Published using Google Docs
--OLD-Izglītības procesa organizēšana nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.doc
Updated automatically every 5 minutes

RĪGAS 6. VIDUSSKOLA

A. Čaka iela 102, Rīga, LV–1011, tālrunis 67314042, e-pasts r6vs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā  

2020. gada 25. augusta

 Nr.VS6-20-3-nts

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas 6.vidusskolā (turpmāk – Skola), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.

 1. Noteikumi ir saistoši Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem.

 1. Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Skolai nepiederošo personu uzturēšanos Skolā nosaka Skolas iekšējie noteikumi par kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas uzturas Skolā.

II. Izglītības procesa organizēšana

 1. Skolas izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), saskaņojot ar Skolu, nosaka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments), izdodot rīkojumu.

 1. Skola izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikto “Mācību procesa īstenošanas iespējamie modeļi” mācību procesa īstenošanas B modeli, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē un kurā mācības 7. – 12.klašu posmā notiek klātienē, ietverot no 40 līdz 60% mācību laika ar attālinātā mācību procesa elementiem.

 1. Skolā izglītības procesā īstenotais modelis, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī, var tikt mainīts, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumu “Mācību procesa īstenošanas iespējamie modeļi”: 
 1. A modelis, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē un kurā mācības 7. – 12.klašu posmā notiek klātienē, ietverot līdz 20% mācību laika ar attālinātā mācību procesa elementiem;
 2. C modelis, kurā mācības 1.-12. klasē notiek attālināti 100% mācību laika

 1. Izglītības process Skolā tiek nodrošināts saskaņā ar Skolas iekšējiem kārtības  noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar MK noteikumiem un Noteikumiem.

 1. Izglītības process Skolā tiek nodrošināts atbilstoši Skolas direktora apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam viena mēneša laikposmam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.

 1. Skola par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā nekavējoties tiek informēti izglītojamie un Vecāki, nosūtot informāciju elektroniskas skolvadības sistēmā e-klase (turpmāk – e žurnāls).

III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības pasākumu ievērošana un nodrošināšana

 

 1. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai Skolā, Skolas direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu.

 1. Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši Skolas direktora apstiprinātajam rīcības shēmai (pielikums) šādām mērķgrupām:
 1. Skola – Departaments;
 2. Skolas direktors – darbinieki;
 3. Skola – izglītojamie;
 4. Skola – Vecāki;
 5. Vecāki / izglītojamie  –  Skolas direktors.

 1. Skolas iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām.

 1. Skolas direktors ar rīkojumu nosaka izglītojamo un darbinieku ierašanās nosacījumus Skolā, par distancēšanas nodrošināšanu koplietošanas telpās, par ēdināšanas organizēšanu, par interešu izglītības pulciņiem un pagarinātām dienas grupām.

 1. Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem.

 1. Vecāki skolas telpās ierodas tikai pēc iepriekšēja pieraksta pie attiecīgā pedagoga.

IV. Noslēguma jautājumi

 1. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

 1. Noteikumi ir ievietojami Skolas tīmekļvietnē www.r6vsk.lv un izvietojami Skolas vestibilā redzamā vietā.

 1. Izglītojamajiem un Vecākiem uz e-žurnālu tiek nosūtīta Skolas vēstule ar informāciju, kur var iepazīties ar Noteikumiem.

 1. Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Skola ziņo Departamentam un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.

Direktors

H.Bārzdiņš

Libauere

67314193