Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị:

Chương:

 Trường THPT Chơn Thành

422

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5021/QĐ-SGDĐT ngày 29/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Đvt: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

570

1

Số thu phí, lệ phí

570

1.1

- Học phí năm 2018

570

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

570

2.1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

570

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

570

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước (1)

8.423,846

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

8.423,846

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.123,846

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

300

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

                                                                                  Hiệu trưởng

                                                                                  Đỗ Duy Bình