Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli Õpilasesinduse Põhimäärus

I ÜLDSÄTTED

   1.1 Õpilasesindus (edaspidi tekstis ÕE) on õpilaste vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 5.-9. klasside poolt valitud esindajad. ÕE on kuueliikmeline. Kui klassi esindaja osaleb ÕE töös passiivselt, valitakse tema asemele uus liige.

   1.2 ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, käesolevast ÕE põhimäärusest ning Eest Vabariigi õigusaktidest.

   1.3  ÕE on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli rekvisiite ja ruume.

   1.4 ÕE põhimääruse koostab ja võtab vastu õpilaskond ning kinnitab direktor.  

 II EESMÄRGID

ÕE tegevuse eesmärgid on:

   2.1 aidata kaasa koolielu atraktiivsemaks, huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel;

   2.2 õpilaskonna esindamine

   2.3 pakkuda võimalust eneseteostuseks ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks;

   2.5 aidata luua sõbralikul ja vastastikusel koostööl põhinevat koolistruktuuri.

III ÕE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

   3.1 Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕOV-l õigus:

        3.1.1 valida oma esindaja Ahja Kooli hoolekogusse

           3.1.2 teha omapoolseid ettepanekuid koolielu korraldamisel;

           3.1.3 kasutada kooli tehnilisi vahendeid tunnivälise tegevuse organiseerimisel;

               3.1.4 korraldada kooli juhtkonnaga kooskõlastatud üritusi;

               3.1.5 koguda ja edastada infot.

        3.1.6 kaitsta õpilaste huve

   3.2 ÕE kohustuseks on:

3.2.1 vastutada enda korraldatud ürituste eest

         3.2.2 olla eeskujuks kaasõpilastele kooli kodukorra täitmisel;

3.2.3 informeerib ÕE tegevusest huvijuhti

   3.3 ÕOV järgib oma tegevuses kooli põhimäärust ja kodukorra eeskirju ning peab kinni kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetest.

   3.4 ÕOV ei sekku vahetult õppeprotsessi ega ignoreeri õpetajate tegevust.

IV TÖÖKORD

   4.1 ÕE korraldab koosolekuid kord nädalas, et arutada koolielu puudutavaid küsimusi.    

   4.2 Üldkoosolek on otsustusvõimeline juhul kui kohal on vähemalt 75% ÕE liikmetest.

   4.3 Koosoleku poolt tehtud otsus on jõustunud, kui selle poolt on hääletanud 50% + 1 ÕE liikmetest.

    4.6 ÕE üldkoosoleku pädevuses on:

           4.6.1 põhimääruse vastuvõtmine;

           4.6.2 põhimääruse muutmine;

           4.6.3 presidendi ja asepresidendi valimine;

           4.6.4 ÕE reorganiseerimise vajaduse otsustamine;

           4.6.5 ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;

           4.6.6 teiste ÕE-te, maakondlike või üleriigiliste omavalitsusstruktuuridega ühinemise otsustamine;

           4.6.7 ÕE liikmete aktiivsuse arutamine. Kui klassi esindaja osaleb töös passiivselt, teeb üldkoosolek presidendile kohustuseks algatada selles klassis uue liikme valimine.

   4.7 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku:

           4.7.1 kui seda soovib vähemalt 75% ÕE liikmetest;

           4.7.2 kui seda soovib ÕE juhatus;

           4.7.3 kui seda soovib kooli juhtkond.

   4.8 Erakorralise koosoleku päevakord peab olema juhatuses läbi arutatud ja osavõtjatele teatatud vähemalt 2 tööpäeva enne koosoleku kokkukutsumist.

   4.9 Kõik ÕE üldkoosolekud protokollitakse ning protokollid säilitatakse alaliselt. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil asjaosalistel ning vajadusel saadetakse protokollidest või koosolekutel vastuvõetud otsustest väljavõtted klassidele, kooli juhtkonnale, hoolekogule.

   4.10 Kõik ÕE liikmed aktsepteerivad vastuvõetud otsuseid.

   4.11 ÕE tööd koordineerib huvijuht.

VI PRESIDENT JA ASEPRESIDENT

   6.1 President ja asepresident valitakse ÕE liikmete seast õppeaasta teisel üldkoosolekul lihthäälte enamusega üheks õppeaastaks.

   6.2 Presidendi õigused ja kohustused:

           6.2.1 saada valitud põhimäärusega ettenähtud korras;

           6.2.2. astuda tagasi;

           6.2.3 esindada ÕE-st kooli hoolekogus, Eesti ÕE Liidus.

        6.2.4 olla ÕE tahte väljendajaks

        6.2.5 kutsuda kokku ÕE koosolekud

        6.2.6 valmistada ette koosolekud

        6.2.7 koostada koos liikmetega tegevuskavad

   6.3. Asepresidendi õigused ja kohustused:

           6.3.1 saada valitud põhimäärusega ettenähtud korras;

           6.3.2 astuda tagasi;

           6.3.3 asendada presidenti tema äraolekul.

   6.4. Presidendi ja ja asepresidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha, kui:

           6.4.1 president ja asepresident ei ole võimelised oma tööd juhtima vähese aktiivsuse tõttu või tervisliku seisundi tõttu;

         6.4.2 presidendi või asepresidendi tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele või kooli põhikirjale ja president või asepresident ületab talle antud volituste piire;

           6.4.3 president või asepresident ei täida üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning kooli juhtkonnaga sõlmitud kirjalikke kokkuleppeid;

         6.4.4 presidendi või asepresidendi tegevus kahjustab kooli või omavalitsuse mainet.

        6.4.5 presidendi volitused lõppevad uue ÕE presidendi valimisega

   6.5 Presidendi või asepresidendi tagandamine toimub samas korras kui nende valimine ÕE üldkoosolekul. Tagandamine on võimalik, kui selle poolt hääletab 50% + ÕE liikmetest.

VII TEGEVUSE LÕPETAMINE

   7.1 ÕE tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui asutamisotsus juhul kui 75% liikmetest sellega nõustub.

   7.2 Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks või selle reorganiseerimiseks võib teha president koos asepresidendiga, või 75% ÕE liikmetest, samuti kooli juhtkond.

   7.3 ÕE tegevuse lõpetamise ettepanek peab olema põhjendatud ning koos sellega peavad olema esitatud alternatiivsed variandid ÕE reorganiseerimiseks.

           7.3.1 kui tegevus ei vasta põhikirjale;

           7.3.2 kui kahjustatakse kooli mainet ja inventari;

           7.3.3 kui segatakse kooli õppetegevust.

   7.4 ÕE reorganiseerimisel ja uue esinduse moodustamisel jätkab see tööd käesoleva põhimääruse alusel ja seda ei loeta uuesti alustamiseks.