Politisk prinsipprogram for NHHS 2019-2021

1. Formål

Prinsipprogrammet fastslår Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) sine politiske ambisjoner og meninger. Programmet skal være basert på politiske saker, og skal ta opp temaer som er relevante for studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH).

2. Overordnet prinsipp

De grunnleggende prinsippene til NHHS er målretting og valgfrihet. Dette innebærer at man vil arbeide for å spisse rollen til både institusjoner og studentorganisasjoner, for å gjøre disse mer målrettede og effektive, samtidig som man legger til rette for økt selvråderett og størst mulig lokal valgfrihet til å tilpasse seg den øvrige utviklingen i samfunnet.

3. Studiefinansiering        

Studenter skal sikres en personlig økonomi som gjør det mulig å gjennomføre studietiden på en god måte, gjennom lån og stipend. Den største økonomiske utfordringen for studenter er dårlig likviditet i studietiden, og det burde derfor være mulig for studentene å ta opp mer studielån dersom det er behov for det. Samtidig mener NHHS at det er grunnleggende positivt at de som ønsker seg arbeid ved siden av studiene og relevant arbeidserfaring skaffer seg det.

4. Studentvelferd

Et godt utbygget velferdstilbud er viktig for å sikre en god studietilværelse og like muligheter til utdanning for alle. Velferdstilbudet til studentene ved NHH skal hovedsakelig dekkes av det offentlige, Samskipnaden på Vestlandet (Sammen), og NHHS. Studentene skal ha gode tilbud blant annet innen helse, bolig, kollektiv, trening og kultur.

5. Frivillighet og kultur

Studentenes frivillige organisasjoner og kulturtilbud er essensielle møteplasser for studenter. Frivillig arbeid gir nyttig erfaring som supplerer faglig læring i utdanningen, samtidig som det gir velferd både for den enkelte student og for de øvrige. Deltakelse i studentorganisasjoner er en viktig faktor for fellesskap under studietiden, og derfor skal rekruttering til disse skje på en rettferdig måte.

6. Kvalitet i høyere utdanning

NHH skal være et klart førstevalg blant økonomisk-administrative studieinstitusjoner blant norske studenter, og tiltrekke seg høyt kvalifiserte internasjonale studenter. Å sikre god kvalitet i utdanningen er i både studentenes og samfunnets interesse. Nøkkelen til god utdanningskvalitet er spesialiserte utdanningsinstitusjoner, slik at de ulike fagmiljøene får utvikle seg gjennom samlet kompetanse.

7. Internasjonalisering

I dagens samfunn er det vanskelig å understreke hvor viktig internasjonalisering er. For Norge som historisk sett alltid har vært en åpen økonomi er det viktig at vi har en befolkning med internasjonal erfaring, samt at vi er åpne for å ta imot impulser utenfra.  

8. Miljø- og samfunnsansvar

NHHS innehar en sterk stemme, og er en sentral aktør, både internt på NHH og ellers i samfunnet. Med denne rollen følger ansvar, og det er derfor viktig at NHHS går foran som et godt eksempel for å sikre best mulig vilkår for klima, miljø og global utvikling. Dette innebærer blant annet å være en pådriver for bærekraftig utvikling både innenfor egen organisasjon, og å sette dette på dagsorden i samfunnet. Vi har bare en jordklode, og den må vi ta vare på.