Published using Google Docs
7. Правилник ЧОУ 2022_2023
Updated automatically every 5 minutes

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Малкият принц”

Глава І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият правилник има за цел да осигури оптимална организация и високо качество в управлението и реализацията на учебно-възпитателния процес в Частно основно училище „Малкият принц”, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Правилникът е задължителен за всички участници в учебния процес – служители, ученици, родители, както и за всички други лица, участващи в дейността на училището.
 3. Задължителната училищната документация се води съгласно изискванията на Наредба №8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование от 11.08. 2016 г. на МОН.
 4. Задачите и дейностите, залегнали в годишните, месечните и седмичните планове, имат задължителен характер.
 5. Целта на екипа от училище „Малкият принц” е да изгради образовани,  креативни личности на успеха, конкурентноспособни и адаптивни към динамиката на обществения живот.

Глава ІІ.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел І. Общи положения

 1. Училище “Малкият принц” е частно основно училище. Според степента на училищното образование училището е основно, а според спецификата на учебния план – езиково.
 2. Обучението в училището е светско и стилът на общуване е официален. Обучението и възпитанието на учениците се провежда на книжовен български език.  
 3. На учителя се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността. Накърняването на достойнството и авторитета на учителите е недопустимо. ( чл.219, ал.3 от ЗПУО)
 4. Училищното обучение за учениците започва на седем години, навършени в годината на постъпване в първи клас. Деца, навършили шест години, се записват като ученици в І-и клас по желание на родителите и при наличие на училищна готовност, удостоверена от училищна комисия. Навършилите 6 години деца се обучават в подготвителен клас.
 5. Прием в училището се осъществява след подадено заявление от родител/настойник, проведена среща-разговор със семейството и изследване познавателните процеси на кандидата. Условията за прием включват:
 1. Мотивирано желание на родителите с готовност да приемат училищната политика, стила и принципите на работа в Частно основно училище "Малкият принц";
 2. Успешно положени тестове за училищна готовност или тестове върху учебното съдържание за съответния клас от ученика.
 1. Прием на ученици, обучавали се в училища на чужди държави, се извършва по Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Раздел ІІ.  Форми на обучение.

 1. В Частно основно училище „Малкият принц” са приети следните форми на обучение:
 1. Завършването на клас и на степен на образование в различните форми на обучение се удостоверяват с едни и същи по вид документи, които дават равни права на завършилите.
 2. Организацията на учебно-възпитателния процес се осъществява в рамките на защитения пред МОН учебен план.
 1. В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки и в групи. Дневната форма на обучение е присъствена, провежда се между 8:00 ч. и 19:00 ч. в учебните дни, а училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.
 2. Самостоятелна или индивидуална форма на обучение в училище се организира за отделен ученик. Самостоятелната форма на обучение в училище е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план и се организира за: ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение; ученици с изявени дарби; лица, навършили 16-годишна възраст, след решение на педагогическия съвет. Същите имат право на платени индивидуални часове при заявено желание в писмен вид. /чл.112 от ЗПУО/ Индивидуалната форма на обучение се организира за ученици с изявени дарби; за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;
 3.  Учениците, обучавани в самостоятелна и индивидуална форма на обучение полагат изпити за оформяне на срочни и годишни оценки съгласно Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 4. Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма на обучение, могат да променят формата си на обучение при условията и реда на Държавен образователен стандарт за организация на дейността в училищното образование.

Раздел ІІІ.   УЧЕБНО ВРЕМЕ

 1. Учебното време (начало на учебната година, начало и край на учебните срокове, ваканции и неучебни дни) се определя със Заповед на МОН за всяка  учебна година.
 2. Седмичното учебно разписание на учебно-възпитателния процес се съобразява с психо-физическите особености и възможности на учениците, материалната база и изискванията на  Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания.
 3. Утвърденото седмично учебно разписание се представя в съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) до 10 дни след началото на първия, съответно на втория учебен срок, а до 5 дни след всяка промяна.
 4. Свободни часове не се допускат. При отсъствие на учител, или при невъзможност да бъде проведен учебен час, със заповед на директора седмичното разписание може да бъде променено, с цел обезпечаване на учебния процес и провеждането на всеки един учебен час.
 1. Учебно-възпитателният процес се организира при едносменен дневен режим на обучение, с възможност за допълнително заявяване на самоподготовка, школи и творчески дейности.
 1. Организацията на възпитателно-образователния процес се осъществява в рамките на защитения пред МОН учебен план. Основната организационна форма е урокът, с класно-урочна система на организация и интерактивни методи и подходи, за активно включване на учениците в учебния процес.
 2. Във връзка с практическото приложение на теоретични знания, учебните часове по определени предмети се организират в блок, след съгласуване със съответния преподавател.
 3. Пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за проектни и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на една учебна седмица или в отделни непоследователни учебни дни.
 4. Учебното време в дистанционните учебни часове включва времето за провеждане на урок в електронна среда и за взаимодействие между учителя и ученика по време или извън урока по предварителен график.
 1.  Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици и учебни часове, както следва:
 1. Учебната година в училище “Малкият принц” започва на 15 септември, с продължителност 12 месеца и приключва, както следва:
 2. за начален етап (1. -3. клас) до 31.05.2023 г.; 4. клас - до 15.06.2023 г.
 3. за прогимназиален етап (5. и 6. клас) до 15.06.2023 г.; за 7. клас - до 30.06.2023 г.
 4. ваканциите и неучебните дни са определени съгласно заповед на министъра на МОН за учебната 2022/2023 година.
 1. Организацията на учебната седмица е петдневна, при спазване на регламентираните с Постановления на Министерски съвет празнични и почивни дни. При форсмажорни обстоятелства, непозволяващи осъществяване на учебен процес в  училище, се организира online обучение във виртуални класни стаи.
 2.  
 1. Продължителността  на учебния ден е:        
 1. Продължителността на учебния час е:

Раздел ІV. Съдържание на училищното обучение.

 1.  Учебното съдържание в училищното обучение се реализира в общообразователна подготовка в съответствие с Раздел ІI от Наредба №5 за общообразователната подготовка от 30.11.2015 г. на МОН.
 2.  Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети за придобиване на училищна подготовка. Съдържа наименования на учебните предмети, включени в задължителната подготовка; разпределението на учебните предмети по класове; годишния и общия брой учебни часове за една седмица по  задължителната подготовка, избираемите учебни часове и факултативно избираемите часове, график на учебната година и описание на организацията на обучението в училището за целия етап на обучение.
 3.  Целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението се определят с учебните програми по учебните предмети за всеки клас.  Учебните програми за задължителните учебни часове се утвърждават от министъра на МОН, а учебните програми за избираемите и факултативни учебни часове - от директора на училището.

        

Раздел V. Форми за проверка и оценка на знанията и поведението

 1. Формите на проверка и ритмичността на оценяване знанията на учениците са в съответствие с Наредба №11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (издадена от министъра на образованието и науката).
 2. Основните компоненти на оценяването включват формàта на оценяването, участниците в процеса, процедурите за подготовка на изпитните материали и за провеждането на оценяването, както и за документиране и оповестяване на резултатите.
 1. Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката.
 2. Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка се извършва от оценяващия.
 3. Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки оценяван.
 4. Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат на обучението.
 5. Оценяващият предварително запознава оценяваните с учебното съдържание, оценяваните компетентности, организацията и формàта на оценяването, както и с конкретните правила, по които ще бъдат оценявани.
 1. Основните цели на оценяването са:
 1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа;
 2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.
 1. В зависимост от целите на конкретното оценяване се определя подходът за анализиране на резултатите, както следва:
 1. нормативен – който цели сравняване на индивидуалните постижения на всеки ученик с постиженията на останалите ученици, участващи в оценяването, или класиране на учениците за продължаване на образованието им в следващ етап или степен;
 2. критериален – който цели измерване на степента на постигане на очакваните резултати, определени в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка или в учебната програма по съответния учебен предмет;
 3. смесен, като комбинация от т. 1 и 2 – който цели едновременно отчитане на постигнатите очаквани резултати, определени в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка или в учебните програми по съответния учебен предмет, и класиране на учениците за продължаване на образованието в следващ етап или степен въз основа на индивидуалните им постижения.
 1. Функциите на оценяването може да са:

1. диагностична – за установяване на резултати от обучението и отстраняване на констатирани пропуски;

2. прогностична – за планиране на мерки за повишаване на индивидуалния напредък на учениците, за подобряване на качеството на обучението или за развитие на образователната система;

3. констатираща – за установяване на постигнати резултати и удостоверяването им чрез издаване на документ за достигнато равнище или за продължаване на образованието;

4. информативна – за информиране на заинтересованите страни и на обществото за резултатите от ученето и/или за състоянието на образователната система;

5. мотивационна – за мотивиране на учениците за учене и за по-високи постижения;

6. селективна – за подбор на учениците в паралелки по държавен или допълнителен план-прием.

 1. Всяко конкретно оценяване може да изпълнява една или повече от функциите по ал. 1.
 1. Оценяването се осъществява:

1. в процеса на училищното обучение;

2. в края на клас или на етап от степен на образование;

3. при завършване на степен на образование.

 1. В зависимост от оценяващия, оценяването може да е:

1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;

2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.

 1. В зависимост от обхвата си, оценяването може да е:

1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;

2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;

3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище.

 1. В зависимост от организацията може да е:

1. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;

2. индивидуално – за отделен ученик.

 1.  
 1. Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.
 2. Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обучение, а изпитите – в процеса на училищното обучение, както и при завършване на етап и/или степен на образование.
 3. Изпитите в процеса на училищното обучение са:

1. приравнителни;

2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет

или модул;

3. за промяна на оценката. 

 1.  

(1) Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се поставя оценка.

(2) Оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка и/или в държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия и/или в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.

(3) В зависимост от функцията си поставената оценка може да бъде:

1. текуща оценка – установява степента на постигане на конкретните учебни цели и осигурява текуща информация за резултатите от обучението на ученика;

2. срочна оценка – установява степента на постигане на учебните цели в края на учебния срок и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по учебния предмет и/или модул през съответния срок;

3. годишна оценка – установява степента на постигане на учебните цели в края на учебната година и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по учебния предмет и/или модул през годината;

4. окончателна оценка – установява степента на постигане на резултатите от обучението в края на етап, формира се само в края на първия и на втория гимназиален етап на средното образование и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по даден учебен предмет и/или модул през съответния етап.

 1. Текущата, срочната и годишната оценка, както и оценката, която се поставя след полагане на изпит, в случаите когато тя не е слаб (2), не може да се променя. Изключения се допускат само когато след полагане на изпит по чл.7, ал. 3, т. 3 от Наредба №11 се променя годишната оценка.
 2. Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 от Наредба №11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредбата.
 3. Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I -III клас се поставят оценки само с качествените показатели по ал. 2, като качественият показател, изразяващ степента на постигане на очакваните резултати от обучението по ал. 2, т. 5, е „незадоволителен".
 4. По учебните предмети, изучавани в I – IІІ клас, и по производствена практика не се формира срочна оценка.
 5. Установената системата от символи на качествените показатели се определя със заповед на директора на училището след решение на педагогическия съвет.
 1.  За резултатите от обучението:
 1. в І клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател;
 2. във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен показател;
 3. от IV до ХII клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с качествен и количествен показател.
 1. Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да се поставят, са отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2).
 2. Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните резултати от обучението, е:
 1. отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В знанията и уменията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва правилно. Притежава необходимите компетентностите и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат;
 2. много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми. Показва незначителни пропуски в знанията и уменията си. Усвоил е новите понятия и като цяло ги използва правилно. Доказва придобитите компетентности при изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен;
 3. добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми. Показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат;
 4. среден – ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми. В знанията и в уменията си той има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. Притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки. Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат;
 5. слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден“.
 1. В началото на учебната година всеки учител изработва критерии за оценяване по предмета, който преподава и обявява на учениците формирането на  срочната (ако се поставя такава) и/или годишната оценка.
 2. Изпитванията са: 
 1. Индивидуални - извършват се за един ученик, за не повече от един учебен час;
 2. Групови:
 1.  (1)Класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:
 1. За една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден.
 2. За една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни работи.
 3. Не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

(2)Графикът на класните работи се изготвя по предложение на учителите по съответните  предмети, утвърждава се със заповед на директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок. За утвърдения график, учителите по съответните учебни предмети информират учениците, а класните ръководители - родителите.

 1. Организацията на оценяването в училището е, както следва:
 1. В хода на учебната година учителят установява входно, междинно и изходно равнище.
 2. При устно изпитване учителят мотивира пред ученика поставената оценка;
 3. При писмено изпитване учителят след проверка и оценка задължително рецензира писмените работи;
 4. Учителят обсъжда с класа оценените писмени работи, след което ги връща на учениците и отбелязва това в графа “Бележки” в електронния дневник. Учителят лично внася своевременно поставените от него оценки в съответната документация - електронния дневник, както следва:
 1. Текущите, срочните и годишните оценки на учениците се  вписват в електронния дневник. Годишните оценки на учениците от І до VІІ клас се вписват и в Главната книга.

(1) Срочната оценка се формира от регламентирания брой оценки по предмети по преценка на преподавателя, при спазване принципа за ритмичност на оценяването, съответно:

 1. 4 текущи изпитвания по  учебни предмети, които по учебен план се изучават с четири и повече учебни часове седмично;
 2. 3 текущи изпитвания по  учебни предмети, които по учебен план се изучават с 2.5-3.5  учебни часа седмично;
 3. 2 текущи изпитвания по  учебни  предмети, които по учебен план се изучават с един или два  учебни часа седмично;

(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания не се включва текущото изпитване за установяване на входното равнище на учениците по учебни предмети, изучавани в предходната учебна година в задължителните учебни часове;

(3) Когато текущите изпитвания се осъществяват въз основа на проект, представянето може да е в устна, писмена или практическа форма

(4) Елементи, допълващи оформянето на оценките при текущи изпитвания, срочни и годишни оценки, са активността на ученика по време  на учебния час.

 1. Сведения за постиженията  и поведението на учениците се получават чрез системата “електронен дневник” ежедневно от родителите посредством потребителско име и парола.
 2. В Частно основно училище „Малкият принц” се използва система за отчитане поведението на учениците от начален етап, чрез водене на т.нар. „Бележник за поведението.

Раздел VІ.    Завършване на клас. Документи за завършен клас и степен на образование.

 1. Ученикът завършва съответния клас, ако по учебните предмети от задължителните (ЗУЧ) и избираемите учебни часове (ИУЧ)  има годишна оценка не по-малка от среден (3).
 2. По решение на педагогическия съвет, на ученик, допуснал общ годишен успех под Мн.добър (4,50) и/или показал поведение, не съответстващо на ценностите на училището, може да не бъде подновен договорът за обучение за следващата учебна година.
 1. Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебните предмети от задължителните (ЗУЧ) и избираемите учебни часове (ИУЧ), полагат поправителни изпити.
 2. Редовните поправителни сесии за учениците от последния клас на прогимназиалния етап са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

(1) Учениците от начален етап /I-IV клас/, които не са усвоили учебното съдържание по един или повече учебни предмети от задължителните или избираемите учебни часове, не полагат поправителни изпити.

(2) За учениците по ал. 1 се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. /съгласно чл.124 от ЗПУО/

 1. Учениците имат право да се явяват на поправителна сесия по всички предмети от задължителните и избираеми учебни часове (ИУЧ), по които са получили слаба оценка. В рамките на една поправителна сесия всеки ученик има право да положи изпит по определен учебен предмет еднократно.
 2. При завършването на клас и степен на образование се издава документ, по образец утвърден от МОН.
 1. На учениците завършили І, ІІ и ІІІ клас се издава удостоверение за завършен клас;
 2. На учениците, завършили ІV клас, се издава удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
 3. Учениците, завършили успешно VІІ клас придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование, даващо право за продължаване на обучението в следващата  степен на образование.
 1. Дубликати на документи  се издават по реда на чл. 45 от Наредба №8 за информацията и документите за предучилищното и училищно образование.

        

ГЛАВА ІIІ.  УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I. Ръководство на училището

 1.  Директорът организира, ръководи и контролира цялостната учебно-възпитателна и административно-помощна дейност в училището.  Основни функции на директора:
 1. Представлява училището пред държавните и частни институции, обществените организации у нас и в чужбина.
 2. Подписва документи за завършен клас и образователна степен в съответствие с държавните образователни изисквания и съхранява училищния печат.
 3. Председател е на Педагогическия съвет, организира изпълнението на решенията му и отговаря за законността им.
 4. Утвърждава приетите от Педагогическия съвет документи, Правилника за вътрешния ред, режима за работното време на персонала в училище, седмичното разписание на учебните занятия, разпределението на учебните предмети между учителите по класове и паралелки, графика на писмените класни работи на учениците. 
 5. Подбира учителския екип на училището и стимулира и развитието на учителите. В началото на учебната година определя класните ръководители.
 6. Организира приема на ученици в училището. 

Раздел II. Учители

 1. Правата и задълженията на учителите са определени в Закона за предучилищното и училищно образование, Правилник за вътрешния трудов ред, Закон за здравословни и  безопасни условия на  труд, Етичен кодекс за работа с деца и длъжностната характеристика.
 2.  Педагогическите специалисти имат следните основни функции:  
 1. вдъхновяват, стимулират, мотивират инициативността, самостоятелността и творчеството на учениците;
 2. организират и провеждат качествен образователен процес по учебния предмет;
 3. проверяват и обективно оценяват знанията, уменията и компетенциите на учениците;
 4. съдействат за пълноценното интегриране на учениците в училищната среда /общност;
 5. формират у учениците комуникативни умения и проактивни нагласи;
 6. увличат учениците в празниците и ритуалите на училището;
 7. грижат се за пълноценното индивидуално развитие на всеки ученик, предотвратяват личностни противоречия и конфликти в класа.
 1. (1)Педагогическият специалист има следните задължения: /Чл. 219 от ЗПУО/:
 1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;
 2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" , както и на учебните предмети по чужд език, да общува с  учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно-езиковите норми; 
 3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;
 4. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;
 5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на предучилищното и училищно образование;
 6. да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището; 
 7. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;
 8. да не ползва мобилен телефон по време на час;
 9. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него - при провеждане на дейности, в които участват ученици;
 10. да се явява на работа с облекло /костюм, бизнес-визия/ и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави.
 11. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.
 12. да работи ежедневно за формиране на чувство за принадлежност към училището, като с поведението си, професионализма и личния си авторитет се стреми към непрекъснато издигане на неговия имидж. Да развива училищните традиции и участва ангажирано в ритуалите и празниците на училището.
 13. да познава нормативните документи, пряко касаещи изпълнението на ежедневните му служебни задължения - документите са описани в Наредба № 8 за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование, както и училищните административни актове.
 14. да попълва задължителната учебна документация, регламентирана в Наредба №8 за информацията и документите в системата на ПУО, както следва: 

- електронен дневник на класа – /ежедневно/ тема, внасяне на оценки в дневника на паралелката, бележки по поведението на ученика, отсъствия;

- лични картони – в края на учебната година

- книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст – в началото на учебната година или при постъпване на ученик в училище; 

 1. да се явява на работа 15 минути преди започване на учебния час. Да спазва началото на учебния час. Неизпълнението на горепосоченото се санкционира. 
 2. да не накърнява с поведението си авторитета и достойнството на колегите си пред ученици, училищен персонал и родители; не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия;
 3. да дежури по предварително утвърден график по време на голямото междучасие; в коридорите и в двора на ВВМУ в определените за ползване граници (тревните площи и алеи в рамките на крилата на централен корпус, голям плац и площите около паметника на Н.Й.Вапцаров);
 4. да следи за униформеното облекло на учениците. При констатиране на нередности в първия учебен час, учителят отстранява ученика и отразява неизвинено отсъствие, уведомява родителя и изисква отстраняване на нарушението в рамките на един учебен час. Ученикът изчаква в коридора и се допуска отново в час след привеждане в съответното униформено облекло.
 5. носи персонална отговорност за ефективността на учебния час, за добрия тон на общуване, за цялостния ред и дисциплина в учебния час и мотивира учениците този добър тон да бъде пренесен и в междучасията.
 6. приобщава родителите за изработване на обща стратегия за възпитанието и обучението на децата и за подпомагане на учебно-възпитателния процес. Да е дискретен при обсъждане на конкретни, внезапно възникнали ситуации, да не разпространява информация от личен характер, деликатно да общува и сътрудничи с родителите
 7. да организира  добросърдечна и стимулираща образователна среда за всички деца и ученици. Да зачита и защитава личното достойнство и правата на всички участници в образователно-възпитателния процес. 
 8. да оценява обективно и справедливо учениците, да се отнася  към тях с взискателност, но и с толерантност, да вниква в личностните проблеми на израстването им и при необходимост да ги насочва към логопед или  за  психологически компетентна помощ; да окуражава ученика и да му вдъхва увереност в собствените сили, да не му създава чувство за малоценност;
 9. да полага максимални усилия за създаване на благоприятен климат и атмосфера,  отношения на солидарност, толерантност и зачитане личността на ученика, на колегите си, на мениджърите на училището, на екип „Осигуряващ” на училището; да не накърнява с поведението си авторитета и достойнството на колегите си пред ученици, училищен персонал и родители; да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия;
 10. ефективно и съзнателно да участва в осемчасовия работен ден; 
 11. да не допуска прояви на агресия, апатия, асоциални прояви, а при подобни случаи да търси консултация от педагогическия съветник-психолог и от административното  ръководство. Задължително е навременното информиране и ангажиране на съответния класен ръководител;
 12. да попълва в срок формулярите за резултатите от входно, междинно и изходно ниво по предмети.
 13. да създава и поддържа учебно съдържание в електронен вид по съответния учебен предмет в платформата за виртуално обучение;
 14. при констатирани нарушения, при прояви на агресия, апатия, асоциални прояви, търси съответния класен ръководител за обсъждане на конфликтната ситуация и набелязване на мерки;
 15. да пази авторитета на училището, не уронва с поведението и действията си публичния му имидж;
 16. да развива училищните традиции и участва ангажирано в ритуалите и празниците на училището.
 17. учителят не може да нарушава правата на детето и ученика, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.
 18.  да познава нормативните актове, пряко касаещи изпълнението на ежедневните служебни задължения, както и административните актове, приети в училището;

(2) Информацията, получена по електронната поща на училището, в сайта на училището, в споделените дискове, по Hangouts, да се счита за приета като “Запознат” и/или задължителна за изпълнение.

(3) Самообразованието и професионалното усъвършенстване е личен ангажимент на всеки учител за утвърждаването му в училищната общност. 

(4) По време обучение в електронна среда учителят е длъжен:

 1. Да осигури непрекъснатост на обучението и активна комуникация между учители, ученици и родители
 2. Да дава инструкции, да събира от учениците електронни файлове с изпълнени задачи и възлага домашни задачи, като изисква тяхното изпълнение.
 3. Да спазва инструкции 1.0 и 2.0 за 2022/2023 г. за обучение в електронна среда.
 4. Да извърши проверка за присъствието на учениците във всеки час.
 1. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:
 1. Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;
 2. Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
 3. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;
 4. Своевременно да уведомява родителите ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;
 5. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
 6. Да организира и да провежда родителски срещи;
 7. Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;
 8. Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;
 9. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;
 10. Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;
 11. Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;
 12. Да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката;
 13. В началото на учебната година връчва учебниците, учебните помагала и всички учебни материали на ученика по опис срещу подпис. В края на годината учениците връщат използваните учебници и помагала, като той отразява в описа състоянието им – годен или негоден за ползване.  Ученикът  възстановява изгубен или негоден за употреба учебник или заплаща стойността му в троен размер в тридневен срок в касата на училището;
 14. В началото на годината по опис предава материално-техническата конфигурация на класната стая на класа срещу подпис. При нанесени щети през учебната година ученикът/класът заплаща съответната щета;
 15.  По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката;
 16.  На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за възможност за консултации на учениците по предмети. Класният ръководител информира родителите за приемното време на ръководството и  учителите в училището до края на месец септември.

 1.  Учителят има следните права:
 1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;
 2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;
 3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите, касаещи повишаване на професионалната му квалификация;
 4. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;
 5. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.
 6. да получава съдействие от страна на ръководството и колегите си при изпълнение на творчески задачи и извънкласни форми;
 7. да е защитен от училището при накърняване на личното му достойнство и права във връзка с работата си като учител;
 8. на творчески подход за повишаване ефективността на учебния час, като не нарушава, а допълва и надстроява учебните планове и програми;
 9. в пълнота познава възможностите и ползва информационно-комуникационни персонални устройства в учебния процес, за повишаване ефективността на учебния час.
 10. да дава мнения и прави предложения за дейността на училището, в контекста на стратегията решенията, и целите на училището.
 11. По време обучение в електронна среда учителят :

11.1. Ползва същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство.

11.2. При невъзможност да изпълнява служебните си задължения от дома има право да използва училищната материална база при спазване на установените здравни изисквания.

Раздел III. Ученици:

 1. Учениците целенасочено работят за своето личностно развитие, овладяване на знания, умения и компетенции, развитие на интелект и интелигентност, работа в екип и ценностно израстване. Участват активно в живота на училищната общност и Ученическия парламент.
 2. (1) Ученикът има следните права съгласно чл.171, ал.1 от ЗПУО:

1. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията в училище, правилата за вътрешния ред  - при постъпването му, както и при поискване;

2. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

3. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

4. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативните актове;

5. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;

6. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

7. да дава мнения и предложения за организацията и  училищната дейност, които не са в разрез с нормативните документи;

8. да участва при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси в присъствието на родител,

9. да получава консултации и самостоятелни задания дистанционно, при наличие на необходимите условия за провеждане на учебна дейност в домашна среда, ако по здравословни или други уважителни причини не може да посещава редовни учебни занятия повече от една учебна седмица.

(2)Съгласно вътрешните правила на организацията, по време на обучение в електронна среда ученикът има следните права:

 1. Да получава качествено образование в електронна среда, съизмеримо с това в реална среда.
 2. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, да бъде насочван и подпомаган в съответствие с неговите потребности,  желания и способности.
 1.  (1)Ученикът има следните задължения, съгласно Чл. 172, ал.1. от ЗПУО:

1.да се запознае и спазва Правилника за дейността на Частно основно училище “Малкият принц”, както и другите вътрешни регулационни документи на училището; в началото на учебната година да удостовери с подпис  съгласието си да спазва съответните разпоредби.

2.да спазва правилата за поведение в училището и класната общност, както и при организирани училищни събития извън територията на училището;        

3.да влиза и излиза само през централния вход на ВВМУ като използва предоставената му магнитна карта и да представя без поискване пропуска си на дежурния; влизането да се осъществява между 7.30 и 7.50 часа, а излизането – не по-късно от 18.00 часа;

4.да се движи само в определените за ползване от Частно основно училище „Малкият принц” места на територията на ВВМУ;

5.да се движи внимателно по коридорите, стълбищата и прилежащите терени на ВВМУ по време на междучасията, както и при влизане и напускане на училището;

6.да избягва контакт с обучаващите се във ВВМУ и да не нарушава реда и спокойствието на територията на висшето учебно заведение;

7.да съхранява авторитета на училището, да допринася за развитие на добрите му традиции, да участва ангажирано в ритуалите и празниците, да не уронва с действията и бездействията си публичния му имидж;

8.да носи ученическата си лична карта в училище и извън него, а за ученици V - VII  клас  - и пропуска за ВВМУ навсякъде на територията на училището;

9.да се явява в училище в униформено облекло:

10.да не носи облекло и аксесоари, които унижават личности или групи, или подтикват към агресивно поведение;

11.да посещава учебните занятия редовно и навреме както в реална, така и в електронна среда, да заема мястото си 5 мин. преди започване на учебния час, готов за ефективна работа;

12.да изпълнява учебните си задължения  както в реална, така и в електронна среда – да бъде подготвен за работа и да влиза в час с необходимите по предмета пособия, учебници и материали;

13.да полага съзнателни усилия за усвояване на знания по отделните предмети. Да не допуска срочен или годишен успех под 4,50;

14.да уважава и да не накърнява здравето, авторитета и личното достойнство на съучениците си, както и да не упражнява физически и психически тормоз,  да уважава чуждите права и собственост;

15.да опазва материално-техническата база на училището и ВВМУ, да спазва определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;

16.да поддържа подходящ външен вид, лична хигиена и норми на хранене, да се грижи за опазване на добрата хигиена в класната стая и училището;

17.да изпълнява задълженията си на дежурен в класната стая, по предварително утвърден правилник и график като отговаря за спазване на реда, опазване на имуществото и хигиената в и извън класната стая и своевременно уведомява класния ръководител (или съответния преподавателя) за допуснати нарушения и нанесени щети;

18.да не отсъства от учебните занятия без уважителна причина;

19.да не пречи на учителя при и по повод  изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

20.за I - IV клас - да не носи в училище, за V - VII клас - да не използва мобилен телефон и други технически, електронни средства, игрови конзоли и др. по време на час, освен ако това не е задание, изрично поставено от учителя. При констатирано нарушение, устройството се отнема до края на учебния ден. Училището не носи имуществена отговорност при изгубване или повреда на внесени от ученика технически или електронни средства;

21.да не уронва съзнателно с поведението си авторитета и достойнството на учителя;

22.да не носи хладни и огнестрелни оръжия, да не внася опасни за живота и здравето на хората вещества и предмети, запалителни вещества /бомбички, пиратки, фойерверки и други / и да не създава предпоставки за застрашаване живота и здравето на останалите участници в образователно-възпитателния процес;

23.да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

24.да не напуска самостоятелно района на училището - територията на ВВМУ в рамките на учебното време;

25.да не внася храни и напитки в класните стаи и кабинети;

26.да не изявява демонстративно любовни чувства;

27.да не пречи на шофьора по време на пътуване с училищния микробус и да не създава предпоставки за пътно транспортни произшествия;

28.по време на закуска и обяд, да съблюдава културата на хранене и стриктно да спазва указанията на персонала в ресторанта.

29.да не прави нерегламентирани аудио и/или видео записи на ученици и/или учители на територията на училището и извън него по време на организирани училищни мероприятия.

30.да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява алкохол, енергийни напитки,  наркотични, упойващи и психоактивни вещества; 

(2) Информацията, получена по електронната поща на персоналните профили в  @exupery.org или публикувана на интернет страницата на училището, да се счита за задължителна за запознаване и/или изпълнение.

(3) Съгласно вътрешните правила на организацията, по време на обучение в електронна среда ученикът е длъжен:

 1. Да използва училищния си профил.
 2. Да не отсъства без уважителна причина.
 3. При отсъствие ученикът се информира за взетия материал и домашните работи и усвоява пропуснатото учебно съдържание самостоятелно.
 4. Да се включва във виртуалната видео връзка навреме преди започване на учебния час, облечен с ученическа униформа и готов за съответния учебен предмет.
 5. По време на виртуалния учебен час да е с включена камера и подготвен за включване микрофон.
 6. По време на виртуалния учебен час, ученикът спазва общите правила и установените от учителя по предмета специфични такива и не му пречи при изпълнение на служебните му задължения.
 7. Когато се провежда изпитване под каквато и да е форма (писмено или устно), ученикът трябва да спазва всички правила на изпита:

•         да спазва духа на честното състезание, като работи самостоятелно;

•         да покаже най-доброто от себе си и да се стреми към все по-добри изяви;

 1. Да изпълнява поставените от учителя задания своевременно, спазвайки указания краен срок.
 1. Свободни часове не се допускат в училището.  Ако учител не се яви в час или закъснее до 5 минути, председателят на класа сигнализира в учебен отдел, за да бъде осигурен заместник на преподавателя.
 2.  Ученик, който не владее български език, се задължава поне два пъти  седмично да посещава и заплаща индивидуални часове.
 3.  Ученическият парламент е демократична форма на самоорганизация на учениците за реализиране на колективни ученически решения  и представяне интересите на ученическата общност. Ученическият парламент притежава пълномощията да отправя предложения пред ръководството, педагогическия съвет и обществени организации, но не и да прокарва решения самостоятелно.
 4. Стимули за добро поведение и успех на учениците по решение на Педагогическия съвет:
 1. Срочни номинации;
 2. Похвално писмо до родителите;
 3. Годишни номинации за етично и толерантно поведение;
 4. Златни значки “Малкият принц” за отличник на випуска в VІІ клас
 5. За ученици V-VII клас, с отличен успех и поведение, спечелили национални и международни конкурси - стипендия по решение на Педагогическия съвет.
 1. За неизпълнение на задълженията си,  след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците, може да се налагат следните санкции /съгласно чл. 199 от ЗПУО/:
 1. забележка;
 2. полагане на общественополезен труд, по два часа след учебно време, от три до пет дни, в зависимост от провинението;
 3. преместване в друга паралелка в същото училище /при възможност/;
 4. предупреждение за преместване в друго училище;
 5. преместване в друго училище;

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани  до края на учебния час с конкретно поставена учебна задача като вписва забележка в електронния дневник.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителя.

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

(1) Санкцията "преместване в друго училище" се налага за тежки или системни нарушения.

(2) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

(1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО. Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3 от ЗПУО се налагат независимо от санкциите по чл. 199, ал. 1.

(2) Видът на санкцията се определя като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, вида и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

(1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

(3) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

(1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.         

(2) Мярката по чл. 199, ал. 3 от ЗПУО се налага със заповед на директора.

(1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗПУО – и съответните териториални структури за закрила на детето.

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 от ЗПУО се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението по чл. 203 от ЗПУО.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват вида на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" – и на началника на регионалното управление на образованието.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

(1) Наложените санкции се отразяват в  електронния дневник.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

(3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго училище" или "преместване в друго училище" за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

(4) При налагане на мярката по чл. 199, ал. 2 от ЗПУО ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.

(1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

 1. Отсъствия и закъснения на учениците /съгл. чл. 61 и 62 от Наредба за приобщаващото образование/

(1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.

(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути - като едно отсъствие.

(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна причина по чл. 67, ал. 1 от НПО, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.

(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в електронния дневник  на класа.

(5)В случай че ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му се поставят отсъствия в съответствие с ал. 2-3.

(6) В случай, че ученикът се обучава асинхронно от разстояние в електронна среда и учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по учебния предмет ученикът не участва, му се пише забележка за съответния учебен предмет от графика за деня.

 1. Педагогически мерки и санкции по отношение на уважителни и неуважителни  отсъствия

(1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

(3) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

(4) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински документ.

(5) В случаите по ал. 4, ученик, за когото е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час, не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт.

(6) В случаите по ал. 4, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на родителя на ученика.

(7) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито извинени и/или неизвинени отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

(7.1) Срочна оценка не се формира без наличие на минимален брой текущи изпитвания, поради отсъствие на ученика в повече от 25% от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка /съгл. Чл.22, ал.5 от Наредба 11/

(7.2)  Годишна оценка не се формира, ако отсъствията на ученика от учебни часове през втория учебен срок надхвърлят 25% от учебните часове по съответния предмет, приведени по училищния учебен план за съответната паралелка и това не позволява да бъде осъществен минимален брой текущи изпитвания. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка.

(7.3) В случаите, когато ученикът не се яви на определената дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, която не може да бъде по-късно от две седмици след приключване на учебния срок. Когато ученикът не се яви и на втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по учебния предмет не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по съответния учебен предмет.  

(7.4) С решение на педагогическия съвет, срокът за определяне на срочна оценка може да се удължи, но с не повече от един месец за ученик, който няма минималния брой текущи изпитвания и е допуснал отсъствия поради продължителни здравословни проблеми, удостоверени с медицински документ, в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид подготовка.

(8) Стимулите и санкциите за поведението на учениците се утвърждават с решение на Педагогическия съвет.

 1. При повреда и счупване на училищна вещ, щетата се заплаща в троен размер в 7 дневен срок – материално или внасяне на левовата равностойност в касата на училището.

Чл. 75. При загубване на оригинал на издаден вече документ (удостоверение за завършен клас, личен пропуск, ученическа лична карта и др.) се издава дубликат след заплащане на такса от 15 лв. с цел формиране на отговорно отношение у учениците към личните документи. 

Раздел IV. Родители

 1. Родителите са изключителна важна страна при организирането и провеждането на цялостната учебно-възпитателна дейност в училището. Ръководството на училището във всички свои начинания се отнася към родителите на учениците като към свои партньори, разчита на тяхното съдействие, както и на тяхната лоялност към учителския екип и училището като цяло. Право и задължение на родителите е да подпомагат училището при обучението и възпитанието на децата.
 2. (1) Родителите имат следните права съгласно чл.209 от ЗПУО:

1.да получават информация за  учебната дейност и постижения на учениците чрез информационната  система на училището и  електронен дневник срещу индивидуално потребителско име и парола за достъп.

2. да получават информация за личностното развитие на учениците в образователно-възпитателния процес, за спазването на правилата и нормите на поведение, уменията им за общуване в училищната общност и интегрирането им в училищната среда;

3. да се срещат с класния ръководител, учителите, директора в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време, без това да нарушава учебния процес;

4. да участват в родителски срещи, празници и концерти;

5. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището, без това да нарушава ЗПУО ;

6. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани когато педагогическият съвет решава въпроси, засягащи правата и интересите на детето или ученика;

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците от специалисти /логопед, психолог/, за което училището им оказва необходимото съдействие. Имат право на две безплатни консултации за учебна година;

8. да подпомагат дейността на училището по свое желание и възможности, съгласувано с директора.

(2) Съгласно вътрешните правила на организацията за обучение в електронна среда:

 1. да осъществява връзка с преподавателите на ученика, чрез установените канали за комуникация и в съответствие с добрия тон на общуване.
 2. да получава ежедневно информация за изпълнените и/или просрочени задания от ученика.
 1.  (1) Родителите имат следните задължения съгласно чл.210 от ЗПУО
 1. да осигуряват ежедневното присъствие и активно участие на ученика в училище, както и  точното и своевременно пристигане - 10 мин. преди първия учебен час;
 2. да осигурява ежедневното присъствие на ученика
 3. да спазват стриктно пропускателния режим във ВВМУ и да осигурят влизането и напускането на ученика във фиксираните за това часове (сутрин: 8.00 – 8.20 часа и следобед: по график, спрямо ангажираността на ученика, но не по-късно от 18.00 часа);
 4. да спазват задължителния маршрут за движение с МПС на територията на ВВМУ, както и ограничението на скоростта;
 5. да  познават, приемат и спазват Правилник за дейността на Частно основно училище “Малкият принц”, като удостоверят това с подпис на първата родителска среща;
 6. да изпращат детето си на училище облечено в задължителната  училищна униформа - добър и прегледен външен вид, съответстващ на Правилника на училището;
 7. да осигуряват всички необходими пособия на ученика за неговото спокойно и нормално участие в учебно-възпитателния процес;
 8. да формират и развиват морални ценности, етично и толерантно поведение, мотивация за учене, да контролират самоподготовката на ученика; да дават добър пример на децата си, да ги възпитават в уважение към училището, учителите и училищната институция;
 9. да съблюдават за единство в изискванията на семейство, училище и приятелския кръг по отношение изграждане личността на ученика;
 10. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес; спазването на училищните правила и норми на поведение; уменията за общуване с децата, учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
 11. да проверяват редовно електронния дневник на ученика; ежеседмично - в петък да изискват от ученика за подпис контролните работи за съответната седмица, да ги разглеждат и коментират в аспект на все по-високи цели, да ги подписват и контролират   връщането им  в понеделник на класния ръководител.  
 12. да уведомяват училищното ръководство за отсъствията по болест в деня на разболяването, а по семейни причини, предварително със заявление. Не допускат безпричинни отсъствия от учебни занятия на учениците. Семейните пътувания да бъдат съобразени със заповедта на МОН, регламентираща графика на учебното време за учебната 2022/2023 година;
 13. да се явяват на среща, когато бъдат поканени от класния ръководител или директора, при организирани общи родителски срещи и да се отзовават на покани за училищни събития, като в тези случаи се съобразят със създадената организация и представят пропуск или лична карта на КПП на ВВМУ;
 14. на открити уроци, тържества и родителски срещи да изключват мобилните си апарати;
 15. при изпращане на училище: за родителите на учениците от І до ІV клас: да изпращат детето до училище (или до училищния микробус) и да го предават на дежурния учител (шофьора), като се съобразяват с часовия график на учебното заведение и часовете за транспорт, определени от училищната администрация; да информират дежурния учител по изпращането на учениците при вземане на детето;
 16. да съдействат с точността си  на училището при организирането и провеждането на учебни екскурзии, пътувания в чужбина, “бели” и “зелени” училища, организиран летен  отдих, в които участват техните деца, като спазват сроковете за записване, представяне на декларации за съгласие и медицински бележки от личния лекар - изисквани от контролните органи;
 17. да заявяват писмено /с бланка/ и със заплащане в касата на училището личното си желание детето им да взема допълнителни индивидуални часове;    
 18. да заявяват писмено /с бланка/ и със заплащане избраните за посещение школи и извънкласни форми, които се организират  по желание на деца и родители за достигане на по-високи резултати и творчески постижения;
 19. в началото на учебната година - до края на м. септември, да предоставят личната здравно-профилактична карта на детето/ученика.

(2) Информацията, публикувана на интернет страницата на училището (вкл. в раздел Документи), както и всяка информация, получена по електронната поща от официалния е-mail на училището, от служебните електронни пощи на учителите, да се счита за приета като запознат.

(3) За издаване на документи, за което е необходимо заявяване, се подава заявление съгласно приложение № 7 към чл.50а от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

(4) Съгласно вътрешните правила на организацията за обучение в електронна среда родителят е длъжен:

 1. Да осигури тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 2. Да осигури технически средства и комуникационни технологии на ученика за обучение в електронна среда, а именно компютър (настолен и/или преносим) и/или таблет, камера, микрофон и другите периферни устройства, необходими за провеждането на пълноценно обучение;
 3. Да подкрепи процеса на обучение във виртуалните класни стаи, като приеме поканата на учителя за наставничество;
 4. Ежедневно да следи информацията, която получава по официалните канали за комуникация на училището и електронния дневник.

Раздел IV.  Педагогическият съвет като орган на управление

 1.  Педагогическият съвет е орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:
 1. Приема Правилник за дейността на училището;
 2. Приема училищния учебен план;
 3. Приема формите на обучение в училището;
 4. Приема мерки за повишаване качеството на образованието;
 5. Два пъти през всеки срок проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
 6. Обсъжда и взема решения по отношение на резултатите от обучението;
 7. Приема учебните планове за индивидуална форма на обучение;
 8. Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за реализирането им;
 9. Прави предложения до директора за награждаване и наказания на ученици и учители.
 1. (1)Педагогическият съвет се свиква от директора на училището.

(2)Решенията на Педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от две трети от числения му състав.

(3)За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол.

Глава ІV.  ГОДИШНА ИЗДРЪЖКА

 1. Обучението в училище “Малкият принц” е платено, като размерът на годишната издръжка се регламентира в договора, сключен с родителите и е резултативна величина от предлаганите дейности и разходи, свързани с  обучението.
 2.  Ученици от V до VII клас с отличен успех /6.00/ и отлично поведение,  класирани до трето място на национални и международни конкурси и олимпиади, свързани с учебната дейност, могат да кандидатстват за стипендия пред  Педагогическия съвет.
 3. За учебни постижения под стандартите на училището:
 1. При допускане на срочен среден успех под Мн. добър (4,50), родителят се задължава да осигури присъствието на ученика, в определените по утвърден график часове и да ги заплати над  годишната издръжка, посочена в договора.
 2. По предложение на Педагогическия съвет - при показани годишни резултати с успех под Мн. добър (4,50) - родителите сключват договор за обучение с по-висока годишна издръжка.
 1. По предложение на Педагогическия съвет, за поведение, несъответстващо на ценностите на училището, таксата се повишава в текущата година.
 2. Системното нарушаване на графика за заплащане на учебната издръжка, указан в договора за обучение и възпитание, е основание за прекратяване на договорните взаимоотношения с родителите.
 3.  След включване на ЧОУ “Малкият принц“ в системата на държавно финансиране, се осигурява възможност 20 на сто от приеманите ученици,  съгласно  чл.109 ал.2  от Наредбата  за финансирането на  институциите  в системата  на  предучилищно  и  училищно  образование, да се обучават безплатно по критерии, определени в този правилник.
 4.  Общите  разходите за дейности  по  обучението   и  възпитанието, пряко свързани с  дейността на институцията - персонал, материали, консумативи, външни  услуги, вода, горива, енергия, учебно-технически пособия, платените  данъци и такси  и други разходи  по чл.115 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование се разграничават чрез  утвърден   Механизъм за разпределение на разходите  за задължителното   предучилищно  и училищно  образование на  децата  и   учениците  при спазване на   изискванията на  същата наредба.
 5.  Критериите за прием на деца за безплатно обучение в класовете се описват в бланка за кандидатстване.

(1) Процедура и условия за прием на ученици в условията на държавно финансиране, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

(2) Директорът, след събеседване с родителите и ученика, в условия на конфиденциалност, определя одобрените за участие в условия на държавно финансиране деца.

(3) При вземане на решение с предимство се ползват:

1. дете на служител от ЧОУ “Малкият принц“, ЧДГ “Малкият принц”  или  Частна    профилирана гимназия “Антоан  дьо  Сент  Екзюпери” с отличен успех и примерно  поведение.

2. две и повече деца от семейство, преминали пълния курс на обучение в “Малкият принц”.

4. деца с изявени способности и дарби, с таланти в сферата на изкуството, музиката, танците,  с интереси към чуждоезиковото обучение (английски и руски език), доказани с дипломи, сертификати на национално и международно ниво.

(4) Решение за одобрените кандидати за държавно финансиране се взема до началото на учебната година.

(5) Родителите на одобрените деца за включване в системата на държавно финансиране попълват декларация, в която декларират, че заплащат годишна такса само за осигуряване и поддържане на материално-техническата база, медицинско обслужване, оборудване,  допълнителни дейности, самоподготовки, чуждоезиково обучение, дейности по интереси, иновативни авторски програми “СуперУм”, “Креативност&Kомуникация“, “Ученикът-експерт”,  “SOLE”, храна и други.

        Настоящият правилник за дейността и вътрешния ред на Частно основно училище „Малкият принц” е  приет  на заседание на Педагогически съвет  на  12.09.2022 г.