PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

 2018-2019

1. Identificació del mòdul

1.1. Dades del mòdul

   CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE    Joieria Artística

MÒDUL    JOI06-MATERIALS I TECNOLOGIA 1

Curs

Període

Hores setmanals

Nombre de crèdits ECTS

Primer

Anual

2

----

Departament:    Ciència i tecnologia

Professorat responsable:

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari de tutories: ------------------------

Cap de departament

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ------------------------

1.2. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis

Aquest mòdul pretén proporcionar coneixements teòrics i pràctics sobre els materials i les seves propietats, la tecnologia dels processos, màquines, eines i tècniques pròpies de la joieria artística.

1.3. Requisits per cursar el mòdul:

------------------------

2. Normativa de referència

Reial Decret 596/2007, de 4 de maig, pel que s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (BOE 25/05/2007).

Reial Decret 1574/1996, de 28 de juny, pel que s’estableix el currículum i es determina la prova d’accés als cicles formatius de Grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny de la família professional de la Joieria d’Art.

Article 73 (programacions didàctiques) del Decret 120/2002 autonòmic (BOIB núm. 120, 05-10-2002).

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul

 1. Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre els materials i les seves aplicacions en el camp de la joieria així com sobre els diversos tipus de pedres ornamentals.
 2. Descriure la tecnologia dels processos, màquines, eines i tècniques pròpies de l´especialitat.

4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)

4.1. Continguts temàtics

 1. Matemàtiques aplicades.
 2. Útils, màquines i eines.
 3. Els metalls nobles, els seus aliatges i lleis. Estructura i propietats.
 4. Altres metalls, propietats i aplicacions.
 5. Propietats. Processos bàsics i específics.
 6. Materials polimèrics.  Naturalesa, propietats i aplicacions.
 7. Materials ceràmics. Esmalts.

Les activitats programades estan descrites al següent punt, distribució temporal.

4.2.Distribució temporal

27 sessions de 2 hores a la setmana.

Opció B:

Mes

Dies

Unitat didàctica / continguts

Activitats d’aprenentatge

Procediments i tècniques d’avaluació

Setembre

24-28

Introducció

Presentació del mòdul.

Octubre

1-5

Matemàtiques aplicades

Exercicis pràctics de factors de conversió i regla de tres.

Observació directa i registre (ODR)

15-19

Exercicis de càlcul de volums. Unitats

ODR

22-26

Exercicis de càlcul de pesos. Unitats

ODR

Oct-Nov

29-2

Exercici pràctic. Estimació del pes d’una joia. Utilització del peu de rei o calibre

Prova objectiva

Novembre

5-9

Els metalls nobles, els seus aliatges i lleis. Estructura i propietats.

L’argent i els seus aliatges. Classe expositiva

ODR

12-16

L’or i els seus aliatges. Treball d’investigació i presentació oral

ODR

19-23

El platí i el pal·ladi. Diagrama de fases.  Classe expositiva

ODR

26-30

Fusió i solidificació de metalls. Soldadura. Classe expositiva

ODR

Desembre

10-14

Fusió i solidificació de metalls. Pràctiques de taller. Kumboo

ODR

11-15

ODR

17-21

Propietats mecàniques dels metalls. Pràctiques de taller combinada amb classe teòrica

ODR

Gener

7-11

Propietats mecàniques dels metalls. Pràctiques de taller combinada amb classe teòrica

ODR

14-18

Útils, màquines i eines.

Maquinària tradicional. Classe expositiva

ODR

21-25

CNC Prototipat 3D. Classe expositiva i visita a SOMA3D

ODR

Gen-Feb

28-1

Repàs aclaridor de pla prova objectiva

Febrer

4-8

AVALUACIÓ

Prova objectiva

11-15

Altres metalls, propietats i aplicacions.

El coure i els seus aliatges. Classe expositiva

ODR

18-22

Pràctica d’electrodeposició.L’acer. Classe expositiva

ODR

Març

4-8

L’alumini i els seus aliatges. Classe expositiva

ODR

11-15

El titani. Classe expositiva

ODR

18-22

Materials polimèrics.  Naturalesa, propietats i aplicacions

Termoplàstics, termostables i elastòmers.  Classe expositiva.

ODR

25-29

Maquinació dels plàstics. Pràctiques de taller

ODR

Abril

1-5

8-12

Unió química  i soldadura de plàstics. Classe expositiva. Unir PMMA. Pràctiques de taller

ODR

29-30

ODR

Abril-Maig

29-3

Materials ceràmics.  

Naturalesa, propietats i aplicacions. Classe expositiva

ODR

Maig

6-10

Esmalts

Els esmalts. Naturalesa, preparació i cocció.  Classe expositiva

ODR

13-17

Cocció d’esmalts. Pràctiques de taller.

ODR

20-24

Cocció d’esmalts. Pràctiques de taller.

ODR

27-31

Repàs aclaridor de pla prova objectiva

Juny

3-7

AVALUACIÓ CONTINUADA

Prova objectiva

17-21

AVALUACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Prova objectiva

5. Materials i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

JORGE ALSINA BENAVENTE. Los metales en la joyería moderna. Editorial Alsina

JORGE ALSINA BENAVENTE. La plata en el taller. Editorial Alsina

JORGE ALSINA BENAVENTE. El oro. Editorial Alsina

CESAR TUÑON SUAREZ. Guía de los metales preciosos. Editorial Omega

NÚRIA LÓPEZ RIBALTA. El esmalte al fuego sobre metales. Editorial Parramón.

HORTA, Z. Et al. (2000). Los plásticos más usados. Madrid: Ed. UNED

5.2. Bibliografia complementària

OPPI UNTRACHT. Jewelry: Concepts and Technology.

5.3. Altres recursos

Taller de joieria. Taller de maquetes. Documentació facilitada pel professor mitjançant google drive.

6. Metodologia docent

6.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament, tot fomentant l’autonomia de l’estudiant i promovent el treball de col·laboració i l’aprenentatge cooperatiu a les activitats acadèmiques programades.

Es plantejaran:

Mètodes expositius

Conferència

Exposició

Preguntes i respostes, etc.

El professor gestiona el discurs

Mètodes interactius

Estudi de casos

Treball per projectes

Resolució de problemes

Simulacions

Investigacions, etc.

Es propicia la interacció i la cooperació entre iguals.

Es promou l’equip com a unitat de treball

Mètodes Individuals

Activitats d’autoaprenentatge

Altres

L’alumne aprèn de forma autònoma interactuant amb els materials de suport

6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Les activitats constitueixen l’element central en la programació de la unitat didàctica. Es classificaran segons la seva finalitat:

 • D’introducció i motivació.
 • De identificació de coneixements previs.
 • De desenvolupament-adquisició de nous coneixements i habilitats.
 • De consolidació d’aprenentatges.
 • De reforçament dels aprenentatges.
 • De recuperació o resolució de dificultats.
 • D’ampliació de coneixements teòrics i pràctics.

Les activitats, dins la programació de l’assignatura de Materials i Tecnologia II, seran presencials, realitzades a l’aula sota el guiatge del professor, i no presencials, orientades pel professor però realitzades de forma autònoma, fora de l’aula (biblioteca, empreses, domicili, etc.).

Activitats presencials.

Ensenyament teòric 

 • Classe presencial.
 • Contribucions orals i/o escrites de l’alumnat reunit en petit grup o individual.
 • Exposicions i debat.
 • Presentació de treballs en grup.

Ensenyament pràctic.

 • Sessions supervisades de treball individual i en grup amb assistència i guiatge del professorat.
 • Resolució de problemes.
 • Classes pràctiques a l’aula grup: debat i col·loqui, estudi de casos, resolució de problemes, etc.
 • Activitats acadèmiques dirigides.
 • Tutories especialitzades.
 • Suport a alumnes amb necessitats especials.
 • Entrega de treballs: debat, comentari, correcció, avaluació.
 • Activitats complementàries.
 • Visites a exposicions, empreses, fires, tallers, etc.
 • Assistències a congressos, jornades, conferències, etc.

Activitats d’avaluació.

 • Proves objectives d’avaluació i consolidació.

Activitats no presencials.

 • Estudi i treball teòric:

Temps de dedicació a l’assignatura per part de l’alumnat per a adquirir els coneixements de la matèria adients a la pràctica professional: lectures, recerca de documentació, anàlisi de texts, resolució de problemes, preparació de proves objectives, etc.

Recerca i selecció de material, comentaris, judicis crítics, redacció, etc.

 • Estudi i treball pràctic:

Hores de dedicació a l’assignatura per part de l’alumnat per a adquirir els coneixements de la matèria adients a la pràctica professional: resolució dels treballs pràctics, recerca de materials, investigació de solucions, preparació de proves objectives, etc.

Treballs pràctics: Resolució de problemes, taller, etc.

 • Activitats complementàries:

Visites a exposicions, empreses, fires, tallers, etc.

Assistència a congressos, jornades, conferències, etc.

En el desenvolupament de la unitat didàctica, i segons l'índole i funció de les diverses activitats i el lloc que ocupen en la seqüència establerta, els alumnes es poden agrupar de diverses formes: individual; petit grup (entre 3 i 6 alumnes); grup mitjà (entre 7 i 10 alumnes) i gran grup o grup classe (amb una relació 1/20 per classes teòriques i 1/10 per teòrica-pràctiques i tallers. Reial decret 303/2010, de 15 de març).

Dins les modalitats de grup petit i mitjà, és podrà adoptar la flexibilitat d’agrupament com a una de les estratègies per atendre la diversitat, però també per potenciar l’adaptabilitat dels alumnes a distints entorns socials de treball, l’adopció de diferents rols professionals, etc.

El treball en grup, en una assignatura com Materials i Tecnologia I, és particularment rellevant, per raons com ara la consideració dels contextos reals de treball a empreses, l’equip com a dinamitzador de la creativitat, la complementarietat dels sabers teòrics i pràctics dels membres del grup, etc. Per això resulta adient disposar de diverses estratègies per organitzar i dinamitzar el treball en grup, què es poden triar en funció de les diverses activitats, moments i possibilitats. Aquests en són alguns exemples: 

Pluja d’idees (Brainstorming):

Es tracta d’una situació de resolució de problemes a la qual els participants es situen davant un problema i se’ls demana que aportin a la discussió les idees que apareixen a la seva ment, per estranyes que puguin semblar. Posteriorment s’ordenen i analitzen col·lectivament, i s’estableixen conclusions a través d’un debat.

Phillips 66:

Consisteix en un gran grup que es divideix en uns quants grups petits, d’unes 6 persones. Durant aproximadament 6 minuts discuteixen sobre una qüestió, o planifiquen una tasca. A continuació es fa una posada en comú.

Estudi de cas:

Parteix del relat oral o escrit d’una situació real, incloent el major detall possible perquè els participants puguin analitzar els problemes implicats i proposar possibles solucions. Hi ha diverses modalitats per a l’estudi de cas.

Discussió: 

Consisteix en l’exploració d’una qüestió específica per un grup. Les discussions arriben a una major eficàcia amb grups de 10-25 participants. Sovint aquests són implicats a partir d’una lectura.

Peixera:

Es tracta d’un grup de discussió dividit en dues parts: el cercle intern, consistent en quatre o cinc persones que discuteixen una qüestió, i el grup extern, format per 20 persones o més, que observen i prenen notes. Posteriorment el grup extern manifesta la seva opinió sobre la qüestió i les postures adoptades al cercle intern.

Joc:

Cada joc posseeix les seves pròpies regles i permet uns aprenentatges concrets. N’hi ha de distint grau de complexitat. Poden ser competitius o no competitius.

Entrevista: 

L’entrevista és un mitjà per utilitzar els coneixements o l’experiència d’una persona que no duu una exposició preparada. Aquesta persona és interrogada pels participants. Les qüestions poden ser espontànies o bé preparades amb antelació. 

Presentació oral:

Preparada i presentada per una persona o grup a un grup de participants. Encara que es tracta d’una forma de presentació a la qual els assistents són fonamentalment passius, es poden introduir elements de dinamització (debat, etc.)

Joc de rol:

És una estratègia d’interacció humana que implica comportaments realistes en escenaris no reals. Els participants són situats enfront d’un problema o proposta per als quals han de cercar solucions o respostes a partir d’una discussió a la qual cadascú assumeix un paper concret. Resulta convenient la presència d’un moderador i d’un secretari que recull els punts de vista, punts d’acord i desacord, etc.

6.3. Instal·lacions del centre i material

 • Aules amb cadires, taules adequades per dibuix, il·luminació adequada i endolls suficients pels ordinadors de cada alumne.
 • Aula d’informàtica.
 • Tallers (maquetes i altres) amb les respectives eines, equipaments i maquinàries.
 • Sala d’estudi i biblioteca.
 • Sala d’exposicions.

6.4. Activitats interdisciplinàries

Durant el curs es realitzaran dues activitats relacionades amb els mòduls de Projectes de Joieria i Taller de Joieria.

6.5. Activitats complementàries i extraescolars

------------------------

6.6. Atenció a la diversitat

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (Títol II, equitat en l’educació) tracta de l’atenció educativa diferent de l’ordinària: Necessitat Específica de Suport Educatiu (ANESE), una categoria única que inclou l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), l’alumnat amb Dificultat Específiques d’Aprenentatge (DEA), l’alumnat amb Altes Capacitats (AC), l’alumnat d’Incorporació Tardana (IT), i l’alumnat amb Condicions Personals o d’Història Escolar (CP/HE), però en principi per l’ensenyament obligatori.

Per altra banda, la normativa autonòmica que regula els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny no preveu l’atenció a la diversitat ni les adaptacions curriculars individuals (ACI) a l’aula, tan sols l’article 13.2 del Real Decreto 596/2007 estatal estableix que: “Els centres que imparteixin ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny desenvoluparan i completaran els currículums establerts per l'Administració educativa corresponent, mitjançant la posada en pràctica del seu projecte educatiu i la implementació de programacions didàctiques que prenguin en consideració les característiques del context social i cultural, les necessitats de l'alumnat, amb especial atenció als que presentin una discapacitat, i les possibilitats formatives de l'entorn”.

Aquestes mesures administratives, que recorda la disposició addicional 1ª del Reial Decret 596/2007 estatal, es centren principalment en facilitar a l’alumnat els mitjans i recursos que siguin necessaris per accedir als ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i cursar-los.

 • Accés als estudis (article 17.1 del Reial Decret 596/2007 estatal).
 • Convocatòria extraordinària (article 19.5 del Reial Decret 596/2007 estatal).
 • Expedient acadèmic (article 20.2 del Reial Decret 596/2007 estatal).

En aquest context, sempre hem intentat donar a l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb problemes d’aprenentatge i altres necessitats educatives específiques, en un sentit (discapacitat psíquica, sensorial o motora, trastorns greus de conducta) o en un altre (superdotació, sobredotació). No obstant això, demanem l’alumnat una adreça de correu electrònic per estar en contacte, enviar i rebre exercicis, atendre consultes puntuals, i poder donar una millor atenció personalitzada, aquesta vegada en línia.

En tot cas, en tractar-se d’ensenyaments artístics professionals de lliure elecció, entenem que no es poden fer adaptacions curriculars significatives, en el sentit d’adequar els objectius educatius, eliminar o incloure determinats continguts essencials, i modificar els criteris d’avaluació.

Per contra, entenen que sí són possibles les adaptacions curriculars no significatives (modificacions dels elements del currículum que no afecten a l’assoliment dels objectius d’aprenentatge) i les adaptacions d’accés al currículum (elements organitzatius, recursos de tot tipus i optimització d’aquests), en el marc del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

De fet, l'article 20.2 (documents bàsics d’avaluació i mobilitat dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny) del Reial Decret 596/2007 estatal explica que les mesures d'adaptació curricular han de constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant (si escau). Per altra banda, no s'ha de confondre l'adaptació curricular no significativa de la qual parlem amb l'adaptació a la que fa referència l'article 21 del Reial Decret 596/2007 estatal està referida a l'adaptació per trasllat d'expedient acadèmic a un centre d’altra administració educativa.

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):

L’avaluació, com a element fonamental del procés d'ensenyament-aprenentatge, ha de ser coherent amb les competències del títol, amb els objectius del mòdul plantejats i amb la metodologia utilitzada. A més, ha de ser formativa i servir d’orientació, considerant així la idoneïtat de la pràctica docent i els processos d’ensenyament, per això, l’avaluació ha de ser contínua, permetent així observar el procés d’aprenentatge, integral, permetent considerar no sols l’adquisició dels conceptes teòrics, sinó actituds i capacitats en el desenvolupament de cada alumne, i individualitzada, ajustant-se al procés d’aprenentatge de cada alumne. El departament de Ciència i Tecnologia ha acordat que per ser avaluat per avaluació contínua és necessària l’assistència d’almenys el 80 % de les activitats lectives.

7.2. CA/Criteris d’avaluació del mòdul:

Per tenir dret a avaluació contínua és imprescindible haver presentat el 100% dels treballs plantejats durant el curs en els terminis indicats pel professor. La qualificació final de cadascuna de les Unitats Didàctiques s’obté de qualificar globalment tant els continguts de la unitat, com els procediments i les actituds, normes i valors referenciats a cadascuna d’elles. Al final de cada quadrimestre es realitzarà una prova objectiva. Per als alumnes que no assoleixin els objectius d’alguna unitat didàctica es prepararan una sèrie d’activitats complementàries (realització de treballs, resolució d’exercicis) a realitzar fora de l’horari lectiu que seran d’obligada realització, que l’ajudin a assolir els objectius per a poder superar el mòdul en l’avaluació contínua. L’alumne que hagi perdut el dret d’avaluació contínua podrà ser avaluat segons els criteris d’avaluació final i sempre que faci entrega de totes les tasques plantejades durant el curs, i no podrà obtenir una nota final superior a 8. En aquest mòdul no hi haurà convocatòria extraordinària.

Els criteris d’avaluació (CA) són els següents:

 1. El coneixement sobre las propietats dels materials en relació a la seva aplicació.
 2. La realització correcta del càlcul aplicat a l’especialitat.
 3. El coneixement teòric dels processos de fabricació i acabat, les seves característiques i aplicacions.
 4. Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.
 5. Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.
 6. Presenta correctament els treballs adequant-los a les especificacions formals, conceptuals i temporals establertes

7.3 Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació (ordinària, anual/febrer/juny)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Avaluació continua / complementaria

Avaluació final

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA5, CA6

15%

---

Treballs i projectes

R

CA1, CA2, CA3, CA6,

40%

40%

Prova objectiva final

R

CA1, CA2, CA3

45%

60%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent (extraordinària, setembre)

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Treballs i projectes

R

CA1, CA2, CA3, CA6,

40%

Prova objectiva final

R

CA1, CA2, CA3

60%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

8. Altres observacions

------------------------