Vestegnens Bridgeklub

Referat fra generalforsamling

den 29. januar 2019 kl. 18.15 

Dagsorden og referat:

 1. Valg af dirigent og referent

Jørgen Jensen blev foreslået som dirigent og han blev valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ea Molzen blev valgt som referent.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden aflagde følgende beretning:

Endnu et år er gået, hvor vi har haft fornøjelsen ved at spille bridge tirsdag aften i sæsonen fra september til maj, - i hvert alle af os, der ikke lige har været ude at rejse.

Også i år har vi brugt 5 aftener på at spille holdkamp, noget vi i bestyrelsen synes, vi skal gøre, så længe det er muligt (det kræver et medlemstal deleligt med 8) Ikke alle er lige glade for at spille holdkamp, men vi vurderer at hører til i en bridgeklub. Det har også fungeret selvom de enkelte medlemmer selv skal sørge for suppleant, når vi spiller holdkamp.

Sidste år besluttede vi på generalforsamlingen, at vi skulle anvende Bridgemate, også når vi spillede holdkamp. Dette kunne desværre ikke teknisk lade sig gøre, på grund af at vi ikke spiller en fuld holdkamp, det lykkedes i hvert ikke til dette års holdkamp, selvom flere knoklede med over uger. Heldigvis kunne vi så bruge den gammeldags metode med papir og blyant.

På generalforsamlingen sidste år drøftede vi også om kontingentet skulle sættes ned, da vi ikke havde investeringer, vi skulle spare op til. Det blev vedtaget, at fastholde kontingentet og bestyrelsen tilkendegav, at det kunne give mulighed for, at foreningen stod for at købe mad til den ene af vores afslutninger.

Det valgte vi så at gøre til vores juleafslutning i december, og det er vores opfattelse, at det gav en rigtig god og hyggelig afslutning med en fælles mad og vi gør os tanker om, at fortsætte på den måde til afslutning, selvom det vil kræve, at der bliver en egenbetaling, til i hvert fald én af afslutningerne.

Jeg vil slutte med at takke alle for en god stemning på vores spilleaftener og håber at det fortsat vil være et af kendetegnende for vores klub.

Formandens beretning blev godkendt.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab

Regnskabet blev godkendt.

 1. Godkendelse af budget

Budgettet blev godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2019/2020

Bestyrelsens forslag: Uændret kontingent: 300 Kr. samt kontingentet til Danmarks Bridgeforbund

Kontingentet blev vedtaget.

 1. Forslag til beslutning

Bestyrelsen foreslår, at vi ændrer lidt på reglerne for tildeling af præmier:

 1.  Præmie til de 3 par, der har opnået flest point, (Nr. 1,2,og 3 i A rækken som hidtil)
 2.  Præmier til det par, som har forbedret sit handicap mest i løbet af ½ års sæsonen
 3.  Præmie til et par efter lodtrækning (dog undtaget de par der får præmier efter a og b)

Der var flere indlæg fra medlemmerne, der alle var negative overfor bestyrelsens forslag.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var medlemmer ud over bestyrelsen, der var for bestyrelsens forslag. Det var der ikke, hvorfor dirigenten konstaterede at forslaget var bortfaldet.

 1. Valg af Kasserer

Ea Molzen er villig til genvalg

Ea Molzen blev genvalgt som kasserer.

 1. Valg af bestyrelsesmedlem (2  i ulige år)

Per Vinding og Mogens Toft er på valg og villig til genvalg

Per Vinding og Mogens Toft blev genvalgt til bestyrelsen.

9. Valg af suppleant

Poul Erik Thomsen blev foreslået og valgt som suppleant.

Formanden takkede Inge Lise Schou for hendes år som suppleant og hjælp med gøre klar til turnering på spilleaftenerne.

10. Valg af revisor

Ulla Olsen blev foreslået og genvalgt som revisor.

 1. Eventuelt

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og formanden takkede dirigenten.

Bestyrelsen

I henhold til § 6 i vores vedtægter skal forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling være indsendt skriftligt til bestyrelsen seneste 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.