CRITERIS D’AVALUACIÓ

Departament de Biologia i Geologia

Curs 2017/18

1.Avaluació i qualificació a 1r d’ESO.

2.Avaluació i qualificació a 3r i 4t d’ESO.

3.Avaluació i qualificació a 1r i 2n de Batxillerat.

   

 1.Avaluació i qualificació a 1r d’ESO.

    A.Procediments d’avaluació:

Per intentar aconseguir una dedicació regular i continuada a l’estudi per part dels alumnes i evitar així l’estudi compulsiu només abans de cada examen i sense l’assimilació correcta dels continguts, seguirem els següents procediments.

L’avaluació dels continguts de cada període d’avaluació es realitzarà a partir de

diferents activitats escrites i no escrites:

- Proves escrites, dues com a mínim. Exàmens amb preguntes de diferents tipus i extensió, que detectin el grau d’assimilació dels continguts de l’assignatura.

- Comentaris de lectures fetes a classe o a casa.

- Informes de les pràctiques fetes al laboratori.

- Destreses i habilitats demostrades al laboratori i a classe.

- Respostes orals a les preguntes fetes per la professora a classe.

- Quadern de l’assignatura, segons les normes donades a principi de curs.

- Interès i participació a classe, actitud i disposició per la feina.

Les proves escrites es consideren bàsiques per a l’avaluació dels coneixements dels alumnes. Les dates de la seva celebració es comunicaran amb 2 o 3 dies d’antelació com a mínim. Si algun alumne/a no pot assistir el dia assenyalat degut a alguna causa justificable, la podrà realitzar un altre dia que indiqui la professora, sempre que es presenti abans el document que justifiqui adequadament la falta.

A més, s’inclourà en l’avaluació de l’assignatura el treball realitzat en el Projecte interdepartamental que un any més seguirem realitzant amb el Dep. de Geografia i Història sobre la Serra de Tramuntana.

        

    B.Criteris de qualificació:

La qualificació de cada període d’avaluació s’obtindrà a partir de la següent ponderació:

        Nota de les proves escrites i orals:  70%

        Nota del quadern, pràctiques de laboratori, deures i actitud:  30%

L’avaluació parcial estarà superada sempre i quan la nota mitjana de les proves escrites i orals sigui igual o superior a un 4, i la de quadern/deures/actitud sigui igual o superior a un 1.

Això significa que si la primera (nota de proves escrites i orals) és igual o superior a un 5 però la segona (quadern/deures/actitud) és de 0, l’assignatura quedarà suspesa amb un 4 i pendent de l’entrega del quadern complet i /o de la rectificació dràstica de l’actitud. Aquests casos improbables solen referir-se a alumnes que no han entregat el quadern durant l’avaluació.

Qualificació final de Juny.

La qualificació final de l’assignatura al Juny s’obtindrà de fer la mitjana aritmètica de les tres avaluacions superades de manera satisfactòria.

En el cas que una de les tres avaluacions no s’hagués superat ni recuperat adequadament, podrà entrar en el càlcul de la mitjana final sempre i quan la seva nota no sigui inferior a un 4, Si s’han suspès dues o més avaluacions i no s’han recuperat, la qualificació final serà negativa.

    C.Recuperacions.

Quan un alumne/a obtingui una qualificació negativa a una avaluació parcial, haurà de fer una activitat de recuperació i, si es considera necessari, una prova escrita sobre els continguts treballats durant el període avaluat.

Aquesta recuperació es realitzarà després de cada període d’avaluació, i tindran en compte els objectius mínims. Els criteris per a la seva qualificació seràn els habituals per l’activitat o prova escrita proposada. Es respectarà la nota del quadern i actitud que s’hagi obtingut durant el període avaluat.

Si no s’ha superat l’avaluació exclusivament per la manca de quadern i/o actitud negativa, la professora determinarà l’activitat de recuperació segons sigui el cas.

A final de curs es farà només la recuperació de la 3a avaluació, i no es farà cap examen global per recuperar les altres avaluacions suspeses.

Això respon a la nostra intenció d’anar “recuperant” als alumnes que ho necessitin durant el curs, després de cada període d’avaluació, a fi que s’hi puguin tornar a  reenganxar, i evitar l’estudi exclusivament memorístic a final de curs.

Recuperació extraordinària de setembre.

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura en el mes de juny podran presentar-se a l’examen de setembre.

Serà un examen escrit únic que versarà sobre els continguts mínims de tots els temes treballats durant el curs.

S’haurà d’entregar també el mateix dia i hora i de manera obligatòria, les activitats d’estiu encarregades en el mes de juny.

En la qualificació d’aquesta recuperació, la correcta realització d’aquestes feines d’estiu comptarà un 10% de la nota, sempre i quan la nota de l’examen sigui igual o superior a un 4. Les feines, quadern i actitud realitzats al llarg del curs no participen d’aquesta qualificació extraordinària.

    2.Avaluació i qualificació a 3r i 4t d’ESO.

En l’avaluació a 3r i 4t d’ESO, convé distingir dos grups d’assignatures: per una banda, la Biologia i Geologia de 3r i de 4t, matèries que introdueixen i aprofundeixen els conceptes bàsics de les ciències biològiques i geològiques en la ESO i que preparen als alumnes per l’itinerari científic del batxillerat, i per altra banda la matèria de Ciències Aplicades a l’activitat Professional de 4t d’ESO, dirigida a l’alumnat que seguirà altres vies de formació o s’incorporarà al món laboral.

    A.Procediments d’avaluació:

Biologia i geologia i Ciències aplicades a la activitat professional

A 3r i 4t d’ESO, l’avaluació dels continguts de cada període d’avaluació es realitzarà a partir de:

- Proves escrites, dues com a mínim. Exàmens amb preguntes de diferents tipus i extensió, que detectin el grau d’assimilació dels continguts de l’assignatura.

- Comentaris de text o de lectures fets a classe o a casa.

- Informes de les pràctiques fetes al laboratori.

- Destresses i habilitats demostrades al laboratori i a l’aula.

- Respostes orals a les preguntes fetes per la professora a l’aula.

- Quadern de l’assignatura, segons les normes donades a principi de curs.

- Interès i participació a classe, actitud i disposició per la feina.

Les proves escrites es consideren bàsiques per a l’avaluació dels coneixements dels alumnes. Les dates de la seva cel·lebració es comunicaran amb 2 o 3 dies d’antelació com a mínim. Si algun alumne/a no pot assistir el dia assenyalat degut a alguna causa justificable, la podrà realitzar un altre dia que indiqui la professora, sempre que es presenti abans el document que justifiquit adequadament la falta. Si això no passa, l’alumne/a serà avaluat d’aquesta part el dia de la recuperació.

    B.Criteris de qualificació:

Biologia i geologia

La qualificació de cada període d’avaluació s’obtindrà a partir de la següent ponderació:

        Nota de les proves escrites i projectes en grup:  80%

        Nota del quadern, pràctiques de laboratori i deures:  10%

Nota de l’actitud:  10%

L’avaluació parcial estarà superada sempre i quan la nota mitjana de les proves escrites i projectes sigui igual o superior a un 4, i les de quadern/deures i actitud siguin iguals o superiors a un 1.

Això significa que si la primera (nota de proves escrites i projectes) és igual o superior a un 5 però la segona (quadern/deures) o la tercera (actitud) és de 0, l’assignatura quedarà suspesa amb un 4 i pendent de l’entrega del quadern complet i /o de la rectificació dràstica de l’actitud. Aquests casos improbables solen referir-se a alumnes que no han entregat el quadern durant l’avaluació.

Ciències aplicades a l’activitat professional de 4t d’ESO.

La qualificació de cada període d’avaluació s’obtindrà a partir de la següent ponderació:

        Nota de les proves escrites:  60%

        Nota de  projectes individuals o en grup, pràctiques de laboratori, quadern i deures:  30%

Nota de l’actitud:  10%

L’avaluació parcial estarà superada sempre i quan la nota mitjana de les proves escrites sigui igual o superior a un 3, i les de projectes, pràctiques, quadern, deures i actitud siguin iguals o superiors a un 2.

Això significa que si la primera (nota de proves escrites) és igual o superior a un 5 però la segona (projectes, pràctiques, quadern,deures) o la tercera (actitud) és de 0 o 1, l’assignatura quedarà suspesa amb un 4 i pendent de l’entrega de les activitats completes i /o de la rectificació dràstica de l’actitud.

Qualificació final de Juny.

Biologia i geologia i Ciències aplicades a l’activitat professional

La qualificació final de l’assignatura al Juny s’obtindrà de fer la mitjana aritmètica de les tres avaluacions superades de manera satisfactòria.

En el cas que una de les tres avaluacions no s’hagués superat ni recuperat adequadament, podrà entrar en el càlcul de la mitjana final sempre i quan la seva nota no sigui inferior a un 4, Si s’han suspès dues o més avaluacions i no s’han recuperat, la qualificació final serà negativa.

        

    C.Recuperacions.

Biologia i geologia i Ciències aplicades a la activitat professional

Quan un alumne/a obtingui una qualificació negativa a una avaluació parcial, haurà de fer una prova escrita sobre els continguts treballats durant el període avaluat.

Aquesta recuperació es realitzarà després de cada període d’avaluació, i tindran en compte els objectius mínims. Els criteris per a la seva qualificació seràn els habituals per l’activitat o prova escrita proposada. Es respectarà la nota del quadern i actitud que s’hagi obtingut durant el període avaluat.

Si no s’ha superat l’avaluació exclusivament per la manca de quadern i/o actitud negativa, la professora determinarà l’activitat de recuperació segons sigui el cas.

A final de curs es farà només la recuperació de la 3a avaluació, i no es farà cap examen global per recuperar les altres avaluacions suspeses.

Això respon a la nostra intenció d’anar “recuperant” als alumnes que ho necessitin durant el curs, després de cada període d’avaluació, a fi que s’hi puguin tornar a  reenganxar, i evitar l’estudi exclusivament memorístic a final de curs.

Recuperació extraordinària de setembre.

Biologia i geologia

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura en el mes de juny podran presentar-se a l’examen de setembre.

Serà un examen escrit únic que versarà sobre els continguts mínims de tots els temes vists durant el curs.

S’haurà d’entregar també el mateix dia i hora i de manera obligatòria, les activitats d’estiu encarregades en el mes de juny.

En la qualificació d’aquesta recuperació, la correcta realització d’aquestes feines d’estiu comptarà un 10% de la nota, sempre i quan la nota de l’examen sigui igual o superior a un 4.

Les feines, quadern i actitud realitzats al llarg del curs no participen d’aquesta qualificació extraordinària.

Ciències aplicades l’activitat professional

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura en el mes de juny podran presentar-se a l’examen de setembre.

Serà un examen escrit únic que versarà sobre els continguts mínims de tots els temes vists durant el curs.

S’haurà d’entregar també el mateix dia i hora i de manera obligatòria, les activitats d’estiu encarregades en el mes de juny.

En la qualificació d’aquesta recuperació, la correcta realització d’aquestes feines d’estiu comptarà un 20% de la nota, sempre i quan la nota de l’examen sigui igual o superior a un 3.

Les feines, quadern i actitud realitzats al llarg del curs no participen d’aquesta qualificació extraordinària.

    3.Avaluació i qualificació a 1r i 2n de Batxillerat.

En l’avaluació a 1r i 2n de batxillerat, convé distingir dos grups d’assignatures: per una banda, la Biologia i Geologia de 1r bat. i la Biologia de 2n bat., matèries troncals dins de l’itinerari de batxillerat científic, i per altra banda la matèria específica Anatomia aplicada de 1r bat.

    A.Procediments d’avaluació:

Biologia i Geologia de 1r bat. i Biologia de 2n bat.

L’avaluació dels continguts de cada període d’avaluació es realitzarà basicament a partir de les proves escrites.

Es faran dos exàmens com a mínim, amb preguntes de diferents tipus i extensió, que detectin el grau d’assimilació dels continguts de l’assignatura.

Les proves escrites es consideren bàsiques per a l’avaluació dels coneixements dels alumnes. Les dates de la seva celebració es comunicaran amb suficient antelació. Si algun alumne/a no pot assistir el dia assenyalat degut a alguna causa justificable, la podrà realitzar un altre dia que indiqui la professora, sempre que es presenti abans el document justificant adequat de la falta. Si això no passa, l’alumne/a serà avaluat d’aquesta part el dia de la recuperació.

També es valorà el treball que els alumnes realitzin tant a l’aula com a casa: exercicis, pràctiques, comentaris de texts científics i altres activitats.

Anatomia aplicada de 1r bat.

Per l’avaluació d’aquesta assignatura es tendran en compte, a més de les proves escrites, les activitats pràctiques, treballs i exposicions en grup i la implicació dels alumnes en les tasques proposades.

 

    B.Criteris de qualificació:

Biologia i geologia de 1r bat. i Biologia de 2n bat.

La qualificació de cada període d’avaluació serà el resultat de fer la mitjana aritmètica de les notes de les proves escrites. La qualificació serà positiva quan la mitjana sigui igual o superior a un 5, i sempre i quan cap de les notes d’examen sigui inferior a un 3. En aquest cas, la nota de l’avaluació no podrà ser superior a un 4. Es tracta d’evitar un estudi i aprenentatge selectius, en funció del calendari d’exàmens o d’altres estratègies.

Les notes dels exercicis, pràctiques, comentaris o treballs que s’hagin realitzat, serviran per ajustar la nota d’avaluació obtinguda en la mitjana dels exàmens.

Anatomia aplicada de 1r bat.

La qualificació de cada període d’avaluació s’obtindrà a partir de la següent ponderació:

        Nota de les proves escrites i projectes en grup:  60%

        Nota dels treballs individuals, pràctiques de laboratori i participació:  30%

Nota de l’actitud:  10%

L’avaluació parcial estarà superada sempre i quan la nota mitjana de les proves escrites sigui igual o superior a un 4.

Qualificació final de juny a totes les assignatures de batxillerat.

La qualificació final de l’assignatura al Juny s’obtindrà de fer la mitjana aritmètica de les tres avaluacions superades satisfactoriament.

En el cas que una de les tres avaluacions no s’hagués superat ni recuperat de manera adequada, podrà entrar en el càlcul de la mitjana final sempre i quan la seva nota no sigui inferior a un 4, Si s’han suspès dues o més avaluacions i no s’han recuperat, la qualificació final serà negativa.

    C.Recuperacions.

Quan un alumne/a obtingui una qualificació negativa a una avaluació parcial, haurà de fer una prova escrita sobre els continguts treballats durant el període avaluat.

Aquesta recuperació es realitzarà després de cada període d’avaluació, i tindran en compte els objectius mínims. Els criteris per a la seva qualificació seran els habituals per l’activitat o prova escrita proposada. Es respectaran les notes de les activitats complementàries que s’hagin obtingut durant el període avaluat.

Al més de juny es farà només la recuperació de la 3a avaluació, i no es farà cap examen global per recuperar les altres avaluacions suspeses.

Aquest fet respon a la intenció d’anar “recuperant” als alumnes que ho necessitin durant el curs, després de cada període d’avaluació, donant-lis la possibilitat de reenganxar-se al curs, i evitar l’estudi exclusivament memorístic a final de curs.

Recuperació extraordinària de setembre.

Els alumnes que no hagin superat l’assignatura en el mes de juny podran presentar-se a l’examen de setembre.

Serà un examen escrit únic que versarà sobre els continguts mínims de tots els temes vists durant el curs.