Regulamin kursów Wilczej Akademii Rolkowej

 1. Regulamin kursów Wilczej Akademii Rolkowej, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok kursów oraz związane z nimi prawa i obowiązki Uczestników kursów Wilczej Akademii Rolkowej.
 2. Organizatorem kursów Wilczej Akademii Rolkowej jest Uczniowski Klub Sportowy Wilki Otwock.
 3. Rejestrując się na kurs wypełnia Formularz Zgłoszeniowy,
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją kursów Wilczej Akademii Rolkowej jest UKS Wilki Otwock z siedzibą w Otwocku przy ul. Batorego 34. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Wilczej Akademii Rolkowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie  w  każdym  czasie.  UKS Wilki Otwock  będzie przetwarzać  dane  osobowe, w tym wizerunek  w związku z organizacją Wilczej Akademii Rolkowej, w tym w celach  informacyjnych na stronach Wilczej Akademii Rolkowej,.
 5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 6. W przypadku niepełnoletnich uczestników uczestnictwo w Wilczej Akademii Rolkowej możliwe jest za pisemnym oświadczeniem prawnych opiekunów.
 7. Zgłoszenie na kursy dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego opublikowanego na facebookowym profilu Wilczej Akademii Rolkowej (https://www.facebook.com/WilczaAkademiaRolkowa/)
 8. Liczba miejsc w kursach jest ograniczona.
 9. Osoby prowadzące kurs mają prawo do skreślenia z listy kursantów oraz odmówienia możliwości wzięcia udziału w zajęciach osobom zakłócającym porządek, osobom pod wpływem alkoholu lub narkotyków, osobom, które nie posiadają wystarczających umiejętności do wzięcia udziału w wybranym kursie, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
 10. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uregulowały płatność za kurs.
 11. Jeżeli uczestnik po pierwszych zajęcia zrezygnuje udziału w kursie to zostanie mu zwrócona całość opłaty.
 12. Jednostka lekcyjna trwa 60 minut.
 13. Jeżeli organizator kursu nie będzie mógł przeprowadzić zaplanowanych zajęć, zostanie ustalony nowy termin zaległej lekcji o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
 14. Osoby uczestniczące w kursach zobowiązane są do:
 1. - przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 2. - bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom,
 3. - kultury osobistej i zdyscyplinowania,
 4. - przestrzegania niniejszego regulaminu.
 1. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do:
 1. - posiadania odpowiedniego sprzętu sportowego,
 2. - posiadania sprzętu zabezpieczającego przed upadkami (kask, ochraniacze),
 3. - pojawiania się na zajęcia punktualnie,
 4. - samodzielnego przygotowania do zajęć.
 1. Zabrania się wejścia uczestników kursów na salę gimnastyczną bez zgody instruktorów.
 2. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
 3. UKS Wilki Otwock nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz w miejscu prowadzenia zajęć.
 4. UKS Wilki Otwock nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.
 5. UKS Wilki Otwock nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
 6. Wszelkie pogorszenie samopoczucia czy kontuzje należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 7. Uczestnicy będą informowani o zmianach w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w dalszej części kursu oraz otrzymanie zwrotu opłat za niewykorzystane zajęcia.
 8. Wszyscy Uczestnicy proszeni są o zgłaszanie się na zajęcia punktualnie i w strojach sportowych. Czas poświęcony na przebranie się nie będzie ekstra doliczany do godzin lekcyjnych, dlatego też zalecamy przychodzenie 10 minut przed czasem.
 9. Osoby, które zapisały się na zajęcia i nie mogą się na nich pojawić proszone są o odwołanie swojej obecności Organizatora przed rozpoczęciem zajęć.