GUIA DOCENT

                                             2020-2021

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: FB03-DIBUIX

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Primer

Anual

Formació Bàsica

8

Departament:   Dibuix i representació gràfica

Idioma: Català/castellà

Horari:

Web de l’assignatura:

DIA https://classroom.google.com/c/MTU4MTUyMTQyNjEw

DIB https://classroom.google.com/c/MTU4MTQwNTg3NzU0

DM https://classroom.google.com/c/MTU4MTQwNTg3Njg0

DP  https://classroom.google.com/c/MTU4MTUyMTQyNDIx

DGA https://classroom.google.com/c/MTUzMzMzMjI3NzE4

DGB https://classroom.google.com/c/MTUzMzMzMjI3NzI1

Professorat responsable:

Dulce Reynés Sancho

Correu electrònic: dreynes@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Marisa Fuster Ribera

Correu electrònic: mfuster@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

La assignatura Dibuix, exercita l'alumnat en la pràctica d’aquesta disciplina com a manera d'explorar i desenvolupar la capacitat d'anàlisi, visió espacial, comprensió i abstracció.

De caràcter teòrico-pràctic, els coneixements i habilitats adquirits permetran a l'alumnat desenvolupar la creativitat i la capacitat per a generar idees i comunicar-les dintre de l'activitat projectual.

Aquesta assignatura és de gran importància en la realització de projectes de disseny i està vinculada amb l’assignatura Sistemes de representació que pertany al mateix departament didàctic.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

2.2. Perfil professional

El dibuix a mà alçada, és per al dissenyador la manifestació més immediata per a generar i transmetre idees i informació. El plantejament de l’assignatura considera el dibuix com a eina del projecte i no com a activitat d’expressió personal pròpia d’altres camps d’aplicació.

En el context de l'activitat del Disseny, la utilització de diverses tècniques i eines de dibuix resulta imprescindible en la ideació, desenvolupament i comunicació d'objectes, formes i productes. Amb el Dibuix s'adquireixen capacitats de percepció i anàlisi, mitjançant el desenvolupament de la visió espacial, la memòria visual i la imaginació icònica.

També aporta mètodes per a manipular la informació obtinguda i capacita per a l’ utilització expressiva dels diferents sistemes de representació espacial.

En resum, amb aquesta assignatura l'alumne aprendrà a expressar-se gràficament mitjançant el dibuix a mà alçada, tant amb els clients com amb altres tècnics.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

No n’hi ha.

3.2. Requisits recomanables 

Tenir nocions bàsiques sobre sistemes de representació i capacitat per a imaginar l'espai tridimensional en el plànol és un punt de partida òptim per a abordar la matèria.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals.

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

4.2. CG/Competències generals 

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

5. Resultats d’aprenentatge

Resultats esperats de l'aprenentatge:

L'alumne haurà de prendre consciència que el dibuix, més que un accessori, és un llenguatge fonamental, bàsic i  imprescindible per al desenvolupament de la seva activitat com dissenyador. Com a tal llenguatge, la funció principal del dibuix és la de transmetre informació.

En disseny, la qualitat del dibuix és la qualitat en la informació que proporcioni, i aquesta ha de ser completa, clara i exacta.

Al llarg del curs, l'alumne haurà d'arribar a un nivell de coneixement i destresa que li permeti plasmar en dues dimensions la realitat espacial tridimensional existent, així com realitzar dibuixos que representin conceptes en procés d’ ideació, no existents prèviament, tot això amb rigor i exactitud. Per a això haurà d'adquirir les següents competències específiques de l’assignatura (CE-A):

Coneixement:

CE-A1 Identificar els fonaments teòrics i conceptuals relacionats amb la representació gràfica.

CE-A2 Coneixement analític i sintètic de les formes a través del dibuix.

CE-A3 Coneixement analític i sintètic de la llum per a la definició de formes a través del dibuix.

CE-A4 Coneixement analític i sintètic de la figura humana a través del dibuix.

Comprensió:

CE-A5 Entendre el Dibuix com instrument per a l'observació, creació, anàlisi, desenvolupament i transmissió d'idees.

CE-A6 Diferenciar les possibilitats d'aplicació per a l'anàlisi i l'expressió dels diferents sistemes de representació.

CE-A7 Captació de les relacions espacials que configuren l'estructura formal, assumint el dibuix com eina analítica.

CE-A8 Interpretació de formes complexes en formes geomètriques més senzilles.

CE-A9 Interpretació de formes i imatges tridimensionals representades en projecció plana (bidimensional).

CE-A10 Comprendre la relació entre els llenguatges i els processos del dibuix.

Aplicació:

CE-A11 Produir dibuixos a mà alçada amb domini del traç.

CE-A12 Traçar a mà alçada imatges que representin amb claredat formes tridimensionals en projecció plana i/o en

perspectiva.

CE-A13 Utilitzar el dibuix a mà alçada com instrument d'anàlisi espacial.

CE-A14 Controlar l'elecció de vistes, seccions i detalls en un croquis.

CE-A15 Triar i utilitzar els sistemes de representació adequats a cada situació i objectiu.

CE-A16 Controlar la representació de la forma i proporció d'un model o idea i la seva representació.

CE-A17 Utilitzar l’observació i la imaginació per aplicar‐les tant en el sentit de crear noves formes com en el

d’interpretar les existents.

CE-A18 Generar dibuixos d’ideació, desenvolupament i anàlisi previs al disseny final.

CE-A19 Aplicar un ús metòdic dels diferents processos i metodologies d’ideació i creació.

CE-A20 Controlar a nivell bàsic la memòria visual.

CE-A21 Utilitzar les eines i els instruments bàsics que són propis de la disciplina del dibuix.

Anàlisi:

CE-A22 Analitzar formes i espais tridimensionals per a representar-los en projecció plana (bidimensional).

CE-A23 Generar dibuixos d’anàlisi previs al disseny final, i debatre de forma crítica sobre el procés, elecció

d'alternatives i la presa de decisió en el resultat final.

6. Continguts

Descriptors BOIB:Dibuix analític. Formes bàsiques. Configuració de l’espai bidimensional i tridimensional. Utilització expressiva de la perspectiva. Dibuix d’ideació. Formes complexes. Dibuix expressiu i de síntesi. Nivells d’iconicitat. Memòria icònica. La llum: clarobscurs i teoría d’ombres. Mètodes d'investigació i experimentació propis de l'assignatura.

BLOC TEMÀTIC 0 (transversal)

Mètodes d'investigació i experimentació propis de l'assignatura.

BLOC TEMÀTIC I

Presentaciò general

1.El procés de Dibuix. Percepció Visual.

2.Tipologies del dibuix.

BLOC TEMÀTIC II

Configuraciò de l’espai bidimensional.

Formes bàsiques i formes complexes.

Dibuix analític, expressiu i de síntesi.

Introducció a la llum i el color.

BLOC TEMÀTIC III

Configuraciò de l’espai tridimensional.

Formes bàsiques i formes complexes.

Utilització expressiva de la perspectiva.

Indicadors de profunditat.

La llum: clarobscur i teoría d’ombres. El color.

Iniciació a la representació de la figura humana.

BLOC TEMÀTIC IV

Dibuix d’ideació i comunicació.

Nivells d’iconicitat.

Memòria icònica: Dibuix de memòria

Dibuix i Projecte: El dibuix a les diferents fases del projecte.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Mètode expositiu:

Es presentaran els temes d’una manera estructurada amb un increment progressiu del grau de dificultat.

Resolució d’exercicis:

Es demanarà a l’estudiant que realitzi una sèrie d’exercicis, aportant les solucions adients, aplicant la teoria i els mètodes resolutius apresos a classe. Aquests exercicis es plantejaran per escrit i se’n definiran, a més, els continguts a desenvolupar, els objectius a assolir, els criteris particulars d’avaluació de cadascun d’ells i la data de lliurament.

A l’aula es treballarà amb els tipus d’agrupaments gran i individual.

Tant els continguts teòrics com els treballs pràctics d’aula es faran en períodes de dues sessions setmanals de dues hores cada una, sempre amb el grup sencer, encara que es farà un seguiment individualitzat de les activitats d’aprenentatge de l’alumnat.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

125 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

22 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

90 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

13 hores

Activitats de treball no presencial

75 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball autònom

Individual

Realització d’exercicis

75 hores

200 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aules assignades a l’horari del professorat i aula de dibuix (nº12).

Pissarra, ordinador, projector i models de dibuix.

El centre proporciona paper craft 100 x 70 cm. La resta de material l’haurà d’aportar el propi alumne:

Llapissos de Grafit de diferentes dureses H i B

Paper A3 Ingres i quadern d’esbós

Quadern A5 sketbook interdisiclinar amb Fonaments del disseny

Conté blanc, negre, terra

Cretes o pastels de colors

Carbonet

Llapis de colors

Aquarel.les

Retoladors base alcohol

7.4 Activitats interdisciplinàries

Grup de Disseny de Producte: Interdisciplina entre les assignatures Fonaments del disseny, Dibuix, Sistemes de representació i Gràfica Digital.

Grup de Disseny d’Interiors: Interdisciplina entre les assignatures Fonaments del disseny, Dibuix, Sistemes de representació i Gràfica Digital.

7.5 Activitats complementàries

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

Dins cada curs (any/semestre) es diferencien tres períodes d’ avaluació:

  1. El període d’ avaluació contínua, que es du a terme durant el període lectiu de cada curs (any/semestre), i que ha se suposar, al menys, el 50 % de la qualificació final.
  2. El període d’avaluació complementària i final, que es du a terme a la finalització de cada curs (any/semestre) i en el qual es poden programar tant les recuperacions de les activitats d’avaluació contínua no superades o no realitzades com els exàmens o proves de l’avaluació final.
  3. El període d’ avaluació extraordinària, que es du a terme a la finalització de cada curs (any/semestre) i en el qual es fa la recuperació de l’avaluació final i, si escau, també es pot programar la recuperació de les activitats d’avaluació contínua

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament, en data 07-09-2018, ha acordat un 80% d’assistència com a mínim per poder ser avaluat per avaluació contínua.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminología específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

Itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs.

Itinerari B s’aplicarà als estudiants que no assisteixen amb regularitat o que no hagin presentat els exercicis en la data corresponent.

També podran optar a aquest itinerari els alumnes que així ho desitgin.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives.L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B. També passara a aquest itinerari l’alumnat que no hagin presentat els exercicis en la data corresponent.

Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan de la part dels treballs i projectes com  de la part de les proves objectives parcials i finals, haurà de ser de 4.

L’alumnat d’ itinerari B haurà de presentar tots els exercicis realitzats durant el curs.

Per superar l’assignatura s’haurà d’obtenir un mínim de 5.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (assistència, participació, interès, etc.)

NR

CA01 CA02 CA04 CA10

10%

---

Treballs i projectes

R

CA06 CA07 CA08 CA10 CA11 CA13 CA14 CA15 CA16    CA17

60%

40%

Proves objectives parcials i/o final

R

CA05 CA06 CA07 CA08 CA11    CA16

30%

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografía i documentació complementària

Es treballarà amb recursos Gsuite: sites, classroom, etc.

9.1. Bibliografía bàsica: 

CHING, F.D., JUROSZEK, S.P.(1999). Dibujo y proyecto. Mexico : Ed.GG

MAIER, M. (1982).Procesos elementales de proyectación y configuración. VOLS. I y II. Barcelona: Ed. G.G

PIPES, A. (2007). Dibujo para diseñadores. Barcelona: Blume. Ed

9.2. Bibliografía complementària: 

DELGADO, YANES, MAGALI I REDONDO, E.( 2004) Dibujo a mano alzada para arquitectos, , Barcelona: Ed. Parramón

JULIAN, F., ALBARRACIN, J. (2005) Dibujo para diseñadores industriales. Barcelona: Ed Parramón

POWELL, D. (1993) Técnicas de presentación. H. Blume. Ed.

FERNÁNDEZ, A. i MARTÍN, G. (2007). Dibujo para diseñadores de moda. Barcelona: Ed. Parramón

CÁMARA, S. (2008) El Dibujo publicitario. Barcelona: Ed Parramón

LOOMIS, ANDREW. (1943). Figure Drawing for all it's Worth (versions digitals en .pdf )

SHEPPARD, JOSEPH. (1975). Anatomy. A complet guide for artists. Watson-Guptill Publications

9.3. Altres recursos: 

Aula específica de dibuix amb models.

9.10 Altres mitjans i recursos:

CROQUIS Edició suscrita digital proporcionada per l’Escola  https://elcroquis.es

Tectónica https://www.tectonica.es

On Diseño http://www.ondiseno.com

https://www.experimenta.es

Gràffica edició suscrita en paper proporcionada per l’Escola  https://graffica.info

10. Altres observacions