Published using Google Docs
Privacy Statement
Updated automatically every 5 minutes

Privacy Statement Secured by Design 

Deze privacyverklaring is opgesteld voor Secured by Design B.V. (KvK-nummer 68452039) hierna Secured by Design genoemd. Secured by Design is gevestigd aan de Verrijn Stuartweg 1M, 1112 AW  te Amsterdam.

Secured by Design is te bereiken via:  

Onze website: https://securedbydesign.nl

Ons e-mailadres: security@securedbydesign.nl

Ons telefoonnummer: +31 (0)6 - 22 92 88 01

Achtergrond en inhoud privacyverklaring

Secured by Design is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens van groot belang is. Verwerken is een breed begrip, afkomstig uit de wet. Het begrip gaat om alles wat met persoonsgegevens gedaan kan worden, van opslaan tot vernietigen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) noemt ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens’ als verwerkingen. Aan de hand van deze privacyverklaring kunt u nagaan welke persoonsgegevens Secured by Design verwerkt en met welk doel dat gebeurt. De handelswijze van Secured by Design is vanzelfsprekend in overeenstemming met de AVG. Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

1. Verwerking Verantwoordelijke        2

2. Persoonsgegevens die wij verwerken        2

3. Doel en grondslag gegevensverwerking        2

4. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren        3

5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen        3

6. Delen van persoonsgegevens met derden        3

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken        3

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen        3

9. Klacht indienen        4

10. Aanpassen privacy verklaring        4


1. Verwerking Verantwoordelijke

De heer E.R. Soto Escamilla is de verwerking verantwoordelijke van Secured by Design. De heer Soto Escamilla is het aanspreekpunt van Secured by Design voor vragen over de wijze waarop gegevens worden verwerkt en is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Secured by Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/en of omdat wij deze in het kader van een onderzoek/opdracht hebben verkregen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NB Secured by Design verwerkt niet in alle gevallen alle genoemde persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de aard en het doel van de opdracht die wij uitvoeren.

3. Doel en grondslag gegevensverwerking

Secured by Design verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

Secured by Design verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de grondslagen vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Secured by Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:  

5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Secured by Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Datadragers in gebruik bij Secured by Design, haar medewerkers, zijn beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang. De digitale datadragers waarop persoonsgegevens worden opgeslagen zijn voorzien van encryptie. Ook bij het uitwisselen van gegevens (zowel verzenden als ontvangen) met derden maakt Secured by Design gebruik van versleutelde gegevens verzending. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Secured by Design verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Secured by Design heeft een verwerkers overeenkomst gesloten met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Secured by Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Secured by Design gebruikt uitsluitend technische cookies. Deze cookies zijn niet herleidbaar naar een persoon en maken daarom  geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Op de websites van Secured by Design kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Secured by Design draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Secured by Design. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering; een verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens; intrekking van uw toestemming; of bezwaar tegen gegevensverwerking sturen naar info@securedbydesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

9. Klacht indienen

Indien u meent dat Secured by Design een fout heeft gemaakt tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden ihkv de AVG kunt u een klacht indienen. Secured by Design zal uw klacht in behandeling nemen, u horen omtrent uw klacht en een beslissing nemen over uw klacht. Indien u na het doorlopen van de klachtprocedure meent dat uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing van de directeur een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Aanpassen privacy verklaring

Secured by Design behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan onze website regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie van dit document.

Secured by Design B.V. - Verrijn Stuartweg 1M, 1112 AW Amsterdam - 088 010 4600 - info@securedbydesign.nl - securedbydesign.nl 

Pagina  van