Regulamin świadczenia usług i płatności online

                                        

Regulamin określa zasady płatności za szkolenia oraz zakupione towary/usługi w Fundacji ~MORZE

                         

Definicje:

Regulamin - niniejszy regulamin płatności online za pośrednictwem strony internetowej.

Fundacja – MORZE, ul. Wojska Polskiego 56/7, 80-268 Gdańsk, NIP: 584 278 29 80  REGON: 38300743600000  nr KRS 0000778604, tel. + 48 606 732 859

Usługi/towary – usługi/towary przedstawione w ofercie fundacji na stronie internetowej www.morze.design, poprzez wydarzenie stworzone na portalu Facebook, bądź w indywidualnej ofercie dla Kupującego.

Kupujący – osoba, która dokonała zakupu towarów lub usług Fundacji.

 1. Sprzedaż usługi prowadzi Fundacja.

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Fundacją zostaje zawarta w przypadku

 1. Przed skorzystaniem z procesu zakupu usług/towarów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej www.morze.design. Złożenie zamówienia na adres halo@morze.design jest równoznaczne z akceptacją jego treści.

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

 1. Warunkiem realizacji usługi jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Fundację informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.

 1. W celu otrzymania faktury sprzedaży Kupujący powinien zgłosić ten fakt na adres e-mail halo@morze.design podając dane do faktury.

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w złożonym zamówieniu.

 1. Administratorem danych przekazanych przez Kupującego jest Fundacja.

 1. Celami zbierania danych są zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO), wykorzystanie ich do celów księgowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz w wyjątkowych sytuacjach ustalenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności.

 1. Odbiorcą podanych danych przez Kupującego mogą być upoważnieni pracownicy Fundacji oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Fundacji.

 1. Dane są przechowywane do momentu upływu okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 1. Każdemu Kupującego przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. O planowanej zmianie Regulaminu Fundacja poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.morze.design w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2020 r.

 1. Wszystkie dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.morze.design. Wycena usług/towarów znajduje się na stronie www.morze.design lub przygotowywana jest indywidualnie. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie świadczonych usług/towarów umieszczonych na stronie www.morze.design.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.morze.design/regulamin_warsztatow

                         

Regulamin warsztatów sitodruku

Organizator warsztatów:

Fundacja ~morze

ul. Wojska Polskiego 56/7

80-268 Gdańsk

Warsztaty są dofinansowane przez urząd miasta Gdynia

                         

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w tematycznym warsztacie z zakresu nauki sitodruku, prowadzonym przez Mateusza Żywickiego, jak również zasady świadczenia usług oraz procedurę składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Organizatorem warsztatów jest Fundacja  ~MORZE, ul. Wojska Polskiego 56/7, 80-268 Gdańsk, NIP: 584 278 29 80  REGON: 38300743600000  nr KRS 0000778604, tel. + 48 606 732 859, strona internetowa: www.morze.design

3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są danymi kontaktowymi organizatora warsztatów.

4. Usługi świadczone są z należytą starannością, w zakresie i w terminach opisanych w ofercie warsztatów.

§ 2.

FORMUŁA WARSZTATÓW

1. Warsztaty sitodruku składają się z dwóch następujących po sobie formuł:

a) wstęp teoretyczny – omówienie procesu, wprowadzenie do historii sitodruku, przygotowywanie plików do wydruku na kalkach.

b) część praktyczna – naświetlanie, przygotowanie do pracy, drukowanie, mycie siatek, suszenie i cięcie papieru, podpisywanie prac.

2. Uczestnicy warszTatów otrzymują po zakończeniu ich dyplom potwierdzający uczestnictwo oraz pamiątkowe zdjęcie przekazane po warsztatach na adres e-mail podany przez uczestnika.

3. Koncepcja i sposób prowadzenia zajęć zajęć oparte są o aktualnie panujące standardy w dziedzinie serigrafii. Osoby uczestniczące w warsztatach wykonują działania zgodnie z sugestiami prowadzącego. Dodatkowo Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia ankiet ewaluacyjnych, które każdy uczestnik warsztatów może wypełnić po zakończeniu zajęć danego terminu warsztatowego.

§ 3.

PROCEDURA ZGŁASZANIA UDZIAŁU W WARSZTACIE

1. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnej powinny uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego, w szczególności rodzica.

2. Osoba zainteresowana udziałem w warsztacie przesyła organizatorowi formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem strony internetowej www.morze.design.

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na udział w warsztacie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Organizator potwierdzi otrzymanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail wskazany w formularzu.

§ 4.

ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTACIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Dokładna godzina rozpoczęcia oraz zakończenia warsztatów podana jest w formularzu zgłoszeniowym wypełnianym przez uczestnika. O czasie pracy podczas zajęć decyduje tylko i wyłącznie prowadzący.

2. Nawet jeśli uczestnicy zajęć będą mogli brać udział tylko w części godzin warsztatowych wpłacają pełną kwotę za udział w warsztacie.

3. Cena uczestnictwa w warsztacie obejmuje opłatę za udział w zajęciach oraz wszelkie niezbędne materiały używane przy tworzeniu wydruków.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu ustawieniowego w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prowadzącego. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji warsztatu ustawieniowego.

5. Cena za udział w jednym warsztacie wynosi 90,00 zł brutto.

6. Cena za warsztat ustawieniowy zostanie zapłacona w następujący sposób: 90,00 zł płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora lub poprzez portal Przelewy24 w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu.

7. Terminowa wpłata pełnego kosztu uczestnictwa rezerwuje miejsce na zajęciach.

8. Uczestnik może zrezygnować z udziału w danym warsztacie, w terminie do 3 dni przed datą jego rozpoczęcia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres halo@morze.design.). Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej kwoty, po potrąceniu kosztów operacyjnych/przygotowawczych w wysokości 30% ceny brutto za udział w warsztacie w ramach danego terminu.

9. Po upływie terminu o którym mowa w ust. 8 powyżej, uczestnik szkolenia nie może zrezygnować z udziału w szkoleniu. Uiszczona przez uczestnika cena nie podlega zwrotowi.

10. Faktury będą przekazywane na miejscu uczestnikom w trakcie zajęć lub przesyłane w formie elektronicznej na adres podany w formularzy zgłoszeniowym, na co uczestnik szkolenia wyraża zgodę, na podstawie art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.

14. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego i/lub Organizatora opłata wniesiona za uczestnictwo w warsztacie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez uczestnika.

§ 5.

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Uczestnik warsztatów ma prawo składania reklamacji usługi, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym regulaminem lub ofertą szkolenia.

2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: halo@morze.design.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, przedmiot reklamacji (temat warsztatu, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec organizatora warsztatu, podpis osoby składającej reklamację.

4. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia warsztatu.

5. Organizator warsztatu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. Organizator warsztatu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja obejmie brak indywidualnej pracy własnej z Prowadzącym, co nie jest gwarantowane.

7. Organizator warsztatu ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 35 dni.

8. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych o których mowa w ust. 3 powyżej, organizator wezwie składającego reklamację, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez uczestnika wezwania. Okres oczekiwania na uzupełnienie reklamacji nie jest wliczany do okresu o którym mowa w ust. 6.

9. W przypadku, gdy treść reklamacji uniemożliwia wezwanie składającego do jej uzupełnienia, zgodnie z ust. 7 powyżej, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.

10. W razie niedochowania przez uczestnika terminu o którym mowa w ust. 7, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.

11. Organizator, po rozpatrzeniu reklamacji, może uznać ją za bezzasadną lub za zasadną.

12. W razie uznania reklamacji za zasadną w całości lub części, organizator zaproponuje uczestnikowi:

a) powtórzenie uczestnictwa w warsztacie w innym terminie, w określonym przez organizatora zakresie;

b) zwrot kosztów uczestnictwa w warsztacie, w określonej przez organizatora wysokości;

c) otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych;

d) inną formę niż wskazane w lit. a) – d) powyżej.

13. Po wprowadzeniu przez Organizatora ankiet ewaluacji warsztatów „Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej (ocena reakcji na usługę rozwojową). Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników warsztatów, wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego warsztatu, co pozwoli na jego obiektywną opinię. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 3.0., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.

14. Termin wprowadzenia ankiet ewaluacyjnych zostanie zakomunikowany na stronie Organizatora i w trakcie warsztatów.

§ 6.

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.
 2. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na         potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.
 3. Uczestnicy warsztatów SITODRUKU wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do wykonań Projektu powstałych w ramach warsztatów z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w zakresie określonym w pkt. 4.
 4. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 3 obejmuje następujące pola eksploatacji:

        

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom. Sugerujemy aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na udział w warsztacie jest równoznaczne z zapoznaniem się z formularzem informacyjnym dotyczącym zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, zamieszczonym na stronie internetowej www.morze.design

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na udział w warsztacie jest równoznaczne z zapoznaniem się z formularzem informacyjnym dotyczącym zasad gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych w tym wizerunku i/lub głosu uczestnika warsztatów przez Organizatora, zamieszczonym na stronie internetowej www.szkolaustawien.pl.

4. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.morze.design oraz w biurze organizatora szkolenia.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.morze.design. Zmiany nie mają zastosowania do już zrealizowanych warsztatów ustawieniowy.

                                

                                                                                         

                                

Uczestnik jest zobowiązany zaakceptować warunki regulaminu warsztatów:

„Potwierdzam swój udział w warsztatach w………………………...Zaświadczam, że zapoznałem się z treścią REGULAMINU warsztatów i akceptuję zawarte w nim warunki. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora”