Všeobecné obchodní podmínky společnosti MediaRey, SE účinné od 8.12.2017

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky právních vztahů v souvislosti s realizací dodávek zboží mezi společností MediaRey, SE, IČO: 291 45 872, se sídlem Praha 1, Revoluční 1082/8, PSČ: 110 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 950 jakožto prodávajícím na straně jedné (dále také jako „prodávající“) a fyzickou nebo právnickou osobou, jakožto kupujícím na straně druhé (dále také jako „kupující“; prodávající a kupující dále také jako „smluvní strany“).
 2. Základní kontaktní údaje prodávajícího jsou
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) prodávajícího budou nedílnou součástí každé smlouvy (dále také jako „Smlouva“), kterou v rámci obchodních vztahů v souvislosti s realizací dodávek zboží prodávající a kupující uzavře.
 2. Dodávky zboží dle Smlouvy spočívají v dodávkách reklamních předmětů z aktuální nabídky prodávajícího (dále také jako „reklamní předměty“) a v dodávkách periodik vydávaných prodávajícím v elektronické či tištěné podobě ve formě předplatného či samostatného prodeje jednotlivých vydání periodik: Forbes, Forbes Next, Forbes Woman, Forbes Life, Forbes Nejbohatší lidé (dále také jako „periodika“, reklamní předměty a periodika dále také společně jako „zboží“), jehož dodání bylo mezi prodávajícím a kupujícím závazně sjednáno ve Smlouvě.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Veškeré neadresné nabídky prodávajícího se považují za orientační a nezávazné, včetně nabídky zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu www.forbes.cz.
 2. Objednávka kupujícího učiněná na základě nabídek prodávajícího prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách prodávajícího, osobně v sídle prodávajícího, telefonicky na telefonním kontaktu prodávajícího uvedeném v čl. 1.2 VOP, anebo zasláním objednávky na adresu sídla prodávajícího či jeho e-mailový kontakt uvedený v čl. 1.2 VOP, se považuje za návrh na uzavření Smlouvy, který prodávající přijímá (rozhodne-li se dle vlastní volby k přijetí takového návrhu) písemným potvrzením či potvrzením e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Kupující v rámci své objednávky uvede tyto údaje: fakturační adresa a doručovací adresa (není-li totožná s adresou fakturační), jméno a příjmení kupujícího či jeho název, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, IČ, DIČ, označení zboží, počet kusů zboží. Údaje obsažené v objednávce kupujícího jsou závazné a tento není oprávněn učiněnou objednávku následně odvolat, zrušit ani jakkoli měnit bez výslovného souhlasu prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy na základě dohody s kupujícím, v případě, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo v případě, že periodikum již není dostupné. Kupující bere na vědomí, že zobrazení periodika na internetových stránkách prodávajícího je pouze ilustrační a indikativní, a že prodávající je oprávněn dodat periodikum v libovolném provedení.
 3. Pro uzavření i obsah Smlouvy je rozhodující potvrzení objednávky prodávajícím. Předmětem Smlouvy je dodání zboží kupujícímu v rozsahu potvrzené objednávky, převedení vlastnického práva k tomuto zboží na kupujícího a uhrazení kupní ceny kupujícím prodávajícímu v souladu se Smlouvou.
 4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od Smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom prodávající kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v objednávce a případně vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu. Ustanovení čl. 3.3. VOP není ustanovením předchozí věty tohoto článku VOP dotčeno.
 5. Kupující je ve vlastním zájmu povinen prodávajícímu neprodleně oznámit jakékoli změny údajů uvedené v objednávce. V případě žádosti o dočasnou nebo trvalou změnu adresy, na níž má být zboží doručeno/doručováno, sdělí veškeré nové nezbytné údaje prodávajícímu na kontaktní údaje uvedené v čl. 1.2 VOP nejméně však deset pracovních dní před datem účinnosti požadované změny.
 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Ceny dodávaného zboží a služeb (poštovné či přepravné) či jakékoliv jiné obdobné náklady jsou vždy určeny aktuálním ceníkem prodávajícího, platným ke dni potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.
 2. Veškeré platby prodávajícímu budou hrazeny kupujícím v českých korunách, a to následujícími způsoby:
 1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího;
 2. bezhotovostně platební kartou v případě prodeje zboží přes e-shop prodávajícího;
 3. bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay, v případě prodeje zboží přes e-shop prodávajícího.
 1. V případě, že kupující neuhradí splatnou cenu zboží v celé výši, nebude prodávající povinen plnit své závazky ze Smlouvy. V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné ceny je prodávající dále oprávněn vůči kupujícímu uplatňovat právo na náhradu škody, a to do výše všech nákladů, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s dodáním sjednaného zboží a dále všech nákladů souvisejících, jakož i ušlý zisk a další škodu. Došlo-li k zahájení dodávek zboží, avšak kupující neuhradí cenu za zboží, konkrétně předplatné periodik, vzniká prodávajícímu za kupujícím pohledávka za odebraná periodika.
 2. V případě porušení povinností ze strany kupujícího, zejména při zpoždění platby, je prodávající oprávněn (dle vlastní volby) odstoupit od Smlouvy anebo pozastavit plnění (včetně nevydání zboží či nedodání objednaných předplacených periodik). Kupující je povinen v případě odstoupení prodávajícího od Smlouvy vydat zboží prodávajícímu (na žádost prodávajícího) a poskytnout v tomto směru veškerou součinnost.
 3. Zápočet jakýchkoliv pohledávek kupujícího proti nároku prodávajícího na zaplacení kupní ceny, jakož i jakéhokoliv jiného peněžitého plnění dle Smlouvy je bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího vyloučený.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, VLASTNICKÉ PRÁVO
 1. Je-li prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení či jakékoliv jiné náklady prodávajícího, včetně vzniklé škody.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží kupujícím.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
 1. Uzavře-li prodávající s kupujícím jako spotřebitelem Smlouvu s použitím komunikačních prostředků na dálku, má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě písemně na adresu sídla prodávajícího. Kupující není oprávněn v souladu s § 1837 písm. i) občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy o dodávce periodik, jejímž předmětem je dodání jednotlivého vydání periodika.
 2. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 5.1. těchto VOP se Smlouva od počátku ruší. Zboží bude kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li kupující od Smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu). Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet, který je kupující povinen uvést v rámci odstoupení od Smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 3. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na náhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí kupujícím nemá vady, tzn. že:
 1. zboží má vlastnosti, které si strany Smlouvy ujednaly, případně takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
 2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. zboží je dodáváno v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
 4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti nebo na telefonickém či e-mailovém kontaktu uvedeném v čl. 2.1 VOP, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz .
 1. MARKETINGOVÉ AKCE
 1. Marketingovými akcemi se rozumí akce prodávajícího, v jejichž rámci prodávající nabízí a poskytuje zvláštní plnění např. dárky, slevy, nebo jiné benefity specifikované v podmínkách konkrétní marketingové akce (dále také jako „zvláštní plnění“) pro případ, že bude v rámci akce uzavřena smlouva o předplatném periodika. Nárok kupujícího na zvláštní plnění vzniká pouze v případě řádné a včasné úhrady ceny za předplatné periodika na stanovené období dle uzavřené Smlouvy a dodržení podmínek konkrétní marketingové akce.
 2. Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky. Prodávající nezasílá ani neposkytuje zvláštní plnění dle marketingových akcí prodávajícího mimo území České republiky. Smlouvy, jejichž předmětem je doručování zboží do zahraničí, se řídí zvláštním ceníkem.
 1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SMLOUVĚ O PŘEDPLATNÉM
 1. Smlouvou o předplatném se prodávající zavazuje dodávat kupujícímu po určité časové období za sjednanou cenu objednané výtisky periodika nebo v případě digitálního předplatného zpřístupnit aktuální elektronickou verzi deníku (dále také jako „předplatné“).
 2. Doručování předplatného bude zahájeno do 5 pracovních dnů poté, co prodávající obdrží od kupujícího sjednanou cenu za předplatné. Přístup k elektronické verzi předplatného bude kupujícímu umožněn bezprostředně poté, co prodávající obdrží od kupujícího sjednanou cenu za předplatné.
 3. Předplatné je v případě standardního předplatného dodáno jeho vložením do poštovní schránky na adresu uvedenou kupujícím v objednávce předplatného. Kupující je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků předplatného. Schránka musí být řádně označena jménem a příjmením/názvem kupujícího a musí umožňovat volné vložení výtisků předplatného tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před vytažením nepovolanou osobou. Prodávající neodpovídá za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků, pokud je nezavinil, zejména v případě, kdy nebudou splněny podmínky uvedené v tomto článku VOP.
 4. V případě uzavření smlouvy o předplatném získá kupující zároveň možnost přístupu k elektronické verzi předplatného prostřednictvím aplikace prodávajícího, kdy za tímto účelem obdrží kupující na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce přístupové údaje umožňující mu využití elektronické verze předplatného v rámci aplikace společnosti MAZ Publishing se sídlem 135 W. 26th St. New York, NY 10001, Spojené státy americké nebo aplikace společnosti CoverPage, s.r.o., Ilkovicova 6276, 842 16 Bratislava, Slovenská republika. Prodávající neodpovídá za chyby či případné výpadky v provozu aplikací ani za případná poškození potenciálně způsobená aplikacemi těchto společností na přístrojích kupujícího. Prodávající se zavazuje po zřízení přístupu kupujícího do aplikace umožnit kupujícímu přístup k elektronické verzi předplatného 24 hodin denně. Přístup a přístupové údaje k elektronické verzi předplatného jsou nepřenosné a platí výhradně pro přístup osoby kupujícího k elektronické verzi předplatného z jednoho zařízení (např. tabletu, mobilního telefonu či počítače).
 5. Smlouva o předplatném může být ukončena dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kupujícího doručenou na adresu sídla prodávajícího s výjimkou smlouvy o předplatném na dobu určitou a smlouvy o předplatném uzavřené v rámci marketingové akce. V případě písemné výpovědi kupujícího dojde k ukončení smlouvy o předplatném ke konci kalendářního měsíce, a to uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po měsíci, v němž došlo k doručení písemné výpovědi prodávajícímu. Prodávající deaktivuje kupujícímu ke dni ukončení Smlouvy o předplatném přístup k elektronické verzi předplatného.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Okamžikem uzavření Smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Znění VOP může prodávající přiměřeným způsobem měnit, doplňovat či rušit, přičemž aktualizované znění VOP bude uveřejněno na internetových stránkách prodávajícího a informace o změně VOP bude učiněna zveřejněním v periodikách a zároveň odesláním oznámení o této změně na kupujícím sdělený e-mailový kontakt či jiným vhodným způsobem. V případě, že kupující, který uzavřel s prodávajícím smlouvu o předplatném na dobu neurčitou, nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném do 10 dnů po doručení oznámení o změně VOP. Výpovědní doba činí v tomto případě 1 měsíc a počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu. Nevyužije-li kupující svého práva na výpověď smlouvy o předplatném, má se za to, že se změnou VOP souhlasí.
 2. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pouze české znění Smlouvy je závazné; případné překlady Smlouvy do jiného jazyka mají pouze informativní povahu.
 3. Při pochybnostech o tom, zda bylo předplacené periodikum řádně a včas doručeno nebo zda byl učiněn jiný úkon (volání, odeslání elektronické či faxové zprávy, výzva, upomínka, apod.), je rozhodující výpis ze systému prodávajícího.
 4. Kupující uděluje uzavřením Smlouvy výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač v případě užívání webových stránek prodávajícího. Cookies jsou malé soubory sloužící prodávajícímu a zadavatelům reklamy zobrazované na webových stránkách k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci s internetovou stránkou a k následnému využití některých funkcí internetové stránky. Prodávající informuje kupujícího předem přímo na svých internetových stránkách o ukládání tzv. cookies a nabízí předplatiteli možnost zpracování takových údajů odmítnout. Pokud předplatitel ukládání tzv. cookies neodmítne, platí, že s ukládáním souhlasí.
 6. Prodávající zpracovává a uchovává informace o kupujícím v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující uzavřením Smlouvy dává prodávajícímu souhlas se zpracováním veškerých informací včetně osobních údajů (jméno a příjmení, akademický titul, doručovací adresa, sídlo, IČ, DIČ, e-mailový kontakt a telefonní kontakt) souvisejících s obchodním vztahem za účelem uskutečnění plnění Smlouvy, pro zasílání informací a obchodních sdělení dle čl. 9.5 VOP a marketingových akcí prodávajícího, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním. Osobní údaje kupující poskytuje dobrovolně a budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování dle tohoto článku VOP, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně, úplně a pravdivě, a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jakékoliv změně svých osobních údajů. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou externího dopravce za účelem doručení zboží. Požádá-li kupující o informaci ohledně zpracování jeho osobních údajů, tuto mu prodávající bez zbytečného odkladu předá, přičemž za poskytnutí informace je prodávající oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Je-li žádost kupujícího dle předchozí věty shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 7. Smlouva bude po svém uzavření prodávajícím archivována a bude přístupná pouze prodávajícímu; zákonné povinnosti dodavatele vůči orgánům veřejné moci tím nejsou dotčeny.
 8. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Tím nejsou dotčena práva prodávajícího vyplývající ze změny okolností v souladu s ust. § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.
 9. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od Smlouvy či výpovědi Smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od Smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 10. Pokud by se některé z ustanovení VOP stalo zcela nebo částečně neplatným, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Namísto neúčinného ustanovení platí účinné ustanovení, jež se co nejvíce blíží ekonomickému účelu neúčinného ustanovení. Totéž platí pro případné smluvní mezery.