Kongressen 2019

BILAGA 12

Förslag: Stadgeändring

Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring

Bakgrund

På Kongressen 2018 gjordes en rad ändringar i förbundets stadgar. Stadgarna är alltså våra regler för hur vi är som organisation. Några av de stadgeändringar som det togs beslut om måste det tas beslut om på två Kongresser i rad för att de ska gälla. Därför tar vi upp dem igen nu under Kongressen 2019. Det handlar om ändringar i § 1 samt § 2 mom 1-6 som enligt stadgarna “måste röstas igenom på två på varandra följande ordinarie kongresser.”

Syftet med ändringarna är att:

Förslag till tillägg är markerade med gult

Förslag till ändringar är skrivna i gult med nuvarande formulering efteråt i blått

Förbundsstyrelsen yrkar att:

Kongressen 2019 antar föreslagna ändringar i Ung Media Sveriges stadgar.

Stadgar för Ung Media Sverige

Antaget av årsmötet 2000-01-05

Reviderat av årsmötet 2002-05-05

Reviderat av årsmötet 2005-04-03

Reviderat av årsmötet 2006-03-12

Reviderat av årsmötet 2007-03-18

Reviderat av årsmötet 2008-11-13

Reviderat av årsmötet 2010-03-28

Reviderat av årsmötet 2010-10-17

Reviderat av årsmötet 2012-10-21

Reviderat av Kongressen 2013-12-01

Reviderat av Kongressen 2016-11-12

Reviderat av Kongressen 2017-11-12

Reviderat av Kongressen 2018-03-25

Definition

§1 Syfte

mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och uttrycka sig via media. I sådant syfte har Ung Media särskilt att:

 

§2 Organisation

mom 1 Förbundets namn är Ung Media Sverige, även förkortat Ung Media.

mom 2 Förbundet är en nationell sammanslutning av föreningar som bedriver medieverksamhet och enskilda medieproducenter.

mom 3 Förbundets huvudsakliga uppgift är att främja ungdomars medieproducerande verksamhet. istället för Förbundets huvudsakliga uppgift är att främja den verksamhet som bedrivs i medlemsföreningarna.

mom 4 Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet.

mom 5 Förbundet verkar i enlighet med demokratiska principer.

mom 6 Förbundet är ideellt.

mom 7 Förbundet har sitt säte i Stockholm.