Zgodne z zarządzeniem Nr  /2017

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu

i Rekreacji w Chmielnie

z dnia 27.11.2017 r. 

Regulamin

Kina w Chmielnie

należącego do Sieci Kino za Rogiem

§ 1 Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady prowadzenia kina należących do Sieci KzR;
 2. Sieć KzR - Sieć Małych Kin Społecznościowych Kino za Rogiem;
 3. Kino KzR – kino należące do Sieci Małych Kin Społecznościowych Kino za Rogiem;
 4. Widz – każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez Kino KzR;
 5. Sala kinowa – sala, w której odbywają się Seanse;
 6. Repertuar – wykaz Seansów, Wydarzeń i Transmisji odbywających się w Kinie KzR zawierający datę i godzinę ich rozpoczęcia;
 7. Seans – projekcja filmu fabularnego, dokumentalnego, animowanego albo innego utworu audiowizualnego;
 8. Wydarzenie – specjalne zaplanowane spotkanie zorganizowane przez Kino KzR;
 9. Transmisja – przekaz audiowizualny w czasie rzeczywistym;
 10. Bilet – dokument w formie papierowej lub elektronicznej upoważniający do uczestnictwa w Seansie, Wydarzeniu, Transmisji.

§ 2 Postanowienia ogólne:

 1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, każdy jego zapis dotyczący Seansu ma zastosowanie również do Wydarzenia i Transmisji realizowanej w Kinie KzR.
 2. Wstęp na Seans jest możliwy dla każdej osoby, z uwzględnieniem kategorii wiekowej dla której przeznaczony jest Seans, która zakupi i okaże ważny bilet, o ile jest wymagany.
 3. Zabrania się wnoszenia do Kina KzR przedmiotów lub substancji niebezpiecznych (łatwopalnych, żrących, wybuchowych), alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych.
 4. Podczas seansów filmowych zabrania się:

4.1. dokonywania rejestracji obrazu, dźwięku (zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn. zm));

4.2. korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń w sposób zakłócający oglądanie Seansu;

4.3. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;

4.4. zażywania środków odurzających;

4.5. wnoszenia i spożywania napojów, produktów spożywczych;

4.6. głośnego, niestosownego zachowania się (nie szeleść, nie spóźniaj się, nie ściągaj butów, nie kop siedzeń, nie przeszkadzaj podczas seansu innym widzom, nie ignoruj zachowania swoich dzieci/podopiecznych, nie rozmawiaj),  śmiecenia;

4.7. użytkowania wyposażenia Kina KzR niezgodnie z przeznaczeniem;

4.8. niszczenia mienia Kina KzR;

4.9. wprowadzania zwierząt bez zgody pracowników Kina KzR, z wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących.

W przypadku łamania w/w zakazów pracownik Kina KzR ma prawo wyprosić widza z Kina KzR bez prawa do zwrotu kosztów biletu, wezwać ochronę lub Policję.

§ 3 Rezerwacja biletów:

 1. Rezerwacji Biletów na Seans można dokonać:

1.1. telefonicznie pod numerem telefonu: 506-867-699;

1.2. za pośrednictwem e-mail: kino@chmielno.pl;

1.3. osobiście w kasie lub biurze Kina KzR;

 1. Rezerwację można anulować telefonicznie, mailowo lub osobiście w kasie lub biurze Kina KzR. Należy podać nazwisko pod jakim rezerwacja została założona.
 2. Kasa Kina KzR czynna jest 30 min. przed każdym Seansem, zamykana 5 minut przed Seansem.
 3. Zarezerwowane Bilety należy odebrać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Seansu.                    W przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 4. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów po rozpoczęciu Seansu. Zwrot możliwy jest najpóźniej na 15 minut przed Seansem.
 5. Pracownik ma prawo odmówić zwrotu ceny Biletów z przyczyn formalnych (np. braku środków        w kasie). W takich sytuacjach zwrot będzie dokonany w momencie pozwalającym na dokonanie zwrotu. Pracownik Kina KzR  zobowiązany jest poinformować klienta o pierwszym możliwym terminie zwrotu ceny Biletów.
 6. Zwrot ceny Biletów jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego Biletu.
 7. Kasa Kina KzR jest zamykana na 5 minut po rozpoczęciu każdego Seansu.
 8. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 10-osobowych i większych. Opiekunom grup zorganizowanych przysługuje wstęp wolny. Liczba bezpłatnych Biletów uzależniona jest od liczby osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:

9.1. grupa do 15 podopiecznych do 10 r. ż. - od 1 do 3 opiekunów;

9.2. grupa do 15 podopiecznych od 10 do 16 r. ż. - od 1 do 2 opiekunów;

9.3. grupa do 15 podopiecznych powyżej 16 r. ż. - jeden opiekun.

 1. Bilet ulgowy przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny.
 2. Zakupione Bilety należy zachować do końca trwania Seansu.
 3. Pracownik Kina może odmówić sprzedaży Biletu lub wstępu na salę w następujących przypadkach:

11.1. pokaz Seansu nie jest możliwy, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, w powodu awarii lub w przypadkach losowych niezależnych od Kina KzR;

11.2. widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub psychoaktywnych, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych osób;

11.3. widz nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w Seansie;

11.4. widz nie spełnia wymogu granicy wieku (12 rok życia), od który dopuszcza się uczestniczenie w Seansie bez opieki osoby dorosłej;

11.5. wszystkie Bilety na seans zostały sprzedane.

 1. Pracownik Kina KzR ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych Biletów oraz zwrotu środków pieniężnych na zasadach określonych w Regulaminie w następujących przypadkach:

12.1. widz chce zwrócić Bilet po rozpoczęciu Seansu z powodów nie leżących po stronie Kina KzR;

12.2. widz chce zwrócić Bilet po częściowym udziale w Seansie.

§ 4 Postanowienia końcowe:

 1. Repertuar Kina KzR dostępny jest na:

1.1. stronie internetowe www.kinozarogiem.pl w zakładce „Nasze kina”;

1.2. stronach internetowych: chmielno.pl

1.3. na tablicy informacyjnej przed wejściem do Kina KzR;

1.4. na portalu społecznościowym Facebook na profilu o nazwie Kino za Rogiem w Chmielnie,         na którym są regularnie zamieszczane informacje o działalności Kina KzR.

 1. Kino KzR nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczuciem widza spowodowane udziałem          w Seansie.
 2. Kino KzR nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych lub zagubionych przez widza w Kinie KzR.
 3. Kino KzR zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
 4. Zakup Biletu na Seans jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2017 roku.

                                                                

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

Sportu i Rekreacji

/-/ EDYTA KLASA