Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, 537 01 Chrudim 1

Preventivní program

Zpracovatel: Mgr. Radek Boháč

Realizátor: Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, 537 01 Chrudim 1

Garant: Ing. František Mihulka, ředitel školy

Termín realizace: školní rok 2018 – 2019

Cíle: zvýšení odolnosti mládeže vůči sociálně nežádoucím jevům;

zvýšení informovanosti žáků v hodinách občanské výchovy (základů společenských věd) i dalších, zaměření na zdravý životní styl, občanskou, právní a etickou výchovu, postoje, hodnoty a způsoby chování; prohloubení znalostí finanční gramotnosti; nabídky volnočasových aktivit podle možností školy i mimo školu;  

zvýšení motivace a další vzdělávání učitelů, informovanost o chování žáků;

motivace rodičů a zvýšení jejich zájmu o vlastní děti, jejich zdraví a duševní prožívání

Cílová skupina: žáci školy, učitelé a rodiče

1. Žáci školy

Třídy 1. ročníku:

Adaptační kurzy – zajišťuje Ondřej Švadlenka DiS. a instruktoři Lesy Chrudim; probíhá v Rekreačních lesích Chrudim a v lanovém centru; cena cca 450,-/žák (využití příspěvku SRPŠ 250,-/žák)

      MCZ1; sportovně-turistický a exkurzní program (cena cca 1 200 Kč)

„První pomoc“ – teoretické a praktické cvičení život zachraňujících úkonů v trvání dvou vyučovacích hodin TEV – pro všechny třídy 1. ročníku studijních i učebních oborů dle možností ČČK; zajišťují dobrovolníci Českého červeného kříže Chrudim; pravděpodobně bezplatně (cena dle aktuální situace).

„Holocaust“ – beseda pro žáky všech tříd 1. ročníku; zajišťuje ACET, Mgr. František Krampota (PPP Chrudim); termín dle možností přednášejícího; trvání 2 vyučovací hodiny; částečně bezplatně, částečně za poplatek 25,-/žák dle termínu konání; nutno zajistit přednáškový sál.

„Šikana“ - beseda pro žáky všech tříd 1. ročníku, zajišťuje ACET, Mgr. František Krampota (PPP Chrudim); termín dle možností přednášejícího; trvání 2 vyučovací hodiny; většinou bezplatně, částečně za poplatek 25,-/žák dle termínu konání; nutno zajistit přednáškový sál.

„Alkoholismus“ – beseda pro žáky všech tříd 1. ročníku; zajišťuje preventista Policie ČR

Na základě podnětů ze strany vyučujících:

Třídy 1. ročníku: dle zájmu

ME1, MS1, ZO1, ST1, MCZ1 -  „Domácí násilí“ – beseda s policistou v rámci prevence PČR + výuka OBV; zajišťuje por. Mgr. Tesař, PIS PČR Chrudim; trvání 1 vyuč. hodina; bezplatně; nutno zajistit přednáškový sál

ME1, MS1, ZO1, ST1, MCZ1 – „ Drogy“ – vhodný lektor se hledá; pravděpodobně pracovníci Šance pro Tebe

ME1, MS1, ZO1, ST1, MCZ1 – „Náboženství, sekty“ - zajišťuje Odd. prevence při Městském úřadu Chrudim od ledna 2019

Třídy 2. ročníku:

ME2, MS2, ZO2, ST2, MCZ2 - „Prevence kriminality“ – kriminalita mládeže, beseda s policistou v rámci prevence PČR + výuka OBN; zajišťuje prap. R. Štěpánková, PIS PČR Chrudim; trvání 2 vyuč. hodiny; bezplatně; nutno zajistit přednáškový sál

                       -                                 „Kyberšikana“ - beseda s policistou v rámci prevence PČR + výuka OBN; zajišťuje prap. R. Štěpánková, PIS PČR Chrudim; trvání 2 vyuč. hodiny; bezplatně; nutno zajistit přednáškový sál

                                                            „Dopravní zákon“ - beseda s policistou v rámci prevence PČR + výuka OBN; zajišťuje prap. R. Štěpánková, PIS PČR Chrudim; trvání 2 vyuč. hodiny; bezplatně; nutno zajistit přednáškový sál

        

Třídy 3. ročníku:

ME3, MS3, ZO3, MCZ3, ST3 - „Dluhová problematika“ – beseda v rámci výuky OBV, EKO, MAT; zajišťuje pí Novotná z Ambulance Pestalozziho centra; trvání 2 vyuč. hodiny; cena dle aktuální situace (možný příspěvek ze strany města Chrudim); nutno zajistit přednáškový sál

ME3, MS3, ZO3, ST3, MCZ3 - „Prevence kriminality“ – kriminalita mládeže, beseda s policistou v rámci prevence PČR + výuka OBN; zajišťuje prap. R. Štěpánková, PIS PČR Chrudim; trvání 2 vyuč. hodiny; bezplatně; nutno zajistit přednáškový sál

                                                         - „Dopravní zákon“ - beseda s policistou v rámci prevence PČR + výuka OBN; zajišťuje prap. R. Štěpánková, PIS PČR Chrudim; trvání 2 vyuč. hodiny; bezplatně; nutno zajistit přednáškový sál

Třídy 4. ročníku:

STZ4, ST4, MC4 – „Finanční gramotnost“ – zajišťuje M. Procházka, KB Chrudim.

Další akce:

2. Učitelé školy

„Sociometrie v třídních kolektivech“ – ve vybraných třídách dle potřeby; orientačně , nutno najít odborníka pro tuto službu

Hodnocení a řešení přestupků žáků v souladu se školním řádem a dalšími odpovídajícími předpisy v součinnosti s třídními učiteli a vedením školy

3. Rodiče

Zajištění informovanosti rodičů o drogové problematice a způsobu provádění primární protidrogové prevence na SPŠ Chrudim – třídní učitelé

Seznámení rodičů se školním řádem a strategií prevence -  třídní učitelé

Spolupráce školy s rodinou a dalšími organizacemi při řešení přestupků žáků - vedení školy, třídní učitelé, výchovný poradce, školní metodik prevence

Možnost zajištění besed pro rodiče podle návrhu SRPŠ; Mgr. Boháč

Spolupráce s organizacemi:

Hodnocení: 

provádí se podle potřeby po skončení jednotlivých akcí a dále koncem školního roku na základě informací získaných od žáků školy a pedagogů, kteří se účastní jednotlivých akcí.

Na vědomí: ředitel školy, zástupce ředitele pro teoretickou výuku

Úprava PP se provádí na základě spolupráce s třídními učiteli, učiteli společensko-vědních předmětů, tělesné výchovy a výpočetní techniky

Úpravy PP se provádí v průběhu školního roku na základě aktuální situace.

Zpracoval: 

Mgr. Radek Boháč

školní metodik prevence

V Chrudimi, dne 1.10.2018