KINNITATUD

                                                                                    Ahja Vallavolikogu

                                                                                           17. septembri 2014. a

                                                                                    määrusega nr 7

FRIEDEBERT TUGLASE NIMELISE AHJA KOOLI ARENGUKAVA  2014-2018

SISSEJUHATUS

Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli arengukava on dokument, mis määrab kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava viieks järgnevaks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Kooli arengukava lähtub kooli põhimäärusest, Ahja valla arengukavast, “Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest”, riiklikust õppekavast jt. koolikorralduslikest dokumentidest ning kooli sisehindamise tulemustest.

1. ÜLDANDMED

Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool asub Põlva maakonnas Ahja alevikus.   

1.1. KOOLI LÜHIKIRJELDUS JA ERIPÄRA

Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli eelkäijaks on 1786. a asutatud Kärsa kool, mis esialgu tegeles koduõppega, 1850. aastal algas regulaarne õppetöö. 1929/30. õppeaastal sai kool ruume juurde Ahja endises härrastemajas (mõisahoone), kus õppetöö toimus 1997. aastani. 1945. aastal muudeti senine Ahja algkool 7-klassiliseks mittetäielikuks keskkooliks. 1948/49. õppeaastal avati 8. klass ning 1952. aastal lõpetas Ahja Keskkooli I lend  6 õpilasega. 2. märtsil 1972 anti Ahja Keskkoolile Friedebert Tuglase nimi. 2012. aasta septembrist jätkame põhikoolina.

Mõisahoones toimus 2007. aastal tulekahju, mille tagajärjel hävis suur osa hoonest. Kool tahab liituda mõisakoolide programmiga, mille eesmärgiks on muuta endine  mõisahoones tegutsenud kool paikkondlikuks haridus- ja kultuurikeskuseks. See tagab ka kultuuripärandi säilimise ja mõisahoone eksponeerimise ning avalikkusele juurdepääsu.  Kohaliku kogukonna, mõisa külastaja ja laiema avalikkuse teadlikkus Ahja mõisast kui kultuuripärandi objektist  tõuseks programmiga liitumisel märgatavalt.

Kool korraldab iga-aastast  Friedebert Tuglasele pühendatud maakondlikku omaloomingukonkurssi. Periooditi annab kool välja tööde paremikku sisaldavat almanahhi ,,Illimari sammu”.

Kool asub mõisapargi läheduses, mis annab erinevaid võimalusi õppetegevusteks: õuesõpe, vaatlused, loodusalased uurimistööd, pargi hooldamine. 

Loodusega seotust Ahja Koolis tugevdab veel koostöö RMK, Keskkonnaameti ja Loodusmuuseumi projektidega ( linnud, taimed, veeelustik, keskkonnakaitse). 

Vallavalitsuse ja vallavolikogu toetusel on koolis head õpitingimused, mis on taganud õpilastele hea põhihariduse ja kooli töötajatele kaasaegse töökeskkonna. Lisaks koolitundidele on võimalik valida mitmete huviringide vahel: koor, lauluansambel, orkester, pilliõpetus (kitarr, klaver), solistid, kunstiring, spordiringid, maleõpetus.

Suurt rõhku oleme pannud õpilaste toetamisele ja lapse võimete arvestamisele tugiõppevõimaluste kaudu. Teeme selles osas tihedat koostööd valla sotsiaaltöötaja ja  Põlva Õppenõustamiskeskusega.  

Kooli juurde kuulub spordihoone ja staadion. Staadion vajab renoveerimist. Staadioni kaasajastamine tagab õpilastele ja kohalikele elanikele ning teistele huvilistele võimalused sportida  värskes õhus.

1.2. KOOLI MISSIOON JA VÄÄRTUSED

Kooli missioon:

Kooli visioon:

Kooli põhiväärtused on:

1.3. ARENGUKAVA ÜLDEESMÄRGID

1. 4. PEDAGOOGILINE PERSONAL JA ÕPILASKOND

Kooli personali näitajad on stabiilsed, liikuvus pedagoogide hulgas on väike.

Õpilaste arvu vähenemise tõttu on klassiõpetajad omandanud lisaeriala ning õpetavad ka II kooliastmes.  Enamus õpetajaid on kogemustega, kooli on tulnud noori õpetajaid, pensioniikka jõudnud on siirdunud pensionile. Edaspidi jääb õpilaste arv  rahvastikuregistri andmetel samale tasemele ning kool on seega jätkusuutlik.

2013/2014. õppeaastal 67 õpilast;

2014/2015. õppeaastal 63 õpilast

2015/2016. õppeaastal 63 õpilast

2016/2017. õppeaastal 62 õpilast

2017/2018. õppeaastal 62 õpilast

2. KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD

2.1. TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE

2013 a. detsembris viidi läbi kompleksne sisehindamine vastavalt sisehindamise korrale. Selleks oli moodustatud töögrupp, kuhu kuulusid kooli direktor, õppealajuhataja ja majandusjuhataja. Sisehindamisel lähtuti kogutud andmetest, EHIS-e tegevusnäitajatest, ja järgmistest hindamiskriteeriumidest:

Sisehindamise käigus selgusid kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse tegevuskava.

2.2. ARENGUVALDKONDADE HETKESEIS JA ARENGUEELDUSED EESTVEDAMINE JA STRATEEGILINE JUHTIMINE

Eesmärgid:

Kooli põhieesmärgiks on areneda õppivaks organisatsiooniks, kus väärtustatakse

meeskonnatööd. Kooli personal on kaasatud erinevate koostöövormide kaudu kooli arendustegevusse. Kõik strateegilise juhtimise ja planeerimisega seotud tegevused ja väljundid (dokumendid) on omavahel sidusad.

Olulisemad tugevused:

Parendusvaldkonnad:

2.3. PERSONALIJUHTIMINE

Eesmärgid:

Koolis töötab kvalifitseeritud personal, kes oma tegevuses lähtub iga lapse arenguvajadustest. Personal on kaasatud õppeasutuse arendustegevusse.

Personaliga seotud strateegiad ja kooli plaanid kooskõlastatakse töötajatega, pedagooge

kaasatakse õppeasutuse sisesesse arendustegevusse. Kooli personalile on töö analüüsimiseks koostatud ankeedid, mis on arenguvestluse aluseks.

Olulisemad tugevused:

Parendusvaldkonnad:

2.4. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Eesmärgid:

Kogu personal lähtub põhimõttest, et koolil on võimalik saavutada enda missiooni täitmisel häid tulemusi vaid siis, kui kõikide huvigruppidega on hea koostöö ning see põhineb vastastikusel mõistmisel, usaldusel ja lugupidamisel.

Olulisemad tugevused:

Parendusvaldkonnad:

2.5. RESSURSSIDE JUHTIMINE

Eesmärgid:

Kooli ressursside planeerimine lähtub:  õppekavast, eelarvest, õppeasutuse tegevuskavast. Kooliruumid vastavad tervisekaitse- ja tuleohutusnõuetele. Kõikides klassides on tervisekaitse nõuetele vastav mööbel.

Olulisemad tugevused:

Parendustegevused:

2.6. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS

Eesmärgid: 

Kooli õppekava on kooskõlas riikliku õppekavaga. Õppekava arendamisel osaleb kogu kooli pedagoogiline personal, kaasatud on huvigrupid. Õpetaja arendab õpilases initsiatiivi, loovust ja sotsiaalseid oskusi. Koolis on loodud eakohane, turvaline ja positiivne õpikeskkond, mis toetab kõikide õpilaste arengut lähtuvalt nende võimetest. Õpilased on omandanud vajalikud õpioskused, on motiveeritud ja leidnud huvialad, suudavad jätkata õpinguid pärast põhikooli gümnaasiumis või kutseõppes.  Koolipere väärtustab tervislikke eluviise.

Olulisemad tugevused:

Parendusvaldkonnad:

3. TEGEVUSKAVA 2014-2018

     Lisa 1 Tegevuskava

4. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

Arengukava täitmist analüüsitakse igal aastal ja kava muudetakse vastavalt vajadusele. Arengukava korrigeerimisel lähtub kool sisehindamistulemustest. Arengukavas planeeritakse tegevused järjepidavalt viieks aastaks. Arengukava analüüsitakse õppenõukogus ja hoolekogus ning esitatakse Ahja Vallavalitsusele. Arengukava kinnitab Ahja Vallavolikogu.