Published using Google Docs
communicatie
Updated automatically every 5 minutes

communicatieschaatsen.jpg

Communicatie vinden wij heel erg belangrijk. Wij beseffen ook dat goede communicatie ook heel erg moeilijk is. Wij stellen veel belang in een open communicatie. Dat wil zeggen dat de communicatie tussen school, ouders en kinderen eerlijk en respectvol is en dat we niet altijd met elkaar eens hoeven te zijn.

Uw kind gaat naar onze school. Ruim 5 uur per dag gedurende 5 dagen per week. Een aanzienlijk deel van de ontwikkeling van kinderen vindt op school plaats en wij helpen mee in de opvoeding van uw kind. Een goede communicatie tussen ouders, kinderen en school is daarom van groot belang. Uiteraard kunnen de ouders, kinderen of leerkrachten om een gesprek vragen. Dat gebeurt heel regelmatig. Wij hebben echter ook gesprekken structureel gepland:

Het doel van deze gesprekken is enerzijds om kennis te maken, maar anderzijds om samen doelen te bepalen en verwachtingen uit te spreken betreffende het nieuwe schooljaar. De kinderen zijn aanwezig bij dit gesprek samen met hun ouders. Ambitiegesprekken vinden in de bovenbouw plaats.  

Samen met ouders en kinderen wordt afgesproken hoe dit ingericht wordt. Er is dus sprake van communicatie op maat. Het uitgangspunt is dat kinderen bij het gesprek zijn. Uiteraard kan op verzoek van de ouders of de leerkracht hiervan afgeweken worden.

De leerkracht van groep 8 nodigt ouders en kinderen uit en zal het schooladvies bespreken. Het schooladvies is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem en uiteraard gedragskenmerken van het kind. Dit advies wordt door het gehele team geformuleerd. Dit schooladvies mag als het goed geen verrassing zijn voor ouders en kinderen.

Leerkrachten voeren heel regelmatig kindgesprekken. dit zijn korte individuele gesprekken tussen leerkracht en kind. Deze gesprekken hebben tot doel de voortgang en het welbevinden van het kind te bespreken. Samen worden doelen bepaald waar de komende tijd aan gewerkt gaat worden.

Twee keer per jaar wordt een rapport meegegeven aan de kinderen van groep 1 t/m 8. Hierin kunt u lezen hoe uw kind zich heeft ontwikkeld. We zijn ons tevens aan het oriënteren op een portfolio, waarin allerlei zaken opgenomen worden door het kind zelf.

Contact met de school

De school acht het van groot belang om de ouders zoveel mogelijk te informeren over de gang van zaken op school. Hiervoor hebben we verschillende middelen;

Dit is een wettelijk verplicht document. De Heilighartschool is echter overgegaan op een volledig digitale versie, te vinden op onze website. Wij vinden dit veel toegankelijker voor ouders en wij kunnen de schoolgids veel beter up to date houden.

Wij maken gebruik van het communicatiesysteem Parro. Deze is alleen toegankelijk voor ouders en leerkrachten en volledig AVG-proof. Parro is een handige APP waar leerkrachten nieuws en foto’s kunnen delen, maar ook afspraken kunnen inplannen.

Recht op informatie

U heeft recht op bepaalde informatie over uw kind, bijvoorbeeld over de schoolprestaties. De school moet u deze informatie in principe geven, óók als u gescheiden bent en niet het wettelijke gezag heeft over uw kinderen. Onder deze informatie valt bijvoorbeeld het rapport, maar ook de informatie die u krijgt tijdens een ouderavond. De wet kent als hoofdregel de situatie dat de rechter na de ontbinding van het huwelijk het ouderlijke gezag aan beide ouders toekent. In dat geval hebben beide ouders een zelfde recht op informatie en hieraan doet niet af of de ene ouder wel is belast met de verzorging van het kind en de andere niet.

Een ouder zonder wettelijk gezag krijgt dus ook de informatie die de andere ouder ook zou krijgen. De ouder zonder wettelijk gezag moet daar wel zelf om vragen. De leerkracht zal dus niet uit zichzelf de ouder zonder wettelijk gezag informeren. Het voorafgaande kent een aantal uitzonderingen. De meest relevante is dat de leerkracht geen informatie hoeft te geven die in strijd is met de belangen van het kind. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een omgangsregeling tussen een ouder en het kind is afgewezen en de ouder toch probeert het kind bij de school te ontmoeten. De leerkracht kan in dat geval informatie weigeren die het de ouder mogelijk zou maken om het kind te blijven zien. Als u vindt dat een leerkracht u ten onrechte informatie weigert, kunt u daarover praten met de directie van de school of het bestuur. Als dat niets oplevert, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.