GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP18-Simulació I Modelització

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Tercer

Segon

Específica

4

Departament:    Mitjans Informàtics

Idioma: Castellà, català, anglés

Horari: Divendres, 9.50 a 13.03 h

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Miriam Moreno

Correu electrònic: mmoreno@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Fátima Arjona

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

L´assignatura està vinculada a la matèria de Representació i Comunicació.
Està vinculada amb la assignatura de primer semestre Modelat digital, també amb les assignatures de dibuix tècnic Sistemes de representació de primer curs y Dibuix industrial de segon.
També està vinculada amb la assignatura de mitjans informàtics Gràfica digital de primer curs y les assignatures de projectes.

2.2. Perfil professional

L’assignatura ha de proporcionar-li al dissenyador de producte els elements i les eines necessàries per poder representar

gràficament els seus projectes en tres dimensions, amb la finalitat de resoldre problemes espacials, comunicar les idees i ser construïts.

L’alumne necessita visió espacial per desenvolupar l’activitat professional del dissenyador de producte.

El dissenyador ha de poder transmetre les seves propostes mitjançant recursos gràfics, d’una manera normalitzada que faciliten la comunicació tècnica.

D’altra banda, el modelitzat digital i la simulació també afavoreixen la comunicació amb el client i suposa un estalvi de recursos si es compara, per eixample, amb el prototipat.

3. Requisits

3.2. Requisits recomanables 

És recomanable haver superat les assignatures Gràfica digital, Sistemes de Representació i Modelat digital.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodología d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Conèixer els processos per a la producció i el desenvolupament de productes, serveis i sistemes.

- Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.

- Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les aplicacions d’aquests al disseny de producte.

- Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i l’execució de projectes de disseny de producte.

- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció a amb altres professionals, d’acord amb les seqüències i els graus de compatibilitat.

5. Resultats d’aprenentatge

- Projectar, presentar i comunicar en 3 dimensions.

- Aprofundir en la presentació digital i la comunicació d´un projecte en tres dimensions.

- Projectar amb materials, il·luminació i textures.

- Generar animacions 3D per resoldre especejaments.

- Interpretar críticament els objectes elementals del disseny.

- Dominar el procés metodològic, capacitat d’anàlisi.

- Investigar i experimentar els mètodes propis de l´assignatura.

- Conèixer les tècniques actuals de prototipatge. Impressió 3D.

- Conèixer les tecnologies avançades de fabricació: NC, CNC, CAM, FMS, CIM.

6. Continguts

BLOC 1

- Projecció i comunicació en 3D.

-Materials

-Textures

-Llums

-Animació per a resoldre especejaments.

BLOC2

-Control numèric computeritzat (tornejat i fresat).

-Digitalització i impressió en 3D (enginyeria inversa i ràpid Prototyping).

-Mètodes d'investigació i experimentació propis de l'assignatura.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament de Mitjans Informàtics ha acordat en la reunió de data 7 de Setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir un 70% de assistència per no perdre l’avaluació continua.

Mètode expositiu: Es presentaran els temes d’una manera estructurada amb un increment progressiu del grau de dificultat.

Resolució d’exercicis: Es demanarà a l’estudiant que realitzi una sèrie d’exercicis, aportant les solucions adients, aplicant  els mètodes resolutius apresos a classe.

A l’aula es treballarà amb dos tipus d’agrupaments. Grup gran i individual. Tant els continguts teòrics com els treballs pràctics d’aula es faran sempre amb el grup sencer, encara que es farà un seguiment individualitzat de les activitats d’aprenentatge de l’alumnat.

L’assignatura és fonamentalment pràctica i aplicada.

Hi ha d’haver una constància i organització del treball durant l’aprenentatge, tant presencial com no presencial, per part de l’alumnat. L’alumne ha de plantejar dubtes durant les sessions supervisades pel professorat. Se considera part del treball de l’alumne la organització del seu treball autònom.

El treball s'organitza en activitats de grup e individuals. Les de grup gran seran per classes expositives i les individuals suposaran la resolució de exercicis, pràctiques i la atenció personalitzada a l’alumne per part del professor.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques o  les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

54 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

14 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

37 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació.

3 hores

Activitats de treball no presencial

96 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

L’alumne ha de resoldre pràctiques utilitzant els continguts que s’han exposat a l’aula.

90 hores

Estudi

Individual

Estudi personal i preparació de proves

6 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula amb projector. Ordinadors.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

Blocs de continguts:

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació ordinària i/o extraordinària.

Treballs en grup:

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Formats d’entrega:

  • En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat de l'exercici (tant natius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el profesor podrà demanar en qualsevol període d'avaluació.
  • En cas de treballs plagiats es posarà un 0.
  • Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’assignatura es pot aprovar seguint un dels següents itineraris:

Itinerari A: Alumnes amb el 70% de l'assistència i participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

Per aprovar l'assignatura mitjançant l’itinerari A l'alumne ha de

- Assistir al 70% de les activitats lectives i a la resta d’activitats programades.

- Lliurar totes les activitats proposades en la data de lliurament indicada i obtenir una nota mínima de 4 (en cada una de les activitats).

- Obtindre una nota mitjana de 5 (de tots els treballs).

Itinerari B: Alumnes que no han assolit el 70% de l'assistència i/o participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

Per aprovar l'assignatura mitjançant l’itinerari B l'alumne ha de

- Lliurar tots els exercicis i obtenir una nota mínima de 5 (en cada un dels exercicis).

- Fer una prova final i obtindre un mínim de 5.

 

Per tal de que a l’alumne se li aplique l’itinerari A, ha de complir tots el requisits demanades per aquest itinerari. Aquells alumnes que no compleixin aquests requisits s’avaluaràn amb l’itinerari B.

L’alumne podrà elegir  l’itinerari B en qualsevol de les dues convocatòries (ordinària i extraordinària).

Criteris de qualificació o ponderació:

A la taula inclosa a continuació es dona la informació detallada de:

-       El pes que es dona a cada instrument o procediment a l’hora de quantificar el grau d’aprenentatge aconseguit per cada alumne.

-       Els procediments i les tècniques establerts per avaluar el nivell d’adquisició i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants.

Aquests itineraris i criteris de qualificació o ponderació s’aplicaràn tant per a l’avaluació ordinària com extraordinària.

 

Amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix:

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA07, CA12, CA13, CA14

10%

Exercicis pràctics

R

CA05, CA06, , CA07, CA08, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15

50%

15%

Treballs i projectes

R

CA05, CA06, , CA07, CA08, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

40%

25%

Prova objectiva final

R

CA05, CA06, CA08, CA11, CA13, CA14, CA15, CA17

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Anotacions de clase.

9.2. Bibliografia complementària: 

PUGH (1990). Total design : integrated methods for successful product engineering.

ADDISON-WESLEY BRALLA (1999).Design for manufacturability handbook. McGraw-Hill.

DIETER (2000). Engineering design : a materials and processing approach. McGraw-Hill.

PAHL and BEITZ (1996). Engineering design : a systematic approach. Springe

9.3. Altres recursos: 

L’alumne ha de disposar del seu propi ordinador amb el programari adient.