Published using Google Docs
FTE säännöt 2020 julkaistava
Updated automatically every 5 minutes

8.2.2019

Funky Cheer Team Espoo ry säännöt

Voimassaolevat säännöt: 03.09.2020

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Funky Cheer Team Espoo ry ja sen kotipaikka on Espoo. Yhdistyksen nimen lyhenne on FTE. Yhdistys on osa pääkaupunkiseudun seurayhteistöä, johon kuuluu Funky Team Helsinki ja Funky Team Vantaa.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa, edistää ja kehittää cheerleadingiä kunto-, kilpailu- ja huippu-urheilutasolla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa:

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi muun muassa:

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, huoltajajäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen yksityisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Huoltajajäseniksi voi hallitus hyväksyä alle 15-vuotiaan lapsen huoltajan, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Huoltajajäseniä hyväksytään vain yksi samaa lasta kohden.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, huoltajajäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus heidän täytettyään liittymis- ja jäsenmaksuvelvollisuutensa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on aiemmin toiminut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ja huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Huoltajajäsenen jäsenyys yhdistyksessä päättyy automaattisesti sinä päivänä kun lapsi täyttää 15 vuotta.

Jäsen katsotaan eronneeksi jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta ennen vuosikokousta.

5 § JÄSENEN SITOUMUKSET, EROTTAMINEN JA KURINPITOTOIMET

Seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja määräyksiä, täyttämään näiden sääntöjen mukaiset velvollisuutensa.

Hallitus voi erottaa jäsenen jos hän ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä joka on seuran toiminnassa mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistavaa on:

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko (seuralle aiheutunut taloudellinen vahinko), jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksianto hetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta.

Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

6 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä, huoltajajäseniltä ja kannattajajäseniltä voidaan periä liittymismaksu, jonka suuruudesta päättää syyskokous jokaisen jäsenryhmän osalta erikseen.

Varsinaisilta jäseniltä, huoltajajäseniltä ja kannattajajäseniltä voidaan periä vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää syyskokous jokaisen jäsenryhmän osalta erikseen.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita liittymis- ja jäsenmaksuja.

7 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on syyskokouksien välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnäolevista. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

8 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen muuta jäsentä yhdessä. Lisäksi nimenkirjoitusoikeus on henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä henkilöitä, joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

9 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 7 päivää ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous elo-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden päästä siitä, kun vaatimus sen

pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, huoltajajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja alaikäisten lasten huoltajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen virallisilla Internet- tai Facebook- sivuilla taikka sähköpostitse.

12 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.  Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.  Kokouksen avaus
 2.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7.  Päätetään valitaanko yhdistykselle tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja, valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta.

13 § JAOSTOT JA JOUKKUEET

Seuran jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.

Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston, joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen kokous päättää vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

        FUNKY TEAM        www.funkyteam.fi          info@funkyteam.fi

        Helsinki – Espoo - Vantaa