Bolesławiec 28.10.2019

ZGŁOSZENIE

(ZAJĘCIA Z TENISA ZIEMNEGO W SEZONIE 2019/2020)

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

PESEL UCZESTNIKA

ADRES ZAMIESZKANIA

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

NR KONTAKTOWY DO OPIEKUNA  

ADRES E-MAIL OPIEKUNA  (informacja o płatnościach)

GRUPA i GODZINY ZAJĘĆ

NUMER UCZESTNIKA

NR KONTA - DO WPŁAT

(wypełnia Akademia Tenisa)

(PKO BP) 93 1020 2137 0000 9602 0131 2388

REGULAMIN

 1. Organizatorem zajęć tenisa ziemnego jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej “Klub Aloha”.
 2. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad działania Akademii Tenisa.
 3. Zajęcia grupowe w Akademii Tenisa odbywają się od września do końca czerwca.
 4. Akademia Tenisa zakłada, że uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
 5. Uczestnicy zajęć tenisowych zobowiązani są do przestrzegania: niniejszego regulaminu, regulaminu obiektu Tenis Parku, ogólnych zasad etyki gry w tenisa - regulaminy dostępne na stronie www.tenispark.pl
 6. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie zmienne obuwie sportowe.
 7. Zajęcia odbywają się 1 godzinę (60 minut) w tym wliczony jest czas na przygotowanie się, rozgrzewkę oraz czynności porządkowe po zakończonych zajęciach (czas zajęć może zostać przedłużony stosownie do potrzeb realizacji założeń treningowych). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników znajdujących się na terenie obiektu Tenis Parku poza wyznaczonymi godzinami treningu.
 8. Zajęcia odbywają się w grupach 2 osobowych lub 4-6 osobowych zgodnie z wybraną wielkością grupy oraz wcześniej uzgodnionym harmonogramem. Wszelkie zmiany dokonywane są w miarę możliwości.
 9. Zajęcia są płatne do 10 dnia następnego miesiąca zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Aktualny cennik dostępny jest na stronie www.tenispark.pl w zakładce “klub”  i jest niezmienny przez cały sezon.
 10. Opłaty należy uiścić na indywidualne konto bankowe wyszczególnione wyżej:  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej “Klub Aloha”, ul. St. Batorego 4, 59-700 Bolesławiec: TYTUŁEM: “Imię i Nazwisko - nr uczestnika - miesiąc” lub w przypadku braku takiej możliwości gotówką bezpośrednio u trenera.
 11. W przypadku odwołania zajęć przez klub lub w wyniku działań sił wyższych zajęcia zostaną odrobione w innym terminie lub opłata za te zajęcia zostanie zwrócona w ostatnim miesiącu sezonu lub zaliczona na jego poczet.
 12. W przypadku choroby uczestnika lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym koszty zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwość odrobienia zajęć (w miarę wolnych miejsc) w najbliższym i uzgodnionym terminie (do 2 miesięcy) pod warunkiem, że nieobecność została zgłoszona co najmniej dzień wcześniej poprzez wiadomość sms pod numerem 787203320.
 13. Uczestnik może zrezygnować z zajęć w trakcie trwania sezonu. Rezygnację należy zgłosić na 3 miesiące przed chęcią zaprzestania dalszego uczestnictwa w zajęciach.
 14. Osoby, które nie wyrażają zgody na umieszczanie w serwisach internetowych i materiałach promocyjnych - zdjęć z ich udziałem wykonanych na zajęciach, turniejach, półkoloniach lub obozach, proszone są o przekazanie tej informacji e-mailem lub sms organizatorowi.
 15. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję powyższy regulamin oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w zgłoszeniu w celu realizacji działalności klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Oświadczam, że znane mi są zasady przetwarzania danych osobowych (RODO) - https://goo.gl/67YoiD

…………………………..………                                       ………………………..……………………………
data i miejsce                                                                              podpis uczestnika i opiekuna