ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2018

Procediment i calendari d’inscripció a les proves específiques d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior de Fotografia i Joieria (Resolució  BOIB Núm. 36, de 22-03-2018 i BOIB Núm. 94, de 31-07-2018).

Requisits acadèmics d’accés

 • Títol de Batxillerat o equivalent.
 • Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny.
 • Títol de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics corresponent al pla d'estudis de 1963 o del pla experimental.
 • Títol de tècnic especialista o de tècnic superior, dels ensenyaments de Formació professional.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.
 • Titulació universitària o equivalent.
 • Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

A més dels requisits acadèmics anteriors s’haurà de superar una prova específica que permeti demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Poden accedir al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, sense estar en possessió dels requisits acadèmics d’accés, els qui acreditin, mitjançant la superació d’una prova general, posseir la maduresa en relació amb els objectius de batxillerat, i tinguin com a mínim dinou anys complerts l’any de realització de la prova, o divuit anys, si s’acredita estar en possessió d’un títol de tècnic relacionat amb aquell al qual es vol accedir. Per ampliar la informació sobre la prova general, entreu a aquest enllaç.

Exempcions de la prova específica

Les persones que acreditin que compleixen alguns dels requisits següents estan exempts de realitzar la prova específica d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior de Fotografia i Joieria, i han de formalitzar la inscripció especificant “Accés directe”.

 • Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny d’una família professional relacionada amb l’ensenyament que desitja cursar, o títol declarat equivalent
 • Títol de Batxillerat modalitat Arts o de Batxillerat Artístic Experimental
 • Títol superior d’Arts Plàstiques de qualsevol especialitat, o títol declarat equivalent
 • Títol superior de Disseny de qualsevol especialitat, o títol declarat equivalent
 • Títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals en les diferents especialitats
 • Llicenciatura en Belles Arts
 • Arquitectura
 • Enginyeria tècnica en Disseny Industrial
 • També estan exemptes de realitzar la prova específica aquelles persones que acreditin tenir experiència laboral d’almenys un any, relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu al qual es vol accedir. L’acreditació s’ha de fer amb un certificat d’empresa o amb la certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris, en el cas de treballadors autònoms.

Hi ha un 60% de places reservat per a alumnes amb dret a accés directe. S’han d'inscriure igualment i seran acceptats per ordre de mitjana d’expedient acadèmic. Si les places s'acaben, es podran presentar a les places d'accés mitjançant prova específica.

Sol·licitud d’adaptació de les condicions de la prova

Les persones que acreditin que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) poden sol·licitar l’adaptació de les condicions en què s’ha de fer la prova. Per justificar aquesta petició han d’aportar, en el moment d’inscriure’s a la prova, algun dels documents que figuren a continuació:

 • Certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
 • Dictamen d’escolarització emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.
 • Informe emès pel departament d’orientació o pels equips d’orientació educativa i psicopedagògica, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Informe emès per associacions amb experiència reconeguda, per a les dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats específiques d’aprenentatge de la persona interessada.

Oferta de places

Il·lustració

Fotografia

Joieria

0

17

15

Calendari

SETEMBRE

Del 3 al 7 de setembre

Inscripció online preferentment o presencial de 10 a 13 hores a la secretaria del centre per a:

 • Prova específica per aspirants amb requisits acadèmics de titulació
 • Accés directe

Lliurament de la documentació a l’Escola

10

Publicació online i al tauló d’anuncis del centre de la llista provisional de les persones admeses a la prova específica a partir de les 12 hores.

Si la inscripció online està confirmada, significa que esteu admesos per fer la prova específica, sinó consulteu a secretaria o al tauler d’anuncis.

Publicació al tauló d’anuncis del centre de la llista provisional de les persones admeses per accés directe.

10

Reclamacions contra les llistes provisionals de les persones admeses a la prova específica i admeses per accés directe

11

Publicació online i al tauló d’anuncis del centre de la llista definitiva de les persones admeses a la prova específica. Si la inscripció online està confirmada significa que esteu admesos per fer la prova específica, sinó consulteu a secretaria o al tauler d’anuncis.

Publicació al tauló d’anuncis del centre de la llista definitiva de les persones admeses per accés directe.

12

Matrícula dels alumnes que tenen accés directe de 10 a 13 hores a la secretaria del centre

19

15.45 hores – Prova específica accés Cicles Formatius de Grau Superior

20

Resultats provisionals de la prova específiques, online i al tauló d’anuncis del centre a partir de les 14 hores

20, 21 i 24

Reclamacions contra els resultats de la prova

25

Resultats definitius, online i al tauló d’anuncis del centre a partir de les 14 hores

Adjudicació de places al tauler d’anuncis

25 i 26

Matrícula a la secretaria del centre de 10  a 13 hores

A partir del 27

Sol·licitud dels certificats de superació de la prova

Prova d’accés

La prova específica d'accés als Cicles  Formatius de Grau Superior consta de dos exercicis:

1- Primer exercici: Realització de diferents esbossos a partir d’un model. Durada màxima de dues hores i mitja.

En aquest exercici es valorarà la sensibilitat artística i la creativitat de l’aspirant, la capacitat compositiva i comunicativa i el sentit de la funcionalitat.

Per a aquesta prova, l’aspirant aportarà el material següent: grafit, material de color a elecció de l'aspirant i cartolina A3 adequada a la tècnica escollida.

2- Segon exercici: Realització d’una imatge o objecte, amb els mitjans recomanats per a cada cicle, d’un tema proposat. Durada màxima de dues hores i mitja.

Es valorarà la capacitat de l’aspirant per concretar les seves idees i presentar-les correctament, les capacitats de representació i comunicació, així com el sentit artístic i la sensibilitat demostrades en el seu treball.

Per a la superació de la prova d'accés s'exigirà una qualificació final de 5 o superior.

Models proves d'accés específiques als Cicles Formatius de Grau Superior

Procediment d’inscripció

1.- INSCRIPCIÓ

Cicle de Fotografia (LOE)

Online preferentment a lenllaç o presencialment a la secretaria del centre de 10 a 13 hores, del dia 3 al 7 de setembre.  

Cicle de Joieria (LOGSE)

Online preferentment a l’enllaç o presencialment a la secretaria del centre de 10 a 13 hores, del dia 3 al 7 de setembre. 

En acabar la inscripció s’ha d’imprimir el resguard per duplicat per presentar al centre.

2.- PAGAMENT

Pagament de la taxa de 33,81 € mitjançant l’imprès 046, que es pot descarregar i pagar al banc o fer el pagament telemàticament.

Els alumnes que han realitzat la prova de maduresa per aspirants sense requisits acadèmics NO han de tornar a abonar la taxa de la prova específica.

Aquells que es van inscriure a la prova general i/o específica al juliol i la varen suspendre o no es varen presentar han de tornar a pagar la taxa.

Els aspirants que es trobin en qualsevol de les següents situacions estan exempts de pagar la taxa:

 • Les persones en situació legal de desocupació.
 • Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Els membres de famílies nombroses.
 • Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.
 • Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

3.- DOCUMENTACIÓ

Lliurament de la documentació a la secretaria de l’Escola, del dia 3 al 7 de setembre, de 10 a 13 hores:

 • Títol o certificació oficial de notes indicant que s’ha satisfet les taxes per obtenir el títol (original o fotocòpia confrontada) de la titulació exigida per a l’accés de superació d’una prova vàlida per a l’accés.
 • Resguard de la inscripció a la prova.
 • Resguard del pagament, imprès 046, si és el cas.
 • Còpia del Document oficial d’identificació.
 • Fotocòpia confrontada, en el seu cas, de la documentació que justifica tenir necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge.
 • Acreditació dels motius d’exempció de la taxa, si és el cas.

En el cas de no poder lliurar la documentació presencialment a l’escola, es podrà fer per correu ordinari a l’adreça: 

Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears

Carrer Institut Balear, 5

007012 Palma

Dia de la prova 19 de setembre

La prova es realitzarà a l’Escola d’Art i Superior de Disseny a les 16 hores.

 • Primer exercici de 16 a 18.30 hores
 • Segon exercici de 19 a 21.30

A les 15.45 es començarà a cridar els aspirants i han de presentar el Document oficial d’identificació original.

Materials per a la prova

Per al primer exercici:

 • Llapis grafit.
 • Material de color a elecció de l’aspirant.
 • Cartolina  DIN A3 adequada a la tècnica escollida.

Per al segon exercici:

Fotografia

 • Llapis.
 • Goma d’esborrar.
 • Material de color a elecció de l'aspirant (aquarel·la, llapis de color, acrílic...) o material per realitzar un collage (tisores, goma d’enganxar, revistes o papers de colors).
 • Cartolina DIN A3 adequada a la tècnica escollida

Joieria

 • Paper blanc.
 • Material de dibuix (bàsic).
 • Plastilina.

Publicació de notes

Les notes provisionals es podran consultar online amb el DNI com a usuari i la contrasenya utilitzada per a la inscripció, i al tauló d’anuncis del centre a partir de dia 20 de setembre a les 14 hores, amb el DNI com a usuari i la contrasenya utilitzada per a la inscripció.

Dies de reclamació de notes: 20, 21 i 24 de setembre mitjançant una instància dirigida a la directora del centre. Aquesta instància, degudament complimentada, es presentarà a la secretaria del centre dintre dels terminis establerts i en horari de 10 a 13 hores.

Les notes definitives es podran consultar online i al tauló d’anuncis del centre a partir de dia 25 de setembre a les 14 hores.