Published using Google Docs
Aktualny Regulamin Wydarzeń w siedzibie “Avangardy” - 5.11.2022
Updated automatically every 5 minutes

Regulamin Wydarzeń w siedzibie Stowarzyszenia “Avangarda”

§1. Wydarzeniem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każde spotkanie lub impreza organizowana w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki “Avangarda” (ul. Targowa 66/22, 03-734 Warszawa, KRS 0000272294, REGON 140858970, NIP 113-26-66-535, zwane dalej Stowarzyszeniem) przez jego członków lub przez osoby trzecie, za zgodą Stowarzyszenia. W tym samym czasie w siedzibie Stowarzyszenia może się odbywać więcej niż jedno Wydarzenie.

§2. Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu.

§3. Organizatorem Wydarzenia jest osoba (lub osoby) zgłaszająca chęć zorganizowania wydarzenia w drodze ustalonej przez Stowarzyszenie. Do Organizatora Wydarzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Uczestnika.

§4. Niniejszy Regulamin ma charakter ogólny i jest stosowany do wszystkich Wydarzeń z zastrzeżeniem, że regulaminy, umowy i porozumienia dotyczące określonych Wydarzeń mogą zmieniać przepisy niniejszego Regulaminu.

§5. Stowarzyszenie w czasie Wydarzeń reprezentują jego członkowie, którzy jednocześnie sprawują w jego imieniu nadzór nad przebiegiem Wydarzeń.

§6. Wydarzenia mają charakter niekomercyjny i nie mają charakteru imprez masowych. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość prowadzenia w trakcie Wydarzeń zbiórki pieniężnej na własne cele statutowe i dalszą działalność.

§7. Wydarzenia mogą mieć charakter otwarty (kierowane są do nieograniczonej grupy odbiorców) bądź zamknięty (kierowane są do określonych odbiorców, a udział w nich mogą brać wyłącznie Uczestnicy zaproszeni przez Organizatora Wydarzenia).

§8. Udział w Wydarzeniach może wziąć każdy, jednak osoby poniżej 18. roku życia powinny brać w nim udział za wiedzą i zgodą opiekunów prawnych.

§9. Ze względów bezpieczeństwa Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w siedzibie Stowarzyszenia.

§10. Wszystkie organizowane wydarzenia muszą być zgodne z przyjętymi przez m.st. Warszawa zasadami równego traktowania. W szczególności nie mogą naruszać przepisów zakazujących dyskryminacji i muszą być wolne od dyskryminacji ze względu na takie cechy jak: płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia charakteru wydarzenia i prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.

§11. Stowarzyszenie może odmówić możliwości przeprowadzenia Wydarzenia bez podawania powodów.

§12. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Kopia niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia, w portalu Facebook na grupie “Labirynt Avangardy” oraz w siedzibie Stowarzyszenia. Przedstawiciele Stowarzyszenia udostępnią na każde żądanie Uczestnika kopię niniejszego Regulaminu.

§13. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się decyzjom Stowarzyszenia.

§14. Stowarzyszenie i Organizator Wydarzenia zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania Wydarzenia, jednak nie odpowiadają za szkody na rzeczach lub osobach Uczestników oraz osób trzecich wynikłych z nierozważnego czy niebezpiecznego zachowania Uczestników, jak również z takich, które wynikły na skutek niepodporządkowania się decyzjom Stowarzyszenia.

§15. Uczestnicy i członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do traktowania innych osób z szacunkiem.

§16. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości i sprzątania po sobie.

§17. Zabrania się wstępu do miejsc oznaczonych napisem „zakaz wstępu”, przekraczania taśm odgradzających, przestawiania ławek i zastawiania ciągów komunikacyjnych. Do niektórych pomieszczeń wstęp mają jedynie osoby upoważnione przez Stowarzyszenie.

§18. Zabrania się wprowadzania zwierząt bez zgody Stowarzyszenia, za wyjątkiem psów-przewodników.

§19. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie Wydarzenia oraz na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Targowa 66 w Warszawie. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, Stowarzyszenie ma prawo do pozyskania od Uczestnika, wobec którego zachodzi podejrzenie spowodowania szkody, jego danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL, których okres przechowywania nie będzie przekraczał okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§20. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.

§21. W czasie Wydarzeń obowiązuje zakaz:

(a) palenia tytoniu, w tym e-papierosów i im podobnych oraz stosowania otwartego ognia,

(b) posiadania i spożywania napojów alkoholowych,

(c) posiadania i stosowania nielegalnych substancji o charakterze odurzającym lub psychotropowym.

W czasie Wydarzeń zamkniętych dopuszczalne jest spożywanie niewielkich ilości napojów alkoholowych, jednak zarząd Stowarzyszenia może bez podania przyczyny wyrazić wobec tego sprzeciw. Obowiązuje również całkowity zakaz przebywania na terenie siedziby Stowarzyszenia osób pijanych bądź będących pod wpływem nielegalnych środków odurzających lub psychotropowych.

§22. Na teren siedziby Stowarzyszenia nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ogólnego. Dotyczy to w szczególności: broni białej, broni tzw. bezpiecznej (np. wykonanej z otuliny lub gumy), broni palnej, broni pneumatycznej typu ASG i paintball, replik broni, środków toksycznych, żrących, skrajnie łatwopalnych, materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych, gazu obronnego, pałek.

§23. Jeżeli przedmioty, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, są potrzebne do przeprowadzenia punktu programu w czasie Wydarzenia, należy zgłosić ten fakt Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie przechowa przedmioty w depozycie i udostępni na czas trwania atrakcji, podczas której przedmioty muszą być pod stałym nadzorem osoby prowadzącej punkt programu. Stowarzyszenie może nie wyrazić zgody na wykorzystanie zgłoszonych przedmiotów i zażądać: zapewnienia ich odpowiedniego zabezpieczenia (np. ASG: wyjęcie magazynków, rozłączenie napędów, ustawienie bezpieczników w pozycji bezpiecznej, zwolnienie sprężyn), zakazania pewnych czynności z nimi związanych (np. wyjmowania miecza z pochwy) lub nawet usunięcia ich z terenu Wydarzenia.

§24. Stowarzyszenie ma prawo do natychmiastowego usunięcia z Wydarzenia bez prawa powrotu każdego Uczestnika, który:

(a) nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu,
(b) nie stosuje się do decyzji Stowarzyszenia,
(c) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Stowarzyszenia i jego mienia, Uczestników i ich mienia, Wspólnoty Mieszkaniowej Targowa 66 w Warszawie oraz jej mieszkańców i ich mienia,
(d) zachowuje się natarczywie, obraźliwie lub agresywnie względem kogokolwiek,
(e) nie przestrzega przepisów dotyczących praw autorskich (np. poprzez bezprawne publiczne odtwarzanie multimediów lub handel ich nielegalnymi kopiami).

Usunięcie z Wydarzenia jest równoznaczne z koniecznością opuszczenia przez usuwanego Uczestnika terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Targowa 66 w Warszawie i jest każdorazowo odnotowywane przez Stowarzyszenie z podaniem imienia i nazwiska usuwanego uczestnika, do których podania usuwany Uczestnik się zobowiązuje.

§25. Wszystkie przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia będą zgłaszane przez Stowarzyszenie na policję.

§26. Każdy Uczestnik zgadza się na publikacje elektroniczne i poligraficzne grupowych fotografii i materiałów audiowizualnych wykonanych na terenie i podczas trwania Wydarzenia, na których będzie występował jego wizerunek. Stowarzyszenie zobowiązuje się do nie publikowania zdjęć dzieci bez wyraźnej zgody opiekunów prawnych.

§27. O sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie decyduje Stowarzyszenie.

§28. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2022 roku i obowiązuje Uczestników oraz przedstawicieli Stowarzyszenia.