ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                               рішення Гуляйпільської

                                                                                              районної ради

                                                                                                ПОГОДЖЕНО

                                                                                                                 начальник відділу освіти

                                                                                                                Гуляйпільської районної

                                                                                                              державної адміністрації

                            _______________ Р.С.Бут

Статут

комунального закладу

«Успенівська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської районної ради

(нова редакція)

Запорізька область

Гуляйпільський район

с. Успенівка


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 . «КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УСПЕНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ надалі – Заклад СТВОРЕНО відповідно до рішення Гуляйпільської районної ради від 24.12.2015року №16 «Про зміну назви комунальних закладів» та є правонаступником всіх прав та обов'язків комунального закладу Успенівська загальноосвітня школа ІІ-ІП ступенів» Гуляйпільської районної ради.

Скорочене найменування Закладу: КЗ «УСПЕНІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ» ГРР.

1.2. Юридична адреса Закладу:    70211,    Запорізька область, Гуляйпільський

 район, с. Успенівка, вул. Перемоги, буд. № 20, тел. (06145)9-94-25.

1.3.Заклад є юридичною особою, може мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмові бланки. Права та обов'язки юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.

1.4.Заклад є підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим Гуляйпільській районній раді, а за галузевою спрямованістю, підвідомчим відділу освіти Гуляйпільської районної державної адміністрації.

1.5.Головною метою навчального Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6.Головними завданнями Закладу є:

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свободи людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- реалізація права вихованців на вільне формування світоглядних переконань;

-розвиток особистості учня, його природних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самоудосконалюватися;

- формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів, виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

- сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7.Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством, у тому числі: законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, нормами податкового законодавства України, що регулюють діяльність неприбуткових організацій, іншими діючими нормативними актами України, рішеннями Гуляйпільської районної ради, наказами відділу освіти Гуляйпільської райдержадміністрації та цим Статутом, який затверджується Гуляйпільською районною радою.

1.8.Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.9.3аклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою

за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10.У Закладі визначена українська мова навчання.

1.11.Заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти райдержадміністрації;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- самостійно укладати договори (контакти) з юридичними та фізичними особами;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу;

- приймати участь у діяльності асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб за погодженням із Гуляйпільською районною радою.

1.12. У Закладі створюються та функціонують:

- методичні об'єднання вчителів з навчальних предметів, класних керівників;

- творчі групи педагогів з впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес;

- психологічна служба в особі практичного психолога;

- методична рада закладу.

1.13. Заклад має три ступені навчання:

- початкова школа;

- основна школа;

- старша школа.

На цих ступенях забезпечується початкова, базова середня і повна загальна середня освіта.

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються і здійснюються медичною установою.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання діяльності Закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується педагогічною радою Закладу.

2.2.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних

планів, розроблених та затверджених профільним Міністерством України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою Закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

2.3.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Закладу працюють за програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають гриф профільного Міністерства України, а також за науково-методичною літературою, дидактичними матеріалами. Форми, методи, засоби навчальної роботи мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

Для осіб, які працюють і бажають здобути загальну середню освіту, організовується заочна форма навчання.

Відповідно до поданих згідно з чинним законодавством документів може організовуватися індивідуальна та екстернатна форми навчання.

Може бути запроваджене інклюзивне навчання з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх замінюють) відповідно до чинного законодавства.

2.5.Варіантність загальної середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів:

- інваріантна складова - визначається профільним Міністерством України;

- варіативна складова - визначається закладом з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни.

2.6.Зарахування учнів до закладу здійснюється до початку навчального року згідно з наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заява батьків, або осіб які замінюють, або направлень місцевих органів управління освітою та свідоцтва про народження (копія) і медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.

2.7.У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу за наявності у ньому вільних місць. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого зразка. Перевага у зарахуванні до закладу надається учням, які проживають у мікрорайоні цього закладу.

2.8.Заклад зобов'язаний ознайомити учнів і їх батьків (або осіб, які їх замінюють) зі Статутом, правилами внутрішнього розпорядку, іншими документами, які регламентують організацію навчально-виховного процесу у Закладі.

2.9.3арахування учнів до будь-якого класу Закладу за конкурсом на предмет готовності дитини до навчання не допускається. До класів поглибленого вивчення предметів зарахування учнів здійснюється на підставі письмової заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, відповідно до здібностей та інтересів учнів, рівня їх навчальних досягнень з даного предмета, з урахуванням рекомендацій учителів відповідних предметів та психолога Закладу.

2.10. Наповнюваність класів і груп продовженого дня визначає Заклад на основі нормативів наповнюваності та фінансового забезпечення, санітарно-гігієнічних вимог, затверджених спеціальним уповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти.

2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється Закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальний рік починається з 1 вересня і закінчується згідно вимог чинного законодавства.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором Закладу за погодженням профспілкового комітету.

У Закладі проводяться індивідуальні заняття, працюють гуртки, клуби за інтересами учнів, факультативи, спортивні секції та позакласна робота з предметів, передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і обдарувань.

2.13. Тривалість уроків у Закладі становить: в 1 класі – 35 хвилин, 2-4 класах-40 хвилин,  5-11 класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації та державної санітарної епідеміологічної служби.

Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 10 хвилин, великої перерви - 20 хвилин.

2.14.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.15.У Закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.16. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів та батьків.

2.17. Навчання та виховання учнів проводиться у процесі навчальної роботи, позакласних і позашкільних занять і суспільно корисної праці. У процесі навчання і виховання учнів учителями застосовуються, крім уроків, різноманітні форми роботи.

2.18. Порядок переведення і випуск учнів Закладу здійснюється згідно з чинним законодавством.

2.19. У закладі проводяться походи, екскурсії з дотриманням правил техніки безпеки, обов'язково з участю педагогічних працівників відповідно до річного плану та робочого плану школи.

2.20. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

2.21. Проведення державної підсумкової атестації у випускних класах здійснюється згідно з чинним законодавством.

2.22. Учням, які закінчили певний ступінь Закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченню початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи -  свідоцтво  про базову загальну середню освіту;

- по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

2.23.3а особливі успіхи у оволодінні окремими предметами випускники закладу III ступеня нагороджуються Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», а ті учні, які досягли особливих успіхів у навчанні - золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні». Випускники закладу II ступеня, які досягли особливих успіхів у навчанні, одержують свідоцтво з відзнакою. Учні перевідних класів можуть бути нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення в навчанні».

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Закладі є:

- учні (вихованці);

- керівники;

- педагогічні та медичні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права  і  обов'язки учнів  (вихованців),  педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- вибір форми навчання, профільного напряму, позакласних занять, факультативів, спецкурсів, курсів за вибором;

- користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою Закладу;

- доступ до інформації з усіх галузей знань;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, конкурсах, виставках;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

- обговорення і внесення пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студіях, гуртках, групах за інтересами;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, що порушують їх права або принижують честь та гідність;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та виховання.

3.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку, виконувати Правила поведінки для учнів;

- дбайливо ставитись до державного, комунального і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників Закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний

рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців);

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

- здійснювати підвищення кваліфікації;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

- на матеріальне, побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- інші права, що не суперечать чинному законодавству.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- нести відповідальність за збереження життя учнів, їх фізичне і психічне здоров'я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком осіб, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника Закладу, відділу освіти райдержадміністрації;

- вести відповідну документацію;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У Закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого профільним Міністерством України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів   управління   освітою, керівника Закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу;

- на  захист  законних  інтересів   своїх  дітей   в   органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Закладу;

- виконувати накази та розпорядження керівника Закладу, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

4. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

4.1 .Керівництво Закладом здійснюється директором.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію педагогічних працівників.

Директор призначається на посаду і звільняється з посади рішенням Гуляйпільської районної ради.

4.2.Вищим органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників Закладу - зборами трудового колективу;

- учнів Закладу другого - третього ступеня - класними зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить 1 (один) рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради Закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Закладу, засновник.

Загальні збори:

- обирають раду Закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради Закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3.У період між загальними зборами діє рада Закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Закладом;

- розширення колегіальних форм управління Закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2.Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в Закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання ідей, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та Закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначається загальними зборами Закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи членів ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада Закладу діє на засадах:

- пріоритету   прав   людини,   гармонійного   поєднання   інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту Закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Закладу.

4.3.5.Очолює раду Закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Закладу, пов'язані з реорганізацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6.Рада Закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Закладу; затверджує режим роботи Закладу;

- сприяє формуванню мережі класів Закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями; виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить     на    розгляд    педагогічної    ради    та    відділу освіти

райдержадміністрації   пропозиції   щодо   морального   і матеріального

заохочення учасників навчально-виховного процесу;

сприяє створенню    та діяльності центрів дозвілля, а також залучає

громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до

проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи, склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників закладу Золотою або Срібною медаллю та нагородження учнів Похвальними листами та Похвальними грамотами.

4.4. У Закладі, за рішенням загальних зборів або Ради Закладу, можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, асоціації тощо відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Директор Закладу:

- без доручення діє від імені Закладу, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, судових інстанціях, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами, укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;

- керує діяльністю Закладу, здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- розробляє структуру і штатний розклад Закладу;

- розподіляє обов'язки між своїми заступниками, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників;

- призначає класних керівників, вихователів, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

- розпоряджається в установленому порядку майном Закладу та коштами;

- відповідає за дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- укладає колективний договір з профспілковим комітетом і несе відповідальність за його виконання в межах своїх повноважень;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників Закладу;

- підтримує та створює умови для професійного зростання педагогічних працівників, творчого пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- забезпечує дотримання вимог з охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- контролює дотримання режиму роботи Закладу, організацію харчування і медичного обслуговування учнів, організовує оздоровлення дітей;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів та учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

- вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя, запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- залучає діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, участі в учнівських об'єднаннях за інтересами;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах трудового колективу;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.6.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.7. У Закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Закладу.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників Закладу.

4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

До складу педагогічної ради входять педагогічні працівники, бібліотекар, практичний психолог. У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із дорадчим голосом представники органів управління освітою, підприємств, організацій, батьки (або особи, які їх заміняють).

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Закладу.

5.2. Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Гуляйпільського району і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Заклад володіє, користується та розпоряджається майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо основних фондів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Основними фондами Заклад має право розпоряджатися лише з дозволу Гуляйпільської районної ради відповідно до встановленого порядку.

5.3. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення майна Закладу можливе лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.5.Відчуження майна, що закріплене за Закладом на праві оперативного управління, здійснюється за попередньою згодою Гуляйпільської районної ради відповідно до чинного законодавства України і у порядку, затвердженому рішенням Гуляйпільської районної ради. Кошти, одержані від відчуження об'єктів (майна) спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, зараховуються до районного бюджету.

5.6.3аклад має право надавати в оренду майно, що закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України і в порядку, визначеному рішенням Гуляйпільської районної ради.

5.7. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного, актового залів, бібліотеки, їдальні, комп'ютерних класів, медичного кабінету.

5.8.Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та ігрові майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

6. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.Заклад не є прибутковим.

6.2. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.3. Джерелами формування кошторису Закладу є:

- кошти районного бюджету;

- кошти, одержані як благодійні внески, або пожертвування від фізичних та юридичних осіб;

- власні надходження, отримані згідно з чинним законодавством України, від здачі в оренду;

- інші кошти, набуті на підставах, не заборонених законодавством України.

6.4. Кошти спеціального фонду, не використані Закладом у поточному році, не вилучаються і використовуються у наступному році.

Власні надходження Закладу використовуються відповідно до чинного законодавства.

6.5.Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.6.Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає згідно з вимогами чинного законодавства України до відповідних органів фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності.

6.7.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами профільного Міністерства України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підвідомчий Заклад.

6.8. Контроль за фінансовою та галузевою діяльністю Закладу здійснюється відділом освіти райдержадміністрації та іншими відповідними органами в межах їх компетенції згідно з чинним законодавством України.

6.9. Контроль за статутною діяльністю та ефективним використанням майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району здійснюється Гуляйпільською районною радою.

7. ЮРИДИЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ   ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

7.1.Заклад має право здійснювати платні послуги згідно з «Переліком платних послуг», які можуть надаватись державними навчальними закладами згідно з чинним законодавством.

7.2.Відповідно до «Положення про реєстр неприбуткових організацій та установ» Заклад реєструється в місцевім органі податкової служби як неприбуткова організація, яка згідно з чинним законодавством користується пільгами при оподаткуванні.

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

8.1.Заклад надає платні послуги в сфері освіти згідно з чинним законодавством.

8.2.Кошти Закладу, одержані від надання платних послуг та інших позабюджетних надходжень, знаходяться в розпорядженні директора Закладу, який визначає напрямок, форми і порядок використання цих коштів, що направляються в першу чергу для розрахунків: за обов'язковими платежами, на оплату праці працівників, на інші витрати та статутну діяльність.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

9.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2. Державний контроль здійснюють профільне Міністерство України, відділ освіти Гуляйпільської райдержадміністрації.

9.3.Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому законодавством.

9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1 -2 разів на рік.

9.5. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10. ПРИПИНЕННЯ ЗАКЛАДУ

10.1.Припинення Закладу здійснюється за рішенням Гуляйпільської районної ради або суду згідно з чинним законодавством України.

10.2.3аклад втрачає право юридичної особи і визнається таким, що припинився, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1.Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.