Published using Google Docs
«Організація перевезень, міжнародних перевезень»
Updated automatically every 5 minutes

1

Босняк M. Пасажирські автомобільні перевезення. Навч. посiбник для студентiв спецiальностi: 6.100404 "Органiзацiя перевезень i управлiння на транспорті (автомобільний)" - К.: Вид. Дiм "Слово", 2009.  272 с.

ISBN 978966 1940139

У навчальному посібнику викладені технологія, організація і  управління виконання пасажирських перевезень. Розглянуті класифікація пасажирських перевезень, питання оптимізації пасажиропотоків, технології організації міських, заміських та мiжнародних автомобiльних маршрутів. Робота призначена для студентів напряму "Транспортні технології" .

УДК 656.13.072

2

Пассажирские автомобильные перевозки: Учебник для вузов/ В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Вельможин, С. А. Ширяев; - М.: Горячая линия - Телеком, 2006. - 448 с.: ил.

ISBN 5-93517-157-0

Изложены вопросы современной теории, технологии и организации работы пассажирского транспорта в условиях городских, пригородных, междугородных и международных перевозок. Рассмотрена роль автомобильного транспорта в развитии и совершенствовании организации пассажирских перевозок. Содержатся сведения о диспетчерском руководстве, применяемых тарифах, билетных системах, контроле и управлении на пассажирском транспорте.

Для студентов всех форм обучения по специальности 240100 - «Организация перевозок и управление на транспорте». Может быть полезен инженерно-техническим работникам и управленцам автотранспортных предприятий и объединений, связанных с планированием и организацией перевозок пассажиров.

УДК 656.13.072:338   ББК 39.38

3

Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення: навч. посібник для студентів спеціальності 7.100403 “Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)”. - 2-ге вид. - К.: Видавничий Дім “Слово”, 2013. - 408 с.

ISBN 978-966-194-035-1

У посібнику розглядається теорія, технологія, організація і управління виконанням автотранспортних послуг (доставкою вантажів) у ринкових умовах.

Даний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”. Інформаційно-довідковий матеріал може бути використаний студентами, а також працівниками автомобільного транспорту.

УДК 656.12.83(075.8) ББК 39.38я73

4

Горев А. Э.Грузовые автомобильные перевозки: Учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / А. Э. Горев. — 2-е изд., стер. — М.: Издат. центр «Академия», 2004. — 288 с.

ISBN 5-7695-1587-2

Рассмотрены современные методы планирования, организации и управления перевозками грузов автомобильным транспортом. Описаны нормативная и правовая база организации автомобильных грузовых перевозок, методы организации движения подвижного состава, документы, необходимые для планирования, организации и выполнения перевозок, источники их получения. Большое внимание уделено современному состоянию организации работы автотранспорта и перспективным направлениям его развития.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)» направления подготовки дипломированных специалистов «Организация перевозок и управление на транспорте», может использоваться специалистами автомобильного транспорта в их практической деятельности и в целях повышения квалификации.

УДК 656.025.41.6(075.8) ББК 39.38я73

5

Вільковський Є. та ін. Вантажознавство(вантажі, правила перевезень, рухомий склад)/Є.К. Вільковський, І.І. Кельман, О.О. Бакуліч.— 2-е вид., перероблене і доповнене. — Львів: “Інтелект-Захід”, 2007, — 496 с.

ISBN 978-966-7597-64-1

У підручнику розглянуті: види та класифікація вантажів і тари, порядок підготовки вантажів до перевезення, документи на перевезення, складові елементи транспортного процесу, особливості організації перевезень різних видів вантажів, характеристика рухомого складу.

Структура посібника відповідає навчальним програмам спеціальностей:

7.100401 — "Організація і регулювання дорожнього руху";

7.100402 — "Транспортні системи";

7.100403 — "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті";

7.060101 — "Правознавство".

УДК 656.073+629.3.045   ББК 39.3.38я73

6

Гончарук О.М. та ін. Спеціалізовані транспортні і навантажувально-розвантажувальні засоби на транспорті. / Гончарук О.М., Стрілець В.М., Шинкаренко І.Т. - Навчальний посібник - Рівне:НУВГП,2010 - 205с.

     Навчальний посібник містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, контрольні питання перевірки знань, тренінгову тестову програму, рекомендації щодо індивідуальної роботи, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Навчальний посібник може бути корисним при вивченні дисципліни в умовах Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу студентам напряму підготовки 6.070101 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”.

УДК 629.3 : 531.8(073)  ББК 39.3

7

Тайц В.Г. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин: Учеб. пособие для вузов. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. — 383 с.: ил.

ISBN 5-94628-163-1

   Изложены нормативные требования безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. Особое внимание уделено основам промышленной безопасности. Приведены сведения по вопросам обучения персонала, технического освидетельствования и испытания машин.

     Предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» направления «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы», может быть полезно специалистам, связанным с эксплуатацией, техническим обслуживанием, ремонтом и освидетельствованием грузоподъемных машин. 

УДК 629.114-474.22(038) ББК 30.82

8

Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту: Навчальний посібник. - Кн. 1. - К.:Арістей, 2007. - 544 с.

ISBN 966-381-020-3

У навчальному посібнику викладено загальні відомості про залізничний, автомобільний, авіаційний, водний, трубопровідний транспорт і його роль у галузях економіки країни.

Описано основні елементи інфраструктури, система, організація та органи управління транспортом і шляхи їх удосконалення, а також техніко-економічні особливості видів транспорту і науково-технічні проблеми його подальшого розвитку.

Для студентів вищих навчальних закладів транспорту за напрямом “Транспортні технології” для спеціальностей “Транспортні системи”, “Організація перевезень і управління на транспорті” різних спеціалізацій та спеціальності “Організація та регулювання дорожнього руху”.

УДК 656 (075.8) ББК 39 я 73

9

Левковець П.Р., Зеркалов Д.В., Мельниченко O.l., Казаченко О.Г. Управління автомобільним транспортом: Навчальний посібник / За ред. Д.В. Зеркалова. - К.: Арістей, 2008. -420 с.

ISBN 966-8458-91-5

Узагальнено матеріали основних законодавчих актів та інших документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення перевезення вантажів автомобільним транспортом України.

Матеріал книги ґрунтується на міжнародних документах, постановах Верховної Ради України, рішення Уряду, положеннях та інструкціях Міністерства транспорту, що становлять нормативну базу для управління автомобільним транспортом України.

Для викладачів і студентів навчальних закладів відповідного профілю різних рівнів акредитації. Може бути використаний власниками транспортних засобів, місцевими органами виконавчої влади, користувачами послуг автомобільного транспорту, керівниками і фахівцями галузей економіки.

УДК 347.4/656.13.025.4](075.8) ББК 67.404.2 я 73

10

Л.М. Костюченко, М.Р. Наапетян. Автомобільні перевезення у міжнародному сполученні. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2007. - 656 с.

ISBN 966-8407-67-9

У книзі описується організація перевезень вантажів, пасажирів та багажу в міжнародному сполученні; складена у відповідності з національним і міжнародним законодавством у галузі автомобільного транспорту.

Для інженерно-технічних працівників автотранспортних підприємств та юристів, які займаються експлуатацією автомобільного транспорту і організацією перевізного процесу, студентів транспортних навчальних закладів.

УДК 341.22:656.13.025 ВБК 67.412.2+39.3 к 72

11

П.Р. Левковець, В.С. Марунич Міжнародні перевезення і транспортне право: Навчальний посібник. - 2-ге видання, виправлене та доповнене. - К.: Арістей, 2004. - 280 с.

ISBN 966-8458-19-2

   У посібнику розглянуті: основні тенденції розвитку автомобільних перевезень у країнах Європи та США; аналіз, теоретичні і практичні аспекти удосконалення міжнародних пасажирських перевезень та їх моделювання; логістика та правове забезпечення міжнародних перевезень; пріоритетні напрямки приєднання до міжнародних конвенцій та угод у галузі міжнародних автомобільних перевезень; мета, завдання та структура діяльності міжнародних транспортних організацій.

    Фактичний матеріал, представлений у даній книзі, є результатом досліджень авторів, велика кількість якого опублікована в науковій пресі.

    Навчальний посібник рекомендується для студентів спеціальностей: 7.100405 “Організація міжнародних перевезень”, які вивчають курс “Міжнародні транспортні організації і транспортне право” і “Організація пасажирських автомобільних перевезень”; 7.100408 “Транспортне право” - “Організація та управління перевезеннями”.

УДК 341.22. : 656.13 ББК 67.412.2

12

Збірник ексклюзивних інформаційно-аналітичних матеріалів з організації перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні / Державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут”. — К.: ДП “ДержавтотрансНДІпроект”, 2007. — 64 с.

ISBN 966-8799-06-2

    До Збірника увійшли витяги з чинної законодавчо-нормативної бази, з міжнародних конвенцій та угод, а також авторські розробки та аналітичні матеріали опрацьовані багаторічною практикою з організації перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні. У Збірнику вперше підібрано, систематизовано й у концентрованому вигляді подано матеріал, який складає обов’язковий мінімум знань міжнародного автомобільного перевізника. Збірник призначений для керівників і фахівців суб’єктів підприємницької діяльності з впровадження міжнародних вантажних автомобільних перевезень, транспортно-експедиторського обслуговування, наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів за фахом “Автомобільний транспорт”, окремі положення можуть бути корисними для водіїв-міжнародників.

УДК 656.13(06)   ББК 39.38я43

13

Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту. Том 1. Міжнародні організації в галузі міжнародного транспорту. Автомобільний транспорт: Довідник. — К.: ДП “Державтотранс НДІ проект”, 2005. — 248 с.

ISBN 966-8799-00-3

У довіднику подано аналіз діяльності міжнародних транспортних організацій, перспективи участі в них України. Викладено суть міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод в галузі автомобільного, авіаційного, морського й залізничного транспорту, стан приєднання до них країн світу та України.

Довідник розрахований на фахівців у галузі транспорту, експедиторів, студентів, аспірантів, викладачів транспортних вузів, наукових співробітників, а також спеціалістів із міжнародного права.

УДК 336.744:656.01(035) ББК 65.26 82 + 39 82 д 58

14

 Литвиненко С.Л. та ін. Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт.- Навчальний посібник - Ч. 1. — С.Л. Литвиненко, Г.І. Нестеренко, Т.Ю. Габріелова, П.О. Яновський / За заг. ред. С.Л. Литвиненка. - К. : Кондор-Видавництво, 2016. - 208 с.

ISBN 978-617-7278-66-4

Викладено основи транспортного процесу, механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт. Показано особливості транспортного процесу та його призначення, подано загальну характеристику навантажувально-розвантажувальних засобів на різних видах транспорту.

Для студентів напряму/спеціальності «Транспортні технології (за видами транспорту)» транспортних навчальних закладів України.

УДК 656.073+629.3.045 ББК 39.3.38я73

15

С.Л. Литвиненко та ін. Транспортно-експедиторська діяльність: Навчальний посібник. -2-ге вид., перероб. і доп. -/ С.Л. Литвиненко, Т.Ю. Габріелова, П.О. Яновсь кий, Г.І. Нестеренко - К.: Кондор, 2016. - 184 с.

ISBN 978-966-2781-29-8

У навчальному посібнику викладено основи організації та правового регулювання транспортно-експедиторської діяльності, висвітлено особливості правового регулювання перевезень та транспортно-експедиторської діяльності. Наведено договірні основи доставки вантажу, а також особливості доставки вантажів у міжнародній торгівлі. Описані особливості документального оформлення доставки вантажів, базові принципи розробки технологічного процесу доставки вантажів, а також особливості управління транспортним процесом, організація складування, консалтингові та митно-брокерські послуги.

Для студентів спеціальностей 7/8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)» транспортних вищих навчальних закладів України.

УДК 656.025.4(075.8)   ББК 65.37я73

16

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні/ ДП “ДержавтотрансНДІпроект” - К.,2008 -132с

  Ці правила визначають права, обов'язки і відповідальність власників автомобільного транспорту - Перевізників та вантажовідправників і вантажоодержувачів - Замовників

Призначено для студентів, аспірантів, наукових працівників та інженерів, які навчаються і працюють в автомобільній галузі.

УДК 656.13.073(083.15)  ББК 39.38

17

Соболєв Ю.В. та ін. Єдина транспортна система: Навчальний посібник / Ю. В. Соболев, В.Л. Дикань, О.Г. Дейнека, І.М. Писаревський, Л.О. Позднякова. —X.: ООО «Олант», 2002. — 288 с.

ISBN 966-8234-09-Х

   Навчальний посібник підготовлений фахівцями Української державної академії залізничного транспорту. Пропонується студентам економічних та технічних спеціальностей транспортних вузів і технікумів, а також слухачам післядипломної освіти й курсів підвищення кваліфікації.

   Посібник може бути використаний у вигляді довідкової інформації для всіх, хто цікавиться економічними та управлінськими проблемами взаємодії різноманітних видів транспорту й формуванням єдиної транспортної системи.

ББК 39.808 (4УКР) Я2

18

Войтюк Д. Г., Гаврилюк Г. Р.Сільськогосподарські машини: Підручник. 2-е вид. - К.: Каравела, 2008. - 552 с.

ISBN 966-8019-31-8

У підручнику наведені класифікація, будова, робочий процес, регулювання й основні техніко-експлуатаційні показники базових моделей сільськогосподарських та меліоративних машин. Описано їхні робочі органи, особливості конструкції, а також принципи взаємодії з обробленим матеріалом. Викладено види і способи механічного обробітку ґрунту, сівби, внесення добрив, застосування отрутохімікатів, проведення меліоративних робіт і способи й технології збирання сільськогосподарських культур.

Підручник призначений для підготовки фахівців за напрямами “Агрономія”, “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент” в аграрних вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації.

УДК 631.3(075.8) ББК 40.72я73

19

Сокур І. М„ Транспортна логістика: Навч. пос. /для студ. вищ. навч. закл./І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук - К: Центр учбової літератури, 2009. - 222 с.

 ISBN 978-966-364-858-3

У навчальному посібнику висвітлено загальна характеристика транспорту, організація транспортних перевезень вантажу, надається характеристика окремих елементів транспортної логістики. Розглядається транспортне забезпечення зовнішньоекономічних угод, проблеми та перспективи розвитку транспорту.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічних та управлінських спеціальностей вузів і шкіл бізнесу, слухачів системи підвищення кваліфікації, а також практичних працівників, які цікавляться питаннями транспортної логістики.

УДК 338.47+656(075.8)  ББК 65.37-81я73

20

 О.М. Тридід Логістика: Навч. посіб. / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко. — К. : Знання, 2008. — 566 с.

ISBN 978-966-346-525-8

У посібнику розкриваються теоретичні основи та найважливіші аспекти логістики як особливого виду господарської діяльності. Висвітлено етапи її розвитку, логістичні системи, їх види та характеристики. Після кожної теми подається навчальний тренінг, до складу якого входять короткі методичні рекомендації, плани практичних і семінарських занять, ділові ігри, практичні завдання та ситуаційні вправи для аудиторної роботи, завдання для самостійної роботи, перелік рекомендованих джерел інформації.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, усім, хто прагне вдосконалити свої знання в галузі логістики.

УДК 65.012.34(075.8) ББК 65.053я73

21

Смирнов І.Г., Косарева Т.В. Транспортна логістика: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. — 224 с.

ISBN 978-966-364-723-4

У посібнику розглядаються проблеми і перспективи розвитку транспортної логістики в Україні, враховуючи її євроінтеграційний курс, питання: світовий ринок транспортно-логістичних послуг; логістична стратегія Європейського Союзу, його транспортні коридори і пан’європейські транспортні зони; інтеграція України у світову та європейську транспортно-логістичні системи- екологічні проблеми логістики та її розвиток в Україні; обслуговування споживачів і фірм автомобільним транспортом. Він буде корисний студентам вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Логістика» і «Транспортна логістика», аспірантам, працівникам транспортно-логістичних компаній, науковцям і всім небайдужим до розвитку української логістики.

УДК 338.47+656(075.8)  ББК 65.37-81 я 73

22

Транспортная логистика: Учебник / Под общ. ред. Л.Б. Миротина. -2-е изд., стереотип. - М.: Издательство «Экзамен», 2005. - 512 с.

ISBN 5-472-00395-4

В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов по теории транспортной логистики, учитывающей специфику транспортной отрасли, и транспортному обслуживанию логистических систем.

Учебник предназначен для специалистов по логистике, менеджеров, предпринимателей, преподавателей, студентов и аспирантов вузов и школ бизнеса, слушателей образовательных программ по логистике, а также для всех лиц, изучающих логистику.

УДК 347.763   ББК 65.37

23

Фесенко К.Е. Інвестиційний потенціал у логістиці: На прикладі автотранспорту. Навч. посіб. / К.Е. Фесенко, Л.Г. Зайончик, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов . — К.: Науковий світ, 2002. — 259 с.

ISBN 966-675-100-3

     Викладено концепцію стратегії розвитку логістики. Особлива увага зосереджена на автотранспортному та фінансовому потенціалі,висвітлюються питання інвестиційної політики, надання послуг на фондовому ринку, наводяться банківські тарифи. Наводиться практичний приклад розрахунку бізнес-плану автотранспортного підприємства, яке обслуговує вітчизняних і закордонних перевізників, оцінюються конкурентоспроможність транспортних послуг на ринку та можливі ризики при виконанні логістичних операцій. Висвітлюється питання культури управлінської праці.

Для керівників і спеціалістів з логістики підприємств та організацій незалежно від форм власності, студентів вищих спеціальних навчальних закладів, технікумів, ліцеїв.

ББК 65.37я73

24

Пашутинський Є. К. Посадові інструкції. Автомобільний транспорт. - К.: КНТ, 2007. - 404 с. (Серія: Кадри підприємства)

ISBN 966-373-191-5

У виданні представлено зразки посадових інструкцій працівників, які зайняті в галузі автомобільного транспорту. Професії наведено у відповідності до Класифікатора професій (ДК 003-2005), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 р. № 375.

Інструкції містять основні або типові положення. Роботодавець може доповнювати інструкції роботами, які входять до складу статутів, регламентів та інших нормативних документів, установлених адміністрацією за погодженням із профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Для керівників, працівників кадрових служб, осіб, відповідальних за ведення кадрової документації на підприємстві.

ББК 67.9(4Ук)305.2

25

 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69 “Автомобільний транспорт”. Розділ 1 "Діяльність автотранспортних підприємств, автобусних станцій, вантажних станцій, транспортно- експедиторських підприємств” / Державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут”. — К.: ДП “Державтотрансндіпроект” , 2006. - 150 с.

ISBN 966-8799-03-8

До Розділу ввійшли кваліфікаційні характеристики професій керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників, зайнятих у сфері автомобільного транспорту.

Кваліфікаційні характеристики професій працівників є обов’язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів (категорій) та під час тарифікації робіт на підприємствах і установах усіх галузей економіки, де мають місце зазначені у цьому Розділі професії та види робіт.

УДК 331.542:6561(035)   ББК 65.240я2

26

Краткий автомобильный справочник. Том 2. Грузовые автомобили /Кисуленко Б.В. и др. М.: ИПЦ «Финпол», 2004, - 667 с.

ISBN 5-7637-0076-7

Настоящий справочник является дополненным и переработанным изданием «Краткого автомобильного справочника НИИАТ», выпускавшегося с 1958 года. Последнее издание было осуществлено в 1994 г.

    Справочник необходим в первую очередь, специалистам в сфере перевозки грузов и эксплуатации автотранспортных средств, и может быть полезен работникам, автомобилестроителям, преподавателям, а также всем тем, кто интересуется отечественным и зарубежным автомобильным транспортом и промышленностью.

Данные справочника приведены по состоянию на 2003 г.

УДК 629.113 (031)  ББК 39.88

27

Собакарь А.О., Холмянський Я.Д., Тараненко С.М. Основи безпеки дорожнього руху: Навч. посіб. / За ред. В.М. Бесчастного. — К.: Знання, 2007. — 312 с., 20 с. іл.

ISBN 966-346-276-0

Розкриваються основи безпеки руху, знання яких необхідно сучасному водію, а також принципи набуття навичок безпечного керування автомобілем. Особлива увага приділяється правовим основам забезпечення безпеки дорожнього руху, останнім досягненням науки і техніки щодо конструктивних особливостей сучасних автомобілів і доріг, формуванню психофізіологічних навичок водія, що убезпечують дорожній рух та життя його учасників. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які у майбутньому будуть здійснювати підготовку водіїв транспортних засобів усіх категорій, викладачів цих закладів, усіх учасників дорожнього руху.

УДК 656.11(075.8) ББК 39.808я73

28

Дерех 3. Д., Душник В. Ф. За кермом автомобіля: Секрети безпечного керування. — К. : Арій, 2011. — 144 с.: іл.

ISBN 978-966-498-143-6.

У книзі викладено техніку користування органами керування автомобіля, починаючи від посадки в автомобіль і закінчуючи особливостями керування автомобілем у складних дорожніх умовах. Матеріал подано з позиції забезпечення безпеки дорожнього руху і відповідно до вимог Правил дорожнього руху України, введених у дію з 1 січня 2002 року зі змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України.

Книга призначена для студентів вищих навчальних закладів, викладачів автошкіл і курсів з підготовки водіїв, загальноосвітніх середніх шкіл, ліцеїв і гімназій, інженерно-технічних працівників автотранспортних підприємств, водіїв транспортних засобів для підвищення їхнього професійного рівня, а також для осіб, які проходять підготовку для отримання посвідчення водія на право керування транспортними засобами всіх категорій, у тому числі в індивідуальному порядку. Може бути використана широким колом учасників дорожнього руху для поглибленого вивчення безпечного водіння автомобіля.

ББК 033-082.02 и 82

29

Безсмертний В. О. та ін. Основи керування автомобілем і безпека руху . - Підручник/ В. О. Безсмертний, 3. Д. Дерех, В. В. Іщенко,- К.: Вища шк.г 1996,— 202 с.: іл.

ISBN 5-11-004635-2

Описано техніку користування органами керування автомобілем (пуск і зупинка двигуна, рушання з місця, перемикання” передач, гальмування тощо), дорожні умови, водіння у складних та особливих умовах, експлуатаційні властивості автомобіля та ін. Значну увагу приділено питанням безпеки дорожнього руху. Основні технічні дії водія та складні дорожні ситуації проілюстровано на численних схемах і рисунках.

Матеріал викладено відповідно до програми підготовки водіїв транспортних засобів категорій «В» і «С», Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху.

Для студентів вищих навчальних закладів І—IV рівнів акредитації. Може бути корисним для широкого кола читачів.

ББК 39.33—08

30

Жидецький В. Ц. Основи охорони праці. - Підручник. — Львів: Афіша, 2002. — 320 с.

ISBN 966-8013-11-5

Підручник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативно-правової бази в галузі охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розглянуто шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища і трудового процесу, вплив останніх на здоров’я та працездатність людини, висвітлено основні заходи та засоби, спрямовані на створення безпечних та нешкідливих умов праці.-Підручник містить також основні відомості з питань пожежної безпеки.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам і спеціалістам з охорони праці, керівникам і інженерно-технічним працівникам промислових підприємств та інших об’єктів господарської діяльності, посадовим особам органів державного нагляду за охороною праці (державним інспекторам), страховим експертам з охорони праці, уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці, а також для широкого загалу працюючих.

ББК 65.248я7 УДК 331.45(075)

31

Правила охорони праці на автомобільному транспорті. - К.: Основа, 2007. - 335с.

ISBN 978-966-699-217-1

Дія цих Правил поширюється на всі автотранспортні підприємства і організації, а також підприємства, до складу яких входять транспортні цехи, дільниці, майстерні, гаражі тощо незалежно від відомчої належності та форми власності.

Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх працівників при організації та виконанні робіт, які пов'язані з експлуатацією, профілактичним обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів, а також при проектуванні та реконструкції підприємств, їх виробничих об’єктів, споруд, розробці технологічних процесів, устаткування тощо.

УДК 331.45/656   ББК 65.247

32

Олійник П.В., Чаплик В.В, Король О.М. Бандрівський МЛ. Медична підготовка водіїв автотранспортних засобів: Навчальний посібник. - Львів: Новий Світ-2000,2007.-208 с.

ISBN 966-418-029-7

У навчальному посібнику викладені основи нормальної анатомії та фізіології людини, методи і способи надання першої медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, хворим та ураженим в різноманітних надзвичайних ситуаціях природного і техногенного походження а також порядок дій та поведінки водіїв і пасажирів транспортних засобів в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

Навчальний посібник призначений для медичної підготовки водіїв транспортних засобів, співробітників ДАІ МВС України і може бути використаний в системі підготовки населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій природного й техногенного походження.

УДК 61.001.85:656.13](075.8)   ББК 51.15я7

33

Транспортне право України : Підручник / М. Л. Шелухін, О. І. Антонюк, В. О. Вишнивецька та ін. ; за ред. М. Л. Шелухіна. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. — 896 с.

ISBN 978-966-313-398-0.

Норми транспортного права регламентують суспільні відносини, що виникають між перевізниками та споживачами транспортних послуг, а також між органами управління транспортом і перевізниками. Ці відносини відрізняються складністю й багатогранністю, тому для якісної підготовки юристів у ВНЗ виникає необхідність вивчення курсу «Транспортне право».

У підручнику викладено матеріал, який надасть студентам-правникам необхідних знань з правових основ діяльності транспортного комплексу держави в цілому і окремих видів транспорту та особливостей правового регулювання їх діяльності.

Системно викладено законодавство, що регулює доставку вантажів та перевезення пасажирів. Вперше розглянуто правове регулювання перевезення пошти. Особливу роль відведено правовій регламентації міжнародних транспортних перевезень, відповідальності за порушення транспортного законодавства, діяльності трубопровідного транспорту.

Для студентів усіх форм навчання, аспірантів, викладачів юридичних ВНЗ і факультетів, спеціалістів у галузі транспортного права та широкого кола читачів.

ББК 67.9(4Укр)304.2я73

34

Гіжевський В. К. Транспортне право України: Підруч. / В. К. Гіжевський, Е. Ф. Демський, А. В. Мілашевич - К.: Атіка, 2010 - 200 с.

ISBN 978-966-326-388-5

У підручнику «Транспортне право України» розкриваються питання, пов’язані з діяльністю транспортної системи України. Сучасний стан її розвитку вимагає адаптації законодавства до європейських норм, а вивчення дисципліни «Транспортне право України» дає можливість студентам поглибити теоретичні знання.

Для студентів, аспірантів, наукових і практичних фахівців.

УДК |346.7:6561(477)(075.8) ББК 67.9(4Укр)404.2я73

35

Хмельницкий А.Д.Экономика и управление на грузовом автомобильном транспорте : Учеб. пособие — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2007. — 256 с.

ISBN 978-5-7695-4116-2

Изложены основы экономики и управления грузового автомобильного транспорта в условиях функционирования рынка автотранспортных услуг. Исследовано соответствие эволюции грузового автомобильного транспорта современным требованиям и стандартам, предъявляемым рыночной экономикой.

Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезно слушателям учреждений послевузовского образования, аспирантам и преподавателям высших учебных заведений, менеджерам автотранспортных предприятий.

УДК 33(075.8) ББК 65я73

36

Гуреева М. А. Основы экономики транспорта : учебное пособие— М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 192 с.

ISBN 978-5-7695-6002-6

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Экономика отрасли и предприятия» и является частью учебно-методического комплекта по дисциплинам отраслевого цикла для профессий, связанных с эксплуатацией транспорта.

Изложены основы экономики транспорта. Рассмотрены факторы производства и показатели их использования, сущность и виды планирования, анализ, экономические показатели и финансовые результаты хозяйственной деятельности транспортного предприятия. Особое внимание уделено деятельности предприятия в условиях рыночной экономики.

Для учащихся учреждений начального профессионального образования.

УДК 338.47(075.32) ББК 65.37я722

37

 Данько М.І. та ін. Економіка міжнародних транспортних перевезень: Підручні з-: М.І. Данько, В.Л. Дикань, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, Ю.М. Юрченко. — X. ТОВ «Олант», ЧП Чиженко, 2004 — 352 с.

ISBN 966-8234-15-4

Підручник підготовлений фахівцями Української державної академії залізничного транспорту. Пропонується студентам економічних та технічних спеціальностей вузів, а також слухачам післядипломної освіти і курсів підвищення кваліфікації.

Підручник може бути використаний у вигляді довідкової інформації для всіх, хто цікавиться економічними та управлінськими проблемами розвитку міжнародних транспортних сполучень.

ББК 39.808 (4УКР)Я2

38

Беляев В.М. та ін. Основы менеджмента на транспорте : Учебник д / В. М. Беляев, Л. Б. Миротин, А. К. Покровский. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. — 320 с.

ISBN 978-5-7695-6862-6

Рассмотрены основные вопросы теории и практики управления организацией, функционирующей в условиях рыночной экономики. Особое внимание уделено современным представлениям методологических основ теории менеджмента коммерческими организациями. Представлен анализ состава функций динамики группового поведения работников коммерческой фирмы. Отражены вопросы стратегического, инновационного и логистического менеджмента.

Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезен аспирантам, преподавателям, а также руководителям и специалистам сферы управления коммерческими организациями.

УДК 656(075.8)   ББК 39я73

39

Гаєвський О. Ю. Інформатика: 7-11 кл.: Навч. посіб. — К.: А.С.К., 2008. — 512 с.: іл.

ISBN 966-8291-08-5.

У посібнику відповідно до програми з інформатики для загальноосвітніх середніх шкіл викладено основні поняття інформатики, будову комп’ютерів, призначення і роботу в операційних системах MS-DOS і Windows 95/98. Наведено прийоми складання алгоритмів та основи програмування в Basic і Pascal. Описано комп’ютерні технології підготовки текстових документів (Блокнот, Word), створення графічних зображень (Paint), обчислень в електронних таблицях (Excel), роботи з базами даних (Access). Багато уваги приділено роботі в комп’ютерних мережах, у тому числі в Internet.

Призначений для учнів загальноосвітніх середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, а також для широкого загалу користувачів персональних комп’ютерів.

ББК 32.973я721

40

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. - К.: Каравела, 2008. - 640 с.

ISBN 966-8019-05-9

Підручник містить основи концепції та методів інформатики, які реалізовані в сучасному апаратному та програмному забезпеченні комп’ютерів. Розглянуто роботу операційних систем Windows ХР та Linux. В доступній формі описано принципи роботи з програмами сімейства Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint. Описано роботу з програмами оптичного розпізнавання, перекладу та перевірки правопису тексту. Окремий розділ присвячено питанням комп’ютерної графіки. Значну увагу приділено програмуванню в середовищі Object Pascal. Також розглянуто основи мережних технологій, роботу в глобальній мережі Internet та створення Web-сторінок. Проаналізовано перспективи розвитку інформаційних технологій.

Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних, соціально- економічних, інженерно-технічних, медичних, педагогічних та природничих спеціальностей, аспірантів та викладачів, а також усіх тих, хто вирішив зробити досягнення інформаційних технологій повноправним елементом свого арсеналу професійних інтересів.

УДК 004(075.8) ББК 32.97я73

41

Редько М. М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчально-метод. посібник. - Вінниця: Нова Книга, 2007. - 568 с.

ISBN 978-966-382-074-3

Запропонований читачам посібник призначений для студентів вищих аграрних навчальних закладів І та II рівнів акредитації для вивчення дисципліни “Інформатика і комп'ютерна техніка”.

У державних вимогах до змісту і рівня підготовки дипломованих молодших спеціалістів з вищою освітою підкреслюється тісний взаємозв’язок їх професійної діяльності з використанням сучасних інформаційних технологій, що базуються на найновішій комп’ютерній техніці і програмному забезпеченні та забезпечують високий рівень інформаційних і аналітичних функцій.

УДК 004.4(075.8) ББК 32.973.2 я 73