Coding Pirats Logo_sort (1).png

Coding Pirates Herning Generalforsamling mandag den 26/3-18 kl. 15

Program og dagsorden

Kl. 15.00:         Event i Makerspace for kodepiraterne og deres forældre

Kl. 16.30:         Generalforsamling i børnehøjde - Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent

  1. Årsberetning

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab

  1. Fastsættelse af kontingent

  1. Fremlæggelse af bestyrelsens godkendte budget for indeværende år

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  1. Valg af revisor

  1. Indkomne forslag

        

  1. Eventuelt

Kl. 19.00:         Oplæg med Martin Exner - platformen i stueetagen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 19. marts på herning@codingpirates.dk.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.