GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació:   Títol Superior de Disseny

Nivell:   Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:             EDI17-SIMULACIÓ I MODELITZACIÓ VIRTUALS

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

Tercer

Segon

Específica

4

Departament:    Mitjans informàtics

Idioma: Castellà (si s’escau, també català, anglès o francès)

Horari: dilluns de 12’10 a 113’05 h. i dimecres de 8’55 a 10’45 h.

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/u/1/c/NDM1Njc3MDUzNVpa

Professorat responsable:

Santiago Pérez Jaume

Correu electrònic: sperez@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Fàtima Arjona

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

L´assignatura pertany a la matèria de Representació i Comunicació.

2.2. Perfil professional

La capacitat per a treballar amb sistemes de disseny 3D és una de les eines més importants que pot fer servir el dissenyador d’interiors, i això per una doble vertent:

 

En primer lloc, li permet experimentar amb els espais, formes, colors, llums, etc... d’una manera molt intuïtiva i realista a fi de crear els dissenys que necessita; pot moure parets, mobles, fonts de llum i altres amb un clic de ratolí, al temps que disposa d’un punt de vista dinàmic i totalment flexible desde el que observar les seves creacions.

 

I per altre banda, el 3D ofereix al dissenyador la possibilitat de exposar clarament les seves propostes al client, que molt sovint no té una imaginació espacial suficient com per a interpretar correctament uns plànols en projecció dièdrica, i que d’aquesta manera podrà captar perfectament les característiques del disseny gairebé com si es trobàs dins ell.

 

Tot això a part de que la bona presentació 3D d’un projecte pot ser el millor argument per a aconseguir un contracte o una venta.

 

Finalment, el ser capaç de treballar amb sistemes 3D obri les portes a altres camps de feina, com el disseny de producte, la creació de renders per a arquitectes, el disseny gràfic per a productores audiovisuals, l’animació cinematogràfica, etc...

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

Haver superat l´assignatura de “Representació digital 3D” del primer quatrimestre.

3.2. Requisits recomanables

Haver obtingut les competències establertes en el segon curs de Grau de Disseny d´Interiors.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

CE-DI1  Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

CE-DI2 Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny d'interiors.

CE-DI3 Dominar la tecnologia digital especifica vinculada al desenvolupament i execució de projectes d'interiorisme.

CE-DI10 Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l'aprofitament i la utilització idònia d'espais interiors.

CE-DI12 Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegen durant el desenvolupament i execució del projecte.

5. Resultats d’aprenentatge

  • Que l'alumne aprofundeixi en el funcionament dels sistemes de simulació 3D.
  • Que sigui capaç de crear simulacions de materials.
  • Que domini les tècniques per ambientar les escenes 3D que hagi creat.
  • Que aprengui a jerarquitzar i animar els seus objectes o personatges.
  • Proporcionar-li un punt de partida per desenvolupar treballs posteriors, una vegada fora de l'Escola.

6. Continguts

1.  Creació i aplicació de materials:

a.        Tipus de materials.

b.        Mapes i textures.

c.        Coordinades de mapejat.

d.        Alternatives al modelat.

2)  Escenografia 3D:

a.        Aplicació de llums.

b.        Il•luminació avançada.

c.        Efectes d'entorn.

d.        Càustiques.

e.        Superposició de 3D sobre imatge real i viceversa.

f.        Creació de vistes de càmera.

g.        Profunditat de camp i atmosfera.

3)  Animació bàsica:

a.        Animació per quadres clau.

b.        Simulacions dinàmiques i reactors.

4)  Render:

a.        Resolucions i formats d’exportació

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament de Mitjans Informàtics  ha acordat en la reunió de data 7 de Setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir, com a mínim, un 70% d’assistència per no perdre l’avaluació continua.

 

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques ni les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

47 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòrico-pràctiques

Grup gran

Explicació teòrica de cada unitat didàctica, amb exemples pràctics adients.

Pràctiques individuals seguint tutorials realitzats simultàniament pel professor.  Una per a cada unitat didàctica.

25 hores

Exercicis pràctics

Individual

Exercicis individuals aplicant el que s’ha après amb les explicacions teòriques i els tutorials. Un per a cada unitat didàctica.

19 hores

Examens pràctics

Individual

Proves pràctiques.  Un durant tot el curs.

3 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Tota la feina es realitzarà en suport informàtic, emprant el programa “3Dstudio MAX”.  L’accés a una aula d’Informàtica seria convenient per no haver de dependre dels ordinadors particulars de cada alumne.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

Blocs de continguts.

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació ordinaria i/o extraordinària.

 

Treballs en grup:

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

 

Formats d’entrega:

En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat del exercici (tant natius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el profesor podrà demanar en qualsevol periode d’avaluaciò.

En cas de treballs plagiats es posarà un 0.

Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Per aprovar l'assignatura l'alumne ha de:

  • Lliurar totes les activitats proposades en la data de lliurament indicada i en el format que s’hagi demanat, i obtenir una nota mínima de 4 en cada una de les activitats.
  • Realitzar una prova objectiva i obtenir una nota mínima de 5.
  • Obtenir una nota mitjana de 5 o superior.

Cada exercici entregat fora de temps es veurà penalitzat amb un punt.

Opció 1 (amb un únic itinerari):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Tècniques d’observació

NR

CA01-CA02-CA03-CA04

10%

Treballs i projectes

R

CA05-CA06-CA07-CA08-CA11-CA13-CA14-CA15

60%

Prova objectiva final

R

CA05-CA06-CA07-CA08-CA11-CA13-CA14-CA15

30%

Total

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

  • MEDIACTIVE (2017):  El gran libro de 3ds Max 2017.  Barcelona. Marcombo.

9.2. Altres recursos: 

Consulta dels apunts a la pàgina web de l’assignatura.