Звіт директора школи 2016-2017

Інформаційна довідка

   Комунальний заклад освіти  „Середня загальноосвітня школа № 48” Дніпропетровської міської ради – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступеня (І ступінь – початкова школа з вивченням англійської мови, ІІ- ІІІ ступінь – основна школа старша школа з вивченням англійської та російської мов, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

                    Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

                    49069, м. Дніпра, вул.. Олександра Кониського, буд.79.

            Директор середньої загальноосвітньої школи № 48  м. Дніпра

                                 Солодовник Світлана Миколаївна

                                                Стан і розвиток шкільної мережі

         Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

На початок 2016 – 2017 навчального року в закладі було відкрито 9 класів у яких навчалося 166 учнів.

     Станом на 01.09.2016р. кількість учнів становила 166 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах складала 18,4 особи. 

 Протягом навчального року до КЗО «СЗШ №48»ДМР прибуло 24 учнів, а вибуло до інших навчальних закладів – 11 учнів. Тому станом на 26.05.2017 року в закладі навчалося -  179 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах складала 19,9 особи.  

            Напрям профільного навчання в школі в 11-му класі – філологічний. Для його здійснення навчальний план передбачає 8 годин на вивчення української мови та літератури 4 години та  на вивчення математики. Для якісної підготовки до ЗНО за рахунок варіативної частини плану передбачено на вивчення математики, факультатив  «Методи розв’язування задач»  – 2 година, 2 години факультативу «Ділова українська мова» який проводиться за графіком факультативних занять 1 година після закінчення уроків та 0,5 годин факультативних занять «Чарівний світ поезії»

Однак потребує покращання матеріально-технічна база деяких кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів фізики, хімії, біології тощо.

        У 2016 – 2017 навчальному році в школі за індивідуальною формою навчалося 7 учнів, які за станом здоров’я не могли відвідувати школу. Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, їх здібностей та потреб. На підставі цих планів вчителі - предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором школи. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно  до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

     Згідно наказу  по закладу освіти, витягу з протоколу засідання обласної психолого-медико педагогічної консультаціїї та заяв батьків інклюзивна форма навчання  була організована у 2 класах -  у 9-му та 11-му.  

У 2016/2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізацію державних,  регіональних програм та нормативних документів. Заклад освіти  здійснював  свою  діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Забезпечення високоякісної освіти на всіх її етапах і рівнях, оцінювання її результативності й управління якістю – одне з основних завдань сьогодення, яке має педагогічний, науковий та управлінський аспекти.

Управління якістю освіти підпорядковане загальній стратегії розвитку держави, яка забезпечує конституційне право громадян на рівний доступ до якісної освіти.

Протягом останніх років адміністрацією школи значна увага приділяється питанням підвищення якості загальної середньої освіти.

Розроблено об’єктну модель моніторингу, що базується на комплексному підході яка включає наступні групи показників: контекст освіти, ресурсна категорія, категорія процесу та категорія результатів.

Школа працює за навчальним планом який зорієнтований на 5-дений робочий тиждень та розроблено згідно листа МОН України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,  з урахуванням рекомендацій щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів ( лист МОН України № 1/9-296 від 09.06.2016р.). Протягом 2016-2017 навчального року педагогічний колектив школи працював над методичною темою: «Формування компетентностей учнів засобами інноваційних технологій»

Виконання статті 10 Конституції України, Закону України про мови

      Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.

      Протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України “Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України, стан викладання української мови та літератури та проведення позакласної роботи з метою прищеплення любові до рідної мови.   Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки, виховні заходи проводяться українською мовою.

Кадрове забезпечення

У школі працює  14 вчителів, педагог-організатор, практичний психолог та бібліотекар.

За віком

За педстажем

20-30 років

5

До 3 років

2

30-40 років

3

3-10 років

0

40-50 років

6

10-20 років

6

50-60 років

2

Понад 20 років

7

Понад 60 років

1

За категоріями

За званнями

«Спеціаліст вищої категорії»

5

«Вчитель-методист»

3

«Спеціаліст І категорії»

4

«Старший вчитель»

2

«Спеціаліст ІІ категорії»

2

«Спеціаліст»

6

Середній вік колективу – 38 років

У зв’язку з відсутністю фахівців у школі працюють вчителі-сумісники: Ходакова А. А. – географія, Завадська Р. В. – фізика, Морохова В. М. – російська мова, Кирилова Л. Л. – інформатика, Мандрусь С. П. – музичне мистецтво.

Методична робота

Про підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників

у 2016-2017 навчальному році

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами),однією з умов проходження чергової або позачергової атестації є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації у 2016-2017  навчальному році здійснювалась відповідно до наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації  «Про затвердження плану підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області на 2017 рік».

З метою забезпечення чіткої та впорядкованої роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році по школі були  видані накази  «Про направлення педагогічних працівників на курси підвищення  кваліфікації»; розроблено перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації на 2015-2020 р.р; банк даних педагогічних працівників.

Фактично за період з вересня 2016 року по червень 2017 року пройшли курси підвищення кваліфікації при  ДОІППО 4 вчителя. З них:

Всього

Директор школи

Вчителі

4

-

4

Курси підвищення кваліфікації педпрацівників проходили в основному за традиційною очно-заочною та дистанційною формою навчання.

Відповідно до  Положення про атестацію 4 вчителя пройшли курси з основних предметів: Ситник О.І. (вчитель біології  та хімії), Синиця Г.М. (бібліотекар), Сімахіна Л.А. (вчитель початкових класів),  Сердюк Л.Г. (вчитель початкових класів).

Про підсумки атестації педагогічних працівників школи

у 2016-2017 навчальному році

Атестація педагогічних працівників школи у 2016-2017 навчальному році проводилася  відповідно до п.6.1. Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами)  та планом заходів школи з її проведення.

Своєчасно адміністрацією школи та атестаційною комісією були виконані такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на наступний навчальний рік; створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідні накази, ознайомлено педагогічний колектив зі списком педагогічних працівників, що атестуються;  перевірено строки проходження ними курсів підвищення кваліфікації; у жовтні закріплено вчителів за членами атестаційної комісії для вивчення системи та узагальнення досвіду роботи, визначено кількість уроків, необхідних для відвідування; надано допомогу для складання особистих планів учителів на період атестації та міжатестаційний період. Протягом року практикувалися виступи вчителів, що атестуються, на засіданнях методичних об’єднань; вивчався рівень кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педагогічному колективі, серед учнів та їх батьків.

За підсумками атестації:

  1. Ситник Олена Іванівна – вчитель біології, хімії та природознавства, відповідає займаній посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»;
  2. Синиця Галина Михайлівна  –   бібліотекар,  відповідає займаній посаді  та  присвоєно  тарифний розряд  № 10;
  3. Сердюк Лідія Григорівна- вчитель початкових класів, відповідає займаній посаді  та  присвоєно  тарифний розряд  №10;
  4. Сімахіна Лариса Анатоліївна відповідає займаній посаді, раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєному педагогічному званню «учитель – методист».

Супровід інноваційної діяльності, впровадження

в роботу перспективного педагогічного досвіду

      Заклад має  нормативно-правове  забезпечення щодо впровадження освітніх інновацій та поширення ефективного педагогічного досвіду. Є в наявності тематичний каталог статей періодичних видань, бібліотечка методичної літератури.

        Системно впроваджують інноваційні технології в систему роботи вчителі: Сердюк Л. Г., Сімахіна Л. А., Ільченко Л. І., Плівачук Т. В., Кручініна І. В., Корвгіна Т. В., Токарев А. С. У інших вчителів ступінь впровадження інноваційних технологій епізодична.

        В закладі проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів та моніторинг участі учнів у конкурсах учнівської творчості.

Робота методичних об’єднань

Керівники методоб’єднань плідно працювали протягом  року, проводились засідання методичних  об’єднаннь .

Протягом 2016-2017 навчального року в школі працювало три  методичних  об’єднань:

     Обмін досвідом з питань навчання і виховання дітей з метою покращення результативності їх діяльності на уроках проводиться під час засідань методичних об’єднань, під час взаємовідвідування уроків та під час відвідування виховних заходів.

     За 2016-2017 навчальний рік була проведена  така робота із залучення учнів до участі в конкурсах, які показали високі результати у міжнародних конкурсах з навчальних дисциплін:  «Колосок» - 15 учнів 1 місце,  «Кенгуру» - 8 учнів 1 місце, природознавчої гри «Геліантус» - 2 учні 1 місце. На конкурсі читців «О слово рідне, хто без тебе я?» учень  7 класу Бичихін Микита отримав гран-прі. Всього призових місць 1-3 рівнів - 68. Учасників інтелектуальних конкурсів -129.

Впроваджується модель інформатизації навчального процесу.

Використовується ПК у викладанні навчальних предметів (англійська мова, вчитель Плівачук Т. В.., математика – вчитель Корвегіна Т. В.., українська література – вчитель  Кручініна І. В..; історія - вчитель Токарев А. С., а також при викладанні у початкових класах вчителями Ільченко Л. І., Сімахіною Л. А., Сердюк Л. Г., Шиковою С. М.).

Про підсумки роботи школи молодого вчителя

У вересні 2016   року  розроблені та  затверджені   директором плани роботи  наставників з молодими  спеціалістами, членів адміністрації з молодими вчителями,  графіки взаємовідвідування  уроків молодого спеціаліста та наставника. Заступником директора з навчально-виховної роботи  Плівачук Т.В., педагогами-наставниками проведено індивідуальні методичні співбесіди з молодими вчителями з приводу складання календарних планів та ведення класних журналів, надані рекомендації щодо організації самостійної роботи учнів, роботи з обдарованими та  слабовстигаючими  учнями, організації та проведення шкільного етапу олімпіад, проведення та аналізу моніторингових досліджень тощо. Проведено анкетування молодих спеціалістів з метою  оформлення  «паспорта молодого спеціаліста». Молоді вчителі  впродовж навчального року  ознайомлювалися з уроками та позакласними заходами наставників,   спільно з наставниками  складали власні  календарно-тематичні  та поурочні плани, організовували підготовку до уроків, ретельно аналізували організацію та проведення уроків, позакласних заходів. Наставники протягом року вели  спостереження і систематично аналізували ріст педагогічної майстерності своїх підлеглих, вносили необхідні корективи у свою роботу.

Проводився ретельний аналіз відвіданих уроків, під час якого  вчителеві   вказувались   на недоліки в організації роботи на уроці, спільно виявлялись  причини   прогалин, намічалися  шляхи їх усунення.

Протягом 2016/2017 навчального року проведено 5 засідань школи молодого вчителя відповідно до плану. У роботі школи  брали активну  участь директор школи Солодовник С. М., заступник директора                    Плівачук Т.В. та вчителі вищої кваліфікаційної категорії Іьченко Л. І., Корвегіна Т. В. які надавали  допомогу з питань використання проектної технології в умовах інформатизації освіти, підготовки та проведення нестандартних уроків, застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивчення окремих дисциплін.  Практичний  психолог школи Вороніною Х. М. систематично відвідувала засідання школи молодого вчителя, проводила психодіагностичні анкетування, виступала перед молодими учителями, що забезпечило якісний психологічний супровід адаптації молодих спеціалістів до роботи в школі.

Однією з необхідних умов успішного професійного зростання молодого вчителя є цілеспрямована й систематична самоосвіта. Молоді вчителі відвідували майстер-класи: «Ігрова технологія» (учитель Ільченко Л. І..), «Здоров’я через освіту» (учитель Сердюк Л. Г.), «Проектна технологія» (учитель Солодовник С. М.). У поточному навчальному році молоді спеціалісти продовжили роботу над оформленням та постійним поповненням власного портфоліо.

На відкритому підсумковому   засіданні  школи молодого вчителя, яке відбулося  19.04.2017, заслухані звіти  молодих  спеціалістів  та їхніх наставників про проведену роботу за  поточний навчальний рік,  презентовані  творчі  наробки молодих учителів. З метою виявлення труднощів у роботі  та  надання конкретної методичної допомоги на кінець навчального року   проведено  вихідне  діагностування молодих  учителів. Результати діагностування свідчать про зростання методичного рівня молодих спеціалістів. Основні утруднення вчителів виникають у зв’язку з використанням елементів проблемного навчання; детальним контролем за навчальною роботою слабовстигаючих учнів; при визначенні мети позакласного заходу; підтримання необхідного темпу уроку.

На підсумковому засіданні роботу школи молодого вчителя оцінили як задовільну і визначили пріоритетні напрямки роботи  на 2017/2018  навчальний рік.

Підсумки навчальних досягнень учнів за 2016-2017 навчальний рік

Підсумки ДПА

Про результати державної підсумкової атестації у 4 класі

Керуючись законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.121.2014 №1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, наказами Міністерства освіти і науки України  від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році від 13.03.2017 №1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 24.04.2017 №113, з метою визначення рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці, згідно вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, була проведена  державна підсумкова атестація  учнів 4-х класів відповідно до вимог чинного законодавства України з 11 травня 2017 року по 19 травня 2017 року з 3-х предметів:

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснювалося  відповідно до Критеріїв оцінювання  навчальних досягнень учнів початкових класів, рекомендованих листом МОН України №1/11-7407 від 08.09.2009 року.

Аналіз результатів державної підсумкової атестації з української мови

клас

к-ть учнів

к-ть учнів, які писали роботу

Рівні

високий

достатній

середній

низький

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

4

17

17

7

41

7

41

3

18

0

0

всього:

17

17

7

41

7

41

3

18

0

0

        

        Аналіз результатів державної підсумкової атестації з української мови показав, що високий рівень знань учнів збільшився на 23%, середній зменшився на 23%, достатній рівень залишився без змін. Найкраще роботу написали такі учні: на 12 балів – Тимошенко Віка; на 11 балів - Владімірова Кіра, Гром Нікіта, Синиця Артем; на 10 балів – Гезенко Костя, Світанько Мар’яна, Чепель Анастасія. Найгірше виконали завдання на 6 балів Краса Ян, Назаренко Давид та Озимін Дмитро.

        В порівнянні з річним оцінюванням збільшило свої результати  88% учнів.

        Показник якості знань учнів з української мови становить 82%.

Аналіз результатів державної підсумкової атестації з літературного читання

к-ть учнів

к-ть учнів,

які писали роботу

Рівні

високий

достатній

середній

низький

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

4

17

17

9

53

4

23,5

4

23,5

0

0

        Аналіз результатів державної підсумкової атестації з літературного читання показав, що високий рівень знань учнів збільшився на 6%, достатній збільшився на 6%, середній рівень залишився без змін. Найкраще роботу написали такі учні: на 12 балів – Владімірова Кіра, Гезенко Костя, Світанько Мар’яна, Синиця Артем, Тимошенко Вікторія, Чепель  Анастасія; на 11 балів – Бабічева Аліна, Корнюшко Ілля; на 10 балів – Гром Нікіта.  Найгірше виконав завдання на 4 балів Краса Ян. У порівнянні з річним оцінюванням збільшило свої результати  59% учнів, знизило – 12% учнів (Мулік Руслан та Краса Ян).

          Показник якості знань учнів з літературного читання  становить 76,5%.

Аналіз результатів державної підсумкової атестації з математики

клас

к-ть учнів

к-ть учнів, які писали роботу

Рівні

високий

достатній

середній

низький

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

4

17

17

6

35,5

7

41

4

23,5

0

0

всього:

17

17

6

35,5

7

41

4

23,5

0

0

     Аналіз результатів державної підсумкової атестації з математики показав, що високий рівень знань учнів збільшився на 6%, достатній збільшився на 11,5%, середній рівень зменшився на 17,5%. Найкраще роботу написали такі учні: на 12 балів – Владімірова Кіра, Гезенко Костя, Світанько Мар’яна, Синиця Артем; на 11 балів – Світанько Маряна, Тимошенко Віка; на 10 балів – Гром Нікіта.  Найгірше виконали завдання на 5 балів Краса Ян та Назаренко Давід.

В порівнянні з річним оцінюванням збільшило свої результати  71% учнів, знизило– 6% учнів (Назаренко Давид) .

Показник якості знань учнів з математики становить 76,5%.

Високі показники якості знань учнів  є підсумком ретельної роботи вчителя Шикової С.М. з  учнями 4 класу протягом навчального року.

Про результати державної підсумкової атестації у 9 класі

      Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.121.2014 №1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України  від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році від 13.03.2017 №1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 24.04.2017 №113, з метою визначення рівня сформованості в учнів основної школи, умінь       застосовувати набуті знання і вміння на практиці, згідно вимог Державного      стандарту загальної освіти, була проведена  державна підсумкова атестація  учнів 9-х класів відповідно  до вимог чинного законодавства України з 1 червня 2017 року по 9 червня 2017 року з 3-х предметів:

української мови (диктант);

математики (письмово);

біології (письмово);

Державна підсумкова атестація учнів 9 класу проводилася за завданнями розробленими методичним об’єднанням  навчального закладу відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснювалося  відповідно до Критеріїв оцінювання  навчальних досягнень учнів  5-11 класів, рекомендованих листом МОН України №1/11-7407 від 08.09.2009 року.

 В організації та проведенні ДПА, оформленні протоколів ДПА, виставленні оцінок за результатами ДПА в класні журнали порушень не виявлено.

Оцінки ДПА виставлено адекватно річним оцінкам. Учні підготовлені до ДПА на середньому, достатньому та високому рівні.

 Результати державної підсумкової атестації показали, що  у порівнянні з річною оцінкою, значно  підвищили показники  з української мови на 13 % , з математики на 12%, з біології на 6 %.  

Показники якості знань становить: українська мова – 44%, математика – 31% та біологія – 44%.                

Результати зазначені у таблицях.

Українська мова

Всього учнів

К-сть, що склало ДПА

К-сть звільнених

Річні оцінки

За ДПА

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

16

16

0

0

0

 9

 56

 7

 44

 0

 0

0

0

9

56

5

 31

 2

 13

Порівняно з річним оцінюванням збільшився показник високого рівня знань учнів з української мови  на 13%. Найкращий результат показали Мурадян Давід – 11 балів, Шевченко Ілля – 10 балів. Результати середнього рівня знань  не змінилися.    

 Покращили свої результати на 1-3 бали такі учні: Мосинян Діана – 9 балів, Мурадян Давід – 11балів, Хлудковський Віктор – 5 балів, Хлудковський Олександр – 6 балів, Шевченко Ілля – 10 балів, Шевченко Олександр – 5 балів.

В свою чергу п’ять учнів зменшили свій рівень досягнень  з  української мови на 1-3 бали: Богомол Наталія – 4 бали, Гончаренко Кирило – 5 балів, Матвеєва Юлія – 4 бали,  Винокурова Анастасія – 4 бали.

 Якість навчальних досягнень учнів з української мови  складає 44%.

Математика

Всього учнів

К-сть, що склало ДПА

К-сть звільнених

Річні оцінки

За ДПА

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

16

16

0

0

0

 12

 81

 3

 19

 0

 0

0

0

 11

69

 5

31

 0

 0

За  результатами державної підсумкової атестації з математики показники достатнього рівня знань збільшилися на 12%  у таких учнів: Гончаренко Кирило – 7 балів,  Матюша Сергій  - 7 балів. Покращили свої результати на 1 бал  Шевченко Ілля – 8 балів, Марченко Антон -5 балів,   Радченко  Катерина – 5 балів.

Якість навчальних досягнень учнів з математики  складає 31%.

Біологія

Всього учнів

К-сть, що склало ДПА

К-сть звільнених

Річні оцінки

За ДПА

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

к

%

16

44

-

-

-

9

56

5

31

2

13

-

-

9

56

4

25

3

19

За результатами державної підсумкової атестації з біології    високий рівень знань  збільшився на 6%,  достатній рівень зменшився на 6%, а середній рівень залишився незмінний в порівнянні з річним оцінюванням. Високий рівень досягнень мають такі учні: Мосинян Діана – 11 балів,  Мурадян Давід – 10 балів, Шевченко Ілля – 10 балів. Покращили свої результати на 1-2 бали з біологі Гончаренко Кирило – 9 балів, Матвеєва Юлія – 8 балів, Мосинян Діана -11 балів, Мурадян Давід – 10 балів, Шевченко Олександр – 5 балів, Винокурова Анастасія – 5 балів. В свою чергу Богомол Наталія зменшила свій рівень досягнень на 1 бал і отримала 4 бали.

    Якість навчальних досягнень учнів з біології  складає  44%.

    Причиною високого показника   середнього рівня знань  з  української мови, математики та біології  є те, що учні 9 класу не вчили достатньо програмовий матеріал   та не виконували  систематично домашні завдання; безконтрольність  з боку батьків.  

     16 учнів 9-го класу отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Про результати державної підсумкової атестації у 11 класі

     Державна підсумкова атестація випускників  проводилася у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 23 травня по 16 червня 2017 року згідно з графіком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2016 № 1055 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення у 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,  з трьох предметів:

1) українська мова;

2) математика або історія України  - випускники мали можливість  обирати один з цих двох навчальних предметів;

3) предмет за вибором учня з одного з зазначених навчальних предметів: біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова, математика, історія України. Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали математику, могли обрати для проходження ДПА з третього предмета  історію України і навпаки.

    Звільненим від проходження ДПА за станом здоров’я був учень, який навчався за інклюзивною формою Оржеховський Нікодим.

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів

11 –го класу

Кількість учнів, які складали ДПА

1

Українська мова (ЗНО)

10

10

2

Історія України (ЗНО)

10

8

3

Математика (ЗНО)

10

2

4

Іноземна мова (англійська)

10

2

5.

Фізика

10

1

6.

Біологія

10

5

7.

Географія

10

2

Результати ДПА ще не всі відомі.

За даними таблиці видно, що деякі учні свідомо підійшли до вибору предметів атестації.

Підсумки виконання Цільової програми роботи з обдарованою молоддю

Однією з основних задач системи національної освіти є формування творчо активної, всебічно розвиненої особистості.

Протягом 2016-2017 н.р. у навчальному закладі здійснювався психологічний супровід обдарованих учнів. Ця робота мала системний характер і проводилася за напрямками:

Для визначення творчої обдарованості був використаний тест Торренса, метод спостереження, співбесіда з класним керівними керівниками.

Отримані результати представлені у порівняльній діаграмі за два роки:

За результатами проведених досліджень практичним психологом були організовані заняття в корекційно-розвивальних групах метою роботи в яких стала підтримка та розвиток особистості обдарованих учнів.

Згідно з планом роботи з обдарованою молоддю кожен вчитель склав план роботи з обдарованими дітьми.

У своїй роботі вчителі використовували різні види робіт з розвитку здібностей школярів, враховували індивідуальні особливості учнів, формували і підтримували позитивні мотиви, залучали їх до активної діяльності, навчали самовихованню, самооцінюванню здібностей кожного й водночас  виявляли незвичайні творчі здібності.

У школі працювали гуртки: «Юний мовознавець», «Англійська мова».

   У вересні 2016 року було проведено індивідуальні консультації для молодих та починаючих вчителів з питань підтримки обдарованих та здібних учнів.

У 2016-2017 н.р. навчальному році в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін учні брали участь з таких предметів: географія, українська мова та література, англійська мова, біологія, хімія, математика, історія, фізика, інформатика, правознавство, російська мова та зарубіжна література. Але призових  місць всього два серед учнів 7 класу:  2 місце – Бичихіна Анна  та Тагіров Емін (вчитель Морохова В.М.).

Учні школи проявили  активність у конкурсах:.

Результати інтелектуальних конкурсів за 2016-2017 н.р.

Назва конкурсу

Рівень

Учасників

Кількість переможців

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

«Колосок»

Міжнародний

35

15

 20

 0

«Кенгуру»

Міжнародний

48

8

18

0

Природознавча гра «Геліантус»

Міжнародний

10

2

0

0

«Грінвіч»

Всеукраїнський

17

0

0

1

«Конкурс краєзнавців»

Міський

 5

0

0

0

Конкурс читців «О слово рідне, хто без тебе я?»

Міський

1

0

0

1

Конкурс читців «О слово рідне, хто без тебе я?»

Районний

2

Гран-прі

0

0

«Зоотурнір ерудитів»

Районний

4

0

0

2

Конкурс української мови ім. П.Яцика

Районний  

7

0

0

0

Загальна кількість

129

26

38

4

  68

     

Про підсумки виховної роботи за 2016-2017 начальний рік

       Протягом 2016-2017 навчального року виховна діяльність КЗО          «СЗШ №48» ДМР  була спрямована на реалізацію Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про охорону дитинства», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», Концепції національно-патріотичного виховання молоді, згідно  методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році, «Про попередження насильства в сім’ї», державних національних програм. Продовжувалась робота щодо проектування та моделювання виховних систем із залученням батьків, громадськості. Класні керівники створювали нові моделі виховної діяльності, здійснювали пошук ефективних технологій виховання та оригінальних ідей. Керуючись інтересами і потребами учнів, в школі створені умови, які дають кожній дитині можливість реалізувати свої здібності, самовизначитись у різних видах діяльності. Протягом І семестру навчального року змістовно було організовано дозвілля школярів, продовжили свою роботу хореографіний гурток «Грація», спортивна секція «Тхеквандо», секція з бадмінтону, секція «Черлідінг».

 Для їх реалізації у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: національно-патріотичне, художньо-естетичне, фізичне, еколого-натуралістичне, родинно-сімейне, превентивне, профорієнтаційне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», заходів щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

З метою формування творчої, працелюбної особистості, забезпечення високої художньо-естетичної культури особистості, у районному конкурсі читців «О слово рідне, хто без тебе я?…» взяли участь учні 7 класу Бичихін Микита та Бичіхіна Анна. Бичіхіна Анна була нагороджена грамотою за ІІ місце, а Бичихін Микита отримав Гран-прі та взяв участь у міському конкурсі, де був нагороджений грамотою за І місце (учитель Кручініна І.В.).

З метою розширення знань учнів про Україну, поглиблення знань про краєзнавчі об’єкти  м. Дніпра, рідного Придніпров’я, команда учнів 6-7 класів брала  участь у районному відбірковому турнірі юних краєзнавців «Відкрий для себе Україну» та посіла І місце (учитель Токарев А.С.). А учні 3-4 класу посіли І місце у районному етапі міського конкурсу «Пів годинки на цікавинки»

На районному конкурсі «Зоотурнір ерудитів»  учні школи показали зацікавленість до вивчення зоології, розвиток інтелекту, логіки та мислення. В результаті Тагіров Емін посів ІІІ місце. На міський етап конкурсу з образотворчого мистецтва «Зоологічна галерея» відправила свої роботи учениця 7 класу Бичихіна Анна, за які була нагороджена грамотою за І  місце (учитель Ситник О.І.).  

З метою стимулювання дитячо-юнацької творчості, укріплення творчих зв’язків через культуру та мистецтво; підвищення художньо-естетичного рівня учасників вперше взяв участь у районному конкурсі молодий хореографічний колектив «Грація» (керівник Міхно Д.В.). За танцювальний номер «Виживає найсильніший» вони отримали ІІІ місце.

З метою формування дбайливого ставлення до природи, екологічної культури особистості та залучення вихованців до активних природоохоронних заходів у квітні 2017 року проведено місячник екологічного виховання. Класними керівниками 1-4, 6-9, 11 класів організовано екологічні трудові десанти «За чисте довкілля» з благоустрою шкільного подвір’я, а вчителем біології та основ здоров’я Ситник О.І. створено проектну роботу на тему: «Земля наш спільний дім». В розробці проекту брали участь учні старших класів, вони виявили джерела забруднення оточуючого середовища та показали шкоду від  наслідків діяльності людини. Також під керівництвом вчителя біології Ситник О.І. учні 6 класу були задіяні в міні-проекті «Спостереження за ростом первоцвітів».

До дня вшанування пам’яті Чорнобильської трагедії по всіх класах пройшли тематичні класні години «Чорнобиль не має минулого часу»,  а учні 8-11 класів мали змогу поспілкуватися з ліквідатором аварії полковником МВС України         Довгим В.Л.

Але все ж таки національно-патріотичне виховання залишається пріоритетним напрямком виховної роботи в школі. Учні навчального закладу не забувають вшановувати пам’ятні дати, завжди згадують про героїв усіх часів,  традиційно відзначають свята та дні пам’яті, проводяться виховні години:

 «Накривайте столи та ще й килимами» -  години-екскурс в різдвяні свята(1-11 класи, січень 2017р.);

 Тиждень пам’яті героїв Крут;

«Що означає бути патріотом?» -  День Соборності України (22.01);

«Слава Шевченка – слава України» - до дня народження Т.Г.Шевченка;

«Честь. Гідність. Подвиг» - до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

Перегляд вистави «Назар Стодоля» учнями 8-9, 11 класів у Дніпровському драматичному театрі ім.Т.Г.Шевченка;

Усний журнал «Українська інтелігенція в роки масових репресій» для учнів 6-10 класів;

На виконання Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», доручення Президента України про покращення викладання у навчальних закладах системи загальної середньої освіти предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного виховання учнівської молоді, відповідно до розпорядження міського голови від 19.12.2016 № 1095-р «Про створення Міського національно-патріотичного центру», наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  «Про створення та організацію роботи Міського штабу національно-патріотичного виховання»,  з метою формування в учнівської  молоді високої громадянської активності та національної свідомості, причетності до творення сьогодення України та його майбутнього в школі було створено штаб національно-патріотичного виховання, який об’єднав всю вищезазначену роботу.

На початку навчального року у рамках реалізації Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо її реалізації, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р.    № 641, на підставі листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в начальних закладах» від 17.02.2015 р. №1/9-78, наказу районного відділу освіти № 174 від 09.09.2016р.  та з метою удосконалення змісту, форм та засобів патріотичного виховання учнівської молоді  організовано  роботу в школі щодо участі у Всеукраїнській  дитячо-юнацькій військово-патріотичній  грі «Сокіл» («Джура»). Рій школи «Золотий сокіл» взяв участь у змаганнях міського етапу гри, працював наполегливо, але високих результатів не досяг. Джури нашого рою прагнуть працювати і надалі та перемогти в наступному році.

Радою школи у вересні 2016 року проведено загальношкільну радіо – лінійку, присвячену Міжнародному Дню Миру та майстер – класи по виготовленню Голубів миру, з якими учні школи вийшли на подвір’я для флешмобу (вишикувалися у вигляді слова «МИР»). Даних голубів діти передали  до 93-ї Харківської механізованої бригади ЗСУ з побажаннями миру нашим захисникам.

Учні навчального закладу активно брали участь у благодійних акціях та ярмарках. Так у жовтні проведено осінній ярмарок «Осінні очі доброти», а виручені кошти Рада лідерів передала на лікування нашому учню – інваліду 4 класу Грому Микиті. У березні діти  з великим бажанням поділилися власними іграшками з дітьми  інтернатів міста Дніпра.

     Під час акції «Лист пораненому» діти писали листи учасникам антитерористичної операції зі словами вдячності та підтримки, малювали малюнки, писали вірші які разом з листами  передали до Харківської 93-ї окремої механізованої бригади та 40-го батальйону «Кривбас» .

Незабутнє враження справила зустріч за круглим столом у листопаді 2016 року з учасниками АТО: заслуженим журналістом України, ветераном АТО, головою правління громадської організації «Дніпровська міська спілка воїнів АТО «ЩИТ» Ожогіним В. І., учасником АТО, заступником командира батальйону Харківської 93-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України, майором Солодовником О. О. та представниками громадської організації «Дух нації» в рамках патріотичного заходу «Я громадянин – патріот держави!». Кожен учень мав змогу висловитися, поспілкуватися з гостями та зробити для себе висновки, що значить бути патріотом. Представники організації «Дух нації» надали можливість дітям побачити макети зброї, попрактикуватися в одяганні захисного спорядження. Під час зустрічі учнями передано листи, малюнки та «Янголів» для захисників  Харківської 93-ї окремої механізованої бригади.

З метою виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до подвигів українських військових, згідно плану роботи шкільного штабу національно-патріотичного виховання лідерами учнівського самоврядування організовано участь у навчальному вишколі військово-патріотичного спрямування на базі Громадської організації «Дух нації».  Такі зустрічі не залишають жодну дитину байдужою.

З метою попередження та профілактики негативних проявів в учнівському середовищі, протягом навчального року класні керівники 1-11 класів проводили батьківські збори, на яких розглядалися питання щодо роз’яснення нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

У квітні 2017 року учні початкової школи зустрілися з головою громадської організації ветеранів АТО Солонянського району воїнів АТО Гурським Р.М., молодшим сержантом 40-го батальйону «КРИВБАС», командиром розвідувального взводу Збройних Сил України  який завітав зі словами подяки за листи та малюнки учнів, що підтримували наших захисників та в знак подяки вручив закладу Подяку від організації та передав прапор України з підписами наших захисників.

  Відповідно до Концепції громадянського виховання; Закону України «Про забезпечення соціально-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Комплексної програми запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності», «Комплексної програми профілактики злочинності» у закладі забезпечене своєчасне виявлення сімей, діти з яких опинились в складних життєвих умовах, їх облік та систематична перевірка умов утримання та виховання. На обліку в школі таких сімей 5, в них виховується 7 дітей. Із цією категорією сімей проводиться систематична робота спеціалістів КМЦСССДМ та  педагогів школи.

 Згідно плану роботи школи, щоквартально проводиться – засідання Ради профілактики правопорушень. Протягом навчального року проведено 5 засідань  РПП, розглянуті справи 6 учнів школи. На внутришньошкільному обліку протягом 2016/2017 н.р стоїть 3 чоловік з числа учнів 4-8 класів, а саме: схильні до пропусків навчальних занять без поважної причини – 1 учень (Косенко О. учень 8 класу); бездоглядність з боку батьків – 2 учні (учень 4 класу Озимін Д., учениця 7 класу Озиміна Н.)

   Дуже важливою ланкою виховної роботи в КЗО «СЗШ № 48» ДМР є пропаганда здорового способу життя. З метою збереження і зміцнення здоров’я, розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів у навчальному закладі проводився Місячник фізичної культури та спорту «Здоров’я дитини – здоров’я нації», в ході якого класними керівниками 1-11 класів проведено Єдиний урок «Олімпійський рух».

   Протягом навчального року наші учні брали участь у спортивних змаганнях різного рівня та направленості, а саме:

-        Відбірковому турі міських змагань з баскетболу серед команд загальноосвітніх закладів Шевченківського району(8-9 клас, хлопці)

-        У патріотичному фітнес-марафоні «Дніпро. Фітнес. Штурм» приймали участь учні 8,10 класу;

-        У  районних змаганнях з футзалу серед учнів 2005-2006 р.н. загальноосвітніх закладів Шевченківського району.

-  У районних змаганнях з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч» (4-7 класи, хлопці)

-        Команда учнів 7-10 класів брала участь у районних змаганнях із стрітболу;

-        Команда учнів 7-10 класів брала участь у районних змаганнях із волейболу;

   З метою дотримання правил безпечної поведінки  дітьми на вулиці, в місцях громадського відпочинку, в освітніх закладах і вдома класні керівники провели низку виховних бесід з питань протимінної безпеки населення та дітей  у школі:  «Сам удома: безпека твоєї оселі», «Сам надворі. Безпечна прогулянка», « У небезпечних місцях. Ігри у небезпечних місцях» , «Небезпечні речовини», «Евакуація  з приміщення школи»  «Порятунок і захист людей у надзвичайних ситуаціях»,  «Надання невідкладної допомоги у  надзвичайних ситуаціях».  Адміністрацією школи проведено  «День цивільного захисту», поновлено  інформаційно-довідковий куточок з питань безпеки життєдіяльності.

З метою антинаркотичної пропаганди організовується дозвілля молоді, спрямоване  на просвітницьку і виховну роботу. Небайдужими є до даного питання і учні КЗО «СЗШ №48». З метою належного виховання майбутнього покоління 13 квітня було організовано зустріч з членами громадської організації,  ініціаторами проекту «Drugs_off», яку проведено під гаслом «Молодь проти наркотиків». Щоб не дозволити злу розповсюджуватися, саме підростаючому поколінню,  треба набиратись знань і життєвого досвіду, щоб завтра стати основою суспільства і взяти відповідальність за долю країни.

   Начальний рік закінчився святом Останнього дзвоника, під час якого усі переможці були відзначені грамотами та похвальними листами, а 10 учнів відзначено пам’ятними статуетками «Учень року 2016». Однак найголовнішу перемогу отримали учні 8 класу. За підсумками навчального року учні 8 класу визнані найкращими учнями школи та отримали перехідну нагороду «Клас року», яку кожен рік традиційно буде отримувати той клас, який показав себе якнайкраще у виховному та навчальному процесі протягом року.    

Про фінансово-господарську діяльністьз розвитку матеріально-технічної бази у 2016-2017 навчальному році, проведення ремонту шкільних приміщень

Адміністрацією школи  протягом навчального року за кошти спонсорів придбано та замінено 13  металопластикових вікон.

 Протягом  Всеукраїнської акції з благоустрою "За чисте довкілля" закладом були проведені такі роботи: прибрано територію школи, побілено дерева та бордюри. Заклад на 90% - металопластиковими вікнами.  Дирекцією школи були подані необхідні клопотання до депутатів Дніпровської ради Панченка Д. Г., щодо виділення коштів на придбання та заміну решти 12-ти вікон на металопласикові та Степанян О.О.  щодо придбання технічного обладнання (в кількості  3 плазмових телевізорів)  у кабінети, в яких будуть навчатися учні за сучасними програмами з постійним підключенням до Інтернету, а також директора гуманітарної політики Глядчишина Г. В.  про  допомогу в капітальному ремонті сходинкових приміщень.

Тісна співпраця була з Радою школи, батьківськими комітетами, які надавали значну матеріальну допомогу школі в придбанні канцтоварів, фарби,   будівельних матеріалів, ремонту оргтехніки, проведено ремонтні роботи актової та обідньої зали, косметичний ремонт приміщень закладу, придбано  будівельні матеріали.

На 2017 – 2018 навчальний рік адміністрація школи планує продовжити роботу по підвищенню методичного і наукового рівня викладання предметів, запровадження новітніх технологій, зміцненню матеріальної бази школи при тісній співпраці з  депутатським корпусом Дніпровської міської ради.