GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:  EDI11-INSTAL·LACIONS I

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

Tercer

Primer

Específica

6

Departament:    Ciència i tecnologia

Idioma: Català/castellà

Horari: Dj 9.50-11.40 – Dv 8.00-10.45

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Miguel Oliver Monserrat

Correu electrònic: moliver@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Cap de departament

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari d’atenció: 

2. Contextualització

L'assignatura pertany al grup d'assignatures referents a instal·lacions. Igual que és resta d'assignatures d'aquestes característiques aquesta conformada per continguts teòrics, així com les eines per a la seva dimensionat i utilització. Consta de part teòrica, pràctica i de càlcul. La seva importància dins el projecte d'interiors com a matèria per potenciar les bondats del projecte i millorar la realizacion d'intervencions d'interiorisme formant part important de l'actuació d'un bon dissenyador d'interiors. 

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

L’assignatura pertany a la matèria Materials i Tecnologia aplicats al disseny d‘interiors.

2.2. Perfil professional

L’assignatura té com finalitat capacitar al alumne per a poder dissenyar, predimensionar i valorar instal· dins els projectes d’interiorisme. Coneixement de les propietats i característiques, físiques, químiques i mecàniques,  així com matèries primeres i processos de producció dels diferents materials que intervenen en el disseny de aquestes instal·lacions, amb la finalitat de poder triar el tipus de instal·lació més adequat depenent de les necessitats i projectar el traçat, components i materials més adients d’acord al disseny del projecte.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Haver superat l’assignatura Fonaments científics i ecològics del disseny

3.2. Requisits recomanables 

Sensibilitat en la concepció i percepció d'espais interiors i les diferents maneres de percebre

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de l'informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodología d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

(Decret 43/2013 autonòmic)

-Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l’aprofitament i la utilització adequada d’espais

interiors.

-Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegen durant el desenvolupament i l’execució del

projecte.

-Conèixer els processos de fabricació, producció i manufacturat més usuals dels diferents sectors vinculats al disseny d’interior.

-Adequar la metodología i les propostes a l’evolució tecnològica i industrial del sector.

5. Resultats d’aprenentatge

-Identificar els diferents serveis necessaris dins cada espai depenguent del seu ús, solicitacions i normativa.

-Conèixer els diferents elements que formen un sistema de subministrador de serveis dins un espai interior.

-Projectar esquemes i traçats de les diferents instal.lacions adequats a cada necessitat optimizant els recursos.

-Elegir les solucions materials, formals i terminals adients per cada projecte.

-Precisar diametres i servituts de les instal.lacions als cabals, intensitats, materials, compatibilitats,...adequant els conductes al

projecte d’interiorisme.

6. Continguts

1.-INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA.CTE-HS-4:

Subministrament d’aigua. Proveïment d'aigua, públic i privat l'aigua als edificis. Condicions físiques, químiques i

microbiològiques.

Sistemes d'obtenció. Aigua superficial i subterrània, dessaladores.Instal·lacions de subministrament d'aigua freda directa.

Instal·lacions exteriors de provisió d'aigua. Provisió d'aigua a la ciutats. Nivell Piezométric. Instal·lació domiciliària. Connexió.

Canonada d'alimentació, claus de pas, tipus.

Servei directe. Servei amb tanc de reserva. Servei amb tanc hidropneumàtic. Tanc de reserva. Condicions constructives i

reglamentàries.Càrrega mínima sobre artefactes. Capacitat. Canonades. Materials i diàmetres mínims. Unions. Col·lector o

múltiple. Criteri de funcionament hidràulic en les canonades. Determinació de cabals de càlcul. Diàmetres i pèrdues de càrrega.

Disseny de la instal·lació. Reglamentacions i Normes. Criteris de disseny de la instal·lació.Instal·lacions de subministrament

d'aigua calenta individuals: Aparells d'escalfament. Generalitats. Escalfadors instantanis, Termotanques simples i d'alta

recuperació.

Sistema d'evacuació de gasos de combustió. Canonades. Materials i diàmetres mínims. Unions. Dimensionament.

Pràctica 1: Instal·lació d'aigua freda i calenta, aparells necessaris i determinació de cabals de servei.

2.-INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT:

CTE-HS-5 Evacuació d'Aigües. NTE-ISA, NTE-ISD, NTE-ISV, NTE-ISH Instal·lacions d'evacuació d'efluents: Instal·lacions

exteriors de desguàs. Sistema cloacal en ciutats. Instal·lacions domiciliàries de desguàs. Sistemes únic i separat. Sistema

primari: Canonada principal. Traçat i construcció. Materials, diàmetre i mínim. Dispositius d'accés a

canonades. Càmeres, boques d'inspecció.

Ventilacions de canonada principal. Tipus de juntes, diàmetres. Pendents i tapada.

Artefactes primaris, tancament hidràulic o sifó. Desifonatges. Sanitaris. Dipòsits, vàlvules. Desguassos d'artefactes primaris.

Sistema secundari: Artefactes secundaris. Lavatorios, banyeres, palanganas de dutxa, bidet, piletas de cuina, de rentar.

Desguàs d'artefactes secundaris. Materials i diàmetres de les canonades. Unions. Proves hidràuliques i d’estanquitat de tots els

sistemes.

Instal·lacions d'evacuació d'efluents pluvials. Instal·lacions exteriors de desguàs pluvial.

Instal·lacions domiciliàries de desguàs pluvial. Desguassos de ràfecs, sortints, mansardas i balconades.

Artefactes pluvials. Reixetes de pis, boca de desguàs, pileta de pis, embuts.

Desguàs d'artefactes en edificis de plantes altes. Interferències amb el fet constructiu. Dimensionament.

Pràctica 2: Instal·lació de sanejament: Seccions, pendents, ventilacions i sifons a disposar, arquetes finals i sifòniques.

3.-INSTAL·LACIONS DE PISCINES I TRACTAMENT D'AIGÜES:

Sistemes de depuració i filtratge, disseny i manteniment –

4.-INSTAL·LACIONS DE GAS:

Gasos combustibles -Gas natural, Gas envasat -Producció, transport i distribució de gas natural i envasat -Xarxes de distribució

-Reductors reguladors de pressió.Instal·lacions domiciliàries -

Disposicions i Normes -Gas envasat: equip individual i batería de cilindres - Gas

per xarxes: Canonada interna: materials, protecció domiciliària, regulador de pressió, mesuradors

-Canonada interna: materials, protecció, muntatge; Dimensionament -Artefactes de llar oberta, semi

-hermètic i hermètic o de tir balancejat - Aprovació, instal·lació, prescripcions reglamentàries, seguretat, automatisme.

Conductes per a evacuació de gasos de combustió.

Pràctica 3: Instal·lació de subministrament de gas, seccions i proteccions.

5.- INSTAL·LACIONS ACÚSTIQUES:

CTE Acústica, NBE CA-85 Condicions Acústiques Control del Soroll en Edificis. Pràctica

6. AÏLLAMENT TÈRMIC:

CTE-DA DB-HE/1. Característiques físiques i tèrmiques dels materials de construcció. Determinació del nivell d'aïllament tèrmic

de murs i sostres. Els coeficients U i R. Transmitancies i resistències tèrmiques. Forma de la construcció i estalvi d'energia. Ús

racional de l'energia. La normativa nacional.

Pràctica 4: Pèrdues calor. Condensacions en murs. Eficiencia energética.

7. Metodologia docent

Classes teòriques- Mètode expositiu. Grup gran.

Cada tema es presentarà estructurat lògicament amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a l’assoliment de les competències de l’assignatura.

Seminari-taller. Classe expositiva participativa. Grup gran-mitjà.

A les classe expositives participatives s’incorporaran espais per a la participació i intervenció dels estudiants mitjançant activitats de curta durada a l’aula, com són les preguntes directes, les exposicions de l’estudiant sobre temes determinats o la resolució de problemes vinculats amb els plantejaments teòrics exposats

Seminari-taller. Aprenentatge basat en recerca. Grup gran-mitjà.

Aquest mètode tindrà com a punt de partida un o diversos treballs de recerca que l’estudiant ha de dur a terme durant tot el semestre, el qual serà redactat i exposat oralment i públicament a classe.

Classes pràctiques Estudi de casos

Anàlisi intensiva i completa d’un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre, generar-ne hipòtesis, contrastar-ne les dades, reflexionar-hi, completar-ne coneixements, diagnosticar-lo i, en ocasions, assajar-ne els possibles procediments alternatius de solució.

Activitats de treball no presencial o autònom (en les quals no és present el professor):

Estudi i treball en grup: preparació de seminaris, lectures, recerques, treballs i memòries, obtenció i anàlisi de dades, etc., per exposar o lliurar.

Estudi i treball autònom individual: les mateixes activitats que figuren en l’apartat anterior, però fetes de forma individual. S’hi inclouen, a més a més, l’estudi personal, la preparació d’exàmens, el treball en biblioteques, les lectures complementàries, la resolució de problemes i exercicis, etc.

7.1. Estratègies generals metodològiques

----------------------

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

65 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S'exposa el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

21 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

30 hores

Classes pràctiques

Grup gran-mitja

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques

a l’aula.

11 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

3 hores

Activitats de treball no presencial

85 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes avaluatives

Individual

Pràctiques realitzades damunt els temes explicats a classe. Així com

finalització d’algunes iniciades les sessions pràctiques

40 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Petit grup

Pràctiques realitzades damunt els temes explicats a classe. Així com

finalització d’algunes iniciades les sessions pràctiques

40 hores

Estudi

Individual

Preparació per a la prova objectiva d’avaluació

5 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Ordinador de professor i projector/pissarra digital

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi no n’hi ha.

7.5 Activitats complementàries

En principi no n’hi ha.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

----------------------

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs i l’itinerari B per aquells alumnes que no assisteixen amb regularitat.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives. L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B. Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació ,a l’itinerari A, la qualificació mínima tan del treball com de la prova objectiva haurà de ser de 4, mentre que al B ha d’esser de 5.

Consideracions generals

Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà d'haver superat tots els examens proposats durant el curs, consistents en dues proves objectives de relació de conceptes i aplicació dels mateixos (avaluació contínua). Cada un dels exàmens es puntuarà amb una nota numèrica entre 0 i 10. Per aprovar la nota mínima de cada un dels exàmens parcials ha de ser de 5. No obstant això, per a fer mitjana entre les diferents proves s’ha de treure com mínim un 4, sempre i quan la mitjana de totes les proves sigui major o igual a 5

Per un altra banda i encara que l’assignatura s’enfoca des d’una forma bastant teòrica, durant el curs es proposen diversos treballs d’assimilació de l’explicació teòrica consistents en la recerca d’imatges, experiments de laboratori i recerca de catàlegs diferents amb la finalitat de crear la seva pròpia biblioteca de materials. Per a poder aprovar l’assignatura l'alumne haurà de lliurar tots els exercicis proposats, revisats i lliurats en las dates establertes pel professor amb una nota superior a 5.

Aquells alumnes que presentin tots els treballs i tinguin una mitjana superior a 5 en les proves teòriques, i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competències poden superar l'assignatura per avaluació contínua. La resta han de presentar-se a la prova ordinària i/o extraordinària.

Avaluació continua (itinerari A)

L’aplicació del procés d’avaluació contínua demana de l’alumnat una assistència mínima del 80% del total d’activitats d’aprenentatge presencials. L’avaluació consistirà en la realització correcta de les dues proves i el lliurament en la data prevista del treball de recerca que es proposi.

Els exercicis es plantejaran per escrit, on quedaran reflectits: les competències a assolir, els criteris d’avaluació i la data de lliurament. El retard en la presentació d’un exercici suposarà un decreixement de un 20% en la qualificació.

Aquells alumnes que superin correctament totes les proves o exàmens i presentin tots els treballs i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competències i assimilat els conceptes bàsics poden superar l’assignatura en l’avaluació contínua. La resta han de presentar-se a la convocatòria ordinària i/o extraordinària.

Es qualificarà com no presentat (NP) l’alumne que no hagi lliurat cap treball i no s’hagi presentat a cap prova teòrica.

Avaluació ordinària

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència mínima d’un 80% hauran de superar un examen en gener, amb les proves teòriques no assolides i hauran de lliurar les pràctiques no lliurades o suspeses.

Avaluació extraordinària

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència mínima d’un 80% hauran de superar un examen en Febrer, amb les proves teòriques no assolides i hauran de lliurar les pràctiques no lliurades o suspeses.

Aquells alumnes que no superin l’assignatura en l’avaluació continua i tinguin una assistència de menys d’un 80%, hauran de superar un examen en febrer amb tots els continguts de l’assignatura (amb nota no menor a 5) i lliurar un treball o treballs que es proposen a l’alumne i han de tenir puntuació igual o superior a 5 cada treball individualment. L’existència d’un treball amb nota inferior a 5 suposarà la suspensió de l’assignatura.

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01 - CA02 - CA03 - CA04.

20%

---

Treballs individuals de

pràctica

R

CA06 - CA07- CA08- CA09- CA10- CA11- CA13-

CA14- CA15

25%

40%

Treballs de pràctica en

grup

R

CA06 - CA07- CA08- CA09- CA10- CA11- CA13-

CA14- CA15

25%

---

Prova objectiva final

R

CA05 - CA06 - CA07 - CA08 - CA10 - CA15

30%

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Código Técnico de la Edificación. Normativas vigents obligatories.

Apunts i documentació del professor

9.2. Bibliografia complementària: 

-F. de Isidro. ABECE de las instalaciones. Ed. Munilla-Lería. ISBN: 978-84-89150-80-5

-M. Sánchez. Criterios básicos de instalaciones en los edificios de viviendas. Ed. COAC. ISBN: 978-

84-96842-22-9

-J. Vázquez. Números gordos en el proyecto de instalaciones.Ed. Cinter. ISBN: 978-84-939305-1-6

-E. Carnicer. Aire acondicionado. Ed. Paraninfo. ISBN: 84-283-1831-X

-Normas Tecnologicas Españolas NTE

-J. López. Montaje de equipos de climatización. Ed. Paraninfo. ISBN: 978-84-283-3773-1

-GEWISS. Manual ilustrado de la instalación domótica. Ed. Paraninfo. ISBN: 978-84-283-3205-7

9.3. Altres recursos: 

De l’aula:

Documentació proporcionada per la professora.

De l’alumnat:

Ordinador personal

Programari tipus processador de textos o de maquetació digital, programes de CAD i full de càlcul.

10. Altres observacions 

----------------------