ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                рішенням

                                                Броварської міської ради

                                                від 16.08.2018 № 1021-44-07

                              

СТАТУТ

Броварської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 2

 ім. В.О.Сухомлинського

Броварської міської ради

Київської області

                       

                                            Бровари

                                              2018

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Броварська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О.  Сухомлинського Броварської міської ради Київської області – заклад загальної середньої освіти, який належить до комунальної власності територіальної громади міста Бровари.

  1. Юридична  адреса Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О. Сухомлинського :

07403, Київська область,

м.Бровари, вул. Володимира Великого,6,

тел. (04594) 5-40-55; 4-69-28.

Заклад має скорочену назву «Броварська ЗОШ І-ІІІ  ступенів № 2 ім. В.О Сухомлинського».

1.3. Броварська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О.   Сухомлинського є  юридичною  особою, має самостійний  баланс,  рахунок  в установі банку, печатку, штамп,  ідентифікаційний номер;

1.4. Засновником  Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О. Сухомлинського є Броварська міська рада Київської області, заклад підпорядкований  управлінню освіти і науки Броварської міської ради.

1.5. Головною  метою   закладу  освіти є забезпечення реалізації  права  громадян на здобуття повної загальної  середньої освіти.

1.6. Головними завданнями   закладу  освіти є:

1.7. Заклад  загальної середньої освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.8.  Броварська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О.   Сухомлинського створює базу персональних даних учнів та працівників та здійснює їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

1.9.  Броварська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О.   Сухомлинського самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї  компетенції, передбаченої  законодавством України та цим Статутом.

1.10. Мережа класів у  Броварській  загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О. Сухомлинського формується за погодженням з управлінням освіти і науки Броварської міської ради, згідно з нормативами їх наповнюваності, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам здійснення освітнього процесу.

1.11. Броварська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О.  Сухомлинського несе  відповідальність  перед  особою, суспільством і державою за:

1.12. У Броварській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О.   Сухомлинського визначена українська мова навчання, запроваджено поглиблене вивчення  окремих предметів та  профільне навчання у 10-11 (12-х) класах .

1.13. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання заклад може направляти учнів до навчально-виховного об’єднання (НВО). Заклад і НВО узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Заклад бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у НВО, їх успішністю.

1.14. Індивідуальне та дистанційне навчання  у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне та дистанційне  навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки  України.

1.15. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Броварській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О. Сухомлинського здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

    1.16. Заклад освіти не є платником податку, як неприбуткова установа.

1.17. У разі припинення діяльності закладу (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів та майна навчального закладу здійснюється одній, або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховується до доходу бюджету;

1.18. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) серед працівників закладу (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів закладу та інших пов’язаних з ними осіб;

1.19. Доходи прибутків закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети, (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

2.1. Зарахування, відрахування та переведення учнів закладу здійснюється на основі Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

2.2. Виконавчий комітет Броварської міської ради закріплює за закладом загальної середньої освіти   відповідну  територію обслуговування.  

2.3. Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування відрахування та переведення учнів до закладу, статутом школи, правилами для учнів та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.4. Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

До заяви додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

- оригінал або копія медичної довідки  встановленого зразка;

- оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

2.5. Зарахування дітей до початку  і впродовж навчального року здійснюється відповідно до Порядку зарахування відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти.

2.6. Інформація про закріплену за закладом територію обслуговування, спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць оприлюднюється в закладі освіти та на веб-сайті, щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

2.7. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

2.8. Зарахування до закладу здійснюється відповідно до розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до комунальних закладів.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.9. Переведення учня до іншого закладу освіти здійснюється відповідно до розділу ІІІ  Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до комунальних закладів на підставі наказу керівника закладу освіти.

2.10. Відрахування учня із закладу освіти здійснюється відповідно до розділу ІV Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до комунальних закладів на підставі наказу керівника закладу освіти.

2.11. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладів відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.12. Переведення учнів закладів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.13. У  школі першого ступеню навчання   для  учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при  наявності  належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого  персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування  до груп продовженого дня і відрахування  дітей  із них  здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

IІI. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

    3.1.  Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою закладу.

3.2. Освітній процес у закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, розроблених закладом освіти щорічно на основі Типових навчальних планів затверджених Міністерством освіти і науки України. У робочому навчальному плані закладу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частин.

3.3. Робочий навчальний план закладу затверджується  управлінням освіти і науки Броварської міської ради.

3.4. Варіант Типового навчального плану заклад обирає самостійно залежно від типу закладу, його спеціалізації, освітніх запитів учнів і їхніх батьків та з урахуванням кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани закладу погоджуються відповідно до законодавства.

3.5. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.6. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.7. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», цього Статуту та  особливостей організації освітнього процесу.

3.8. Освітній процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

3.9. У закладі освітній процес поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

3.10. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, відповідно до Порядку надання платних послуг, затвердженого відповідно до чинного законодавства України.

3.11. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.12. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти і науки Броварської міської ради.

3.13. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

3.14. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у

2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х (12-х) - 45 хвилин.

3.15. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти і науки та Держпродспоживслужбою в Київській області.

3.16. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 5-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

3.17. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми освітнього процесу.

3.18. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви ( після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

3.19. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, затверджується директором школи.

3.20. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.21. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

ІV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О.Сухомлинського визначаються Міністерством освіти  і науки України.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти  і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради закладу освіти може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. По закінченню першого класу в особових справах додається характеристика рівня навчальних досягнень учнів. Відповідно до прийнятого рішення педради може надаватися така характеристика і учням другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4. Виставлення учням оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності може виставлятися за потреби. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

4.5. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х (12-х)) класах Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О.Сухомлинського завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти  і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти  і науки України та Міністерства охорони здоров’я.

4.6. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.7. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, закладу професійно-технічної    освіти,  закладу вищої освіти  I-II рівня акредитації.

4.8.  Учням, які закінчили старшу школу 11-й (12-й) клас, видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до   закладів  професійно-технічної  та  вищої освіти  усіх типів і форм власності.

4.9. Порядок переведення і випуск учнів здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.10. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладів III ступеня - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

4.11. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

V. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

5.1. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил для учнів, правил внутрішнього розпорядку для працівників та цього статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

VI. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Учасниками освітнього процесу  Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О.Сухомлинського є учні, педагогічні працівники, інші працівники закладу,  батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу, правилами для учнів.

6.3. Учень - особа, яка навчається і виховується в закладі.

6.4. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

6.5. Учні закладу зобов’язані:

        6.6. Учням закладу забороняється:

6.7. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.8. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.9. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.

6.10. До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.11. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

6.12. Заступник керівника, педагогічні та інші працівники закладу освіти призначаються на посади та звільняються з посад керівником  закладу. Керівник закладу освіти має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.13. Керівник закладу призначає класних керівників, класоводів, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями,  права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерством освіти  і науки України, правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу та цим Статутом.

6.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.

6.15. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти  і науки  України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель – методист»та інші.

6.16. Педагогічні працівники закладу мають право:

6.17.  Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

6.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку для працівників закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.19. Права і обов’язки інших працівників та обслуговуючого персоналу регулюються трудовим законодавством, правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу.

6.20. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

6.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

6.22. Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

VІІ. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

  1. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження  та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
  2. Керівник закладу загальної середньої освіти  призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління освіти і науки  у порядку, визначеному законами та установчими документами.
  3. Керівник закладу:

7.4. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.6. Педагогічна рада розглядає питання:

7.7. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Статутом закладу і колективним договором.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт керівника закладу про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

7.8. У закладі створена і діє рада закладу, діяльність якої регулюється Положенням, що затверджене зборами (конференцією), після погодження директором закладу; а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які затверджено педагогічною радою та  наказом по школі .

7.9. У  період між загальними зборами (конференцією)  діє  рада закладу.

7.9.1. Метою  діяльності  ради  є:

       сприяння   демократизації  і  гуманізації  освітнього процесу;

об’єднання  зусиль  педагогічного і  учнівського  колективів, батьків,   громадськості  щодо  розвитку  закладу  освіти та удосконалення освітнього процесу;

формування   позитивного  іміджу  та  демократичного   стилю управління  закладом освіти;

розширення колегіальних форм управління  закладом освіти;

підвищення ролі  громадськості у вирішенні питань, пов’язаних  з організацією освітнього процесу.

7.9.2. Основними завданнями ради є:

підвищення   ефективності  освітнього  процесу   у взаємодії   з   сім’єю,  громадськістю,  державними  та  приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального   закладу   та   сприяння   організаційно-педагогічному забезпеченню  освітнього процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення   належного  педагогічного  клімату   в   закладі освіти;

сприяння   духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання   учнів,  творчих  пошуків  і  дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння    організації   дозвілля   та   оздоровлення    учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов  і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання  дій,  що  сприяли б  неухильному  виконанню положень   чинного  законодавства  щодо  обов’язковості   загальної середньої освіти;

стимулювання  морального  та матеріального  заохочення  учнів, сприяння пошуку, підтримки   обдарованих дітей;

зміцнення   партнерських   зв’язків   між   родинами   учнів та  загальноосвітнім  навчальним  закладом  з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

    7.9.3. До  ради  обираються  пропорційно  представники   від педагогічного   колективу,  учнів  II-III   ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її   чисельність  визначаються  загальними  зборами  (конференцією)   закладу освіти.

Рішення про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких   причин   приймається   виключно   загальними    зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж  на третину.

7.9.4. Рада    закладу освіти діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада   працює  за  планом,  що  затверджується  загальними  зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання  ради  може скликатися її головою  або  з  ініціативи  керівника закладу освіти, власника,  а  також  членами ради.

Рішення   ради  приймається  простою  більшістю  голосів   за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать  законодавству України та  даному Статуту, доводяться в 7-и денний термін, шляхом оприлюднення на інформаційному стенді школи, до  відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У  разі  незгоди керівництва закладу з  рішенням ради   створюється  узгоджувальна  комісія,  що  розглядає   спірне питання.

До  складу  комісії  входять  представники   органів  громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти.

7.9.5. Очолює  раду    закладу  освіти голова,  який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради  не можуть  бути  директор та його заступники.

Для  вирішення поточних питань рада може створювати  постійні  або  тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій  і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени  ради  мають право виносити на розгляд усі  питання,  що стосуються    діяльності   навчального   закладу,   пов’язаної    з організацією  освітнього процесу,  проведенням  оздоровчих та культурно-масових заходів.

7.9.6. Рада навчального закладу:

організовує   виконання   рішень   загальних   зборів (конференції);

вносить   пропозиції  щодо  зміни   типу,  статусу, профільності  навчання, вивчення іноземних мов та мов  національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує  план роботи  закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням;

разом   з   адміністрацією  здійснює   контроль   за виконанням Статуту   закладу освіти;

затверджує  режим роботи  закладу освіти;

сприяє  формуванню мережі класів  закладу освіти, обґрунтовуючи  її  доцільність  в  органах  виконавчої   влади   та місцевого самоврядування;

приймає  рішення  спільно з  педагогічною  радою  про представлення   до  нагородження  випускників  закладу золотою  медаллю  «За  високі досягнення у  навчанні»  або  срібною медаллю  за  «За  досягнення  у  навчанні»  та  нагородження  учнів похвальними   листами  «За  високі  досягнення   у   навчанні»   та похвальними  грамотами «За особливі досягнення у  вивченні  окремих предметів»;

разом  із  педагогічною радою  визначає  доцільність вибору  навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів,а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

заслуховує  звіт голови ради, інформацію директора  та його   заступників  з  питань  навчально-виховної   та   фінансово-господарської діяльності;

 бере  участь  у  засіданнях атестаційної  комісії  з метою   обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить  на  розгляд педагогічної  ради  пропозиції щодо  поліпшення  організації позакласної та позашкільної роботи  з учнями (вихованцями);

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить  на  розгляд педагогічної ради та   управління  освіти і науки Броварської міської ради  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь  у  їх вирішенні;

сприяє  створенню  та діяльності центрів дозвілля,  а також  залучає  громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють)  до участі  в  керівництві  гуртками,  іншими  видами  позакласної   та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

розподіляє   і  контролює  кошти  фонду   загального обов’язкового  навчання, приймає рішення про  надання  матеріальної допомоги учням;

розглядає питання родинного виховання;

бере   участь   за згодою батьків або  осіб,  які  їх замінюють,   в    обстеженні  житлово-побутових  умов  учнів,   які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє  поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає   питання   здобуття   обов’язкової   загальної середньої освіти учнями;

організовує   громадський  контроль  за  харчуванням   і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи   закладу освіти;

вносить  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

може   створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з  окремих напрямів  роботи.  Склад комісій та  зміст їх  роботи  визначаються радою.

   7.10. Метою  діяльності  піклувальної  ради  є  створення  умов доступності   загальної  середньої  освіти   для   всіх   громадян, задоволення  освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

7.10.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння  виконанню   законодавства України щодо  обов’язковості повної загальної середньої освіти;

співпраця    з   органами   виконавчої   влади,   організаціями, підприємствами,   установами,     закладами освіти,   окремими громадянами,  спрямована на поліпшення умов  навчання  і  виховання учнів у   закладі;

зміцнення    навчально-виробничої,    матеріально-технічної, спортивної,  корекційно-відновної  та  лікувально-оздоровчої   бази закладу;

організація   змістовного   дозвілля   та   оздоровлення   учнів, педагогічних працівників;

вироблення  рекомендацій щодо раціонального  використання  фонду загальнообов’язкового навчання;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників  закладу;

стимулювання  творчої  праці педагогічних працівників  та  учнів;

всебічне  зміцнення зв’язків між родинами учнів та   закладом.

   7.10.2. Піклувальна  рада  формується з представників  місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств,  установ,  організацій,    закладів освіти,  окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени  піклувальної  ради  обираються  на  загальних  зборах (конференції)   навчального  закладу  шляхом  голосування   простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес  (відвідування уроків тощо)  без  згоди  керівника  закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

7.10.3. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету  прав  людини,   гармонійного  поєднання  інтересів      особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота  піклувальної  ради  планується  довільно.  Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш  ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись  також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання  піклувальної  ради є правомочним,  якщо  на  ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення  піклувальної  ради  приймається  простою  більшістю голосів.

Піклувальна  рада  інформує про свою діяльність  у  доступній формі  на  зборах,  у засобах масової інформації, через  спеціальні стенди тощо.

Рішення  піклувальної ради в 7-денний  термін  доводяться  до відома  колективу загальноосвітнього навчального закладу,  батьків, громадськості шляхом оприлюднення на інформаційному стенді та сайті закладу.  Їх  виконання організовується членами  піклувальної ради.

7.10.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її  засіданні з числа членів піклувальної ради.

З  числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує  і  проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє  піклувальну  раду в установах,  підприємствах  та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова   піклувальної  ради  має  право   делегувати   свої повноваження членам піклувальної ради.

7.10.5. Піклувальна рада має право:

вносити   на  розгляд  органів  виконавчої  влади,   керівника     закладу,    загальних    зборів (конференції)   пропозиції  щодо  зміцнення  матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази   закладу;

залучати додаткові джерела фінансування  закладу;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази закладу;

стимулювати  творчу  працю педагогічних  працівників,  учнів;

брати  участь  у  розгляді  звернень  громадян  з  питань,  що стосуються  роботи   навчального  закладу,  з  метою  сприяння   їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких  входять представники  громадськості, педагогічного  колективу,  батьки  або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

VІІІ.   МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

ТА ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1.  Матеріально-технічна база Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О.Сухомлинського включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.2. Майно, закріплене за Броварською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О.Сухомлинського, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

8.3. Фінансування закладу здійснюється його засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

8.4. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

8.5. Джерелами фінансування закладу є:

8.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки  України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади. За рішенням Броварської міської ради  бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

8.7. Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

8.8. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

8.9. Відповідно до рішення  Броварської міської ради від 30.07.2009 №1182, школа має земельну ділянку площею 2,6195 га, де розміщуються будівля школи, спортивний майданчик.

                                 

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 9.1. Броварська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.О.   Сухомлинського за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

9.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

10.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

10.2. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю), що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти є інституційний аудит закладу освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

10.3. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит.

10.4. У позаплановому порядку інституційний аудит проводиться, якщо заклад освіти має низьку якість освітньої діяльності. Також інституційний аудит може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

10.6. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

10.7. Особливості проведення інституційного аудиту на відповідному рівні освіти визначаються спеціальними законами.

XІ.  РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ   ЗАКЛАДУ

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає Броварська міська рада у відповідності з чинним законодавством.

Реорганізація    закладу освіти відбувається шляхом  злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація   проводиться  ліквідаційною  комісією,   призначеною Броварською міською радою,  а  у  випадках ліквідації за рішенням  господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу  призначення  ліквідаційної комісії  до  неї  переходять повноваження щодо управління  закладом освіти.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно   закладу освіти,  виявляє  його дебіторів і кредиторів і  розраховується  з ними,    складає   ліквідаційний   баланс   і   представляє    його засновнику.

11.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання   закладу освіти  переходять  до  правонаступників  відповідно  до  чинного законодавства або визначених   закладів освіти.

Міський голова                                                 І.В. Сапожко