GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         OP57- PROGRAMACIÓ MULTIMÈDIA

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Quart

segon

Optativa

4 (2.2 presencial)

Departament:    Mitjans Informàtics

Idioma: Català/castellà/anglès

Horari: ----------------------

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Angels Alonso Feliz

Correu electrònic: aalonso@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Fàtima Arjona Verdejo

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

La programació multimèdia permetrà a l’alumnat poder emprar les noves tecnologies multimèdia per tal de crear un codi final òptim i de qualitat, així com el desenvolupament i anàlisi d’scripts que poden ser de gran utilitat a l’hora de desenvolupar un lloc multimèdia atractiu i a l’avantguarda, a més d’aprofundir en els coneixements de programació adquirits en les assignatures Tecnologia Digital II i Tècniques d’Animació. No obstant això, donarà als futurs dissenyadors la iniciació acadèmica que permeti obrir el seu horitzó cap a la programació multimèdia, de llocs web o d’aplicacions i jocs per a mòbil

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Llenguatges i Tècniques de Representació i Comunicació.

2.2. Perfil professional  

a) L’assignatura respon a la necessitat de coneixement i ús de la programació aplicada al disseny de pàgines web i l’animació multimèdia.

b) Tecnologia aplicada al disseny gràfic: edició i publicació electrònica i comunicació multimèdia.

c) Utilització de codis i scripts per tal d’augmentar la funcionalitat de les pàgines web.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

S'han de tenir coneixements d'HTML.

3.2. Requisits recomanables 

És recomanable haver cursat les assignatures Tecnologia Digital II i Tècniques d’Animació. És recomanable conèixer els fulls de d’estils en cascada (Cascading Style Sheets - CSS).

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

CE-DG1 Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual.

CE-DG2 Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons.

CE-DG4 Establir estructures organitzatives de la informació.

CE-DG5 Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

CE-DG11 Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

CE-DG15 Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual.

CE-DG16 Dominar els processos de producció d’imatges, sons, impressió, distribució, mitjans i suports materials

5. Resultats d’aprenentatge

 • Adquirir els coneixements bàsics de la programació web.
 • Adquirir els coneixements bàsics i la metodologia adequada per a construir interfícies web interactives.
 • Aprendre i experimentar tècniques d’animació mitjançant scripts.
 • Analitzar i comparar diferents solucions a problemes multimèdia concrets.
 • Construir capacitats d’autoaprenentatge i transferència de coneixements.
 • Estructurar, desenvolupar i construir projectes multimèdia del entorn web.

6. Continguts

Els continguts  distribuïts en unitats d’aprenentatge són:

 1. Fonaments de programació web.
 2. Programació amb Javascript.
 3. Programació amb JQuery.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament de Mitjans Informàtics ha acordat en la reunió de data 7 de setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir un 70% d’assistència per no perdre l’avaluació continua.

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques o  les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

60 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

27 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

27 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

6 hores

Activitats de treball no presencial

50 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures i resolució de problemes pràctics.

20 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Petit grup

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

30 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

 • Aula d'informàtica amb ordinadors individuals.
 • Aula virtual de la assignatura.
 • Projector i/o TV.
 • Scanner.
 • Impressora.
 • Pissarra.
 • Hosting.
 • Biblioteca del centre.

7.4 Activitats interdisciplinàries

----------------------

7.5 Activitats complementàries

Activitats no presencials:

 • Exercicis pràctics.
 • Estudi teòric i pràctic (hores de dedicació a la assignatura per part de l‘alumne per a adquirir les destreses de la matèria).
 • Visites a exposicions, empreses, fires, etc.
 • Assistències a congressos, jornades, conferències, tallers, etc.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

Blocs de continguts:

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació ordinària i/o extraordinària.

Treballs en grup:

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Formats d’entrega:

 • En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat de l'exercici (tant natius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el profesor podrà demanar en qualsevol període d'avaluació.
 • En cas de treballs plagiats es posarà un 0.
 • Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Procediments i tècniques d’avaluació:

L’assignatura es pot cursar seguint un dels següents itineraris:

Itinerari A: Alumnes amb el 70% de l'assistència i participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

Per aprovar l'assignatura mitjançant l’itinerari A (tant per a l’avaluació ordinària com a l’avaluació extraordinaria) l'alumne ha de:

 • Lliurar els exercicis pràctics proposats (100%) en la data de lliurament indicada, i obtenir una nota mínima de 4 en cada un dels exercicis.
 • Obtindre una nota mitjana de 5.

Itinerari B: Alumnes que no han assolit el 70% de l'assistència i/o participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

Per aprovar l'assignatura mitjançant l’itinerari B (tant per a l’avaluació ordinària com a l’avaluació extraordinaria) l'alumne ha de:

 • Lliurar tots els treballs/projectes  (100%)  i obtenir una nota mínima de 5 (en cada un dels exercicis).
 • Fer una prova final i obtindre un mínim de 5.

 • Per tal de que a l’alumne se li aplique l’itinerari A, ha de complir tots el requisits demanades per aquest itinerari. Aquells alumnes que no compleixin aquests requisits seran avaluats  amb l’itinerari B.
 • L’alumne podrà elegir l’itinerari B en qualsevol de les dues convocatòries (ordinària i extraordinària).

Criteris de qualificació o ponderació (tant per a l’avaluació ordinària com a l’avaluació extraordinaria):

A la taula inclosa a continuació es dóna  informació detallada de:

 • El pes de cada instrument o procediment a l’hora de quantificar el grau d’aprenentatge aconseguit per cada alumne.
 • Els procediments i les tècniques establerts per avaluar el nivell d’adquisició i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Exercicis pràctics

R

CA08, CA11, CA15, CA17

100%

70%

Prova objectiva final

R

CA07 CA11, CA15

----

30%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Manual web i exemples de Javascript, http://w3schools.com/js

Manual web i exemples de JQuery, http://w3schools.com/jquery

9.2. Bibliografia complementària: 

BRAUNSTEIN, Roger (2008): ActionScript 3.0 Bible, Wiley Publishing Ediciones

MCCRACKEN, Scott (2011): Curso de programación web: con HTML5, CSS, Javascript, PHP 5/6 y MySQL. Infor Book’s Ediciones

9.3. Altres recursos: 

VALENTINE, Thomas i REID, Jonathan: Javascript Programmer's Reference. Apress (2013) - Learning JQuery, John Resig, Packt Publishing (2013), 4a. edició.