ПЕРСПЕКТИВНИЙ

ПЛАН РОБОТИ

закладу

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №113 Криворізької міської ради Дніпропетроввської області  

 

на 2016-2021 роки

Розділ І.  Програма розвитку закладу на 2016-2021 н.р.

1.1  Паспорт Програми розвитку.

Назва

Зміст Програми

Тип програми

Програма розвитку (перспективне прогнозування)

Підстава для розробки Програми

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі.

Нормативно-правова база

Закони України:

1.Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р.№1060 – XVII

2. Закон України «Про загальну середню освіту» від13.15.1999р. № 651 - XIV

3. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 6 липня 2010 року № 2442–VІ та зміни до нормативної бази галузі освіти внесені Кабінетом Міністрів України 27 серпня 2010 року:

        1. Постанова № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад". Положення визначає основні засади діяльності загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності.

        2. Постанова № 779 "Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв'язку з переходом на 11-річний строк навчання", яким визнано такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання", крім пункту 2 зазначеної постанови; постанову Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 року № 620 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року № 1717".

4. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Закон набрав чинності з 1 січня 2011 року.

Укази Президента України:

1. Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

Акти Кабінету Міністрів України:

1. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011р. № 426.

2. Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.11.№1392.

Накази Міністерства освіти і науки України:

 1. «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчаль-них досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329.

Програми:

 1. «Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2013-2017 р.»

Мета Програми

 • створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;  
 • забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.

Завдання Програми

 1. Створення умов для реалізації державного стандарту, соціального та особистісного освітнього замовлення.
 2. Здійснення побудови освітнього процесу з позиції особистісного підходу, формування в школярів навичок самостійно оволодівати інформацією та знаннями.
 3. Створення здоров’язберігаючого середовища – оптимальних умов для навчання та  виховання дітей.
 4. Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.
 5. Підтримка дітей і молоді з особливими потребами.
 6. Вдосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвиток їх творчої ініціативи.
 7. Впровадження нових Державних стандартів: початкової , базової та повної загальної середньої освіти.
 8. Забезпенчення ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій.
 9. Реалізація Концепції профільного навчання учнів, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної освіти.
 10. Забезпечення якісної підготовки та проведення ЗНО й підсумкових оцінювань випускників школи.
 11. Формування в  учнів національної  самосвідомості, високих людських якостей  та  почуттів, готовності  до  вибору майбутньої професії.
 12. Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу.
 13. Сприяти діяльності інформаційно-освітнього простору закладу.
 14. Спільна робота з батьками щодо формування освітньої та управлінської політики школи.

Термін реалізації Програми

2016-2021 рр.

Етапи реалізації Програми

 Організаційно-проектувальний етап  (2016-2017 н.р.)

 (січень серпень 2017 р.):

 • розробка Концепції розвитку закладу;
 • визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інноваційних проектів);
 • виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми.

Реалізація проблеми (2017-2018 н.р.)

- практична реалізація інноваційних проектів програми;

- організація моніторингового спостереження за результатами;

- координація дій.

Набуття досвіду (2018-2019 н.р.)

Узагальнення результатів (2020-2021 н.р.), (вересень-грудень 2019 р):

 • аналіз результатів моніторингу Програми розвитку

на 2016—2021 н.р.;

 • поширення позитивного досвіду;
 • визначення перспектив подальшої роботи

Ресурсне забезпечення Програми

 • Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи.
 • Залучення фахівців вищих навчальних закладів, державних та громадських організацій у якості консультантів.
 • Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо);
 • Підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів;
 • Прозорість використання фінансів.

Структура Програми

 • Вступ.
 • Концепція розвитку навчального закладу на 2016-2021 рр.
 • Розділи програми.
 • Цільові проекти.

Очікувані результати

 • Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.
 • Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів).
 • Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.
 • Впровадження вивчення двох і більше іноземних мов .
 • Підвищення якості вихованості школярів.
 • Створення позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її конкурентоздатності.

Показники ефективності Програми

 • Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад, творчих конкурсів.
 • Зростання позитивного іміджу навчального закладу та конкурентноздатності школи на ринку освітніх послуг.
 • Збільшення контингенту учнів.
 • Розширення ділових партнерських зв’язків із різними освітніми установами.

Контроль, корекція та оцінювання Програми

 • Системний моніторинг реалізації розвитку Програми та її фінансування;
 • Участь батьків і громадськості в незалежному оцінювання якості освіти.

1.2  Обґрунтування необхідності створення Програми розвитку.

Освіта — найважливіше із земних благ,

якщо вона найвищої якості.

 Інакше вона абсолютно даремна.

Дж. Р. Кіплінг

Підготовка Програми розвитку закладу  на 2016-2021 рр. зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти.

Пріоритетними напрямами розвитку освіти  є:

        Сучасне суспільство  переходить до доби, в якій цивілізація стає інформаційною. З тим нагальною залишається здатність особистості формувати міжособистісні стосунки, вступати в комунікацію, володіти різними соціальними ролями. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню цієї проблеми сприяють  доцільні методики оптимального використання  сучасних інформаційних засобів навчання. Так у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) зазначено: «Формування інформаційно-комунікаційної компетенції учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального циклу діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формуванні зазначеної компетентності». Одночасно обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

       Програма визначає основні шляхи розвитку школи. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування двома іноземними мовами,  комп’ютерними технологіями, включаючи спілкування через Інтернет.

Ідеться про створення такого середовища в закладі, яке б плекало творчу особистість, створювало умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Програма розвитку школи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість навчально-виховного процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів закладу.

Проекти, з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі завдання:

        Основними результатами Програми розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти.

        Програма дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі 5 років (2016-2021).

 1. Концепція розвитку закладу    на 2016 – 2021 н.р.

І. Загальні положення

   

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними Державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових  здобутків у освітній галузі.

Новий Державний стандарт початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей  (учень знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює, тощо).  Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями,  до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено:

        Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів.  Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.  Тому КЗШ №113 — це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних та світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, школа життєтворчості.

  Основна мета діяльності навчального закладу – це безперервний процес підвищення ефективності навчально–виховного процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація навчально–виховного процесу.

   Навчально – виховний процес навчального закладу процес спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного самовизначення:

  Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

  Комунікативна компетентність  - здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, які оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. Складовими комунікативної компетентності є комунікативні здібності, комунікативні вміння, комунікативні знання.

   Комунікативно-особистісний потенціал є інтегруючим компонентом соціального інтелекту як складового потенціалу особистості, що визначається її можливостями у сфері міжособистісної взаємодії, які реалізуються за наявності у людини комунікативних здібностей, умінь та навичок. Під соціальним інтелектом мають на увазі здатність людини розуміти не лише саму себе, а й інших людей, їхні взаємовідносини і прогнозувати міжособистісні події. Комунікативна культура розглядається як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації, сформованість певних здібностей. Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних  завдань сучасної школи є розвиток саме комунікативних компетентностей  учнів, у тому числі:

          Сучасний світ – світ інформаційних технологій,  доступ до скарбниць науки  нам дарують засоби масових комунікацій зокрема підключення до мережі Internet:

         Можливості засобів ІКТ безмежні, тому однією із першочергових задач школи є підготовка учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, сформувати у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

  Разом з тим успішній діяльності сучасного навчального закладу сприяє інформатизація самого навчально– виховного процесу та управління закладом.

Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній процес зумовлена деякими суперечностями:

Інформатизація управлінської діяльності спрямована на автоматизацію роботи, вдосконалення єдиного інформаційного освітнього простору закладу, оперативне одержання необхідної інформації, ефективне використання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, що має на меті досягнення ефективного управління якістю педагогічного процесу.

ІІ. Мета та завдання

Мета: створення умов для  цілісної системи розвитку комунікативної та комунікаційної культури учасників навчально-виховного процесу, розвитку творчої особистості учня.

На реалізацію визначеної мети спрямовані основні завдання діяльності:

Основними очікуваними результатами вирішення цих завдань є:

III. Принципи функціонування

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №113

Діяльність закладу базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації, широкого застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки  партнерства.

Демократизація. Передбачає автономію (самостійність) закладу у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, установлення довір'я між учасниками педагогічної діяльності.

Науковість. Передбачає наукове обгрунтування форм, методів і змісту навчання, здійснення завдань з урахуванням результатів наукових досліджень у педагогіці, психології та інших науках.

Гуманізація та гуманітаризація Визначають завдання збереження й відновлення екології людини: її тілесного й духовного здоров'я, сенсу життя, особистої свободи, моральності, щастя, усебічного розвитку, прояву здібностей, обдарувань, талантів.

Культуровідповідність. Забезпечує збереження, передачу, відновлення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти; орієнтує освіту на виховання людини культури шляхом інтеграції освіти в культуру й, навпаки, культури — в освіту.

Соціалізація. Полягає в забезпеченні оптимальних умов для засвоєння й відтворення особистістю соціального досвіду, що свідчить про нормальне, безболісне входження людини в життя суспільства; закладення в освіту механізмів адаптації, життєтворчості, рефлексії, виживання, збереження індивідуальності кожної дитини.

Неперервність, наступність та інтеграція. Забезпечують єдність усіх ланок освіти (від дошкільної до вищої), взаємодію школи з іншими закладами освіти й організаціями на основі співдружності, спрямованої на поглиблення, профільність, конкретизацію освітнього процесу, його наступність і цілісність; набуття освіти впродовж усього життя за умови інтеграції та поглиблення набутих раніше знань.

Варіативність. Передбачає широкий вибір форм і засобів освіти й виховання як у навчальний, так і позанавчальний час для задоволення духовних запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних можливостей, інтересів; розвиток факультативних курсів, гуртків, секцій, клубів, студій.

Індивідуалізація. Забезпечує розвиток здібностей особистості до самопізнання, саморегуляції, самоконтролю, самоорганізації.

Природовідповідність. Полягає в забезпеченні фізичного розвитку дитини, збереженні її здоров'я; особлива увага звертається на розвиток природних потреб, здібностей, виховання її екологічної свідомості.

Гармонізація родинної й шкільної освіти. Передбачає створення умов, за яких батьки виступають як перші вчителі й партнери; тісна співпраця з батьками для досягнення спільних цілей розвитку кожної дитини.

ІV. Зміст діяльності

Головна мета, завдання й принципи діяльності закладу зумовлюють необхідність модернізації змісту, методів і форм навчально-виховного процесу.

Загальними засадами визначення нового змісту освіти є гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість, широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки партнерства.

Школа працює відповідно до плану роботи закладу.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі затверджених Міністерством освіти і науки України типових навчальних планів загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання, з вивченням двох іноземних мов.

Індивідуалізація і диференціація навчання в школі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частин навчального плану. Відповідно до нього, педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, що допущені Міністерством освіти і науки України, науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники, обладнання, форми, методи й засоби навчання.

В основу змісту діяльності закладу покладено систему наук, які дозволяють формувати в учнів сприймання світу як єдиного цілого, розкривати роль кожної науки в розвитку світової культури й суспільства.

Організація навчально-виховного процесу закладу базується на основі науково обґрунтованого вибору педагогічними працівниками програм, методів, форм і засобів навчання й виховання.

Поряд із традиційними застосовуються інноваційні технології навчання, які роблять урок цікавим, змістовним, творчим, розвивальним, ведеться самостійна робота учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова, науково-дослідницька діяльність.

Школа через методичну раду закладу визначає і впроваджує варіативний компонент освіти, а педагоги обирають ефективні форми й методи навчання та виховання, а також визначають зміст освіти відповідно до чинних варіантів програм або шляхом створення авторських програм і комплексів.

Напрям діяльності закладу у вивченні декількох іноземних мов,  інформатизації навчально-виховного процесу передбачає розробку та апробацію різних методик вивчення іноземних мов  та застосування комп’ютерних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів відповідно до виду навчальної діяльності. Також буде впроваджена  робота зі  створення медіатеки навчальних занять із метою забезпечення інформаційного супроводу процесу навчання.

Основний зміст діяльності:

        Напрям діяльності з розвитку комунікативної компетентності учасників навчально – виховного процесу передбачає запровадження вивчення декількох іноземних мов та використання у навчальній діяльності інноваційних технологій з метою розвитку наступних складових комунікативної компетентності:

         

Режим роботи школи визначається на основі нормативно-правових актів та за погодженням із територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Навчання здійснюється в дві зміни.

V. Основні шляхи реалізації Концепції

Нормативні документи, що забезпечують умови діяльності закладу, визначений обсяг навчального матеріалу; кількість теоретичних, практичних і самостійних занять залежно від форм навчання; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; норми матеріально-технічного й фінансового забезпечення, норми фізичного та психологічного навантаження учасників навчально-виховного процесу.

Науково-методичне забезпечення

       Розробка теоретико-методологічних аспектів освіти в закладі, застосування спеціальних психолого-педагогічних технологій, упровадження нових форм організації та управління освітнім процесом.

       Розробка науково-методичного забезпечення підготовки педагогічних працівників.

       Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, розробка різнорівневих, диференційованих та варіативних програм, навчально-методичних посібників, підручників для вчителя та учня.

Співпраця школи з науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними та громадськими організаціями.

        Розробка програмно-методичного забезпечення підготовки батьків.

        Висвітлення проблем та напрацювань у науково-методичних виданнях, засобах масової інформації.

Робота навчального закладу спрямовується на розробку навчально-методичного забезпечення таких структурних одиниць:

-   автоматизоване робоче місце директора та його заступників,

-   інформаційно-бібліотечний центр,

-   прес-центр,

-   технічне оснащення засобами ІКТ навчальних кабінетів.

Діяльність закладу спрямована на :

1. Підвищення кваліфікації педагогів спрямовано на відпрацювання вмінь:

2. Співпраця школи з науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними, громадськими організаціями.

3. Висвітлення проблем та напрацювань у фахових виданнях, засобах масової інформації.

Медичне забезпечення

Неперервний медичний контроль, психолого-педагогічні спостереження за станом здоров'я, психічного та фізичного розвитку учнів, учителів.

Розподіл дітей за результатами медичного обстеження на групи для занять із фізичної культури.

Санітарно-гігієнічне виховання, просвітницька робота з учнями, батьками, учителями щодо здорового способу життя, попередження захворювань школярів та професійних захворювань педагогів.

Організація та фахова підтримка

 Для якісної роботи школи планується  комплекс заходів, який складається з відповідних управлінських дій,  навчання керівних кадрів і педагогічних працівників способам і методам використання комп’ютерної техніки та комунікаційних технологій в процесі управління і навчально-виховному процесі тощо.

Для  досягнення мети необхідно:

 -  формування баз даних учнів;

 -        створення бази даних бібліотечного фонду школи;

 -        залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет – конференціях;

 -        залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет – проектах.

Фінансове забезпечення

Гарантоване нормативне фінансове забезпечення за рахунок державного й місцевого бюджетів.

Додатковими джерелами фінансового забезпечення можуть бути: добровільні внески державних і приватних підприємств, фірм, акціонерних компаній, громадських організацій, вітчизняних та зарубіжних благодійних фондів, фізичних осіб; кошти,благодійних внесків членів батьківських комітетів.

VI. Управління школою

Управління школою здійснюється її засновником через Департамент освіти і науки в межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом закладу.

Безпосереднє керівництво здійснюється директором.

Управління педагогічним і навчально-виховним процесом у закладі базується на принципах творчого підходу, ініціативи і співпраці всіх суб'єктів управлінської системи, плановості, демократизації, гуманізації, наукової організації праці, психологічного забезпечення.

Застосовуються нові управлінські технології, які базуються на законах менеджменту.

В основу соціально-педагогічної системи покладено корпоративний стиль управління.

У закладі діють органи громадського самоврядування: загальні збори (конференція),  рада школи, батьківський комітет, учнівське самоврядування.

Основними функціями управління закладом є:

•  інформаційно-аналітична;

•  мотиваційно-цільова;

•  планово-прогностична;

•  організаційно-виконавча;

•  контрольно-діагностична;

•  регуляційно-корекційна.

Міжнародні зв'язки

Міжнародна співпраця має наметі вивчення сучасних зарубіжних технологій освіти, широку участь педпрацівників та учнів у міжнародних заходах (конференціях, семінарах, конкурсах тощо), прямі зв'язки школи із зарубіжними колегами.

Міжнародні зв'язки мають розвиватися шляхам:

•  обміну педагогічними працівниками та учнями;

•  створення спільних центрів;

•  укладення угод про співпрацю;

•  обміну науковою інформацією, науковою та навчально-методичною літературою, пресою;

•  проведення спільних конференцій, семінарів;

•  проведення спільних наукових досліджень;

•  підготовки і перепідготовки педагогічних працівників;

•  створення міжнародних клубів.

Розділ ІІ

2.1  Цільові проекти

         2.1.1.  Проект:  Створення освітнього простору для розвитку соціальної компетентності та громадської активності учнів

  Актуальність проекту:

Контингент учнів сучасної загальноосвітньої школи є досить неоднорідним. Тому сучасний вчитель повинен вміти працювати з будь-якими учнями. Знайти до них індивідуальний підхід, розвивати мотивацію до навчання, виховувати творчо-мислячу, креативну особистість. Зробити це може лише висококваліфікований педагог. Стати таким можливо лише у випадку наявності компентністного підходу до науково-методичної роботи.

Шкільна методична служба дає можливість членам педагогічного колективу не лише приймати участь в уже готових проектах, але й приймати активну участь в їх розробці, апробації інновацій, постійно стимулюючи розвиток творчого потенціалу вчителя, спрямованого на формування і розвиток особистості учня.

В свою чергу слід пам’ятати, що робота  шкільної методичної служби буде ефективною лише втому випадку, якщо вона організована як цілісна система заходів.

Мета проекту:

Створення єдиного методичного простору школи, спрямованого на розвиток професійної компетенції педагогів шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, активних форм і методів навчання і управління та створення умов для формування освітньої компетентності педагогів та учнів школи.

Завдання :

Термін реалізації проекту: 2015-2016 н.р. – 2019-2020 н.р.

І етап  Підготовчий (мотиваційно-настановчий),  2015-2016 н.р.

ІІ етап Концептуально-діагностичний (проектувальний),  2016-2017н.р.

ІІІ етап Практичний,  2017-2018 н.р.

ІV етап Корекційно-аналітичний, 2018-2019 н.р.

V етап Підсумковий, 2019-2020 н.р.

Науково-методичне забезпечення проекту:

Очікувані результати:

І етап Підготовчий (мотиваційно-настановчий),  2015-2016н.р.

Мета: визначення основних напрямків роботи над проектом, визначення рівня готовності педколективу працювати над обраною проблемою,  здійснення аналізу наявних ресурсів щодо впливу на стан соціалізації, визначення напрямів введення інноваційних змін, аналізування результатів діагностики ефективності існуючих форм і методів методичної роботи в школі.

№ п/п

Основні заходи

Термін виконання

Відповідальні

1

В навчальному плані школи передбачити:

-уроки варіативної складової з економіки для учнів 5-9 класів,

- курсу «Світ професій»,

- курсу «Настав час вибору»

Червень 2015

Дегтярова Л.І.,

директор

2

Виявляти дітей, які потребують логопедичної допомоги та направляти до логопедичного пункту (на базі школи)

Протягом року

Богдан Н.С., логопед

3

Подовжити договір з Криворізьким державним комерційно-економічним технікумом про співпрацю та роботу на базі закладу технологічних класів

Червень 2015

Директор

4

Створити творчу групу по підготовці проекту школи «Створення освітнього простору для розвитку соціальної компетентності та громадської активності учнів»

Серпень 2015

Заступник директора з НВР

Крилова Т.В.

5

В річному плані роботи передбачити цикл відкритих уроків спрямованих на розвиток соціальної компетентності учнів

Вересень 2015

Дегтярова Л.І., Крилова Т.В., Скуба Н.В.

6

Оформити договори з ВНЗ І- ІV рівнів акредитації про співпрацю

Вересень-жовтень 2015

Дегтярова Л.І., директор школи

7

Підготувати річний план роботи з питань профорієнтації, де передбачити різні форми роботи. Продовжити роботу на виконання міської Програми «Школа-ЗНЗ-підприємство»

Вересень 2015

Крилова Т.В.

8

Провести підготовчу роботу по відкриттю класів з поглибленим вивченням англійської мови

Листопад-грудень 2015

Крилова Т.В.

9

Провести педагогічну раду «Організація діяльності шкільних методичних комісій на першому етапі роботи над проектом області «Освітні стратегії соціалізації громадянського суспільства»

Жовтень 2015

Крилова Т.В., Скуба Н.В.

10

Направити роботу психологічної служби на виховання толерантності через проведення годин психолога

Протягом навчального року 2015

Кость М.В., практичний психолог

11

Провести цикл психолого-педагогічних семінарів:

«Психолого-педагогічні проблеми соціалізації в умовах демократизації суспільства»,

 «Вікові особливості соціалізації учнів»,

«Навчальна та міжособистісна взаємодія педагогів та учнів»,

«Практичні поради педагогові щодо психічної саморегуляції»

Протягом навчального року

Кость М.В.

12

Провести відкрите заняття з елементами тренінгу «Толерантність»

03.12.2015

Кость М.В.

13

Розробити анкети для виявлення готовності педагогічного колективу працювати над проектом школи

Вересень 2015

Творча група

14

Провести методичну раду з питань «Створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання»

Січень 2016

Кикоть А.А., заступник директора з  ВР

15

Продовжити виховну роботу у закладі з питань патріотичного виховання, учнівського самоврядування, вихованості

Протягом навчального року

Кикоть А.А., класні керівники 1-11 класів

16

Розробити анкети для учнів з метою виявлення рівня соціальної свідомості

Вересень 2015

Творча група

17

Проаналізувати результати роботи на І підготовчому етапі проекту

Травень 2016

Крилова Т.В.

18

В плані виховної роботи передбачити проведення виховних годин:

«Уроки доброти», для учнів 1-4 класів,

«Толерантність – шлях до взаєморозуміння», для учнів 5-9 класів,

«Роль місцевого самоврядування у розвитку демократії», для учнів 10-11 класів

Листопад 2015

Кикоть А.А., класні керівники 1-11 класів

19

Проведення тематичних тижнів та декад

Протягом навчального року

Дегтярова Л.І.,

Крилова Т.В., Скуба Н.В.,

ІІ етап Концептуально-діагностичний (проектувальний),  2016-2017н.р.

Мета: провести діагностику психолого-педагогічного статусу учнів різних вікових груп; підготувати рекомендацій для вчителів, ШМК, класних керівників,батьків; залучати батьків до співпраці учнів, батьків та вчителів шляхом проведення спільних свят, екскурсій;  організація шкільних онлайн-конкурсів соціалізуючого спрямування; координація діяльності методичних структур в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогів, учнів; впровадження активних форм методичної роботи

№ п/п

Основні заходи

Термін виконання

Відповідальні

1

Роботу психологічної служби направити на проведення діагностики учнів різних вікових категорій

Вересень-жовтень 2016

Кость М.В.,

практичний психолог

2

Провести психолого-педагогічний семінар « Психологічна служба рекомендує»

Листопад 2016

Кость М.В., творча група

3

У річному плані передбачити активні форми співпраці з батьками – батьківський всеобуч, ярмарки, спільні виховні години, свята

Протягом навчального року

Кикоть А.А.

4

Продовжити реалізацію шкільних проектів:

 • «Обдарованість»;
 • «Вихованість»;
 • «Лідер»;
 • «Толерантність»

Протягом навчального року

Кикоть А.А., Крилова Т.В., Скуба Н.В.

5

Проаналізувати роботу класів з поглибленим вивченням англійської мови

Грудень 2016

Крилова Т.В., Єлсукова О.С.

6

Проаналізувати виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків мікрорайону

Жовтень 2016, березень 2017

Скуба Н.В.

7

Керівнику ШМК «Технологій» запланувати проведення конкурсів з питань соціалізації

Грудень 2016, березень 2017

Шовкопляс М.В.

8

Провести анкетування з питань майбутнього працевлаштування учнів 9,11 класів

Березень 2017

Кикоть А.А.

9

Провести педраду «Інноваційні засоби соціалізації особистості в сучасному освітньому просторі

Листопад 2016

Крилова Т.В.

10

Провести психолого-педагогічний семінар «Конфлікти в дитячому колективі та шляхи їх вирішення»,

«Превентивне виховання як складова виховання учнівської молоді, спрямована на запобігання проявам асоціальної поведінки підлітків»

Протягом навчального року

Кость М.В.

11

Провести педраду «Робота з батьківською спільнотою на сучасному етапі»

Січень 2017

Кикоть А.А.

12

Підготувати проведення конкурсу на кращим тематичний тиждень

Протягом навального року

Керівники ШМК

ІІІ етап Практичний,  2017-2018 н.р.

Мета:сформувати систему роботи над проблемою; визначити основні ідеї;  спрямувати роботу педагогічних працівників на розробку оригінальної структури (моделі) соціалізуючого освітнього простору; продовжити співпрацю з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації,  співпрацю з Криворізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Криворізьким міським центром зайнятості,  провести поточне оцінювання виконання завдань, що дозволить вчасно здійснити якісну корекцію та з’ясувати об’єкти, які варто розвивати особливо.

№ п/п

Основні заходи

Термін виконання

Відповідальні

1

Поновити договори з навчальними закладами всіх рівнів акредитації

Серпень-жовтень 2017 р.

Дегтярова Л.І.

2

Провести спільно з КМЦСССДМ зустріч з батьками учнів, які перебувають в зоні ризику

Грудень 2017 р.

Кость М.В.

3

Продовжити співпрацю школи з Криворізьким міським центром занятості, організувати екскурсію до центру «Як знайти роботу»

Березень 2018

Крилова Т.В.

4

Провести тренінг для учнів 11-х класів «Як  писати резюме» та «Позитивний імідж майбутнього робітника»

Квітень 2018 р.

Кость М.В.

5

Провести педраду «Професійне самовизначення як чинник соціалізації та адаптації учнів»

Жовтень 2017 р.

Крилова Т.В.

6

Провести педраду «Динаміка сформованості позитивних моральних якостей учнів школи»

Січень 2018 р.

Кикоть А.А.

7

Провести цикл засідань ШМК з тем:

- «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості»,

- «Реалізація розвивально-корекційного напрямку у діяльності класного керівника»,

- «Формування дослідницьких компетенцій учнів на уроках та  у позакласній роботі: здобутки, перспективи, плани на майбутнє».

Підготувати практичні рекомендації.

Жовтень 2017 р.,

Січень 2018 р.

Керівники ШМК

8

Підготувати проведення симулятивної гри «Демократія у дії»

Лютий 2018 р.

Пеннер О.В.

9

Активно залучати учнів до участі у профорієнтаційних екскурсія

Протягом навчального року

Крилова Т.В.

10

Узагальнити матеріали за 3 роки роботи над проектом школи

Квітень 2018 р.

Крилова Т.В.,

Кость М.В.

11

Розмістити матеріали роботи над проектом на сайті школи

Квітень 2018 р.

Власова Т.О.

ІV етап Корекційно-аналітичний, 2018-2019 н.р.

Мета:аналіз попередніх результатів, визначення недоліків та позитивних сторін у виконанні проекту, внесення змін (при потребі), підготовка матеріалів для публікацій, представлення досвіду  школи на районних методичних об’єднаннях

№ п/п

Основні заходи

Термін виконання

Відповідальні

1

Внести до річного плану роботу шкільну конференцію «Актуальні проблеми удосконалення аналітичної культури вчителя (нові підходи до аналізу уроку на основі системно-діяльнісного підходу)»

Лютий 2019 р.

Дегтярова Л.І., Крилова Т.В., Скуба Н.В.

2

Внести на розгляд творчій групі аналіз результатів роботи закладу за 3 роки з метою виявленні позитивних та недопрацьованих сторін. Підготувати практичні рекомендації вчителям школи

Листопад 2018 р.

Крилова Т.В., Скуба Н.В., Кость М.В., Мошкова Н.В.

3

Провести педагогічну раду «Виконання програми Національно-патріотичного виховання»

Січень 2019 р.

Кикоть А.А.

4

Стан реалізації шкільних проектів:

 • «Обдарованість»;
 • «Вихованість»;
 • «Лідер»;

«Толерантність»

Квітень 2019р.

Кикоть А.А., Крилова Т.В.. Скуба Н.В.

5

Проаналізувати роботу класів з поглибленим вивченням окремих предметів, результативність впровадження годин варіативної складової

Травень 2019 р.

Дегтярова Л.І., Крилова Т.В.

6

Підготувати матеріали роботи над проектом для публікації у професійних виданнях

Протягом навчального року

Творча група проекту

7

Проведення загальношкільних заходів – «Шляхами Тарасових героїв», «День Соборності України», «День пам’яті героїв», «Вітаємо милих жінок» та ін

Протягом навчального року

Кикоть А.А.

8

Аналіз стану роботи соціально-психологічної служби. Результативність проведення рейдів

Березень 2019

Кикоть А.А.

V етап Підсумковий, 2019-2020 н.р.

Мета:підсумувати питання впливу компонентів соціалізуючого освітнього простору на рівень готовності особистості взаємодіяти з соціумом; стану підготовки педагогічних працівників до здійснення соціалізації дітей, підлітків і учнівської молоді; узагальнити перспективний досвід школи

№ п/п

Основні заходи

Термін виконання

Відповідальні

1

Внести до річного плану роботу шкільну конференцію «Результати роботи над проектом «Створення освітнього простору для розвитку соціальної компетентності та громадської активності учнів».

Травень 2020 р.

Дегтярова Л.І.

2

Внести до планів роботи ШМК питання результатів підготовки вчителів до здійснення соціалізації учнів

Протягом навчального року

Керівники ШМК

3

Проаналізувати результати вихідного діагностування учнів сформованості особистості діяти у соціумі

Квітень 2020 р.

Кость М.В.

4

Узагальнити матеріали шкільного проекту за показниками: освітній компонент шкільного соціалізуючого простору , соціальний компонент шкільного соціалізуючого простору. Підготувати рекомендації для молоди спеціалістів

Квітень-травень 2020 р.

Творча група

2.2.2.  Проект:  «Профільне навчання».

Мета проекту: забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді; виявлення та розвиток її професійних інтересів; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

Завдання проекту:

Пріоритети проекту: формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Примітки

Інформаційно-організаційні заходи

1.

Продовжити роботу над удосконаленням організаційно-педагогічних та інформаційних умов реалізації профільного навчання

постійно  

Дегтярова Л.І.

        

2

Вивчення нормативно-правової бази організації допрофільної підготовки та профільного навчання

кожного року

 

Адміністрація школи

3

Провести моніторингове дослідження готовності вчителів до роботи в профільних класах

протягом І семестру

кожного року

Кость М.В.  

4

На основі аналізу удосконалювати  позакласну роботу, направлену на  розвиток  мовленнєвих компетенцій  учнів

постійно

Кость М.В.

5

Оснащення предметних кабінетів відповідно до змістовного наповнення компоненту державного стандарту освіти на профільному рівні

протягом

 2016-2021

Адміністрація школи

6

Розміщувати інформацію з питань змісту й напрямів профілізації школи на веб-сайті закладу

протягом

 2016-2021

Крилов Т.В.,

заступник директора з НВР

7

Здійснювати моніторинг щодо відстеження ефективності системи профільного навчання

постійно

2016-2021  

Адміністрація школи

8

Проводити системний моніторинг щодо вивчення думки учнів, батьків, педагогів із питань організації профільного навчання

щорічно

 2016-2021    

Адміністрація школи

9

Забезпечувати комп’ютерну підтримку викладання профільних дисциплін

протягом

 2016-2021

Адміністрація школи  

10

Проводити аналіз працевлаштування випускників школи з урахуванням обраного профілю з метою корекції профілізації

щорічно

 2016-2021    

Кикоть А.А.,

заступник директора з ВР

11

Створювати навчально-матеріальну базу забезпечення профільного навчання в школі з урахуванням різних механізмів фінансування

постійно

2016-2021

Адміністрація  школи

Психолого-педагогічні заходи

12

Забезпечити координацію інформаційних  потоків між школою та вищими навчальними закладами шляхом

участі

 • у сумісних заходах і проектах;
 • конференціях і семінарах;
 • рекламних акціях вузів

(День відкритих дверей, зустріч з деканами та студентами факультетів, пов’язаними з іноземними мовами, економікою)

постійно

2016-2021

Адміністрація  школи

13

Налагодити співпрацю із спеціалізованими школами (міста, країни) з метою обміну досвідом, встановлення партнерських відносин  

постійно

2016-2021

Адміністрація  школи

14

Організувати позакласну роботу, направлену на удосконалення мовленнєвих компетенцій

постійно

2016-2021

 

 Кикоть А.А., заступник директора школи з НВР

15

Забезпечити умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їхніх природних задатків, нахилів шляхом

 • включення до варіативної складової навчальних планів спецкурсів та факультативів;
 • удосконалення навчальних планів спецкурсів та факультативів;
 • залучення до проектної діяльності (шкільний, межрегіональний, міжнародний рівень)
 • залучення до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, тощо

постійно

2016-2021

 

Адміністрація   школи

16

Забезпечити психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання

постійно

2016-2021

Кость М.В., Лавріненко Т.В., психологічна служба

17

Поповнювати банк науково-методичних матеріалів із профільного навчання

постійно

2016-2021

Крилоа Т.В., заступник директора з НВР

Методичні заходи на реалізацію проекту

18

Методична рада «Моніторинговий супровід ефективності профільного навчання»

2016 - 2017

Крилова Т.В.,

заступник директора з НВР  

19

Нарада при заступникові директора питання: «Сучасні методики на шляху  удосконалення профільного навчання в середній школі»

2016 – 2017

Крилова Т.В., заступник директора з НВР  

 20

Круглий стіл «Використання ІКТ в реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання»

2016-2017

Крилова Т.В., заступник директора з НВР  

21

Нарада при директорові: «Стан реалізації проекту «Профільне навчання»

2017 – 2018

Крилова Т.В.,

заступник директора з НВР  

22

Нарада при заступникові директора: «Профільне навчання: погляд в майбутнє»

2019 – 2020

Крилова Т.В., заступник директора з НВР  

Очікувані результати:

2.1.3  Проект:  «Обдарована дитина».

 

Мета проекту: створення оптимальних умов  для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуального, творчого, спортивного,естетичного.

Завдання проекту:

•  забезпечити оптимальні умови для розвитку й творчої реалізації обдарованих дітей;

•  забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання й підтримки обдарованих дітей як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження й розвитку потенціалу нації;

•  залучати до роботи з обдарованими дітьми висококваліфікованих педагогічних і науково-педагогічних працівників;

•  спрямувати покрашення матеріально-технічної бази школи на поповнення бібліотечних фондів, створення ресурсного центру на базі бібліотеки для інформаційно-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми.

Пріоритети проекту: створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей.

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

1

Постійно поповнювати шкільний інформаційно-ресурсний банк даних «Обдарована дитина»

щорічно

2016—2021 н.р.

Крилова Т.В., заступник директора з НВР

2

Проводити шкільні олімпіади, інтелектуальні конкурси, турніри для обдарованих дітей

щорічно

2016—2021 н.р.

Адміністрація, голови ШМК

3

Брати участь у міських олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, турнірах для обдарованих дітей

щорічно

2016—2021 н.р

Адміністрація, члени пед-колективу

4

Забезпечити участь учнів школи в обласних та всеукраїнських турнірах, конкурсах, змаганнях, олімпіадах

щорічно

2016—2021 н.р

Адміністрація, члени пед-колективу

5

Продовжити проведення щорічного шкільного свята науки з відзначенням обдарованих учнів та їх наставників

щорічно

2016—2021 н.р

Адміністрація, члени пед-колективу

6

3 метою комплексної підготовки команди школи до участі в предметних олімпіадах і турнірах передбачити організацію роботи факультативів, спецкурсів, індивідуальних та групових занять

щорічно

2016—2021 н.р

Адміністація школи

7

Забезпечити науково-методичний супровід роботи вчителів з обдарованими дітьми

2016 - 2021 н.р.

Адміністрація, методична рада

8

Узагальнювати передовий педагогічний досвід учителів, які працюють з обдарованими дітьми

2016 - 2021 н.р.

Адміністрація, методична рада

9

Видати науково-методичні посібники, рекомендації для педагогічних працівників щодо організації роботи з обдарованими дітьми

2019 - 2020 н.р.

Адміністрація, методична рада

10

Поповнити фонди бібліотеки науково-методичною, довідковою, енциклопедичною літературою

постійно

2016—2021 н.р

Адміністрація  

Очікувані результати:

•  створення шкільної системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованих дітей;

•  підвищення рівня професійної компетентності педагогів та підготовки їх до роботи з обдарованими дітьми;

•  підвищення якості науково-методичних, інформаційно-організаційних послуг учителів, які працюють з обдарованими дітьми;

• підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими дітьми:

• створення шкільного інформаційно-ресурсного банку «Обдарована дитина»;

• моральне і матеріальне стимулювання творчих, обдарованих дітей та їх наставників.

2.1.5.  Проект «Інновації у сучасній школі».

Мета проекту: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів застосування результатів досліджень, формування «Іміджу школи».

Завдання проекту:

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

1

Теоретична, науково  - методична підтримка педагогів до  інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату.

Постійно

Адміністрація

2

Забезпечити участь навчального закладу  в інноваційній діяльності.

( участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти»)

Створення ініціативної групи у  закладі

2016 – 2021 р.р.

Вересень

ЗДШ, ЗДШ ВР,

Голова МР

3

Запровадження інновацій в управлінні навчальним закладом

Постійно

Директор школи

4

Створення картотеки з проблеми «Інноваційні технології навчання»

2016р. - 2021 р.

Голова МР,

Творча група «Інновації у сучасній школі»

5

Опрацювання освітніх сайтів з даної проблеми. Здійснювати інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціям іншими матеріалами)

2015 р.

2016 р.

6

Вивчення педагогічного досвіду вчителів школи, міста, України

2016 р.

Голова МР,

Творча група «Інновації у сучасній школі»

7

Діагностування рівня підготовленості педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності

2016 рік

Крилова Т.В., заступник директора з НВР

8

Розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи школи :

 • рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференції;
 • надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траекторії професійного і особистого розвитку.

2016-2017 н.р.

Голова МР,

Творча група «Інновації у сучасній школі»

9

Апробація теоретичних положень та методичних рекомендацій

2017-2018 н.р.

Голова МР,

Творча група «Інновації у сучасній школі»

10

Проведення роботи з колективом школи щодо впровадження обраної технології навчання:

 • психологічна і мотиваційна підготовка;
 • теоретична підготовка.

2017-2018 н.р.

11

Створення умов, за яких можлива інноваційна педагогічна діяльність

2017-2018 н.р.

Адміністрація школи

12

Аналіз попередніх результатів напрацювань у практику роботи членів творчої групи

2016-2017 н.р.

Голова МР,

Творча група «Інновації у сучасній школі»

13

Управління процесом впровадження інноваційних знахідок у школі

2016-2017 н.р.

Крилолва Т.В., керівники ШМК

14

Освоєння нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

 • засідання педагогічної ради, круглі столи,семінари тощо;
 • творча діяльність педагогів у методичних об'єднаннях;
 • участь у науково-практичних  конференціях;
 • узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег;
 • заняття на курсах підвищення кваліфікації;
 • самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою.

2016-2017 н.р.

Крилолва Т.В., керівники ШМК

15

Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи: розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій

2018-2019 н.р.

Крилолва Т.В., керівники ШМК

16

Вивчення та узагальнення стану роботи з упровадження інноваційних процесів у школі

2019-2020 н.р.

17

Захист напрацювань на засіданнях педагогічної ради, методичної ради

2018-2020 н.р.

18

Моніторинг якості інноваційної діяльності

2019-2020 н.р.

19

Оприлюднення результатів інноваційного пошуку. Спільно із вчителем висвітлювати позитивний досвід запровадження інноваційних технологій в засобах масової інформації.

2019-2020 н.р.

Крилолва Т.В., керівники ШМК

20

Проектування оновленого освітнього простору школи

2019-2020 н.р.

21

Здійснювати діагностику щодо виявлення готовності педагога до інноваційної діяльності (анкетування, аналіз навчально-виховного процесу, участь у методичних заходах)

2015-2020 н.р.

Крилолва Т.В., керівники ШМК  

22

Координація та супровід окремих інноваційних проектів

За потребою

Адміністрація

23

Педагогічна рада:

«Інноваційні форми навчально-виховної роботи в закладі. Вибір форм і методів навчання, а також взаємодія вчителів-предметників на паралелі - шлях до оптимального навантаження та працездатності учня.

2018-2019  рік

Крилова Т.В.

26

Семінар «Інновації в навчанні. Шляхи впровадження»

2018-2019н.р.

Крилова Т.В., Кикоть А.А.

27

Круглий стіл «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі»

2017-2018 н.р.

Крилолва Т.В., керівники ШМК

28

Методична рада «Удосконалення самоосвіти вчителя – чинник професійного зростання»

2018-2019 н.р.

Крилолва Т.В., керівники ШМК

Очікувані результати:

 1. Патріотичне виховання.

Проект: «Плекаємо патріотів України».

Мета проекту: 

Завдання проекту:

(пошукова робота, тематичних заходів, пов’язаних із знаменними та

пам’ятними датами);

Учасники проекту: вчителі, учні, батьки.

Тривалість:  5 років.

Тип проекту: творчий, виховний, колективний.

Актуальність проекту: патріотичне виховання підростаючого покоління – одна з найактуальніших задач нашого часу. Проект «Плекаємо патріотів України» - це можливість донести до вихованців, вчителів, батьків, що патріотизм – основа духовного життя кожної людини, її прагнення до волі та процвітання своєї країни. Патріотизм становить одну з найважливіших складових частин національного світогляду і поведінки людини у її ставленні до рідного краю, до інших націй і народностей. Збереження історико-культурних традицій народу, знання героїчного минулого – це основа патріотичного виховання.Актуальність проекту доведена самим життям. Спільна праця вихованців та педагогів сприяє формуванню духовно-етичних, патріотичних орієнтирів молоді.

Шляхи реалізації проекту

 

Зміст етапу

Термін реалізації

Виконавці

Підготовчий етап

1

Базовий етап, під час якого відбувається підготовка до реалізації проекту, підготовка нормативних документів, розробка перспективних планів, моніторинг базової системи патріотичного виховання в закладі.

2016-2017 н.р.

Кикоть А.А., Кость М.В., Мошкова Н.В.

Формуючий етап

2

Основний етап реалізації змісту проекту, що передбачає впровадження системи заходів із патріотичного виховання учнів.

2016-2019

Кикоть А.А., Мошкова Н.В.

Діагностико-корегуючий та прогностичний етап

3

Етап вивчення результативності реалізації проекту та прогнозування щодо напрямів його подальшого впровадження.

2019-2020

Кикоть А.А., Мошкова Н.В.

Очікувані результати:

 1. Соціально-профілактичний клуб-проект «Простір добра»

Мета проекту: 

Завдання проекту:

Учасники проекту: вчителі, учні, батьки.

Тривалість:  5 років.

Тип проекту: соціальний.

Актуальність проекту: 

        У зв’язку із радикальними політичними, соціальними та економічними перетвореннями у нашій державі, із національним відродженням, побудовою нового громадянського суспільства, існує потреба в громадянах, які мають глибоко усвідомлену, активну життєву позицію. Саме це зумовлює активізацію добровільної, волонтерської діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі. Тому актуальним є завдання формувати в школярів високу психологічну стійкість, готовність до виконання складних та відповідальних завдань за будь-яких суспільних умов, формувати найважливіших психологічних якостей, які необхідні для успішного життя і діяльності у суспільстві, виховувати свідомого громадянина, патріота через набуття молоддю соціального досвіду,формування  потреби та уміння жити в громадському суспільстві.

Шляхи реалізації проекту

 

Зміст етапу

Термін реалізації

Виконавці

Підготовчий етап

1

– створення мобільного волонтерського загону «Простір добра» 

2016-2017

Практичний психолог,  соціальний педагог,  класні керівники

Формуючий етап

2

– підготовка волонтерів щодо роботи у мобільній дитячій організації,

- розподіл волонтерів по групах, навчання волонтерів та  налагодження  праці  з  дітьми у класах,

- налагодження виконання учнями класів завдань проекту,

- залучення мобільної волонтерської групи до участі у благодійних  акціях, які спрямовані на надання допомоги  різним категоріям населення,

2017-2020

Практичний психолог, соціальний педагог.

Діагностико-корегуючий та прогностичний етап

3

Етап вивчення результативності реалізації проекту та прогнозування щодо напрямів його подальшого впровадження.

2020-2021

ЗДШ ВР,

практичний психолог, соціальний педагог.

Очікувані результати:

Перспективи розвитку проекту.

        Проект має  багато  аспектів  розвитку, спрямованих  на  різні  категорії дітей,  які  перебувають  у соціально несприятливих життєвих ситуаціях. Проект  «Простір добра»  за  своєю  структурою  є  довгостроковим,  тобто  запланованим  як  безперервна  взаємодія учнівської.  До того ж,  проект є, власне кажучи, невичерпним,  оскільки  щорічно змінюється  як цільова  аудиторія, так і учасники благодійного проекту.  До активу  мобільної волонтерської групи планується долучати інших дітей, які активно включаються у процес. Отже, можна говорити про певну циклічність як специфічну рису цього проекту.