GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDP07-DIBUIX D’EXPRESSIÓ I IDEACIÓ

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Segon

Segon

Específica

4

Departament:    Dibuix i Representació Gràfica

Idioma: Català/Castellà

Horari: Dilluns de 8:55 hrs a 10:45 hrs i Divendres de 11:15 a 13:05 hrs

Web de l’assignatura: https://sites.google.com/s/1S6pIz9zt3DotKBlln6oLRPfpDKcQq9mr/p/1mBe6O41mdCi8PnKowWGOpBbzEZfXF01T/edit

Professorat responsable:

Dulce Reynés Sancho

Correu electrònic: dreynes@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Antoni Alcover Bauzà

Correu electrònic: aalcover@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació

2.2. Perfil professional

S’estableix la necessitat de formar professionals que siguin capaços de plantejar i resoldre projectes amb plantejaments creatius i comunicatius sobre la base del domini de la representació gràfica i la expressivitat que els hi permeti, a la vegada, desenvolupar i comunicar idees amb destresa i efectivitat.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Coneixements de sistemes de representació especialment de perspectiva cònica.

Nocions de composició i de maneig de les eines bàsiques per a la representació.

3.2. Requisits recomanables

Coneixements de color i del maneig de diferents tècniques seques, humides i mixtes

Actitud de treball envers a la realització del volum de feina proposat, imprescindible per assolir els objectius plantejats a l’assignatura tenint en compte que aquesta és eminentment pràctica.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG21- Dominar la metodología d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació

 

5. Resultats d’aprenentatge

-Comprensió de la realitat i interpretació de les formes des de diverses intencions visuals previ anàlisi de la

seva coherència estructural.

-Desenvolupament de la memòria visual .

-Generar solucions creatives als problemes de forma, funció, configuració,

finalitat i qualitat dels objectes i serveis mitjançant l’anàlisi, la investigació i la

determinació de les propietats i qualitats físiques i de llurs valors simbòlics i

comunicatius.

-Fer un ús metòdic dels diferents processos i metodologies d’ideació i creació.

-Generar processos d’ideació i creació tant artístiques com tècniques, solucionant els problemes que els

processos de bocetació i realització plantegen.

-Desenvolupar la imaginació, la sensibilitat artística, les capacitats d’anàlisi i síntesi, el sentit crític, així com

potenciar les actituds creatives necessàries per la resolució dels problemes propis d’ aquesta activitat.

-Desenvolupar capacitats d’ autoaprenentatge i transferència dels coneixements.

-Capacitar per al maneig i coneixement de les tècniques més adequades.

6. Continguts

Descriptors BOIB:

Aprofundiment en l’estudi dels mitjans, els processos, les tècniques i els mètodes gràfics en combinació amb els digitals. Estudi i anàlisi dels elements i els conceptes representatius, expressius, comunicatius i interactius de la matèria, la forma, el color, l’espai i el moviment. Dibuix i disseny. Creació de l’espai plàstic i anàlisi de l’adequació a diferents plantejaments projectuals. Memòria icònica. Les teories perceptives. Il·lusions i fenòmens òptics. Dibuix d’estudi o esbós i dibuix expressiu. Mètodes compositius i comunicatius. Mètodes de recerca i experimentació propis de l’assignatura.

BLOC TEMÀTIC I

Estudi d’estructures

Plans i seccions

El punt de vista

L’esbos

Tècnica gràfiques: Tècnica mixta

BLOC TEMÀTIC II

Dibuix expressiu i comunicatiu.

Expressió del material

Mides i escala

Memòria icònica.

BLOC TEMÀTIC III

Mètodes compositius i comunicatius. Percepció visual. El punt de vista informatiu. La figura humana.

7. Metodologia docent

Les metodologies d’aprenentatge que es fan servir són:

 

-           Holística, humanista i integral

-           PBL Problem Based Learning  en petits equips de feina amb diferents rols. Aprenentatge cooperatiu

-           Autoaprenentatge. Individual

-           Aprenentatge cognitiu i emocional. Individual i en parelles

-           Tallers. Grup gran

-           Sortides. Grup petit

7.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament ha acordat un 80% d’assistència per no perdre l’avaluació contínua; segons la reunió del Departament de dia 7 de setembre del 2018

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

60 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

4 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

53 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

3 hores

Activitats de treball no presencial

40 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Exercicis pràctics

40 hores

100 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula 18e, aula específica per Especialitat de Producte

7.4 Activitats interdisciplinàries

7.5 Activitats complementàries

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

El Departament, en data 07-09-2018, ha acordat un 80% d’assistència com a mínim i la presentació del 100% d’exercicis per poder ser avaluat per avaluació contínua.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tindrà dos itineraris:

Itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs.

Itinerari B s’aplicarà als estudiants que no assisteixen amb regularitat o que no hagin presentat els exercicis en la data corresponent.

També podran optar a aquest itinerari els alumnes que així ho desitgin.

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives.

L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B.

Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan de la part dels treballs i projectes com  de la part de les proves objectives parcials i finals, haurà de ser de 5.

L’alumnat d’ itinerari B haurà de presentar tots els exercicis realitzats durant el curs.

Per superar l’assignatura s’haurà d’obtenir un mínim de 5.

Els treballs s’han d’entregar a la data d’entrega. En cap cas se corregirán treballs fóra de la data d’entrega.

Itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs.

Itinerari B s’aplicarà als estudiants que no assisteixen amb regularitat (menys del 80% de les activitats lectives) o que no hagin presentat els exercicis en la data corresponent.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (assistència, participació, interès, etc.)

NR

CA01 CA02 CA03 CA04 CA10

20%

---

Treballs i projectes

R

CA06 CA07 CA08 CA10 CA11 CA13 CA14 CA15 CA16    CA17

80%

40%

Prova objectiva final

CA05 CA06 CA07 CA08 CA10 CA11 CA12 CA15 CA16    CA17

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

Es treballarà amb recursos Gsuite: sites, classroom, etc.

9.1. Bibliografia bàsica:

 

N FERNANDO JULIAN/JESUS ALBARRACÍN Dibujo para diseñadores industriales, Ed Parramón

CRISTIAN CAMPOS Nuevo diseño de productos, , maomao Publications

EDWARD HUTCHISON El dibujo en el proyecto del paisaje, Editorial Gustavo Gili S.L. Barcelona 2012

DICK POWELL Tecnicas de presentación

 

9.2. Bibliografia complementària:

 

FAWCETT-TANG R. “Formatos experimentales. Index book.

EISENMAN SARA. “Como crear portafolios de diseño. Index book.

JORRIT TORNQUIST “Color y luz Teoría y pràctica” Ed. Gustavo Gili.

9.3. Altres recursos: 

10. Altres observacions