง21106    รายวิชา  เทคโนโลยี1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2  เวลา 40 ชั่วโมง    จำนวน 1 หน่วยกิต

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ความคิดรวบยอด

สาระการเรียนรู้

นำไปสู่

ชิ้นงาน/

ภาระงาน

สมรรถนะสำคัญ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ง 3.1

ม 1/1

ศึกษาและอธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ข้อ ได้แก่   1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

2) ซอฟต์แวร์ (Software) 3) บุคลากร (People ware) 4) ข้อมูล / สารสนเทศ (Data/Information)

5) กระบวนการทำงาน (Procedure)
โดยนักเรียนต้องสามารถอธิบายและสร้างชิ้นงานจากความรู้ทีได้ศึกษามาอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์และสังเคราะห์ประยุกต์ใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการทำงานเพื่อพัฒนาบูรณาการต่อยอดในการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกในการนักเรียนได้อย่างมีความสุข  และมี
จิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล  มีจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตทั้งต่อตนเอง  ชุมชน และสังคม

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มี 5 ข้อ ได้แก่   1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

2) ซอฟต์แวร์ (Software) 3) บุคลากร (People ware) 4) ข้อมูล / สารสนเทศ (Data/Information)

5) กระบวนการทำงาน (Procedure)

ความสามารถในการแก้ปัญหา

- มีวินัย

- มีจิตสาธารณะ

 • แบบทดสอบ
 • ใบงานที่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 • ใบงานที่ 2 เปรียบเทียบองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  
 • ใบงานที่ 3 storyboard การสร้างเกม
 • เกมสร้างสรรค์    ในหัวเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์จากโปรแกรม     Microsoft PowerPoint

ง 3.1

ม.1/1

ศึกษาและอธิบายขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์จะเริ่มจากหน่วยรับข้อมูล นำข้อมูลเข้าผ่านอุปกรณ์นำเข้าไปยังหน่วยประมวลผลกลาง  ซึ่งทำงานร่วมกับหน่วยความจำและจะแสดงผลออกทางหน่วยแสดงผล  วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กับระบบการทำงานอื่นๆ ในชีวิตประจำวันได้  และสังเคราะห์ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมที่เหมาะสมกับการนำเสนอผลงาน  และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม  อธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ในการอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในชีวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อม  นักเรียนมีจิตสำนึกและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าทั้งต่อตนเอง  ชุมชน และสังคม     

- หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

- การเปรียบเทียบระบบทำงานของคอมพิวเตอร์กับระบบการทำงานอื่นๆ

- ความ

สามารถในการคิด

- ความ

สามารถในการสื่อสาร

-  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

-  ใฝ่เรียนรู้  

 • แบบทดสอบ
 • ใบงานที่ 4 ยกตัวอย่างและจำแนกประเภทของหน่วยคอมพิวเตอร์  
 •  ใบงานที่ 5 การเปรียบเทียบหลักการทำงานคอมพิวเตอร์กับหลักการทำงานของระบบอื่น

-  ใบงานที่ 6 การสร้างชิ้นงานเสมือนจริง

- AR หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ง 3.1

ม.1/3

   ศึกษาข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร  ตัวเลข  รูปภาพ  สัญลักษณ์  ภาพเคลื่อนไหว  เสียง  และสารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จากข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป    

อธิบายประเภทข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูลและสามารถประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ตามขั้นตอนดังนี้  การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล  ได้แก่  การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การเรียงข้อมูล การคำนวณและการทำรายงาน

วิเคราะห์และออกแบบการจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศและสร้างแผนภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลสารสนเทศนั้น สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างเหมาะสม  นักเรียนมีจิตสำนึกและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าทั้งต่อตนเอง  ชุมชน และสังคม

-  ข้อมูลและสารสนเทศ  

- ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

- การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  

-  ประเภทข้อมูล  

-  วิธีการประมวลผลข้อมูล  

-  การจัดการสารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้       1) การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล

2) การประมวลผลข้อมูล  ได้แก่             การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การเรียงข้อมูล การคำนวณ และการทำรายงาน

3)  การดูแลรักษาข้อมูล  ได้แก่  การจัดเก็บ  การทำสำเนา  การแจกจ่ายและการสื่อสารข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูล  

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

-  ซื่อสัตย์สุจริต

- อยู่อย่างพอเพียง

 • แบบทดสอบ
 • ใบงานที่ 7 การจัดการข้อมูลเป็นสารสนเทศ
 • แบบรายงานการจัดการข้อมูลเป็นสารสนเทศ
 • นำเสนอสารสนเทศด้วยโปรแกรมนำเสนอ

ง 3.1

ม.1/2

     ศึกษาและอธิบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาทำให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์และลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ  ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ และช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบใน         ด้านต่างๆ เช่น คุณภาพชีวิต สังคม การเรียนการสอน ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมที่เหมาะสมกับการนำเสนอผลงาน  และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม  อธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อม นักเรียนมีจิตสำนึกและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าทั้งต่อตนเอง  ชุมชน และสังคม

- ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยี

-  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

- รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

- รักความเป็นไทย  

 • แบบทดสอบ
 • สร้างเกมผลกระทบของเทคโนโลยี

-  ใบงานที่ 8 วิเคราะห์ข่าวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ